Commit acc1e23f authored by Johan Busk Eriksson's avatar Johan Busk Eriksson
Browse files

No commit message

No commit message
parent 7756db3c
......@@ -22,7 +22,6 @@
- Applikationer
* Trevliga finesser
** Hjälp
- C-h C-h
- Framförallt: Hjälp om nuvarande mode: C-h m
......@@ -274,7 +273,6 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
* Makron
** Introduktion
......@@ -552,8 +550,80 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
# (Och varför exporteras den första kommentarsraden
# ovan ifall man bara har en brädgård istället för två?!?)
** Wanderlust
*** Epostklient, främst för IMAP, men även POP, NNTP och MH/Maildir
http://www.gohome.org/wl/
*** Kan kopplas till orgmode (remember) och bbdb (adresser)
** WL konfigurering
I .emacs:
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=lisp]
(autoload 'wl "wl" "Wanderlust" t)
(autoload 'wl-other-frame "wl" "WL on new frame." t)
(autoload 'wl-draft "wl-draft" "Write draft with WL." t)
;; Set wandelust as mail-user-agent
(autoload 'wl-user-agent-compose "wl-draft" nil t)
(if (boundp 'mail-user-agent)
(setq mail-user-agent 'wl-user-agent))
(if (fboundp 'define-mail-user-agent)
(define-mail-user-agent
'wl-user-agent
'wl-user-agent-compose
'wl-draft-send
'wl-draft-kill
'mail-send-hook))
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
** WL konfigurering (~/.wl)
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=lisp]
;; -*- mode: emacs-lisp -*-
;; Set main IMAP server
(setq elmo-imap4-default-server "imap.lysator.liu.se")
(setq elmo-imap4-default-port 143)
(setq elmo-imap4-default-stream-type 'starttls)
;; Setup SMTP
(setq wl-smtp-connection-type 'starttls)
(setq wl-smtp-posting-port 587)
(setq wl-smtp-authenticate-type "plain")
(setq wl-smtp-posting-user "user@lysator.liu.se")
(setq wl-smtp-posting-server "mail.lysator.liu.se")
(setq wl-local-domain "lysator.liu.se")
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
** WL-konfigurering (~/.wl) II
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=lisp]
;; We want a BCC field by default when composing
(setq wl-bcc "")
;; automatic check for new mail
(setq wl-biff-check-folder-list '("%INBOX" "%foo-list"))
(setq wl-biff-check-interval 600) ;; in seconds
(setq wl-biff-notify-hook '(ding)) ;; beep on mail
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
** WL-konfigurering (~/.folders)
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}
%INBOX "Inbox"
%Sent "Sent"
%Trash "Trash"
Listor{
%upplysning "UppLYSning"
%eff "EFF"
}
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
*** M-x wl-fldmgr-* för enklare hantering av folders
** Lösenord
Om man vill slippa skriva in lösenord varje gång man vill skicka/ta emot post
*** M-x elmo-passwd-alist-save
*** M-x elmo-passwd-alist-clear (för att ta bort sparade lösenord, spara också alist efteråt)
** Gnus
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment