Commit 39cc05d3 authored by Johan Busk Eriksson's avatar Johan Busk Eriksson
Browse files

Org-modedelen tillagd, lite demofiler, början på en exempel-konf.

parent acc1e23f
Adam Bertil 013-123456
Bertil Cesarsson 013-654321
Foo Barsson 070-1231231
jan feb mars april maj
10 12 11 14 13
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
lang="en" xml:lang="en">
<head>
<title>listor</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"/>
<meta name="generator" content="Org-mode"/>
<meta name="generated" content="2010-01-24 17:21:49 CET"/>
<meta name="author" content="Johan Busk Eriksson"/>
<meta name="description" content=""/>
<meta name="keywords" content=""/>
<style type="text/css">
<!--/*--><![CDATA[/*><!--*/
html { font-family: Times, serif; font-size: 12pt; }
.title { text-align: center; }
.todo { color: red; }
.done { color: green; }
.tag { background-color: #add8e6; font-weight:normal }
.target { }
.timestamp { color: #bebebe; }
.timestamp-kwd { color: #5f9ea0; }
p.verse { margin-left: 3% }
pre {
border: 1pt solid #AEBDCC;
background-color: #F3F5F7;
padding: 5pt;
font-family: courier, monospace;
font-size: 90%;
overflow:auto;
}
table { border-collapse: collapse; }
td, th { vertical-align: top; }
dt { font-weight: bold; }
div.figure { padding: 0.5em; }
div.figure p { text-align: center; }
.linenr { font-size:smaller }
.code-highlighted {background-color:#ffff00;}
.org-info-js_info-navigation { border-style:none; }
#org-info-js_console-label { font-size:10px; font-weight:bold;
white-space:nowrap; }
.org-info-js_search-highlight {background-color:#ffff00; color:#000000;
font-weight:bold; }
/*]]>*/-->
</style>
<script type="text/javascript">
<!--/*--><![CDATA[/*><!--*/
function CodeHighlightOn(elem, id)
{
var target = document.getElementById(id);
if(null != target) {
elem.cacheClassElem = elem.className;
elem.cacheClassTarget = target.className;
target.className = "code-highlighted";
elem.className = "code-highlighted";
}
}
function CodeHighlightOff(elem, id)
{
var target = document.getElementById(id);
if(elem.cacheClassElem)
elem.className = elem.cacheClassElem;
if(elem.cacheClassTarget)
target.className = elem.cacheClassTarget;
}
/*]]>*///-->
</script>
</head>
<body>
<div id="content">
<h1 class="title">listor</h1>
<div id="table-of-contents">
<h2>Table of Contents</h2>
<div id="text-table-of-contents">
<ul>
<li><a href="#sec-1">1 En enkel lista i org-mode: </a></li>
<li><a href="#sec-2">2 Rubrik </a>
<ul>
<li><a href="#sec-2.1">2.1 Underrubrik </a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="outline-container-1" class="outline-2">
<h2 id="sec-1"><span class="section-number-2">1</span> En enkel lista i org-mode: </h2>
<div class="outline-text-2" id="text-1">
<ul>
<li>
Börjar med mellanslag och sen ett-
</li>
<li>
Kan enkelt bytas till en annan sorts lista medC-c -
</li>
<li>
[-] Listor med det här utseendet kan checkas av efter hand med C-c C-c
<ol>
<li>
<b>[X]</b> Indentering kan ske genom Alt + pil vänster/höger
</li>
<li>
<b>[<span style="visibility:hidden;">X</span>]</b> För att skapa avcheckningsbara listor, M-shift-enter
</li>
</ol>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="outline-container-2" class="outline-2">
<h2 id="sec-2"><span class="section-number-2">2</span> Rubrik </h2>
<div class="outline-text-2" id="text-2">
</div>
<div id="outline-container-2.1" class="outline-3">
<h3 id="sec-2.1"><span class="section-number-3">2.1</span> Underrubrik </h3>
<div class="outline-text-3" id="text-2.1">
</div>
</div>
</div>
<div id="postamble">
<p class="author"> Author: Johan Busk Eriksson
<a href="mailto:busk@lysator.liu.se">&lt;busk@lysator.liu.se&gt;</a>
</p>
<p class="date"> Date: 2010-01-24 17:21:49 CET</p>
<p class="creator">HTML generated by org-mode 6.32 in emacs 23</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
* En enkel lista i org-mode:
- Börjar med mellanslag och sen ett-
- Kan enkelt bytas till en annan sorts lista medC-c -
- [ ] Listor med det här utseendet kan checkas av efter hand med C-c C-c
1. [ ] Indentering kan ske genom Alt + pil vänster/höger
2. [ ] För att skapa avcheckningsbara listor, M-shift-enter
* Tabeller
** Lite grunder
- C-c | skapar ny tabell
- Går även att börja skriva pipes
** "Kalkylark"
(@rad$kolumn)
| | Avd 1 | Avd 2 | Avd 3 | Summa |
|-----+-------+-------+-------+-------|
| Jan | | | | |
| Feb | | | | |
| Mar | | | | |
*** Formler
- C-c ? berättar i vilket fält du befinner dig
- C-c } referensrutnät
- :=vsum($2..$4) sedan C-c C-c
- =vsum($2..$4) sedan C-u C-c * --> hela kolumnen
- Interaktiv editering av formler: C-c =, C-u C-c =
- Stöd för calc!
......@@ -65,17 +65,17 @@
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
# Demo: Öppna .ssh/config
# Demo: Öppna .ssh/config
** Generic mode: Regexp-fältet
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=lisp]
(define-generic-mode ssh-config
'( "#" )
'( "#" )
'( "Host" "Port" "HostName" "IdentityFile" )
nil
'("\\.ssh/config")
'( ("[0-9]+\\.[0-9]+\\.[0-9]+\\.[0-9]+" .
'( ("[0-9]+\\.[0-9]+\\.[0-9]+\\.[0-9]+" .
'font-lock-warning-face))
"Generic mode for SSH config files")
\end{lstlisting}
......@@ -111,12 +111,7 @@
*** Vill man yanka något annat i kill-ring kan man därefter cycla med M-y
** Align:a text
*** M-x align-regexp <RET> REGEXP <RET>
**** Exempel:
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}
TODO: Hitta på exempel
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
**** Exempel
** fill-paragraph, auto-fill-mode
*** fill-paragraph
fill-paragraph (M-q) radbryter paragrafen till 70 tecken (värdet på fill-column)
......@@ -129,9 +124,7 @@ fill-paragraph (M-q) radbryter paragrafen till 70 tecken (värdet på fill-colum
(add-hook 'LaTeX-mode-hook 'turn-on-auto-fill)
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
**** auto-fill på kommentarer i c-mode
CLOSED: [2010-01-21 Thu 22:43]
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=lisp]
(add-hook 'c-mode-hook (lambda ()
......@@ -139,21 +132,12 @@ fill-paragraph (M-q) radbryter paragrafen till 70 tecken (värdet på fill-colum
(setq comment-auto-fill-only-comments t)))
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
### Mysko. Triggar org-mode på strängen "Quote:"?!? /Hans
** Quote:a tecken (buggelibugg på denna sida!)
*** Tabb ofta bundet till någon funktion
**** C-q tab
*** Även för tecken som saknas på tangentbordet
**** C-q 007 -> "bell"
** Med en annan rubrik funkar det!
** Citera tecken
*** Tabb ofta bundet till någon funktion
**** C-q tab
*** Även för tecken som saknas på tangentbordet
**** C-q 007 -> "bell"
** iswitchb, ido-mode
Alternativ till C-x b (switch-to-buffer)
*** Bufferurval minskas vartefter man skriver
......@@ -162,8 +146,14 @@ Alternativ till C-x b (switch-to-buffer)
(iswitchb-mode 1)
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
*** ido-mode är en utvecklad version av iswitchb
*** ido-mode (interactively do things) är en utvecklad version av iswitchb
**** Ändrar även beteendet för t.ex. find-file (C-x C-f) till att vara mer interaktiv.
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=lisp]
(require 'ido)
(ido-mode t)
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
** emacs-server+daemon
Nytt i och med Emacs 23.
*** .bashrc
......@@ -177,7 +167,7 @@ export ALTERNATE_EDITOR=""
**** -n väntar inte på att du ska "vara klar" med emacs (bra om man startar med -c i terminal)
**** -t startar en terminalemacs i den terminal du skriver in det
*** Skapa kortare alias eller script för att starta klienter
*** Tips: skriv init-filer som startar/stoppar emacs --daemon ;)
*** Tips: skriv init-filer som startar/stoppar emacs -\,-daemon ;)
** Stavningskontroll
*** Flyspell stavningskontrollerar ord allteftersom de skrivs
**** Använder aspell/ispell
......@@ -209,7 +199,7 @@ Sätt att hooka in funktioner när t.ex. ett mode laddas.
(add-hook 'xxx-mode-hook 'funktion)
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
Funktionen kan också vara en lambda-funktion.
(Funktionen kan också vara en lambda-funktion)
** Windmove
*** Flytta markören mellan olika fönster enklare
**** Shift+piltangenter istället för C-x o
......@@ -225,8 +215,37 @@ M-piltangenter istället för shift:
(windmove-default-keybindings 'meta)
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
** Hippie-expand, msf-abbrev,
** msf-abbrev
http://www.bloomington.in.us/~brutt/msf-abbrev.html
Installation:
*** Lägg msf-abbrev i load-path
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=lisp]
(require 'msf-abbrev)
(setq msf-abbrev-verbose t) ;; optional
(setq-default abbrev-mode t)
(setq save-abbrevs nil)
(setq msf-abbrev-load-tree "~/emacs.d/mode-abbrevs")
(setq msf-abbrev-root "~/.emacs.d/mode-abbrevs")
(global-set-key (kbd "C-c q")
'msf-abbrev-goto-root)
(global-set-key (kbd "C-c w")
'msf-abbrev-define-new-abbrev-this-mode)
(msf-abbrev-load)
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
** msf-abbrev
*** C-c w låter dig nu skapa nya abbreviations.
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=c]
for (<query "iterator? "> = 0;
i < <query "max? ">; i++) {
<cursor>
}
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
*** När jag sen skriver det jag namngav förkortningen till kommer detta expanderas till filens innehåll
*** C-c q öppnar katalogen med abbrevs i en dired-buffer
** Tramp
Transparent sätt att redigera filer remote
C-x C-f /user@host:filenamn
......@@ -268,9 +287,6 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
)
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
* Makron
......@@ -309,7 +325,7 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
** Keyboard macro counter
- C-x C-k C-c Sätt räknaren till ett visst värde
- C-x C-k C-i Lägg in räknaren
- C-x C-k C-i Lägg in räknaren
# Demo: Skriv ut en punktlista
......@@ -370,8 +386,11 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
- Plötsliga idéer
** org-mode
- Här kan Johan lägga in sin del
*** Kraftfullt verktyg för att skapa utkast och mindmaps, men även "riktiga" dokument.
**** (Denna presentation är gjord i org-mode och exporterad till LaTeX/PDF)
*** Tabeller
**** Enkla kalkylark
**** Exporterbara
** Calc
- Avancerad stackbaserad miniräknare i emacs. Kan rita grafer
med hjälp av gnuplot.
......@@ -402,7 +421,7 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
| SPC/RET ensamt | Översta talet på stacken dupliceras. |
| TAB | De två översta talen på stacken byter plats. |
| M-TAB | Tredje talet från toppen flyttas överst. |
Många andra kommandon finns för att komma åt eller flytta data på stacken.
** Att använda calc i calc-bufferten
......@@ -456,7 +475,7 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
** Matriser
- Radvektor = lista = [1,2,3]
- Matris = lista av radvektorer = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
Prefix 'v' eller 'V' = VECTOR. T.ex.:
| 5 v p | (vector pack) | Packa de 5 översta elementen |
| | | på stacken i en vektor. |
......@@ -468,7 +487,7 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
| | | <key>=apostrof och mata in en |
| | | funktion (med \$ på den oberoende |
| | | variabelns plats, t.ex. "\$^2+3"). |
** Variabler
Prefix 's' = STORE
| s s | (store) | Lagra uttrycket överst på stacken i en |
......@@ -535,7 +554,7 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
kommandon: 'C-x *' (förut 'M-#').
- Aktivera och avaktivera med 'C-x * e' (embed).
- Calc gissar lämpligt sätt att identifiera formler baserat på
buffertens mod (t.ex. $...$ för \TeX-filer).
buffertens mod (t.ex. $...$ för \TeX-filer).
- Den formel som markören står på läggs överst på stacken (som inte
syns, såvida inte calc-fönstret är öppet; 'C-x * o' öppnar det),
och uppdateras "live", dvs alla tangenttryckningar tolkas som
......@@ -550,6 +569,8 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
# (Och varför exporteras den första kommentarsraden
# ovan ifall man bara har en brädgård istället för två?!?)
# Det är lite org-mode-magi misstänker jag.
** Wanderlust
*** Epostklient, främst för IMAP, men även POP, NNTP och MH/Maildir
http://www.gohome.org/wl/
......@@ -619,7 +640,7 @@ Listor{
}
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
*** M-x wl-fldmgr-* för enklare hantering av folders
*** Använd hellre M-x wl-fldmgr-* för att hantera av folders
** Lösenord
Om man vill slippa skriva in lösenord varje gång man vill skicka/ta emot post
*** M-x elmo-passwd-alist-save
......@@ -636,5 +657,7 @@ Om man vill slippa skriva in lösenord varje gång man vill skicka/ta emot post
- EmacsWiki (Speciellt EmacsNiftyTricks)
- Bloggen "emacs-fu"
- Bloggen "Minor emacs wizardry"
- Worg ("wiki" genererad från org-mode-filer, om org-mode)
- http://emacsblog.org/
- Lyskom-mötet om emacs :)
;; Ido-mode
(require 'ido)
(ido-mode t)
;; Windmove
(windmove-default-keybindings)
;; LaTeX
;; auto-fill i auc-tex
(add-hook 'LaTeX-mode-hook 'turn-on-auto-fill)
;; C
;; auto-fill på kommentarer i C
(add-hook 'c-mode-hook (lambda ()
(auto-fill-mode 1)
(setq comment-auto-fill-only-comments t)))
;; Om Wanderlust installerats:
;; (autoload 'wl "wl" "Wanderlust" t)
;; (autoload 'wl-other-frame "wl" "WL on new frame." t)
;; (autoload 'wl-draft "wl-draft" "Write draft with WL." t)
;; ;; Set wandelust as mail-user-agent
;; (autoload 'wl-user-agent-compose "wl-draft" nil t)
;; (if (boundp 'mail-user-agent)
;; (setq mail-user-agent 'wl-user-agent))
;; (if (fboundp 'define-mail-user-agent)
;; (define-mail-user-agent
;; 'wl-user-agent
;; 'wl-user-agent-compose
;; 'wl-draft-send
;; 'wl-draft-kill
;; 'mail-send-hook))
;; -*- mode: emacs-lisp -*-
;; Exempel på hur inställningar för lysators mailsystem ser ut i wanderlust
;; IMAP
(setq elmo-imap4-default-server "imap.lysator.liu.se")
(setq elmo-imap4-default-port 143)
(setq elmo-imap4-default-stream-type 'starttls)
;; SMTP
(setq wl-smtp-connection-type 'starttls)
(setq wl-smtp-posting-port 587)
(setq wl-smtp-authenticate-type "plain")
(setq wl-smtp-posting-user "user@lysator.liu.se")
(setq wl-smtp-posting-server "mail.lysator.liu.se")
(setq wl-local-domain "lysator.liu.se")
;; Ett BCC-fält när man skriver utkast
(setq wl-bcc "")
;; Kontrollera om nya mail kommit automatiskt
(setq wl-biff-check-folder-list '("%INBOX" "%foo-list"))
(setq wl-biff-check-interval 900) ;; 900 sekunder = 15 minuter
(setq wl-biff-notify-hook '(ding)) ;; beep on mail
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment