Commit d6ad55ed authored by Hans Lundmark's avatar Hans Lundmark
Browse files

Rättelse till calc-delen.

parent 7c1adafb
......@@ -458,6 +458,7 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
| SPC/RET ensamt | Översta talet på stacken dupliceras. |
| TAB | De två översta talen på stacken byter plats. |
| M-TAB | Tredje talet från toppen flyttas överst. |
| DEL | Översta talet på stacken tas bort. |
Många andra kommandon finns för att komma åt eller flytta data på stacken.
......@@ -527,14 +528,14 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
** Variabler
Prefix 's' = STORE
| s s | (store) | Lagra uttrycket överst på stacken i en |
| | | variabel (calc frågar efter variabelnamnet i |
| | | minibufferten), och ta bort det från stacken. |
| s t | | Lagra, men låt det ligga kvar på stacken. |
| s r | (recall) | Hämta värdet av en variabel och lägg |
| | | överst på stacken. |
| s u | (unstore) | Återställ variabel till ursprungligt ("tomt") |
| | | tillstånd. |
| s s | (store) | Lagra uttrycket överst på stacken i en |
| | | variabel (calc frågar efter variabelnamnet i |
| | | minibufferten). |
| s t | | Lagra, och ta sedan bort värdet från stacken. |
| s r | (recall) | Hämta värdet av en variabel och lägg |
| | | överst på stacken. |
| s u | (unstore) | Återställ variabel till ursprungligt ("tomt") |
| | | tillstånd. |
| s + | Addera värde till variabel. (Analogt för övriga räknesätt.) |
| = | Varje variabel i uttrycket överst på stacken byts ut mot |
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment