Commit 7756db3c authored by Andreas Ehliar's avatar Andreas Ehliar
Browse files

Lade till min del av org-mode.

parent ec4bcb48
...@@ -239,6 +239,7 @@ C-x C-f /user@host:filenamn ...@@ -239,6 +239,7 @@ C-x C-f /user@host:filenamn
*** Visualiserar whitespace-tecken (blanksteg, radbrytningar, tabb) *** Visualiserar whitespace-tecken (blanksteg, radbrytningar, tabb)
*** Kan visa rader som går över 80 tecken (whitespace-line-column) med annat face *** Kan visa rader som går över 80 tecken (whitespace-line-column) med annat face
*** (M-x delete-trailing-whitespace) *** (M-x delete-trailing-whitespace)
** i-search ** i-search
** Shell-kommandon i emacs ** Shell-kommandon i emacs
...@@ -333,8 +334,45 @@ Ditt favoritskal inuti emacs. ...@@ -333,8 +334,45 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
- Killer feature: M-x wdired-change-to-wdired-mode - Killer feature: M-x wdired-change-to-wdired-mode
- Editera buffern! - Editera buffern!
- C-c C-c för att byta namn på allt - C-c C-c för att byta namn på allt
** Org och remember, I
** Org och remember, II ** org-mode
- I grund och botten en utökning av outline-mode
- Bra för strukturerade anteckningar
- Ett stort antal avancerade finesser
# Demo: Öppna enkel.org och visa S-TAB
** org-mode
- Min favoritfeature: Schemaläggning
- Schemalägg: C-c C-s
- Deadline: C-c C-d
# Demo: Schemalägg emacs-upplysningen tills idag
** org-mode
- Visa veckans agenda: C-c a a
- Markera något som gjort i agendan: t
- Markera något som gjort i en org-fil: C-c C-t
# Demo: Lägg in att emacs-upplysningen är gjord.
** org-mode och remember
- Det är ofta drygt att öppna sin .org-fil bara för att göra en enkel anteckning.
- M-x remember (binda detta till något bra kortkommando)
- Skriv in din uppgift, schemalägg den om nödvändigt, sedan C-c C-c
- Remember lägger automatiskt in en länk till aktuellt dokument
- Integrerat med epost-läsare i emacs
# Demo: Visa detta.
** org-mode och remember
- Det går även att göra olika mallar för remember
- Att göra
- Möten
- Plötsliga idéer
** org-mode
- Här kan Johan lägga in sin del
** Calc ** Calc
- Avancerad stackbaserad miniräknare i emacs. Kan rita grafer - Avancerad stackbaserad miniräknare i emacs. Kan rita grafer
...@@ -517,3 +555,16 @@ Ditt favoritskal inuti emacs. ...@@ -517,3 +555,16 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
** Wanderlust ** Wanderlust
** Gnus ** Gnus
* Kort introduktion till elisp
* Andra resurser av intresse
** Andra resurser av intresse
- EmacsWiki (Speciellt EmacsNiftyTricks)
- Bloggen "emacs-fu"
- Bloggen "Minor emacs wizardry"
- Lyskom-mötet om emacs :)
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment