Commit 539fffce authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Protocol A is not run over Telnet/TCP/IP, but rather TCP/IP. It

requires an 8-bit-clean connection.  Messages should be
newline-terminated in both directions.
parent 3c84dfea
...@@ -189,8 +189,7 @@ och utseende n ...@@ -189,8 +189,7 @@ och utseende n
* Underliggande protokoll * Underliggande protokoll
LysKOM Protokoll A kan köras ovanpå vilken tillförlitlig dubbelriktad LysKOM Protokoll A kan köras ovanpå vilken tillförlitlig dubbelriktad
8-bitars bytekanal som helst. I nödfall kan det också köras på en 8-bitars bytekanal som helst. Idag körs det ovanpå TCP/IP. På Lysator
7-bitars bytekanal. Idag körs det ovanpå Telnet/TCP/IP. På Lysator
används telnetport 4894 på IP-host kom.lysator.liu.se. Data i används telnetport 4894 på IP-host kom.lysator.liu.se. Data i
protokoll A sker i ASCII klartext. I hollerithsträngar (se nedan) får protokoll A sker i ASCII klartext. I hollerithsträngar (se nedan) får
godtyckliga 8-bitars bytes förekomma, men tanken är att man skall godtyckliga 8-bitars bytes förekomma, men tanken är att man skall
...@@ -212,11 +211,15 @@ som i C. De grundl ...@@ -212,11 +211,15 @@ som i C. De grundl
* Grundläggande datatyper * Grundläggande datatyper
Dataelementen som skickas från klient till server åtskiljs av (ett Dataelementen åtskiljs av (ett eller fler) mellanslag (ASCII 0x20).
eller fler) mellanslag (ASCII 0x20), tab-tecken (0x9), line-feed Varje meddelande avslutas med ett line-feed (0xA).
(0xA), return (0xD), eller NUL (0x0). Undvik att skicka NUL. I
meddelanden från server till klient åtskiljs dataelementen av exakt En server bör ignorera return (0xD) och tab (0x9). Den bör dessutom
ett mellanslag och varje meddelande avslutas alltid med line-feed. tåla att ett meddelande avslutas med något annat än line-feed, och den
bör tåla att line-feed finns innuti medelanden. Äldre versioner av
denna specifikation tillät nämligen att dataelementen särskiljdes av
ett eller flera return, tab, line-feed eller space, och den krävde
inte att meddelandena skulle avslutas med line-feed.
** Heltal ** Heltal
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment