Commit 45e4a86f authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Updated description, mentioning ASYNC_DEFAULT_MESSAGES and ay_dummy_last

parent 7dde4f98
HUR MAN L[GGER TILL ETT ASYNKRONT MEDDELANDE I A-SERVERN
1) L{gg till det i async.h: typedef enum ... Async.
1) async.h: lägg till meddelandet i typedef enum { ... } Async. Se
till att ay_dummy_last får en högre siffra än något annat
meddelande. Om meddelandet skall skickas per default, stoppa in det
i ASYNC_DEFAULT_MESSAGES.
2) prot-a-send-async.[hc]: skriv en funktion som skickar iv{g
meddelandet. Gl|m inte att se till att andra argumentet till
......@@ -8,7 +11,7 @@ HUR MAN L[GGER TILL ETT ASYNKRONT MEDDELANDE I A-SERVERN
f|r hur man r{knar ut det {r lite skumma. Se s{rskilt upp med
arrayer och structar.)
3) send-async.[hc]: skriv en funktion som skickar iv{g meddelandet
4) send-async.[hc]: skriv en funktion som skickar iv{g meddelandet
till l{mpliga clienter. Vissa meddelanden skickas till n{stan alla
klienter. I s} fall ska funktionen loopa |ver alla klienter (se
koden f|r exempel). I andra fall skall meddelandet bara till en
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment