Commit 7c1adafb authored by Andreas Ehliar's avatar Andreas Ehliar
Browse files

Lite smafixar

parent 717e5820
......@@ -319,7 +319,7 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
** M-x highlight-changes-mode
- Visar vad du har ändrat i filen
- Toggla ändringsmarkeringar: M-x highlight-changes-visible-mode
- Visa/dölj ändringar: M-x highlight-changes-visible-mode
# Demo: Öppna exempelvis ediff-test-1 och skriv något där efter att du
# slagit på detta mode.
......@@ -352,15 +352,14 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
# Editera sedan makrot och spara det igen.
** Stegvis editering av senaste makrot
- M-x kmacro-step-edit-macro
- Interaktiv genomgång av makrot
- (Lite problem i samband med inkrementell sökning tyvärr)
# ** Stegvis editering av senaste makrot
# - M-x kmacro-step-edit-macro
# - Interaktiv genomgång av makrot
# - (Lite problem i samband med inkrementell sökning tyvärr)
** Keyboard macro counter
- C-x C-k C-c Sätt räknaren till ett visst värde
- C-x C-k C-i Lägg in räknaren
- F3 Lägg in räknaren
# Demo: Skriv ut en punktlista
......@@ -379,10 +378,11 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
* Applikationer
** Dired
- Användbar som filhanterare
- Öppna ett bibliotek med C-x C-f
- Killer feature: M-x wdired-change-to-wdired-mode
- Editera buffern!
- C-c C-c för att byta namn på allt
- Det finns även många andra finesser i dired...
** org-mode
- I grund och botten en utökning av outline-mode
......@@ -393,13 +393,14 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
** org-mode
- Min favoritfeature: Schemaläggning
- Schemalägg: C-c C-s
- Deadline: C-c C-d
- Schemalägg händelse: C-c C-s
- Schemalägg sista datum: C-c C-d
# Demo: Schemalägg emacs-upplysningen tills idag
** org-mode
- Visa veckans agenda: C-c a a
- (Beror lite på vad du bundit org-agenda till)
- Markera något som gjort i agendan: t
- Markera något som gjort i en org-fil: C-c C-t
......@@ -418,7 +419,8 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
- Det går även att göra olika mallar för remember
- Att göra
- Möten
- Plötsliga idéer
- Plötsliga bra idéer
- (Plötsliga mindre bra idéer)
** org-mode
*** Kraftfullt verktyg för att skapa utkast och mindmaps, men även "riktiga" dokument.
......@@ -727,5 +729,11 @@ Om man vill slippa skriva in lösenord varje gång man vill skicka/ta emot post
* Sammanfattning
** Sammanfattning
- Vi hoppas att ni blivit inspirerade att leta rätt på lite nya
finesser i vår favoriteditor!
#+BEGIN_LaTeX
\begin{verbatim}
(animate-string (concat
"Vi hoppas att ni blivit inspirerade "
"att leta rätt på lite nya finesser "
"i vår favoriteditor!") 5 5)
\end{verbatim}
#+END_LaTeX
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment