Commit 4cdf0f5c authored by Andreas Ehliar's avatar Andreas Ehliar
Browse files

Nu fungerar mina andringar i punkt-emacs ocksa

parent c455a560
......@@ -70,12 +70,12 @@
(global-set-key "\C-ca" 'org-agenda)
(require 'org-install)
(setq org-agenda-files (list
"~/emacs-upplysning/demofiler/enkel.org")
"~/emacs-upplysning/demofiler/enkel.org"))
;; Använd remember tillsammans med org
(require 'remember)
(org-remember-insinuate)
(setq org-default-notes-file "~/emacs-upplysning/demofiler/enkel.org"))
(setq org-default-notes-file "~/emacs-upplysning/demofiler/enkel.org")
......@@ -83,28 +83,28 @@
;; ibland de andra exempelfilerna. Sätt bara sökvägen rätt här nedan.
;; Detta skulle också kunna finnas i $HOME/.gnus.el
;;(setq gnus-select-method '(nnnil ""))
;;(setq gnus-secondary-select-methods
;; '((nnmaildir "" (directory "~/emacs-upplysning/demofiler/mail"))))
(setq gnus-select-method '(nnnil ""))
(setq gnus-secondary-select-methods
'((nnmaildir "" (directory "~/emacs-upplysning/demofiler/mail"))))
;; Se till att summary-buffern i gnus har konstanta bredder för fält
;; som författare och tidsangivelse.
;; (setq gnus-face-9 'font-lock-warning-face)
;; (setq gnus-face-10 'shadow)
;; (defun sdl-gnus-summary-line-format-ascii nil
;; (interactive)
;; (setq gnus-summary-line-format
;; (concat
;; "%0{%U%R%z%}" "%10{|%}" "%1{%d%}" "%10{|%}"
;; "%(%-15,15f %)" "%10{|%}" "%4k" "%10{|%}"
;; "%10{|%}" "%10{%B%}" "%s\n"))
;; (setq
;; gnus-sum-thread-tree-single-indent "o "
;; gnus-sum-thread-tree-false-root "x "
;; gnus-sum-thread-tree-root "* "
;; gnus-sum-thread-tree-vertical "| "
;; gnus-sum-thread-tree-leaf-with-other "|-> "
;; gnus-sum-thread-tree-single-leaf "+-> " ;; "\\" is _one_ char
;; gnus-sum-thread-tree-indent " "))
;; (sdl-gnus-summary-line-format-ascii)
(setq gnus-face-9 'font-lock-warning-face)
(setq gnus-face-10 'shadow)
(defun sdl-gnus-summary-line-format-ascii nil
(interactive)
(setq gnus-summary-line-format
(concat
"%0{%U%R%z%}" "%10{|%}" "%1{%d%}" "%10{|%}"
"%(%-15,15f %)" "%10{|%}" "%4k" "%10{|%}"
"%10{|%}" "%10{%B%}" "%s\n"))
(setq
gnus-sum-thread-tree-single-indent "o "
gnus-sum-thread-tree-false-root "x "
gnus-sum-thread-tree-root "* "
gnus-sum-thread-tree-vertical "| "
gnus-sum-thread-tree-leaf-with-other "|-> "
gnus-sum-thread-tree-single-leaf "+-> " ;; "\\" is _one_ char
gnus-sum-thread-tree-indent " "))
(sdl-gnus-summary-line-format-ascii)
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment