Commit d8ecd1fa authored by Andreas Ehliar's avatar Andreas Ehliar
Browse files

demokatalog?

parent 0695ddd5
Extramaterial till emacs-upplysningen från 2010-01-26
-----------------------------------------------------
Lättaste sättet att testköra GNUS och ORG är att lägga detta bibliotek
som $HOME/emacs-upplysning och sedan köra emacs -q för att starta
emacs utan att läsa in din vanliga .emacs.
Öppna sedan $HOME/emacs-upplysning/punkt-emacs och kör en M-x eval-buffer.
Då är org uppsatt för att använda $HOME/emacs-upplysning/demofiler/enkel.org
och GNUS för att läsa maildirs från $HOME/emacs-upplysning/demofiler/mail
Under demofiler fanns även de demofiler som vi använde under
Upplysningen för att visa diverse småtricks.
# Privata nycklar
IdentityFile /home/ehliar/.ssh/nyckel1
IdentityFile /home/ehliar/.ssh/nyckel2
Host cvs
HostName cvs.lysator.liu.se
Host arnhem
HostName arnhem.lysator.liu.se
Host burken
HostName 10.0.0.1
Port 42
Adam Bertil 013-123456
Bertil Cesarsson 013-654321
Foo Barsson 070-1231231
jan feb mars april maj
10 12 11 14 13
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment