Commit 3bbd84b8 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Don't mention telnet.

30=add-recipient can change recpt to cc_recpt and back.
parent 15693be8
......@@ -98,6 +98,11 @@ Eftersom version 6 och tidigare saknade anropet 75=get-version-info
anges även vilken lyskomd-version som var den första att implementera
protokollet.
** Protokollversion 8 (först implementerat i lyskomd 1.7.X).
*** Utökad funktionalitet:
30=add-recipient: Kan ändra recpt till cc_recpt och vice versa.
** Protokollversion 7 (först implementerat i lyskomd 1.7.0).
*** Nya anrop:
......@@ -171,8 +176,8 @@ och utseende n
LysKOM Protokoll A kan köras ovanpå vilken tillförlitlig dubbelriktad
8-bitars bytekanal som helst. I nödfall kan det också köras på en
7-bitars bytekanal. Idag körs det ovanpå Telnet/TCP/IP. På Lysator
används telnetport 4894 på IP-host kom.lysator.liu.se. Data i
7-bitars bytekanal. Idag körs det ovanpå TCP/IP. På Lysator
används TCP-port 4894 på IP-host kom.lysator.liu.se. Data i
protokoll A sker i ASCII klartext. I hollerithsträngar (se nedan) får
godtyckliga 8-bitars bytes förekomma, men tanken är att man skall
kunna köra protokollet "rått" från en textterminal.
......@@ -614,6 +619,11 @@ commands : RPC (
type : Misc-Info; )
;
! Type får endast vara recpt eller cc-recpt.
! Från och med protokollversion 8 är det tillåtet att ange ett
! möte som redan är mottagare av texten om angiven type
! innebär att mötet ändras från att ha varit recpt till
! cc_rectp eller vice versa. Endast textförfattaren och
! mötesorganisatören har rätt att göra en sådan ändring.
45=broadcast(1) ( message : HOLLERITH; ) ! OBSOLETE
;
......@@ -1011,7 +1021,7 @@ commands : RPC (
43=sync-kom(1) ! RECOMMENDED
;
! Detta är ett privilegierat anrop. Medför att LysKOM
! Medför att LysKOM
! synkar sina databasfiler.
73=unmark-text(6) ( text : Text-No; ) ! RECOMMENDED
......@@ -1195,7 +1205,7 @@ Pers-List ::= ARRAY Pers-No;
Pers-No ::= Conf-no;
Person ::= (
username : HOLLERITH; ! E-mail adress
username : HOLLERITH;
privileges : Priv-Bits;
flags : Personal-Flags;
last-login : Time; ! Eller logout?
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment