Commit 7bd1a41d authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Added extended Conf-type

Added get_uconf_stat call
parent 83517982
......@@ -104,8 +104,14 @@ protokollet.
** Protokollversion 8 (för närvarande inte i någon release)
*** Utökad funktionalitet:
30=add-recipient: Kan ändra recpt till cc_recpt och vice versa.
21=set-conf-type: Kan ta både Conf-Type eller Extended-Conf-Type
10=create-conf: Kan ta både Conf-Type eller Extended-Conf-Type
*** Nya anrop:
77=set-last-read
78=get-uconf-stat
** Protokollversion 7 (först implementerat i lyskomd 1.7.0).
......@@ -196,8 +202,8 @@ likna ASN.1 mer
Datafält har givits namn med liten begynnelsebokstav, datatyper med
stor. Operatorn "::=" definierar (som i BNF) och ":" ger typ (som i
Pascal). Kommentarer inleds med "!" och avslutas med radslut (som i
BLISS). Semikolon används som i C. De grundläggande typerna och deras
notation beskrivs härnäst.
BLISS). Alternativ betecknas med "|" (som i egrep) Semikolon används
som i C. De grundläggande typerna och deras notation beskrivs härnäst.
* Grundläggande datatyper
......@@ -647,7 +653,7 @@ commands : RPC (
! andra källor (FTP, WWW, etc) och anses som experimentell.
10=create-conf(1) ( name : HOLLERITH; ! RECOMMENDED
type : Conf-Type; )
type : Any-Conf-Type; )
result : Conf-No;
! En ny konferens med angivet namn och typ skapas.
! Den skapade konferensens nummer returneras.
......@@ -712,6 +718,11 @@ commands : RPC (
50=get-conf-stat(1) ( conf-no : Conf-No; ) ! RECOMMENDED
result : Conference;
! Returnera mötesstatus för angivet möte
78=get-uconf-stat(8) ( conf-no : Conf-No; ) ! EXPERIMENTAL
result: UConference
! Returnerar de delar av mötet som lyskomd alltid har i minnet
! och är därför snabbare än get-conf-stat
13=get-conf-stat-old(1) ( conf-no : Conf-No; ! OBSOLETE
mask : INTEGER; )
......@@ -916,7 +927,7 @@ commands : RPC (
;
21=set-conf-type(1) ( conf-no : Conf-No; ! RECOMMENDED
type : Conf-Type )
type : Any-Conf-Type )
;
! Mötet conf-no sätts till typen type. Man kan för närvarande
! ej ändra letterbox-bitten.
......@@ -1118,6 +1129,8 @@ Conf-List ::= ARRAY ( conference : Conf-No;
! Conf-List-Old: "3 { 3 45 62 } { 1001 0000 1001 }"
! Conf-List: "3 { 3 1001 45 0000 62 1001 }"
Any-Conf-Type ::= Conf-Type | Extended-Conf-Type;
Conf-Type ::= BITSTRING (
rd_prot; ! Kan vem som helst sätta sig själv som medlem?
original; ! Kommentarer förbjudna?
......@@ -1125,6 +1138,17 @@ Conf-Type ::= BITSTRING (
letterbox; ! Brevlåda?
)
Extended-Conf-Type ::= BITSTRING (
rd_prot; ! Kan vem som helst sätta sig själv som medlem?
original; ! Kommentarer förbjudna?
secret; ! Hemligt? Hemliga personer måste logga in med nummer.
letterbox; ! Brevlåda?
anarchy; ! Får man skriva anonyma texter?
reserved1; ! Används inte ännu
reserved2; ! Används inte ännu
reserved3; ! Används inte ännu
)
Conf-Z-Info ::= (
name : HOLLERITH;
type : Conf-Type;
......@@ -1150,6 +1174,13 @@ Conference ::= (
no-of-texts : INTEGER; ! Antal existerande texter.
)
UConference ::= (
name : HOLLERITH;
type : Extended-Conf-Type;
highest-local-no : Local-Text-No; ! Senaste existerande text
nice : Garb-Nice;
)
Garb-Nice ::= INTEGER; ! Antal dagar.
Info ::= (
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment