Commit 1e5667e9 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Add info.

parent 1fe16a83
......@@ -431,12 +431,17 @@ commands : RPC (
params : ( comment : Text-No;
comment-to : Text-No; )
;
! Används för att lägga till en kommentarslänk i efterskott.
! Lägger även till informationen om vem som lade till
! kommentarslänken och när.
37=add-footnote
params : ( footnote : Text-No;
footnote-to : Text-No; )
;
! Används för att lägga till en fotnotslänk i efterskott.
! Bara författaren till de två inläggen får göra detta.
14=add-member
params : ( conf-no : Conf-No;
......@@ -611,6 +616,9 @@ commands : RPC (
52=get-unread-confs
pers-no : Pers-No;
conf-no-list : ARRAY Conf-No;
! Returnerar en lista på möten i vilka personen kan ha olästa.
! Det finns inga garantier för att han har olästa i alla dessa
! möten men listan är i alla fall kortare än medlemsskapet.
0=login
login-params : ( person : Pers-No;
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment