Commit 79f1db91 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Changed some underscores to dashes.

(64=get-session-info-ident): Marked as obsolete.
(63=who-is-on-ident): Marked as obsolete.
(82=user-active): New call.
(83=who-is-on-dynamic): New call.
(84=get-static-session-info): New call.
(Dynamic-Session-Info): New type.
(Dynamic-Session-Info-List): New type.
(Static-Session-Info): New type.
parent c8f45ff7
......@@ -121,8 +121,8 @@ protokollet.
*** Nya anrop:
74=re-z-lookup
75=get_version_info
76=lookup_z_name
75=get-version-info
76=lookup-z-name
*** Utökad funktionalitet:
53=send-message: Mottagaren kan nu vara ett möte.
*** Övrigt:
......@@ -131,39 +131,39 @@ protokollet.
** Protokollversion 6 (först implementerat i lyskomd 1.4.0).
*** Nya anrop:
67=lookup_person
68=lookup_conf
69=set_client_version
70=get_client_name
71=get_client_version
72=mark_text
73=unmark_text
67=lookup-person
68=lookup-conf
69=set-client-version
70=get-client-name
71=get-client-version
72=mark-text
73=unmark-text
** Protokollversion 5 (först implementerat i lyskomd 1.3.0).
*** Nya anrop:
65=re_lookup_person
66=re_lookup_conf
65=re-lookup-person
66=re-lookup-conf
** Protokollversion 4 (först implementerat i lyskomd 1.1.1).
*** Nya anrop:
62=login
63=who-is-on-ident
64=get_session_info_ident
64=get-session-info-ident
** Protokollversion 3 (först implementerat i lyskomd 1.1.0).
*** Nya anrop:
61=find_previous_text_no
60=find_next_text_no
59=create_anonymous_text
58=get_last_text
61=find-previous-text-no
60=find-next-text-no
59=create-anonymous-text
58=get-last-text
** Protokollversion 2 (först implementerat i lyskomd 0.30.0).
*** Nya anrop:
57=set_user_area
57=set-user-area
** Protokollversion 1 (först implementerad i lyskomd 0.29.2)
......@@ -644,9 +644,9 @@ commands : RPC (
30=add-recipient(1) ( text-no : Text-No; ! RECOMMENDED
conf-no : Conf-No;
carbon_copy : BOOL; )
carbon-copy : BOOL; )
;
! Om carbon_copy är sann kommer en cc-recpt att skapas, annars
! Om carbon-copy är sann kommer en cc-recpt att skapas, annars
! en recpt. (I tidigare specar angavs det tredje argumentet
! som "type : Misc-Info" men det var felaktigt. Det har
! alltid varit strängen "0" eller "1" som har överförts, och
......@@ -813,9 +813,13 @@ commands : RPC (
result : Session-Info;
! Används ej längre. Ersatt av anrop 64.
64=get-session-info-ident(4) ( session-no : Session-No; ) ! RECOMMENDED
64=get-session-info-ident(4) ( session-no : Session-No; ) ! OBSOLETE(9)
result : Session-Info-Ident;
84=get-static-session-info(9) ( session-no : Session-No; ) ! RECOMMENDED
result : Static-Session-Info;
! Ger den information för sessionen som aldrig ändrar sig.
25=get-text(1) ( text : Text-No; ! RECOMMENDED
start-char : INTEGER;
end-char : INTEGER; )
......@@ -880,13 +884,13 @@ commands : RPC (
! ej någon ersättare för detta anrop; se anrop 12.
76=lookup-z-name(7) ( name : HOLLERITH; ! RECOMMENDED
want_persons : BOOL;
want_confs : BOOL; )
want-persons : BOOL;
want-confs : BOOL; )
result : Conf-Z-Info-List;
! Expandera ett förkortat namn och returnera en lista med
! nummer, namn och typ på de möten/personer som det kan vara.
! Om want_persons är 0 kommer inga personer att personer att
! finnas i svaret; om want_confs är 0 finns inga möten i
! Om want-persons är 0 kommer inga personer att personer att
! finnas i svaret; om want-confs är 0 finns inga möten i
! svaret. Detta anrop kan göras innan man är inloggad.
27=mark-as-read(1) ( conference : Conf-No; ! RECOMMENDED
......@@ -933,13 +937,13 @@ commands : RPC (
! 74.
74=re-z-lookup(7) ( regexp : HOLLERITH; ! RECOMMENDED
want_persons : BOOL;
want_confs : BOOL; )
want-persons : BOOL;
want-confs : BOOL; )
result : Conf-Z-Info-List;
! Matcha en regexp enligt ed(1) och returnera en lista
! med nummer, namn och typ på de möten och/eller personer som
! det kan vara. Om want_persons är 0 kommer inga personer att
! personer att finnas i svaret; om want_confs är 0 finns inga
! det kan vara. Om want-persons är 0 kommer inga personer att
! personer att finnas i svaret; om want-confs är 0 finns inga
! möten i svaret. Detta anrop kan göras innan man är inloggad.
53=send-message(1) ( recipient : Conf-No; ! RECOMMENDED
......@@ -1078,6 +1082,15 @@ commands : RPC (
73=unmark-text(6) ( text : Text-No; ) ! RECOMMENDED
;
82=user-active(9) ! RECOMMENDED
;
! Detta anrop ska skickas av klienten till servern så fort
! användaren aktivt gör något i LysKOM -- läser en text,
! skriver ett inlägg, ger ett kommando eller dylikt. Dock bör
! man inte skicka det mer än två gånger i minuten, för att
! inte få en onödigt stor nätbelastning. Exakt vad som är att
! "göra något aktivt" är klientberoende.
56=who-am-i(1) ! RECOMMENDED
result : Session-No;
! Returnerar sessionsnummer för aktuell session.
......@@ -1087,7 +1100,12 @@ commands : RPC (
! Svaret är en lista med information om nu aktiva sessioner.
! Ersatt av anrop 63.
63=who-is-on-ident(4) ! RECOMMENDED
83=who-is-on-dynamic(9) (want-visible : BOOL, ! RECOMMENDED
want-invisible : BOOL)
result : Dynamic-Session-Info-List;
! Svaret är en lista med information om nu aktiva sessioner.
63=who-is-on-ident(4) ! OBSOLETE(9)
result : Who-Info-Ident-List;
! Svaret är en lista med information om nu aktiva sessioner.
......@@ -1216,6 +1234,17 @@ UConference ::= (
nice : Garb-Nice;
)
Dynamic-Session-Info ::= (
session : Session-No;
person : Pers-No;
working-conference : Conf-No;
idle-time : INTEGER; ! Sekunder sedan senaste 82=user-active.
invisible : BOOL;
what-am-i-doing : HOLLERITH;
)
Dynamic-Session-Info-List ::= ARRAY Dynamic-Session-Info-List;
Garb-Nice ::= INTEGER; ! Antal dagar.
Info ::= (
......@@ -1341,6 +1370,13 @@ Session-Info-Ident ::= (
! livstid. Se också Who-Info-List.
Session-No ::= INTEGER;
Static-Session-Info ::= (
username : HOLLERITH; ! user@hostname
hostname : HOLLERITH; ! Host som uppkopplingen kom från
ident-user : HOLLERITH; ! User enligt Ident (RFC-931)
connection-time : Time; ! Tid och datum för uppkoppling
)
Text-List ::= ( first-local-no : Local-Text-No;
texts : ARRAY Text-No; )
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment