Commit 47c67e61 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Slightly improved instructions (still in swedish, but now using latin1).

parent b52ff428
ATT L[GGA TILL EN NY FUNKTION
ATT LGGA TILL EN NY FUNKTION
Alla filnamn i denna fil anges relativt $TOPDIR/src.
F|r att l{gga till en ny funktion beh|ver f|ljande {ndringar g|ras:
(Det ser kanske mycket ut, men i praktiken s} {r det inte s} jobbigt)
Fr att lgga till en ny funktion behver fljande ndringar gras:
(Det ser kanske mycket ut, men i praktiken s r det inte s jobbigt)
1) Deklarera funktionen i include/services.h. G|r "make includes" i
1) Deklarera funktionen i include/services.h. Gr "make includes" i
include.
2) Deklarera funktionen i server/fncdef.txt. L{gg alltid nya funktioner
sist s} att gamla klienter fortfarande fungerar.
2) Deklarera funktionen i server/fncdef.txt. Lgg alltid nya funktioner
sist s att gamla klienter fortfarande fungerar.
2a) Om funktionen tar en inparameter av en typ som inte finns
n{mnd i fncdef.txt s} m}ste {ndringar ske i
nmnd i fncdef.txt s mste ndringar ske i
server/call-switch.awk
server/prot-a-parse-arg-c.awk
server/connection.h Definitionen av Connection ska
ut|kas med ett f{lt d{r man kan
lagra det parseade f{ltet.
server/isc-parse.c Skriv en funktion f|r att parsea.
server/connections.h Definitionen av Connection ska
utkas med ett flt dr man kan
lagra det parseade fltet.
server/connections.c Gr free p fltet i free_parsed().
server/internal-connections.c
Initiera fltet i init_connection().
server/isc-parse.c Skriv en funktion fr att parsea.
server/isc-parse.h
2b) Om funktionen tar f|r m}nga inparametrar av typen num,
string eller c_string s} m}ste man {ndra
2b) Om funktionen tar fr mnga inparametrar av typen num,
string eller c_string s mste man ndra
server/connections.h Definitionen av Connection
2c) Om funktionen har en utparameter av en annan typ {n de som redan
2c) Om funktionen har en utparameter av en annan typ n de som redan
finns:
server/prot-a.c: L{gg till en rad i switchen i prot_a_reply.
server/connections.h: L{gg till typen i Res_type och
server/prot-a.c: Lgg till en rad i switchen i prot_a_reply.
server/connections.h: Lgg till typen i Res_type och
Result_holder.
server/prot-a-output.c: skriv en funktion f|r att skriva
server/prot-a-output.c: skriv en funktion fr att skriva
ut ett objekt.
server/prot-a-output.h
3) Skriv funktionen i l{mplig fil i server-direktoryt. De som finns att
v{lja p} n{r detta skrivs {r
3) Skriv funktionen i lmplig fil i server-direktoryt. De som finns att
 
admin.c, conference.c, membership.c, person.c, session.c, text.c,
regex-match.c
4) L{gg till funktionsnamnet i prot_a_is_legal_fnc() i server/prot-a.c.
4) Lgg till funktionsnamnet i prot_a_is_legal_fnc() i server/prot-a.c.
5) Kompilera om servern med 'make' i server/.
......@@ -55,7 +58,7 @@ F|r att l{gga till en ny funktion beh|ver f|ljande {ndringar g|ras:
libraries/client-support/output.c
libraries/client-support/output.h
7) Om du har nya datatyper skall funktioner f|r att parsea/skriva
7) Om du har nya datatyper skall funktioner fr att parsea/skriva
dom definieras i
libraries/client-support/isc-parse.c
libraries/client-support/isc-parse.h
......@@ -65,5 +68,5 @@ F|r att l{gga till en ny funktion beh|ver f|ljande {ndringar g|ras:
8) Skapa libyskom.a med 'make ar' i isc-client/.
9) Implementera de nya kommandona i klienterna.
I protokoll B kommer det (om lacgen n}gonsin blir klart) att bli
I protokoll B kommer det (om lacgen ngonsin blir klart) att bli
mycket enklare.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment