Commit d7563f93 authored by Andreas Ehliar's avatar Andreas Ehliar
Browse files

Lite fler smafixar

parent 983888fa
#+LaTeX_CLASS: beamer
#+MACRO: BEAMERMODE presentation
#+MACRO: BEAMERTHEME Antibes
#+MACRO: BEAMERCOLORTHEME lily
#+MACRO: BEAMERSUBJECT Emacs
#+LANGUAGE: se
* Introduktion
** Upplägg
- Målgrupp: Vana emacs-användare
- Högt tempo för att hinna demonstrera många finesser
- Missar du något, kolla filmen eller presentationen på upplysningssidan
- En enkel .emacs kommer också dit för enkel test av diverse finesser som vi går igenom.
** Innehåll
- Trevliga finesser
- Makron
- Applikationer
* Trevliga finesser
** Rectangular cut & paste
- Markera början av regionen som vanligt (C-SPACE)
- C-x r k Klipp ut
- C-x r y Klistra in
- C-x r t Ersätt med en ny sträng
#Demo: Byt plats på två kolumner i lite hexdata
#Demo: Lägg till En "Address: " i början på alla rader ifrån hexdumpen.
** Krypterade filer
- Om du inte redan har en nyckel, skapa med gpg -\,-keygen
- Spara filen som fil.gpg, välj vilken nyckel du vill använda.
- Lägg lämpligtvis in en -*- foobar -*- i din fil
# Demo: Öppna tenta.tex och spara som tenta.gpg
** generic-mode
- Problemställning: Ditt favoritfilformat stöds inte av emacs
- Lösning: generic-mode
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=lisp]
(define-generic-mode ssh-config
'( "#" ) ; Kommentarsinledning
'( "Host" ; Lista med nyckelord
"Port"
"HostName"
"IdentityFile" )
nil ; Regexp-nyckelord
'("\\.ssh/config") ; Filer vi matchar till
nil
"Generic mode for SSH config files")
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
# Demo: Öppna .ssh/config
#+LaTeX_CLASS: beamer
#+MACRO: BEAMERMODE presentation
#+MACRO: BEAMERTHEME Antibes
#+MACRO: BEAMERCOLORTHEME lily
#+MACRO: BEAMERSUBJECT Emacs
#+TITLE: Bli mer effektiv med Emacs!
#+AUTHOR: Andreas Ehliar, Johan Busk Eriksson, Hans Lundmark
#+DATE: 26 jan 2010
#+LANGUAGE: se
* Introduktion
** Upplägg
- Målgrupp: Vana emacs-användare
- Högt tempo för att hinna demonstrera många finesser
- Missar du något, kolla filmen eller presentationen på upplysningssidan
- En enkel .emacs kommer också dit för enkel test av diverse finesser som vi går igenom.
** Innehåll
- Trevliga finesser
- Makron
- Applikationer
* Trevliga finesser
** Hjälp
- C-h C-h
- Framförallt: Hjälp om nuvarande mode: C-h m
** Rectangular cut & paste
- Markera början av regionen som vanligt (C-SPACE)
- C-x r k Klipp ut
- C-x r y Klistra in
- C-x r t Ersätt med en ny sträng
#Demo: Byt plats på två kolumner i lite hexdata
#Demo: Lägg till En "Address: " i början på alla rader ifrån hexdumpen.
** generic-mode
- Problemställning: Ditt favoritfilformat stöds inte av emacs
- Lösning: generic-mode
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=lisp]
(define-generic-mode ssh-config
'( "#" ) ; Kommentarsinledning
'( "Host" ; Lista med nyckelord
"Port"
"HostName"
"IdentityFile" )
nil ; Regexp-nyckelord
'("\\.ssh/config") ; Filer vi matchar till
nil
"Generic mode for SSH config files")
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
# Demo: Öppna .ssh/config
** re-builder
- Bygg enkelt regexps
\ No newline at end of file
* Emacsrelaterat
** Undersök om det finns en ny version av Emacs
** Läs igenom registerdelen av emacs-manualen
** Håll emacs-upplysning
* Hemmasysslor
** Städa
** Diska
** Skotta snö
Return-Path: <ehliar@isy.liu.se>
X-Original-To: ehliar@isy.liu.se
Delivered-To: ehliar@isy.liu.se
Received: from spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id 0AFD124F9E
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:44:31 +0100 (MET)
Received: from bogotron.isy.liu.se ([130.236.48.26])
by spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19]) (amavisd-new, port 10022)
with ESMTP id 20478-09-4 for <ehliar@isy.liu.se>;
Mon, 25 Jan 2010 20:44:12 +0100 (MET)
Received: from sabor.isy.liu.se (sabor.isy.liu.se [130.236.55.37])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id B3DEB24FB0
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:42:57 +0100 (MET)
Received: by sabor.isy.liu.se (Postfix, from userid 5706)
id 40B891E8324; Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100 (CET)
Date: Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100
To: ehliar@isy.liu.se
Subject: Testar maildir: 6
User-Agent: Heirloom mailx 12.2 01/07/07
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Message-Id: <20100125194355.40B891E8324@sabor.isy.liu.se>
From: ehliar@sabor.isy.liu.se (Andreas Ehliar)
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at isy.liu.se
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.63-isy (2004-01-11) on spamotron.isy.liu.se
X-Spam-Status: No, hits=0.0 tagged_above=-100.0 required=5.0 tests=
X-Spam-Level:
Test mail 6
Return-Path: <ehliar@isy.liu.se>
X-Original-To: ehliar@isy.liu.se
Delivered-To: ehliar@isy.liu.se
Received: from spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id A9E8024F90
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:43:53 +0100 (MET)
Received: from bogotron.isy.liu.se ([130.236.48.26])
by spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19]) (amavisd-new, port 10022)
with ESMTP id 20478-09-2 for <ehliar@isy.liu.se>;
Mon, 25 Jan 2010 20:43:35 +0100 (MET)
Received: from sabor.isy.liu.se (sabor.isy.liu.se [130.236.55.37])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id 54D3824FAA
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:42:57 +0100 (MET)
Received: by sabor.isy.liu.se (Postfix, from userid 5706)
id 05CF11E836E; Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100 (CET)
Date: Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100
To: ehliar@isy.liu.se
Subject: Testar maildir: 5
User-Agent: Heirloom mailx 12.2 01/07/07
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Message-Id: <20100125194355.05CF11E836E@sabor.isy.liu.se>
From: ehliar@sabor.isy.liu.se (Andreas Ehliar)
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at isy.liu.se
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.63-isy (2004-01-11) on spamotron.isy.liu.se
X-Spam-Status: No, hits=0.0 tagged_above=-100.0 required=5.0 tests=
X-Spam-Level:
Test mail 5
Return-Path: <ehliar@isy.liu.se>
X-Original-To: ehliar@isy.liu.se
Delivered-To: ehliar@isy.liu.se
Received: from spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id C57B624FB3
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:43:15 +0100 (MET)
Received: from bogotron.isy.liu.se ([130.236.48.26])
by spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19]) (amavisd-new, port 10022)
with ESMTP id 20478-08 for <ehliar@isy.liu.se>;
Mon, 25 Jan 2010 20:42:57 +0100 (MET)
Received: from sabor.isy.liu.se (sabor.isy.liu.se [130.236.55.37])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id 324BB24F9E
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:42:57 +0100 (MET)
Received: by sabor.isy.liu.se (Postfix, from userid 5706)
id D42901E8372; Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100 (CET)
Date: Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100
To: ehliar@isy.liu.se
Subject: Testar maildir: 9
User-Agent: Heirloom mailx 12.2 01/07/07
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Message-Id: <20100125194354.D42901E8372@sabor.isy.liu.se>
From: ehliar@sabor.isy.liu.se (Andreas Ehliar)
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at isy.liu.se
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.63-isy (2004-01-11) on spamotron.isy.liu.se
X-Spam-Status: No, hits=0.0 tagged_above=-100.0 required=5.0 tests=
X-Spam-Level:
Test mail 9
Return-Path: <ehliar@isy.liu.se>
X-Original-To: ehliar@isy.liu.se
Delivered-To: ehliar@isy.liu.se
Received: from spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id D800924FB4
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:43:15 +0100 (MET)
Received: from bogotron.isy.liu.se ([130.236.48.26])
by spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19]) (amavisd-new, port 10022)
with ESMTP id 20771-02 for <ehliar@isy.liu.se>;
Mon, 25 Jan 2010 20:42:57 +0100 (MET)
Received: from sabor.isy.liu.se (sabor.isy.liu.se [130.236.55.37])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id 21DEC24F90
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:42:57 +0100 (MET)
Received: by sabor.isy.liu.se (Postfix, from userid 5706)
id BBE9F1E838C; Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100 (CET)
Date: Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100
To: ehliar@isy.liu.se
Subject: Testar maildir: 8
User-Agent: Heirloom mailx 12.2 01/07/07
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Message-Id: <20100125194354.BBE9F1E838C@sabor.isy.liu.se>
From: ehliar@sabor.isy.liu.se (Andreas Ehliar)
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at isy.liu.se
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.63-isy (2004-01-11) on spamotron.isy.liu.se
X-Spam-Status: No, hits=0.0 tagged_above=-100.0 required=5.0 tests=
X-Spam-Level:
Test mail 8
Return-Path: <ehliar@isy.liu.se>
X-Original-To: ehliar@isy.liu.se
Delivered-To: ehliar@isy.liu.se
Received: from spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id A2F6824F9E
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:43:34 +0100 (MET)
Received: from bogotron.isy.liu.se ([130.236.48.26])
by spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19]) (amavisd-new, port 10022)
with ESMTP id 20771-03 for <ehliar@isy.liu.se>;
Mon, 25 Jan 2010 20:43:16 +0100 (MET)
Received: from sabor.isy.liu.se (sabor.isy.liu.se [130.236.55.37])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id 4F3A624FA8
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:42:57 +0100 (MET)
Received: by sabor.isy.liu.se (Postfix, from userid 5706)
id 012351E8350; Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100 (CET)
Date: Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100
To: ehliar@isy.liu.se
Subject: Testar maildir: 7
User-Agent: Heirloom mailx 12.2 01/07/07
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Message-Id: <20100125194355.012351E8350@sabor.isy.liu.se>
From: ehliar@sabor.isy.liu.se (Andreas Ehliar)
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at isy.liu.se
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.63-isy (2004-01-11) on spamotron.isy.liu.se
X-Spam-Status: No, hits=0.0 tagged_above=-100.0 required=5.0 tests=
X-Spam-Level:
Test mail 7
Return-Path: <ehliar@isy.liu.se>
X-Original-To: ehliar@isy.liu.se
Delivered-To: ehliar@isy.liu.se
Received: from spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id A244424F90
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:43:34 +0100 (MET)
Received: from bogotron.isy.liu.se ([130.236.48.26])
by spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19]) (amavisd-new, port 10022)
with ESMTP id 20478-09 for <ehliar@isy.liu.se>;
Mon, 25 Jan 2010 20:43:15 +0100 (MET)
Received: from sabor.isy.liu.se (sabor.isy.liu.se [130.236.55.37])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id 494B324FA7
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:42:57 +0100 (MET)
Received: by sabor.isy.liu.se (Postfix, from userid 5706)
id EE8C71E838A; Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100 (CET)
Date: Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100
To: ehliar@isy.liu.se
Subject: Testar maildir: 2
User-Agent: Heirloom mailx 12.2 01/07/07
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Message-Id: <20100125194354.EE8C71E838A@sabor.isy.liu.se>
From: ehliar@sabor.isy.liu.se (Andreas Ehliar)
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at isy.liu.se
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.63-isy (2004-01-11) on spamotron.isy.liu.se
X-Spam-Status: No, hits=0.0 tagged_above=-100.0 required=5.0 tests=
X-Spam-Level:
Test mail 2
Return-Path: <ehliar@isy.liu.se>
X-Original-To: ehliar@isy.liu.se
Delivered-To: ehliar@isy.liu.se
Received: from spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id 3EA1624F90
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:43:53 +0100 (MET)
Received: from bogotron.isy.liu.se ([130.236.48.26])
by spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19]) (amavisd-new, port 10022)
with ESMTP id 20771-03-2 for <ehliar@isy.liu.se>;
Mon, 25 Jan 2010 20:43:34 +0100 (MET)
Received: from sabor.isy.liu.se (sabor.isy.liu.se [130.236.55.37])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id 567B424FAB
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:42:57 +0100 (MET)
Received: by sabor.isy.liu.se (Postfix, from userid 5706)
id 168631E8358; Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100 (CET)
Date: Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100
To: ehliar@isy.liu.se
Subject: Testar maildir: 4
User-Agent: Heirloom mailx 12.2 01/07/07
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Message-Id: <20100125194355.168631E8358@sabor.isy.liu.se>
From: ehliar@sabor.isy.liu.se (Andreas Ehliar)
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at isy.liu.se
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.63-isy (2004-01-11) on spamotron.isy.liu.se
X-Spam-Status: No, hits=0.0 tagged_above=-100.0 required=5.0 tests=
X-Spam-Level:
Test mail 4
Return-Path: <ehliar@isy.liu.se>
X-Original-To: ehliar@isy.liu.se
Delivered-To: ehliar@isy.liu.se
Received: from spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id 334D824FA7
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:44:12 +0100 (MET)
Received: from bogotron.isy.liu.se ([130.236.48.26])
by spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19]) (amavisd-new, port 10022)
with ESMTP id 20771-03-3 for <ehliar@isy.liu.se>;
Mon, 25 Jan 2010 20:43:53 +0100 (MET)
Received: from sabor.isy.liu.se (sabor.isy.liu.se [130.236.55.37])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id 5CCC124FAC
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:42:57 +0100 (MET)
Received: by sabor.isy.liu.se (Postfix, from userid 5706)
id 121C41E8364; Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100 (CET)
Date: Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100
To: ehliar@isy.liu.se
Subject: Testar maildir: 3
User-Agent: Heirloom mailx 12.2 01/07/07
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Message-Id: <20100125194355.121C41E8364@sabor.isy.liu.se>
From: ehliar@sabor.isy.liu.se (Andreas Ehliar)
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at isy.liu.se
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.63-isy (2004-01-11) on spamotron.isy.liu.se
X-Spam-Status: No, hits=0.0 tagged_above=-100.0 required=5.0 tests=
X-Spam-Level:
Test mail 3
Return-Path: <ehliar@isy.liu.se>
X-Original-To: ehliar@isy.liu.se
Delivered-To: ehliar@isy.liu.se
Received: from spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id 32D5C24F9E
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:44:12 +0100 (MET)
Received: from bogotron.isy.liu.se ([130.236.48.26])
by spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19]) (amavisd-new, port 10022)
with ESMTP id 20478-09-3 for <ehliar@isy.liu.se>;
Mon, 25 Jan 2010 20:43:53 +0100 (MET)
Received: from sabor.isy.liu.se (sabor.isy.liu.se [130.236.55.37])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id 64EFA24FAD
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:42:57 +0100 (MET)
Received: by sabor.isy.liu.se (Postfix, from userid 5706)
id 2F7801E8361; Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100 (CET)
Date: Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100
To: ehliar@isy.liu.se
Subject: Testar maildir: 10
User-Agent: Heirloom mailx 12.2 01/07/07
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Message-Id: <20100125194355.2F7801E8361@sabor.isy.liu.se>
From: ehliar@sabor.isy.liu.se (Andreas Ehliar)
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at isy.liu.se
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.63-isy (2004-01-11) on spamotron.isy.liu.se
X-Spam-Status: No, hits=0.0 tagged_above=-100.0 required=5.0 tests=
X-Spam-Level:
Test mail 10
Return-Path: <ehliar@isy.liu.se>
X-Original-To: ehliar@isy.liu.se
Delivered-To: ehliar@isy.liu.se
Received: from spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id 0B2BE24FA7
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:44:31 +0100 (MET)
Received: from bogotron.isy.liu.se ([130.236.48.26])
by spamotron.isy.liu.se (spamotron.isy.liu.se [130.236.48.19]) (amavisd-new, port 10022)
with ESMTP id 20771-03-4 for <ehliar@isy.liu.se>;
Mon, 25 Jan 2010 20:44:12 +0100 (MET)
Received: from sabor.isy.liu.se (sabor.isy.liu.se [130.236.55.37])
by bogotron.isy.liu.se (Postfix) with ESMTP id A37C024FAF
for <ehliar@isy.liu.se>; Mon, 25 Jan 2010 20:42:57 +0100 (MET)
Received: by sabor.isy.liu.se (Postfix, from userid 5706)
id 38E241E838B; Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100 (CET)
Date: Mon, 25 Jan 2010 20:43:54 +0100
To: ehliar@isy.liu.se
Subject: Testar maildir: 1
User-Agent: Heirloom mailx 12.2 01/07/07
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Message-Id: <20100125194355.38E241E838B@sabor.isy.liu.se>
From: ehliar@sabor.isy.liu.se (Andreas Ehliar)
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at isy.liu.se
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.63-isy (2004-01-11) on spamotron.isy.liu.se
X-Spam-Status: No, hits=0.0 tagged_above=-100.0 required=5.0 tests=
X-Spam-Level:
Test mail 1
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:50:50:Nice doggie:/:/bin/false
daemon:x:50:50:System task responsible:/:/bin/false
ehliar:x:100:100:Andreas Ehliar:/home/ehliar:/bin/bash
nisse:x:101:101:Nisse!:/home/nisse:/bin/manpower
foobar:x:1:1:Metasyntactic maffia:/home/foobar:/bin/vfsh
Jun 15 13:37:18 angreal kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Jun 15 13:37:18 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: eth0 link is up 1000 Mbps full duplex
Jun 15 13:37:18 angreal kernel: r8169: eth1: link up
Jun 15 13:37:21 angreal kernel: RPC: Registered udp transport module.
Jun 15 13:37:21 angreal kernel: RPC: Registered tcp transport module.
Jun 15 13:37:21 angreal kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Jun 16 06:51:10 angreal kernel: lockd: rejected NSM callback from 127.0.0.1, port=4001
Jun 16 06:51:28 angreal last message repeated 3 times
Jun 16 06:59:37 angreal kernel: lockd: rejected NSM callback from 127.0.0.1, port=4001
Jun 16 06:59:55 angreal last message repeated 3 times
Jun 17 11:26:55 angreal kernel: lockd: rejected NSM callback from 127.0.0.1, port=4001
Jun 17 11:27:13 angreal last message repeated 3 times
Jun 18 17:08:29 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: hw csum wrong, pkt_flag:e00, err_flag:80
Jun 18 17:37:16 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: hw csum wrong, pkt_flag:e00, err_flag:80
Jun 18 20:41:17 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: hw csum wrong, pkt_flag:1600, err_flag:80
Jun 18 21:28:10 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: hw csum wrong, pkt_flag:1600, err_flag:80
Jun 18 21:28:11 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: hw csum wrong, pkt_flag:1600, err_flag:80
Jun 20 13:20:38 angreal kernel: lockd: rejected NSM callback from 127.0.0.1, port=4001
Jun 20 13:20:56 angreal last message repeated 3 times
Jun 20 15:23:30 angreal kernel: lockd: rejected NSM callback from 127.0.0.1, port=4001
Jun 20 15:23:48 angreal last message repeated 3 times
Jun 20 15:44:40 angreal kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jun 20 15:44:41 angreal kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jun 20 15:44:42 angreal kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jun 20 15:47:34 angreal kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jun 20 15:47:45 angreal kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jun 20 15:47:57 angreal kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jun 20 15:47:59 angreal kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jun 20 15:48:00 angreal kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jun 20 15:48:02 angreal kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jun 20 15:50:11 angreal kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jun 20 15:52:23 angreal kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jun 20 15:55:42 angreal kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jun 20 17:45:23 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: eth0 link is down
Jun 20 17:45:56 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: eth0 link is up 1000 Mbps full duplex
Jun 20 17:46:06 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: eth0 link is down
Jun 20 17:46:08 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: eth0 link is up 1000 Mbps full duplex
Jun 20 17:46:29 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: eth0 link is down
Jun 20 17:46:31 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: eth0 link is up 1000 Mbps full duplex
Jun 20 17:46:58 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: eth0 link is down
Jun 20 17:47:11 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: eth0 link is up 1000 Mbps full duplex
Jun 20 20:48:07 angreal kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jun 20 20:48:07 angreal kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jun 20 20:48:10 angreal kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jun 20 20:48:10 angreal kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jun 20 20:48:14 angreal kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jun 20 20:49:10 angreal kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jun 20 20:50:13 angreal kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jun 20 20:54:07 angreal kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jun 20 21:17:18 angreal kernel: EXT2-fs warning: checktime reached, running e2fsck is recommended
Jun 20 21:19:34 angreal kernel: FAT: bogus number of reserved sectors
Jun 20 21:19:34 angreal kernel: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda2.
Jun 20 21:20:15 angreal kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Jun 20 21:20:15 angreal kernel: EXT3 FS on sda2, internal journal
Jun 20 21:20:15 angreal kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Jun 20 21:23:36 angreal kernel: nfsd: last server has exited
Jun 20 21:23:36 angreal kernel: nfsd: unexporting all filesystems
Jun 21 13:48:24 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: hw csum wrong, pkt_flag:1600, err_flag:80
Jun 21 20:35:40 angreal kernel: atl1 0000:01:00.0: hw csum wrong, pkt_flag:e00, err_flag:80
......@@ -82,11 +82,32 @@
#+END_LaTeX
** re-builder
- Problemställning: Bygg ett komplicerat regexp
- Lösning: Bygg det interaktivt med M-x re-builder
# Demo: M-x re-builder på en trevlig logfil
- Bygg interaktiva regexp M-x re-builder
- Hitta nästa träff: C-c C-s
- Hitta föregående träff: C-c C-r
- Avsluta: C-c C-q
# Demo: M-x re-builder på en trevlig logfil, leta efter eth[0-9]
** Ediff
- M-x ediff-files eller M-x ediff-buffers
- Hjälp: ?
- Byt fönsterlayout: |
- Scrolla ner/upp: v/V
- Gå till nästa skillnad: n
- Gå till förra skillnaden: p
- Avsluta: q
# demo: Öppna ediff-test-1 och 2 och diffa dom
** Emerge
- M-x ediff-merge-files
- Fungerar som ediff men med fler finesser
- Välj ändring från buffer a: a
- Välj ändring från buffer b: b
- Spara buffer c: w c
# demo: mergea ediff-test-1 och 2
** cua-mode
*** För de som är vana/vill använda "windowskortkommandon"
**** C-x, C-c, C-v -- klipp ut, kopiera, klistra in
......@@ -301,6 +322,9 @@ Ditt favoritskal inuti emacs.
- Öppna enkelt den fil på den rad som ger fel- eller varnings-meddelande
- Upprepa kompileringen M-x recompile
** highlight changes
-
* Makron
......@@ -661,12 +685,11 @@ Om man vill slippa skriva in lösenord varje gång man vill skicka/ta emot post
** Gnus
- Kombinerad mail och newsläsare
- Klarar att läsa mail från exempelvis mbox, maildir och IMAP
- GNUS är tyvärr lite segt när man har mycket mail
- GNUS är tyvärr lite segt när man har för mycket mail
- Själv använder jag gnus + maildir + offlineimap
- Andra använder gnus + imap + dovecot
** Snabb intro till GNUS
- GNUS förtjänar egentligen en helt egen Upplysning
- Inte svårt att testa
- Inte svårt att testa GNUS på en Maildir-folder
#+BEGIN_LaTeX
\begin{lstlisting}[language=lisp]
(setq gnus-select-method '(nnnil ""))
......@@ -675,11 +698,11 @@ Om man vill slippa skriva in lösenord varje gång man vill skicka/ta emot post
(directory "~/upplysning/demofiler/mail/"))))
\end{lstlisting}
#+END_LaTeX
** GNUS - snabb intro
- Markera mail för borttagning: e
- Flytta mail till annan mapp: B m
- Svara på mail: r
- Egentligen förtjänar GNUS en egen upplysning...
* Kort introduktion till elisp
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment