Commit b25ac343 authored by Johan Busk Eriksson's avatar Johan Busk Eriksson
Browse files

Initial commit, added something to start us off with

parents
Släng följande i din .emacs för att kunna exportera filen till Beamer/LaTeX
;; ---------------------------------------------------------------------
;;Export to beamer enablement
;; allow for export=>beamer by placing
;; #+LaTeX_CLASS: beamer in org files
(unless (boundp 'org-export-latex-classes)
(setq org-export-latex-classes nil))
(add-to-list 'org-export-latex-classes
'("beamer"
"\\documentclass[11pt]{beamer}\n
\\mode<presentation>\n
\\usetheme{Antibes}\n
\\usecolortheme{lily}\n
\\beamertemplateballitem\n
\\setbeameroption{show notes}
\\usepackage[utf8]{inputenc}\n
\\usepackage[T1]{fontenc}\n
\\usepackage{hyperref}\n
\\usepackage{color}
\\usepackage{listings}
\\lstset{numbers=none,language=[ISO]C++,tabsize=4,
frame=single,
basicstyle=\\small,
showspaces=false,showstringspaces=false,
showtabs=false,
keywordstyle=\\color{blue}\\bfseries,
commentstyle=\\color{red},
}\n
\\usepackage{verbatim}\n
\\institute{}\n
\\subject{RMRF}\n"
("\\section{%s}" . "\\section*{%s}")
("\\begin{frame}[fragile]\\frametitle{%s}"
"\\end{frame}"
"\\begin{frame}[fragile]\\frametitle{%s}"
"\\end{frame}")))
;; ---------------------------------------------------------------------
Därefter går det att redigera emacs-upplysning.org och exportera den
till pdf för presentation med C-c C-e d.
(se även: <http://emacs-fu.blogspot.com/2009/10/writing-presentations-with-org-mode-and.html>)
Preliminärt upplägg enl. möte/KOM-inlägg:
* Intro [2 min, Andreas]
* Del 1: Tämligen enkla finesser som underlättar din vardag
** Rectangular cut & paste [2 min, Andreas]
** Stöd för krypterade filer [2 min, Andreas]
** Generic-mode [2 min, Andreas]
** re-builder [1 min, Andreas]
** Ediff/Emerge [3 min, Andreas]
** cua-mode [1 min, Johan ]
** Kill-ring basics [1 min, Johan ]
** Align-regexp, M-q, fill-mode [1 min, Johan ]
** Hur man quotar saker (^Q^J i sökning exempelvis) [1 min, Johan ]
** iswitchb och ido [2 min, Johan ]
** emacs server och daemon [2 min, Johan ]
** Stavningskontroll (Flyspell, M-$) [1 min, Johan ]
** Keyboard bindings och hooks [2 min, Johan ]
** Windmove [1 min, Johan ]
** Hippie-expand, msf-abbrev och liknande finesser [3 min, Johan ]
---- Lägre prioritet ---------------------------------------------------
** Tramp [2 min, Johan ]
** whitespace-mode [1 min, Johan ]
** Tips för I-search (^W, M-s o, M-s h r, M-r, M-e) [2 min, Andreas]
** Shell-kommandon i emacs [2 min, Andreas]
** compile [1 min, Andreas]
** highlight-changes [1 min, Andreas]
---- Uppskattad tid, första delen ---------------------- 36 min --------
Tanken här är att vi kan gå direkt till del 2 så snart vi kommit till
avsnittet efter "Lägre prioritet", beroende på hur mycket tid det har
gått åt hittills.
* Del 2: Makron
** Introduktion [1 min, Andreas]
** Spara, editera och binda makros [2 min, Andreas]
** Tips för effektiv makroanvändning
*** Stepwise editing [2 min, Andreas]
*** Fortsätta skapa ett existerande makro [1 min, Andreas]
*** Keyboard macro counter [1 min, Andreas]
*** Användning av två (eller flera) buffrar [2 min, Andreas]
** Batch-mode och makros för textfiltrering [2 min, Andreas]
---- Uppskattad tid, andra delen ----------------------- 11 min --------
Ungefär här blir det nog lagom att ha rasten. I värsta fall kanske vi
får ta rasten under själva del 2.
* Del 3: Applikationer
** Dired [2 min, Andreas]
** org och remember del 1 [5 min, Andreas]
** org och remember del 2 [5 min, Johan ]
** Calc [10 min?, Hans ]
** Wanderlust [10 min, Johan ]
** GNUS [5 min, Andreas]
---- Uppskattad tid, tredje delen ---------------------- 37 min --------
* Del 4: Introduktion till elisp
** Enkelt exempel, exempelvis lägg upp lite ny info i [5 min, Andreas]
emacs statusrad.
Tanken här är att vi kan strunta i elisp-delen om det är så att för
mycket tid gått åt till applikationerna.
* Del 5: Avslutning
** Tips på olika resurser där man kan lära sig mer [1 min, Andreas]
** Information om var man hittar den .emacs som vi [1 min, Andreas]
har förberett för att att man lätta ska kunna testa
de olika saker vi pratat om
Sammanlagd uppskattad tid: 91 min
* Saker som varken jag eller Johan kan tillräckligt mycket om för att
prata om och som vi inte har tid att lära oss något om:
** Versionshantering
** Etags
** Speedbar
** Narrowing/indirect buffers
** Tables (kanske kan tänkas nämnas under org dock)
#+LaTeX_CLASS: beamer
#+MACRO: BEAMERMODE presentation
#+MACRO: BEAMERTHEME Antibes
#+MACRO: BEAMERCOLORTHEME lily
#+MACRO: BEAMERSUBJECT Emacs
#+TITLE: Bli mer effektiv med Emacs!
#+AUTHOR: Namn Namnsson
#+DATE: datum
* Enkla finesser
** Rectangular cut & paste
** Krypterade filer
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=lisp]
(require 'exempel)
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
** ...
* Makron
** ...
#+BEGIN_SRC c
/* verbatim code */
#+END_SRC
** ...
#+LaTeX:\includegraphics{bild.png}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment