Commit 4f10bf64 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Detta är specifikation 9.0. Editoriella ändringar.

parent 199f543a
......@@ -2,7 +2,7 @@ Hej Emacs! Denna fil
LysKOM-Projektet
--------------------------------
Specifikation 8.0 av protokoll A mellan klient och server
Specifikation 9.0 av protokoll A mellan klient och server
--------------------------------
av Lars Aronsson <Aronsson@Lysator.LiU.SE>,
Pell <pell@lysator.liu.se>
......@@ -31,7 +31,7 @@ Hej Emacs! Denna fil
* LysKOM
LysKOM är ett datakonferenssystem. Andra liknande system är QZ-KOM och
PortaCOM. LysKOM är Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
PortaCOM. LysKOM är Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
datorföreningen Lysator vid Universitetet och Tekniska Högskolan i
Linköping. Var och en tillåts fritt kopiera, ändra och distribuera
LysKOM-dokument och program enligt villkoren i GNU General Public
......@@ -57,7 +57,7 @@ jag vet saknas i den h
* Dokumenthistorik
** 9.0: 1996-06-09
** 9.0: 1996-08-04
Protokollversion 9. Distribueras med lyskomd 1.9.0
......@@ -106,13 +106,33 @@ Eftersom version 6 och tidigare saknade anropet 75=get-version-info
anges även vilken lyskomd-version som var den första att implementera
protokollet.
** Protokollversion 9 (först implementerat i lyskomd 1.9.0)
*** Utökad funktionalitet:
Servern ska nu besvara oimplementerade anrop med felkod
2=not-impl. Det kräver att klienten använder newline som
anropsavslutare.
*** Nya anrop:
79=set-info
80=accept-async
81=query-async
82=user-active
83=who-is-on-dynamic
84=get-static-session-info
*** Namnbyte:
2=change-conference hette tidigare 2=pepsi. Namnet har bytts,
men i övrigt fungerar det precis som tidigare.
*** Statusförändringar:
Följande anrop anses nu vara obsoleta:
63=who-is-on-ident
64=get-session-info-ident
** Protokollversion 8 (först implementerat i lyskomd 1.8.0)
*** Utökad funktionalitet:
30=add-recipient: Kan ändra recpt till cc_recpt och vice versa.
21=set-conf-type: Kan ta både Conf-Type och Extended-Conf-Type
10=create-conf: Kan ta både Conf-Type och Extended-Conf-Type
*** Nya anrop:
77=set-last-read
78=get-uconf-stat
......@@ -467,37 +487,10 @@ felmeddelande. Dessa felkoder
45=tempfail; ! Temporary failure. Try again later
46=long-array; ! An array sent to the server was too
! big.
47=anon-rejected; ! Anonymous text not allowed in conference.
)
Nummer Felmeddelande Nummer Felmeddelande
------------------------------------------------------
11 access 28 already-comment
29 already-footnote 27 already-recipient
18 bad-name 41* client-is-crazy
34 comm-limit 20 conf-exists
8 conf-zero 35 foot-limit
25 ill-misc 26 illegal-info-type
19 index-out-of-range 24 ldb-err
23 letter-box 17 local-text-zero
6 login 7 login-disallowed
5 long-str 36 mark-limit
38 no-connect 0 no-error
16 no-such-local-text 14 no-such-text
37 not-author 31 not-comment
32 not-footnote 2 not-impl
44 not-marked 13 not-member
30 not-recipient 3 obsolete
39 out-of-memory 12 perm
21* pers-exists 4 pwd
33 recipient-limit 43 regex-error
22 secret-public 40* server-is-crazy
45 tempfail 15 text-zero
9 undef-conf 10 undef-pers
42 undef-session
------------------------------------------------------
* Asynkrona anrop
När som helst kan servern skicka ut ett asynkront anrop. En klient
......@@ -821,6 +814,7 @@ commands : RPC (
64=get-session-info-ident(4) ( session-no : Session-No; ) ! OBSOLETE(9)
result : Session-Info-Ident;
! Används ej längre. Ersat av anrop 83 och 84.
84=get-static-session-info(9) ( session-no : Session-No; ) ! RECOMMENDED
result : Static-Session-Info;
......@@ -876,8 +870,8 @@ commands : RPC (
68=lookup-conf(6) ( name : HOLLERITH; ) ! OBSOLETE
result : Conf-No-List;
! Expandera ett förkortat namn och returnera en lista
! med nummer på de möten som det kan vara. Det finns ännu ej
! någon ersättare för detta anrop; se anrop 12.
! med nummer på de möten som det kan vara. Ersatt av anrop
! 76.
12=lookup-name(1) ( name : HOLLERITH; ) ! OBSOLETE
result : Conf-List-Old;
......@@ -886,8 +880,8 @@ commands : RPC (
67=lookup-person(6) ( name : HOLLERITH; ) ! OBSOLETE
result : Pers-List;
! Expandera ett förkortat namn och returnera en lista
! med nummer på de personer som det kan vara. Det finns ännu
! ej någon ersättare för detta anrop; se anrop 12.
! med nummer på de personer som det kan vara. Ersatt av anrop
! 76.
76=lookup-z-name(7) ( name : HOLLERITH; ! RECOMMENDED
want-persons : BOOL;
......@@ -914,7 +908,7 @@ commands : RPC (
;
! Används ej längre. Använd anrop 72 och 73.
2=change_conference(1) ( conference : Conf-No; ) ! RECOMMENDED
2=change-conference(1) ( conference : Conf-No; ) ! RECOMMENDED
;
! Anropet nummer 2 används för att gå till det angivna mötet.
! Detta anrop kallades tidigare "Pepsi".
......@@ -1103,7 +1097,7 @@ commands : RPC (
51=who-is-on(1) ! OBSOLETE
result : Who-Info-List;
! Svaret är en lista med information om nu aktiva sessioner.
! Ersatt av anrop 63.
! Ersatt av anrop 83 och 84.
83=who-is-on-dynamic(9) (want-visible : BOOL, ! RECOMMENDED
want-invisible : BOOL,
......@@ -1126,10 +1120,11 @@ commands : RPC (
63=who-is-on-ident(4) ! OBSOLETE(9)
result : Who-Info-Ident-List;
! Svaret är en lista med information om nu aktiva sessioner.
! Ersatt av anrop 83 och 84.
39=who-is-on-old(1) ! OBSOLETE
result : Who-Info-List-Old;
! Används ej längre. Använd anrop 63.
! Används ej längre. Ersatt av anrop 83 och 84.
)
** RPC-anrop i nummerordning
......@@ -1137,48 +1132,94 @@ commands : RPC (
De anrop vars nummer i listan nedan följs av en asterisk (*) är
ersatta av modernare varianter.
Nummer RPC-Anrop Nummer RPC-Anrop
------------------------------------------------------
0* login-old 39* who-is-on-old
1 logout 40 set-unread
2 change-conference 41 set-motd-of-lyskom
3 change-name 42 enable
4 change-what-i-am-doing 43 sync-kom
5 create-person 44 shutdown-kom
6* get-person-stat-old 45 broadcast
7 set-priv-bits 46 get-membership
8 set-passwd 47 get-created-texts
9 query-read-texts 48 get-members
10 create-conf 49 get-person-stat
11 delete-conf 50 get-conf-stat
12* lookup-name 51 who-is-on
13* get-conf-stat-old 52 get-unread-confs
14 add-member 53 send-message
15 sub-member 54 get-session-info
16 set-presentation 55 disconnect
17 set-etc-motd 56 who-am-i
18 set-supervisor 57 set-user-area
19 set-permitted-submitters 58 get-last-text
20 set-super-conf 59 create-anonymous-text
21 set-conf-type 60 find-next-text-no
22 set-garb-nice 61 find-previous-text-no
23 get-marks 62 login
24* mark-text-old 63 who-is-on-ident
25 get-text 64 get-session-info-ident
26 get-text-stat 65 re-lookup-person
27 mark-as-read 66 re-lookup-conf
28 create-text 67 lookup-person
29 delete-text 68 lookup-conf
30 add-recipient 69 set-client-version
31 sub-recipient 70 get-client-name
32 add-comment 71 get-client-version
33 sub-comment 72 mark-text
34 get-map 73 unmark-text
35 get-time 74 re-z-lookup
36 get-info 75 get-version-info
37 add-footnote 76 lookup-z-name
38 sub-footnote 77 set-last-read
------------------------------------------------------
Nummer RPC-Anrop
-----------------------------
0* login-old
1 logout
2 change-conference
3 change-name
4 change-what-i-am-doing
5 create-person
6* get-person-stat-old
7 set-priv-bits
8 set-passwd
9 query-read-texts
10 create-conf
11 delete-conf
12* lookup-name
13* get-conf-stat-old
14 add-member
15 sub-member
16 set-presentation
17 set-etc-motd
18 set-supervisor
19 set-permitted-submitters
20 set-super-conf
21 set-conf-type
22 set-garb-nice
23 get-marks
24* mark-text-old
25 get-text
26 get-text-stat
27 mark-as-read
28 create-text
29 delete-text
30 add-recipient
31 sub-recipient
32 add-comment
33 sub-comment
34 get-map
35 get-time
36 get-info
37 add-footnote
38 sub-footnote
39* who-is-on-old
40 set-unread
41 set-motd-of-lyskom
42 enable
43 sync-kom
44 shutdown-kom
45* broadcast
46 get-membership
47 get-created-texts
48 get-members
49 get-person-stat
50 get-conf-stat
51* who-is-on
52 get-unread-confs
53 send-message
54* get-session-info
55 disconnect
56 who-am-i
57 set-user-area
58 get-last-text
59 create-anonymous-text
60 find-next-text-no
61 find-previous-text-no
62 login
63* who-is-on-ident
64* get-session-info-ident
65* re-lookup-person
66* re-lookup-conf
67* lookup-person
68* lookup-conf
69 set-client-version
70 get-client-name
71 get-client-version
72 mark-text
73 unmark-text
74 re-z-lookup
75 get-version-info
76 lookup-z-name
77 set-last-read
78 get-uconf-stat
79 set-info
80 accept-async
81 query-async
82 user-active
83 who-is-on-dynamic
84 get-static-session-info
* Konstruerade datatyper
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment