Commit c455a560 authored by Andreas Ehliar's avatar Andreas Ehliar
Browse files

Mindre andringar

parent d7563f93
......@@ -16,11 +16,6 @@
- Missar du något, kolla filmen eller presentationen på upplysningssidan
- En enkel .emacs kommer också dit för enkel test av diverse finesser som vi går igenom.
** Innehåll
- Trevliga finesser
- Makron
- Applikationer
* Trevliga finesser
** Hjälp
- C-h C-h
......@@ -322,9 +317,12 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
- Öppna enkelt den fil på den rad som ger fel- eller varnings-meddelande
- Upprepa kompileringen M-x recompile
** highlight changes
-
** M-x highlight-changes-mode
- Visar vad du har ändrat i filen
- Toggla ändringsmarkeringar: M-x highlight-changes-visible-mode
# Demo: Öppna exempelvis ediff-test-1 och skriv något där efter att du
# slagit på detta mode.
* Makron
......@@ -704,16 +702,30 @@ Om man vill slippa skriva in lösenord varje gång man vill skicka/ta emot post
- Svara på mail: r
- Egentligen förtjänar GNUS en egen upplysning...
* Kort introduktion till elisp
* elisp
** Några snabba elisp-tips
- En hel del av dessa applikationer behöver konfigureras med elisp
- Mycket elisp-utveckling kan göras utan att emacs behöver startas om
- Bra knappkombinationer:
- Evaluera föregående elisp-uttryck: C-x C-e
- I lisp-interaction-mode kommer C-j att evaluera och skriva ut
resultatet av lisp-uttrycket i buffern
# Demo visa några enkla elisp-kommandon i scratch-buffern
* Andra resurser av intresse
** Andra resurser av intresse
- EmacsWiki (Speciellt EmacsNiftyTricks)
- Bloggen "emacs-fu"
- Bloggen "Minor emacs wizardry"
** Mer inspiration kan hittas på exempelvis:
- http://www.emacswiki.org/
- http://emacs-fu.blogspot.com/
- http://emacs.wordpress.com/
- Worg ("wiki" genererad från org-mode-filer, om org-mode)
- http://emacsblog.org/
- Lyskom-mötet om emacs
- Posta era favorittips där efter upplysningen :)
* Sammanfattning
** Sammanfattning
- Vi hoppas att ni blivit inspirerade att leta rätt på lite nya
finesser i vår favoriteditor!
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment