Commit 983888fa authored by Andreas Ehliar's avatar Andreas Ehliar
Browse files

Mindre uppdateringar.

parent 34f068fa
......@@ -3,7 +3,7 @@
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[swedish]{babel}
\title{Superhemligt utkast till min nästa tenta}
\title{Superhemligt utkast till nästa tenta}
\author{Andreas Ehliar}
\begin{document}
......
......@@ -86,7 +86,7 @@
- Lösning: Bygg det interaktivt med M-x re-builder
# Demo: M-x re-builder på en trevlig logfil
** Ediff/emerge
** Ediff
** cua-mode
*** För de som är vana/vill använda "windowskortkommandon"
**** C-x, C-c, C-v -- klipp ut, kopiera, klistra in
......@@ -240,7 +240,7 @@ for (<query "iterator? "> = 0;
i < <query "max? ">; i++) {
<cursor>
}
\end{lstlisting}
\end{lstlisting}pp
#+END_LaTeX
*** När jag sen skriver det jag namngav förkortningen till kommer detta expanderas till filens innehåll
*** C-c q öppnar katalogen med abbrevs i en dired-buffer
......@@ -256,7 +256,16 @@ C-x C-f /user@host:filenamn
*** Kan visa rader som går över 80 tecken (whitespace-line-column) med annat face
*** (M-x delete-trailing-whitespace)
** i-search
** Inkrementel sökning
- De flesta här känner nog till C-s
- Det finns en hel del mindre kända options till isearch, exempelvis:
- Toggla regexpsökning: M-r
- Lägg till ordet under markören till söksträngen: C-w
- Editera sökning i minibuffern: M-e
- Highlighta söksträngen: M-s h r
- Lista alla sökträffar i separat fönster: M-s o
- Hämta tidigare sökning: M-p
** Shell-kommandon i emacs
......@@ -287,10 +296,16 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
#+END_LaTeX
** M-x compile
- Visar kompileringsloggen i en emacs-buffer
- Öppna enkelt den fil på den rad som ger fel- eller varnings-meddelande
- Upprepa kompileringen M-x recompile
* Makron
** Introduktion
- Egentligen själva hjärtat i emacs (Editing MACroS)
- EMACS - Editing MACroS
- Börja makro: F3 eller C-x (
- Avsluta makro: F4 eller C-x )
- Kör makro: F4 eller C-x e
......@@ -336,7 +351,7 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
** Emacs istället för fula shell-script med sed, cut, awk, etc
- Emacs är inte så dumt för exempelvis textfiltrering/formattering
- Skapa lämpligt makro som editerar filen som du vill ha den
- Starta emacs -f mittmakro -f save-buffer -f kill-emacs
- emacs fil.txt -f mittfinamakro -f save-buffer -f kill-emacs
# Demo: TBD
......@@ -644,6 +659,26 @@ Om man vill slippa skriva in lösenord varje gång man vill skicka/ta emot post
*** M-x elmo-passwd-alist-save
*** M-x elmo-passwd-alist-clear (för att ta bort sparade lösenord, spara också alist efteråt)
** Gnus
- Kombinerad mail och newsläsare
- Klarar att läsa mail från exempelvis mbox, maildir och IMAP
- GNUS är tyvärr lite segt när man har mycket mail
- Själv använder jag gnus + maildir + offlineimap
- Andra använder gnus + imap + dovecot
** Snabb intro till GNUS
- GNUS förtjänar egentligen en helt egen Upplysning
- Inte svårt att testa
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=lisp]
(setq gnus-select-method '(nnnil ""))
(setq gnus-secondary-select-methods
'((nnmaildir ""
(directory "~/upplysning/demofiler/mail/"))))
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
* Kort introduktion till elisp
......@@ -657,5 +692,5 @@ Om man vill slippa skriva in lösenord varje gång man vill skicka/ta emot post
- Bloggen "Minor emacs wizardry"
- Worg ("wiki" genererad från org-mode-filer, om org-mode)
- http://emacsblog.org/
- Lyskom-mötet om emacs :)
- Lyskom-mötet om emacs
- Posta era favorittips där efter upplysningen :)
; -*- lisp -*-
;; Demo av generic-mode
(define-generic-mode ssh-config
'( "#" )
'( "Host" "Port" "HostName" "IdentityFile" )
nil
'("\\.ssh/config")
'( ("[0-9]+\\.[0-9]+\\.[0-9]+\\.[0-9]+" .
'font-lock-warning-face))
"Generic mode for SSH config files")
;; Inställningar för M-x shell
;; Notera att det bara får vara en custom-set-variables i en .emacs
;; för att M-x customize ska fungera korrekt!
(custom-set-variables
'(comint-scroll-to-bottom-on-input t)
'(comint-scroll-to-bottom-on-output t)
'(comint-scroll-show-maximum-output t)
'(comint-completion-autolist t)
'(comint-completion-addsuffix t))
;; Ido-mode
(require 'ido)
......@@ -35,3 +60,51 @@
;; 'wl-draft-kill
;; 'mail-send-hook))
;; Demo av org-mode för att organisera sig:
;; C-k is killing whole subtrees! I lost my work!
(setq org-special-ctrl-k t)
(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.org$" . org-mode))
(global-set-key "\C-ca" 'org-agenda)
(require 'org-install)
(setq org-agenda-files (list
"~/emacs-upplysning/demofiler/enkel.org")
;; Använd remember tillsammans med org
(require 'remember)
(org-remember-insinuate)
(setq org-default-notes-file "~/emacs-upplysning/demofiler/enkel.org"))
;; Om du vill testa GNUS så har vi lagt in ett litet exempel Maildir
;; ibland de andra exempelfilerna. Sätt bara sökvägen rätt här nedan.
;; Detta skulle också kunna finnas i $HOME/.gnus.el
;;(setq gnus-select-method '(nnnil ""))
;;(setq gnus-secondary-select-methods
;; '((nnmaildir "" (directory "~/emacs-upplysning/demofiler/mail"))))
;; Se till att summary-buffern i gnus har konstanta bredder för fält
;; som författare och tidsangivelse.
;; (setq gnus-face-9 'font-lock-warning-face)
;; (setq gnus-face-10 'shadow)
;; (defun sdl-gnus-summary-line-format-ascii nil
;; (interactive)
;; (setq gnus-summary-line-format
;; (concat
;; "%0{%U%R%z%}" "%10{|%}" "%1{%d%}" "%10{|%}"
;; "%(%-15,15f %)" "%10{|%}" "%4k" "%10{|%}"
;; "%10{|%}" "%10{%B%}" "%s\n"))
;; (setq
;; gnus-sum-thread-tree-single-indent "o "
;; gnus-sum-thread-tree-false-root "x "
;; gnus-sum-thread-tree-root "* "
;; gnus-sum-thread-tree-vertical "| "
;; gnus-sum-thread-tree-leaf-with-other "|-> "
;; gnus-sum-thread-tree-single-leaf "+-> " ;; "\\" is _one_ char
;; gnus-sum-thread-tree-indent " "))
;; (sdl-gnus-summary-line-format-ascii)
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment