Commit 6c5006a9 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Translated and incorporated in HACKING.

parent df8a7b1d
Att göra inför varje server-release: (Denna lista är ej nödvändigtvis
fullständig).
Se till att doc/prot-A.txt är komplett.
Fixa versionsnumret i:
doc/ADMINISTRATION
versions
doc/man/lyskomd.8
configure.in
Fixar Copyright-årtalet i:
scripts/update-copyright
scripts/lyskomd-copyrights
src/server/cache-database.?
Skriv en rad i:
ChangeLog
Skriv entries i:
NEWS
Kör scripts/lyskomd-copyrights, upprepade gånger, tills inget händer,
här, och efter de flesta punkterna nedan, om det verkar motiverat.
Checka in ./mkmi och alla Makefile.am.
Kör:
./mkmi
Checka in allt.
Gör:
./configure
make distclean # För att garantera att alla dependencies finns.
make # Så att alla dependencies byggs.
make dist
Jämför innehållet i tarfilen med föregående tarfil, och se till att
lagom antal filer har tillkommit/försvunnit.
Gör:
cvs tag server-1-1-1 ; # Eller vad det nu ska va'.
Testa tarfilen.
Flytta till ftp-arean.
Skapa en diff:
tar xfz /usr/ftp/pub/lyskom/server/lyskom-server-1.6.2.tar.gz
tar xfz /usr/ftp/pub/lyskom/server/lyskom-server-1.6.3.tar.gz
diff -u --recursive --unidirectional-new-file lyskom-1.6.2 lyskom-1.6.3
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment