Commit 81d5008d authored by Johan Busk Eriksson's avatar Johan Busk Eriksson
Browse files

Fixarna från precis innan presentationen inlagda.

parent d6ad55ed
......@@ -31,7 +31,7 @@
#Demo: Lägg till En "Address: " i början på alla rader ifrån hexdumpen.
** Krypterade filer
- Om du inte redan har en nyckel, skapa med gpg -\,-keygen
- Om du inte redan har en nyckel, skapa med gpg -\,-gen-key
- Spara filen som fil.gpg, välj vilken nyckel du vill använda.
- Lägg lämpligtvis in en -*- foobar -*- i din fil
......@@ -175,7 +175,7 @@ Alternativ till C-x b (switch-to-buffer)
- Snabbstartat
*** Starta emacs-daemon
**** $ emacs -\,-daemon
**** export ALTERNATE_EDITOR=""
**** export ALTERNATE\_EDITOR=""
*** emacsclient
**** -c skapar ny frame (X)
**** -n väntar inte på att du ska "vara klar" med emacs (bra om man startar med -c i terminal)
......@@ -256,7 +256,7 @@ for (<query "iterator? "> = 0;
i < <query "max? ">; i++) {
<cursor>
}
\end{lstlisting}pp
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
*** När jag sen skriver det jag namngav förkortningen till kommer detta expanderas till filens innehåll
*** C-c q öppnar katalogen med abbrevs i en dired-buffer
......@@ -656,7 +656,7 @@ I .emacs:
** WL-konfigurering (~/.wl) II
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=lisp]
;; För att ha ett BCC-fält i draft
;; Ha BCC i draft
(setq wl-bcc "")
;; Kontrollera om nya mail ankommit valda folders varje $FOO sekund
......@@ -723,7 +723,7 @@ Om man vill slippa skriva in lösenord varje gång man vill skicka/ta emot post
- http://www.emacswiki.org/
- http://emacs-fu.blogspot.com/
- http://emacs.wordpress.com/
- Worg ("wiki" genererad från org-mode-filer, om org-mode)
- http://orgmode.org/worg ("wiki" genererad från org-mode-filer, om org-mode)
- http://emacsblog.org/
- Lyskom-mötet om emacs
- Posta era favorittips där efter upplysningen :)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment