Commit 3644d470 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Slightly updated.

parent 5b2f8bbc
...@@ -3,9 +3,6 @@ fullst ...@@ -3,9 +3,6 @@ fullst
Se till att doc/prot-A.txt är komplett. Se till att doc/prot-A.txt är komplett.
Se till att scripts/makedist.sh är korrekt, och att alla nya filer
verkligen distribueras med.
Fixa versionsnumret i: Fixa versionsnumret i:
doc/ADMINISTRATION doc/ADMINISTRATION
...@@ -20,7 +17,6 @@ Fixar Copyright- ...@@ -20,7 +17,6 @@ Fixar Copyright-
Skriv en rad i: Skriv en rad i:
ChangeLog ChangeLog
src/server/ChangeLog
Skriv entries i: Skriv entries i:
...@@ -29,16 +25,18 @@ Skriv entries i: ...@@ -29,16 +25,18 @@ Skriv entries i:
Kör scripts/lyskomd-copyrights, upprepade gånger, tills inget händer, Kör scripts/lyskomd-copyrights, upprepade gånger, tills inget händer,
här, och efter de flesta punkterna nedan, om det verkar motiverat. här, och efter de flesta punkterna nedan, om det verkar motiverat.
Checka in ./mkmi, scripts/mkmi.m4 och alla Makefile.src. Checka in ./mkmi och alla Makefile.am.
Kör: Kör:
./mkmi ./mkmi
autoconf
Checka in allt. Checka in allt.
Gör: Gör:
./configure
make distclean # För att garantera att alla dependencies finns.
make # Så att alla dependencies byggs.
make dist make dist
Jämför innehållet i tarfilen med föregående tarfil, och se till att Jämför innehållet i tarfilen med föregående tarfil, och se till att
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment