Commit 088bf91c authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Document type BOOL.

Use NUL, not NULL, when talking about the character '\0'.
parent a6911a31
...@@ -79,13 +79,13 @@ notation beskrivs h ...@@ -79,13 +79,13 @@ notation beskrivs h
Dataelementen som skickas från klient till server åtskiljs av (ett Dataelementen som skickas från klient till server åtskiljs av (ett
eller fler) mellanslag (ASCII 0x20), tab-tecken (0x9), line-feed eller fler) mellanslag (ASCII 0x20), tab-tecken (0x9), line-feed
(0xA), return (0xD), eller NULL (0x0). Undvik att skicka NULL. I (0xA), return (0xD), eller NUL (0x0). Undvik att skicka NUL. I
meddelanden från server till klient åtskiljs dataelementen av exakt meddelanden från server till klient åtskiljs dataelementen av exakt
ett mellanslag och varje meddelande avslutas alltid med line-feed. ett mellanslag och varje meddelande avslutas alltid med line-feed.
INT32, INT16 samt INT8 är icke-negativa heltal som skall rymmas på 32, INT32, INT16, INT8 samt BOOL är icke-negativa heltal som skall rymmas
16 och 8 bitar, respektive. De skickas som text på decimal form. på 32, 16, 8 och 1 bitar, respektive. De skickas som text på decimal
INTEGER används när inga särskilda begränsningar finns och kan form. INTEGER används när inga särskilda begränsningar finns och kan
anses synonym med INT32. anses synonym med INT32.
HOLLERITH är textsträngar. Först skickas strängens längd som en HOLLERITH är textsträngar. Först skickas strängens längd som en
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment