Commit 51239e1a authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Release 1.7.0, spec 7.0.

parent 92cf9bcb
LysKOM-Projektet
--------------------------------
Specifikation 2.0 av protokoll A mellan klient och server
Specifikation 7.0 av protokoll A mellan klient och server
--------------------------------
av Lars Aronsson <Aronsson@Lysator.LiU.SE> 25 juni 1991
Uppdaterad av Pell <pell@lysator.liu.se>
samt Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se> 24 dec 1994
Finjusterad av Per Cederqvist 31 dec 1994
LysKOM
......@@ -660,6 +661,12 @@ commands : RPC (
! Det finns inga garantier för att det finns olästa i alla dessa
! möten men listan är i alla fall kortare än medlemsskapet.
75=get-version-info ! RECOMMENDED
result : Version-Info;
! Hämta information om vilken protokollversion,
! serverprogramvara och version av serverprogramvaran som
! körs.
62=login ( person : Pers-No; ! RECOMMENDED
passwd : HOLLERITH;
visibility: BITSTRING ( is-invisible; ); )
......@@ -687,16 +694,7 @@ commands : RPC (
12=lookup-name ( name : HOLLERITH; ) ! OBSOLETE
result : Conf-List-Old;
! Anrop 68 och 67 var tänkta att ersätta detta anrop, men det
! har visat sig att man ofta vill att ett namn ska få matcha
! både möten och personer. Ett nytt anrop kommer att införas
! inom kort. Det kommer att ha följande anropsinterface:
! ( name : HOLLERITH;
! want_persons : BOOL;
! want_confs : BOOL; )
! result : Conf_z_info
! Eftersom det ännu inte finns någon fullgod ersättare till
! detta anrop är det tills vidare OK att använda det.
! Ersatt av anrop nummer 76.
67=lookup-person ( name : HOLLERITH; ) ! OBSOLETE
result : Pers-List;
......@@ -704,6 +702,16 @@ commands : RPC (
! med nummer på de personer som det kan vara. Det finns ännu
! ej någon ersättare för detta anrop; se anrop 12.
76=lookup-z-name ( name : HOLLERITH; ! RECOMMENDED
want_persons : BOOL;
want_confs : BOOL; )
result : Conf_Z_Info-List;
! Expandera ett förkortat namn och returnera en lista med
! nummer, namn och typ på de möten/personer som det kan vara.
! Om want_persons är 0 kommer inga personer att personer att
! finnas i svaret; om want_confs är 0 finns inga möten i
! svaret. Detta anrop kan göras innan man är inloggad.
27=mark-as-read ( conference : Conf-No; ! RECOMMENDED
texts : ARRAY Local-Text-No; )
;
......@@ -741,6 +749,16 @@ commands : RPC (
! med nummer på de personer som det kan vara. Ersatt av anrop
! 74.
74=re-z-lookup ( regexp : HOLLERITH; ! RECOMMENDED
want_persons : BOOL;
want_confs : BOOL; )
result : Conf-Z-Info-List;
! Matcha en regexp enligt ed(1) och returnera en lista
! med nummer, namn och typ på de möten och/eller personer som
! det kan vara. Om want_persons är 0 kommer inga personer att
! personer att finnas i svaret; om want_confs är 0 finns inga
! möten i svaret. Detta anrop kan göras innan man är inloggad.
53=send-message ( recipient : Conf-No; ! RECOMMENDED
message : HOLLERITH; )
;
......@@ -888,43 +906,45 @@ ersatta av modernare varianter.
Nummer RPC-Anrop Nummer RPC-Anrop
------------------------------------------------------
0* login-old 37 add-footnote
1 logout 38 sub-footnote
2 pepsi 39* who-is-on-old
3 change-name 40 set-unread
4 change-what-i-am-doing 41 set-motd-of-lyskom
5 create-person 42 enable
6* get-person-stat-old 43 sync-kom
7 set-priv-bits 44 shutdown-kom
8 set-passwd 45 broadcast
9 query-read-texts 46 get-membership
10 create-conf 47 get-created-texts
11 delete-conf 48 get-members
12* lookup-name 49 get-person-stat
13* get-conf-stat-old 50 get-conf-stat
14 add-member 51 who-is-on
15 sub-member 52 get-unread-confs
16 set-presentation 53 send-message
17 set-etc-motd 54 get-session-info
18 set-supervisor 55 disconnect
19 set-permitted-submitters 56 who-am-i
20 set-super-conf 57 set-user-area
21 set-conf-type 58 get-last-text
22 set-garb-nice 59 create-anonymous-text
23 get-marks 60 find-next-text-no
24* mark-text-old 61 find-previous-text-no
25 get-text 62 login
26 get-text-stat 63 who-is-on-ident
27 mark-as-read 64 get-session-info-ident
28 create-text 65 re-lookup-person
29 delete-text 66 re-lookup-conf
30 add-recipient 67 lookup-person
31 sub-recipient 68 lookup-conf
32 add-comment 69 set-client-version
33 sub-comment 70 get-client-name
34 get-map 71 get-client-version
35 get-time 72 mark-text
36 get-info 73 unmark-text
0* login-old 39* who-is-on-old
1 logout 40 set-unread
2 pepsi 41 set-motd-of-lyskom
3 change-name 42 enable
4 change-what-i-am-doing 43 sync-kom
5 create-person 44 shutdown-kom
6* get-person-stat-old 45 broadcast
7 set-priv-bits 46 get-membership
8 set-passwd 47 get-created-texts
9 query-read-texts 48 get-members
10 create-conf 49 get-person-stat
11 delete-conf 50 get-conf-stat
12* lookup-name 51 who-is-on
13* get-conf-stat-old 52 get-unread-confs
14 add-member 53 send-message
15 sub-member 54 get-session-info
16 set-presentation 55 disconnect
17 set-etc-motd 56 who-am-i
18 set-supervisor 57 set-user-area
19 set-permitted-submitters 58 get-last-text
20 set-super-conf 59 create-anonymous-text
21 set-conf-type 60 find-next-text-no
22 set-garb-nice 61 find-previous-text-no
23 get-marks 62 login
24* mark-text-old 63 who-is-on-ident
25 get-text 64 get-session-info-ident
26 get-text-stat 65 re-lookup-person
27 mark-as-read 66 re-lookup-conf
28 create-text 67 lookup-person
29 delete-text 68 lookup-conf
30 add-recipient 69 set-client-version
31 sub-recipient 70 get-client-name
32 add-comment 71 get-client-version
33 sub-comment 72 mark-text
34 get-map 73 unmark-text
35 get-time 74 re_z_lookup
36 get-info 75 get_version_info
37 add-footnote 76 lookup_z_name
38 sub-footnote
------------------------------------------------------
......@@ -954,6 +974,14 @@ Conf-Type ::= BITSTRING (
letterbox; ! Brevlåda?
)
Conf-Z-Info ::= (
name : HOLLERITH;
type : Conf-Type;
conf_no : Conf-no;
)
Conf-Z-Info-List ::= ARRAY Conf-Z-Info;
Conference ::= (
name : HOLLERITH;
type : Conf-Type;
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment