Commit 0cfd36c9 authored by Kent Engström's avatar Kent Engström
Browse files

Protokollversion 8 påbörjad, dokumentversion 8.0 likaså.

parent 7afa242a
......@@ -57,6 +57,10 @@ jag vet saknas i den h
* Dokumenthistorik
** 8.0: 1995-??-??
Protokollversion 8.
** 7.1: 1995-01-08.
Protokollhistorik och dokumenthistorik tillagda av Per Cederqvist.
......@@ -98,10 +102,10 @@ Eftersom version 6 och tidigare saknade anropet 75=get-version-info
anges även vilken lyskomd-version som var den första att implementera
protokollet.
** Protokollversion 8 (först implementerat i lyskomd 1.7.X).
** Protokollversion 8 (för närvarande inte i någon release)
*** Utökad funktionalitet:
30=add-recipient: Kan ändra recpt till cc_recpt och vice versa.
*** Nya anrop:
77=set-last-read
** Protokollversion 7 (först implementerat i lyskomd 1.7.0).
......@@ -176,8 +180,8 @@ och utseende n
LysKOM Protokoll A kan köras ovanpå vilken tillförlitlig dubbelriktad
8-bitars bytekanal som helst. I nödfall kan det också köras på en
7-bitars bytekanal. Idag körs det ovanpå TCP/IP. På Lysator
används TCP-port 4894 på IP-host kom.lysator.liu.se. Data i
7-bitars bytekanal. Idag körs det ovanpå Telnet/TCP/IP. På Lysator
används telnetport 4894 på IP-host kom.lysator.liu.se. Data i
protokoll A sker i ASCII klartext. I hollerithsträngar (se nedan) får
godtyckliga 8-bitars bytes förekomma, men tanken är att man skall
kunna köra protokollet "rått" från en textterminal.
......@@ -619,11 +623,6 @@ commands : RPC (
type : Misc-Info; )
;
! Type får endast vara recpt eller cc-recpt.
! Från och med protokollversion 8 är det tillåtet att ange ett
! möte som redan är mottagare av texten om angiven type
! innebär att mötet ändras från att ha varit recpt till
! cc_rectp eller vice versa. Endast textförfattaren och
! mötesorganisatören har rätt att göra en sådan ändring.
45=broadcast(1) ( message : HOLLERITH; ) ! OBSOLETE
;
......@@ -935,6 +934,12 @@ commands : RPC (
;
! Inlägg i mötet conf-no sparas i nice dagar innan de raderas.
77=set-last-read(1) ( conference : Conf-No; ! EXPERIMENTAL
last-read : Local-Text-No; )
;
! Sätt last-read som senast lästa text i conference. Detta
! anrop är ett alternativ till nr 40, set-unread.
41=set-motd-of-lyskom(1) ( motd : Text-No; ) ! RECOMMENDED
;
! Privilegierat anrop.
......@@ -1021,7 +1026,7 @@ commands : RPC (
43=sync-kom(1) ! RECOMMENDED
;
! Medför att LysKOM
! Detta är ett privilegierat anrop. Medför att LysKOM
! synkar sina databasfiler.
73=unmark-text(6) ( text : Text-No; ) ! RECOMMENDED
......@@ -1090,7 +1095,7 @@ ersatta av modernare varianter.
35 get-time 74 re-z-lookup
36 get-info 75 get-version-info
37 add-footnote 76 lookup-z-name
38 sub-footnote
38 sub-footnote 77 set-last-read
------------------------------------------------------
......@@ -1205,7 +1210,7 @@ Pers-List ::= ARRAY Pers-No;
Pers-No ::= Conf-no;
Person ::= (
username : HOLLERITH;
username : HOLLERITH; ! E-mail adress
privileges : Priv-Bits;
flags : Personal-Flags;
last-login : Time; ! Eller logout?
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment