Commit 7ce0cd34 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

.

parent a5e1c931
1991-01-13 ceder@Lysator.LiU.SE 000066
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdat av: ceder
Program: elisp-klient, servern
Till version: Servern 0.09
Orsak: servern ger en lista tillbaka inneh}llande nollor
----------------------------------------------------------------------
Om man f|rs|ker }terse raderade texter s} visas "Texten finns inte."
Det {r lite jobbigt om man t ex g|r "]terse alla av Pell Pell Pell".
----------------------------------------------------------------------
1991-01-04 Bellman@Lysator.LiU.SE 000064
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ceder
Program: server
Till version: 0.08 - klart
----------------------------------------------------------------------
Ett inl{gg kan kommentera ett annat flera g}nger.
----------------------------------------------------------------------
1990-12-18 Bellman@Lysator.LiU.SE 000062
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ceder
Program: servern
Till version: 0.07 - klart
----------------------------------------------------------------------
Add-recipient tycks alltid s{tta mottagaren som vanlig mottagare {ven
om man anger cc-recpt.
----------------------------------------------------------------------
1990-12-09 linus@Lysator.LiU.SE 000058
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ceder
Program: Elisp-klienten
Till version: 0.18.1 - klart
Orsak: LUNATIX
----------------------------------------------------------------------
Nanny klarar inte av att skicka paket som {r l{ngre {n 2048 tecken.
Elisp-klienten borde inte skicka st|rre paket utan borde dela p} l}nga
texter.
----------------------------------------------------------------------
1990-12-06 linus@lysator.liu.se 000057
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: linus@lysator.liu.se
Program: Elisp-klienten
Till version: 0.18 - fixat
----------------------------------------------------------------------
Filterna lyskom-init-filter och lyskom-filter gl|mmer i vissa fall att
s{tta tillbaka current buffer. Detta resulterar i ganska m}nga
Buffer is read-only *nanny*
I synnerhet p} fr}gan {r detta f|rsta g}ngen du k|r lyskom (yes/no):
----------------------------------------------------------------------
1990-11-20 ceder@lysator.liu.se 000054
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: Inge Wallin
Program: elisp-klienten
Till version: 0.18.1
----------------------------------------------------------------------
N{r man skriver en presentation av ett m|te markeras den inte (alltid)
som presentation av servern.
----------------------------------------------------------------------
1990-11-14 linus@lysator.liu.se 000051
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: Ingen }tg{rd. Felaktig buggrapport.
Program: elisp-klient
Till version:
----------------------------------------------------------------------
N{r jag l{ser med djup-f|rst flaggan satt och har l{st ett inl{gg som
har kommentarer s} l{ggs dessa ol{sta kommentarer upp i en egen
to-read-info.
N{r jag nu g|r n{sta m|te eller g}r till n}got annat m|te (utan att ha
l{st slut dessa kommentarer) f|rsvinner denna to-read-info.
Den borde flyttas med till lyskom-to-do-list s} att man kommer in i
samma kommentarkedja n{sta g}ng man kommer till m|tet.
----------------------------------------------------------------------
1990-11-12 ceder@lysator.liu.se 000050
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av:
Program: server
Till version: fixat /ceder
----------------------------------------------------------------------
Text-garbningen tar inte h{nsyn till om inl{gg {r skickade "nyss". Om
dom {r tillr{ckligt gamla s} raderas de {nd}. Felet ligger i
garb_text() i text-garb.c.
----------------------------------------------------------------------
1990-11-11 ceder@lysator.liu.se 000049
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: (Ingen }tg{rd. F|rdelen med ett m{nniskol{sbart format
{r stora, och dessutom tj{nar man inte s} mycket.)
Program: protokoll
Till version: B
----------------------------------------------------------------------
Ca dubbelt s} mycket data |verf|rs via TCP som det man f}r ut ur
anv{ndarinterfacet. Protokoll B b|r nog anv{nda r}a bytes, och inte
skicka tal i ASCII.
----------------------------------------------------------------------
1990-11-11 ceder@lysator.liu.se 000047
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: pen
Program: server
Till version: 0.07 - klart
Orsak: Blocking writes.
----------------------------------------------------------------------
Servern h{nger sig i flera minuter ibland, utan k{nd orsak. Efter upp
till 10 minuter hoppar den ig}ng igen av sig sj{lv.
----------------------------------------------------------------------
1990-11-04 ceder@lysator.liu.se 000042
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ceder
Program: elisp-klienten
Till version: 0.18.1 - klart
----------------------------------------------------------------------
Det finns inget "endast"-kommando i elisp-klienten.
----------------------------------------------------------------------
1990-10-28 ceder@lysator.liu.se 000040
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: linus@lysator.liu.se
Program: elisp-klienten
Till version: 0.12
----------------------------------------------------------------------
Subject: L{gga in en text. BUGFIX
Jag k|r med
kom-write-texts-in-other-window t
och har retat mig p} att det alltid l{mnar 2 f|nster ({ven om jag bara
hade ett).
N{r jag skulle fixa det m{rkte jag att det den gjorde egentligen var
ganska komplicerat och jag vill h{vda att min l|sning {r snyggare.
Jag har i koden i detta brev markerat var skillnaderna finns.
Kod utan markeringarna (och oindenterat) finns i
~linus/.el/lyskom-write.el.
Dessa {r min tv} funktioner att ers{tta dem i lyskom.el:
(defun lyskom-edit-text (proc misc-list subject &optional handler &rest data)
"Edit a text in a new buffer.
PROC is the associated process.
MISC-LIST is the default misc-list.
SUBJECT is subject (a string).
HANDLER is a function to call when the text has been created.
DATA is extra data to send to the function. HANDLER is called with
(apply HANDLER text-no DATA)
where text-no is the number of the text."
(setq lyskom-is-writing t)
(lyskom-end-of-command)
(let
((buffer (generate-new-buffer
(concat (buffer-name (process-buffer proc)) "-edit")))
(config (current-window-configuration)))
(cond
(kom-write-texts-in-other-window
(switch-to-buffer-other-window buffer))
(t (switch-to-buffer buffer)))
(lyskom-edit-mode)
(setq lyskom-proc proc)
(make-local-variable 'lyskom-edit-handler)
(make-local-variable 'lyskom-edit-handler-data)
> (make-local-variable 'lyskom-edit-return-to-configuration)
(setq lyskom-edit-handler handler)
(setq lyskom-edit-handler-data data)
> (setq lyskom-edit-return-to-configuration config)
(lyskom-edit-insert-miscs misc-list subject)
(message "Tryck C-c C-c f|r att skicka in texten."))
(set-buffer (process-buffer lyskom-proc)))
(defun lyskom-create-text-handler (text-no edit-buffer)
"Handle an attempt to write a text."
(lyskom-tell-server "")
(cond
((null text-no)
(lyskom-insert
(format "\nTexten kunde ej skapas. Felkod: %d.\n" lyskom-errno))
(ding)
(message "Texten kunde ej skapas. Felkod: %d." lyskom-errno))
(t
(lyskom-insert (format "\nText nummer %d skapad.\n" text-no))
;; Immediately mark the text as read if kom-created-texts-are-read is set.
(cond
(kom-created-texts-are-read
(lyskom-is-read text-no)
(initiate-get-text-stat 'background 'lyskom-mark-as-read
text-no)
(lyskom-run 'background 'set 'lyskom-dont-change-prompt nil)))
(set-buffer edit-buffer) ;Need local variables.
> ;; Select the old configuration.
> (set-window-configuration lyskom-edit-return-to-configuration)
;; Apply handler.
(if lyskom-edit-handler
(let ((hnd lyskom-edit-handler)
(dta lyskom-edit-handler-data))
(set-buffer (process-buffer lyskom-proc))
(apply hnd text-no dta)))
(set-buffer (process-buffer lyskom-proc))
;; Kill the edit-buffer.
(kill-buffer edit-buffer)))
(lyskom-end-of-command))
----------------------------------------------------------------------
1990-10-25 mattias@lysator.liu.se 000036
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ???
Program: elispklienten och servern???
Till version: ???
----------------------------------------------------------------------
Tomma texter fungerar inte s} bra.
----------------------------------------------------------------------
1990-10-21 ceder@lysator.liu.se 000027
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ceder
Program: server
Till version: klart sedan l{nge
----------------------------------------------------------------------
En person som {r raderad raderas inte helt. Man kan fortfarande skapa
texter med personen som mottagare. De f}r ett lokalt nummer i m|tet.
Suck. Allvarligt!
----------------------------------------------------------------------
1990-10-20 ceder@lysator.liu.se 000018
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av:
Program: elisp-klient
Till version: klart sedan l{nge
----------------------------------------------------------------------
Det g}r inte att l{sa i kommentarsordning. "}k" {r inte generellt.
----------------------------------------------------------------------
1990-10-20 ceder@lysator.liu.se 000017
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ceder
Program: server
Till version: 6 - klart
----------------------------------------------------------------------
Det g}r inte att markera texter. Det fattas kod i servern.
----------------------------------------------------------------------
1990-10-20 ceder@lysator.liu.se 000016
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ceder
Program: server
Till version: 6 - klart
----------------------------------------------------------------------
Gamla inl{gg raderas aldrig. B|r }tg{rdas snarast!
----------------------------------------------------------------------
1990-10-20 ceder@lysator.liu.se 000015
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: linus??
Program: server
Till version: ???
----------------------------------------------------------------------
Asynkrona meddelanden {r inte f{rdigimplementerat.
----------------------------------------------------------------------
1990-10-20 ceder@lysator.liu.se 000012
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: Linus
Program: elisp-klient
Till version: 0.16 - klart
----------------------------------------------------------------------
Elisp-klienten borde skriva ut "Kommentar till text 289 av
<f|rfattare>". "Kommentar i text 435 av <f|rfattare>" borde skrivas
efter texten.
----------------------------------------------------------------------
1990-10-20 ceder@lysator.liu.se 000011
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: Inge Wallin
Program: elisp-klient
Till version: ???
----------------------------------------------------------------------
Elisp-klienten borde skriva ut vilket kommando den h}ller p} att g|ra
s} fort man har startat det.
----------------------------------------------------------------------
1990-10-20 ceder@lysator.liu.se 000009
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ceder
Program: server
Till version: 0.04 - klart
Program: elisp-klient
Till version: 0.10 - klart
Program: libyskom.a
Till version: () - klart
----------------------------------------------------------------------
who_is_on borde s{nda med en connection.
----------------------------------------------------------------------
1990-10-20 ceder@lysator.liu.se 000008
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ceder
Program: server
Till version: 0.04 - klart
Program: elisp-klient
Till version: 0.10 - klart
Program: libyskom.a
Till version: () - klart
Program: tty-klient (}tg{rdas av Bellman)
Till version:
----------------------------------------------------------------------
get_conf_stat och get_person_stat beh|ver inte flaggan 'mask' l{ngre.
Den b|r tas bort.
----------------------------------------------------------------------
1990-10-20 Bellman@Lysator.LiU.SE 000007
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: Bellman
Program: elisp-klient
Till version: 0.10 - klart
----------------------------------------------------------------------
Elisp-klienten: N{r man h}ller p} att skriva en text, borde den
tycka att raden "--- Skriv texten nedanf|r denna rad ---" skiljer
tv} stycken }t. Denna str{ng b|r f | vara en variabel, inte en
magisk str{ng mitt inne i k{llkoden.
----------------------------------------------------------------------
1990-10-20 Bellman@Lysator.LiU.SE 000006
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: Bellman
Program: elisp-klient
Till version: 0.10 - klart
----------------------------------------------------------------------
Elisp-klienten: Implementera "personligt (svar)". Borde vara
ganska enkelt.
----------------------------------------------------------------------
1990-10-20 Bellman@Lysator.LiU.SE 000005
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ceder
Program: elisp-klient
Till version: klart sedan l{nge
----------------------------------------------------------------------
Elisp-klienten: f|r att ange att man vill kommentera ett annat
inl{gg {n det man nyss l{st, anger man inl{ggsnumret som argument
med C-u till k. Dvs n}got s}nt h{r:
(defun kom-write-comment (&optional arg)
(interactive "P")
(let ((text-to-comment (and arg lyskom-current-text)))
...))
eller vad variablerna nu heter.
----------------------------------------------------------------------
1990-10-19 ingwa@isy.liu.se 000003
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ceder
Program: elisp-klient
Till version: 0.11 - klart
----------------------------------------------------------------------
Elisp-klienten b|r byta prompt n{r man st}r och v{ntar, fr}n
"(Se) tiden" till "(G} till) n{sta m|te"
----------------------------------------------------------------------
1990-10-19 Tommy Persson @ LysKOM 000002
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ceder
Program: elisp-klient
Till version: 0.10 - klart
----------------------------------------------------------------------
703 1990-10-19 11:00 /20 rader/ Tommy Persson
Mottagare: LysKOM Elisp-klient; buggar, nyheter och annat. <41>
[rende: ]terse kommenterad
--------------------------------------------------------
H{r kommer ett }terse kommenterat kommando:
(defun kom-view-commented-text ()
(interactive)
(let ((text-no nil))
(save-excursion
(re-search-backward "/.*rader/" nil t)
(if (search-forward "Kommentar till text" nil t)
(setq text-no (read
(buffer-substring (point)
(save-excursion
(forward-word 1)
(point)))))))
(if text-no
(progn
(lyskom-start-of-command)
(lyskom-insert (format "]terse text nummer %d.\n" text-no))
(lyskom-view-text text-no)))))
(703) -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
1990-10-18 Aronsson@Lysator.LiU.SE 000001
----------------------------------------------------------------------
]tg{rdas av: ceder
Program: server
Till version: 0.04 - klart
Orsak: Aronsson var inloggad p} flera sessioner. N{r han
raderade sig sj{lv skulle han ha blivit utloggad fr}n
alla sessioner.
----------------------------------------------------------------------
Jag k|rde r} telnet. Skrev kommandot 11 11 (delete-conf) 8 (Lars
Aronsson). Detta var i o.f.s. ett misstag, jag hade t{nkt g|ra 13
(get-conf-stat). Men f|ljden blev att hela servern kraschade.
----------------------------------------------------------------------
This diff is collapsed.
(/usr/local/src/2kom/doc) -> (nanny.lysator.liu.se) install;
Det SIST SKRIVNA hamnar F\RST I FILEN /Aronsson.
Loggfil d{r man skriver vad man g|r. Det {r b{ttre att du skriver lite
{n inte alls (mest riktat till mig sj{lv...). /lw 900402
----------------------------------------------------------------------
3 juni 1991 Aronsson
Uppdaterat prot-A.txt och i denna inkluderat prot-A.bnf. Satt
prot-A.bnf till att vara en symbolisk l{nk till txt-filen.
14 oktober 1990 Aronsson was here
Lagt hit nedanst}ende filer. Originalen beh}ller jag hemma hos mig.
prot-A.txt Spec protokoll A. Textdelen. Svensk font.
prot-A.bnf Spec protokoll A. Koddelen. Engelsk font.
version Hantering av {ndringsf|rslag och versioner.
1990-04-17 /ceder
Tog bort den felaktiga definitionen av typen Connection ur kom-types.h. Den
riktiga finns i server/server.h.
Flyttade definitioner av Persons, Marks, String och Map till kom-types.h.
B|rjade anv{nda M-X Add-change-log-entry i st{llet.
900407 /lw
Det h{r {r c. Allts} b|r active_connection vara en pekare! (har {ndrat)
Flyttade smalloc ("s{ker" malloc) till cache.c.
Nu sparar ldb.c {ven texts-f{ltet i person-structen...
1990-04-04 /ceder
[ndrade i Person-structen: Tog bort created_texts. La till
first_text, last_text och texts (en lista med globala textnummer de globala
textnummer som personen har skapat.)
active_connection (server.h) {r index i arrayen connections (connections.c).
Skapade filen doc/security-levels.txt d{r det anges vad de olika priv-bitarna
inneb{r.
900404 /lw
[ndrade ldb:s felhantering. Nu finns den! Fortfarande inte speciellt
snygg, men n}got b{ttre {n tidigare. Returnerar intern felkod i
ldb_errno och filhandtag till felande filen i ldb_errfileno.
1990-04-02 /ceder
Fr}n och med nu anv{nder vi ISO-standard f|r datum. (:-)
kom-types.h: Tog bort flags och lade till user_area i Person-structen.
900402 /lw
Vi flyttade om filerna. Under ldb ligger nu i princip endast ldb.c och
ldb.h. Under client ligger de filer som {r specifika f|r klienten och
under server ligger de server-specifika filerna. doc-directoryt
inneh}ller dokumentationen f|r det vi h}ller p} med.
Direkt under 2kom ligger f|r n{rvarande allt som {r gemensamt f|r
s}v{l klient som server. Det {r types.h och kom-types.h (varf|r {r det
uppdelat i tv} filer?) samt services.h som tidigare hette atomic.h.
Jag har f|rresten tagit bort parametern connection som alla funktioner
i atomic.h hade. Fr}n klientens synvinkel finns inte den parametern
och det verkar f}nigt att ha den i servern. Om man har samma parameter
till samtliga funktioner tycker jag det {r ganska vettigt att i
st{llet anv{nda en global variabel.
uda@ida.liu.se
anders@lage.lysator.liu.se
tpe@ida.liu.se
kjell@saturn.ucsc.edu
jsk@lysator.liu.se
pell@lysator.liu.se
rolff@komunity.se
nixon@lysator.liu.se
riw@lysator.liu.se
magnus_k@lysator.liu.se
SLARTIBARTFAST@eLinor.lysator.liu.se
ingwa@isy.liu.se
Per_Cederqvist@f114.n204.z2.pclink.se
all:;
depend:;
clean:
rm -vf *~ core
install:
echo Install what where?
# Makefile for LysKOM
#
###############################################################################
#
# SPECIAL CONSIDERATIONS:
#
# - Requires GNU make.
# - CC, OPTIMIZE-FLAGS and other make variables are passed down
# in the environment.
# - C compiler must be ANSI conformant.
#
###############################################################################
#
# SPECIAL TARGETS:
###############################################################################
# Directories that you might want to override via the environment.
ifndef TOPDIR
TOPDIR := /usr/lyskom/src
endif
ifndef SCRIPTDIR
SCRIPTDIR := $(TOPDIR)/scripts
endif
include $(SCRIPTDIR)/import.make
# All directories that make should traverse to when doing clean etc.
SUBDIRS = doc include junk lib scripts src
all:
for i in $(SUBDIRS) ; \
do \
echo making all in directory $$i; \
(cd $$i; $(MAKE) all) \
done
Detta directory inneh}ller dokumentation om lyskom-projektet
All utveckling av filer i detta bibliotek g|rs p} LLL. [ndra inga
filer p} Nanny. Kopiera filerna till Nanny med hj{lp av rdist.
OBS!! Om ni l{gger till en ny dokumentationsfil, tar bort n}gon eller
kombinerar tv} eller flera, {ndra d} {ven i den h{r filen!!
F|ljande dokumentation finns i detta directory (30 april 1991):
LOGG En loggfil som beskriver aktiviteten under tidiga delar av
projektet. Mest av nostalgiskt intresse och n{r vi n}gon g}ng
skall dokumentera hur vi gjorde't.
README Denna fil.
dbck.latexinfo
Beskriver dbck, programmet som kontrollerar och kompakterar en
lyskom-databas.
elisp-client.internals
Beskriver ing}ende hur elispklienten fungerar internt. L}ngt
ifr}n klar.
elisp-client.user-manual
Beskriver alla aspekter av hur man anv{nder elispklienten.
fileformat
Beskriver filformatet f|r lyskom-databasen. Inaktuell sedan
l{nge. Den h{r filen beh|ver skrivas om.
ideer/ Directory som inneh}ller filer med ideer om framtida finesser.
Endast dokumentation om saker som faktiskt {r implementerade
f}r placeras direkt under 2kom/doc. Ideer skall l{ggas i det
h{r directoryt.
mall-swe.latexinfo
H{r {r en mall som kan anv{ndas f|r alla latexinfo-filer
skrivna p} svenska.
mall.latexinfo
Samma som ovan, fast p} engelska.
misc_items
Beskriver vad som kan ing} i en lista av misc-info
(i servern?).
mux.proto
Beskriver protokollet mux <-> server.
prot-A.bnf
Aronssons ov{rderliga dokument som inneh}ller en formell
beskrivning av protokoll A.
prot-A.slightly-obsolete
Beskriver bl.a uppkopplingsf|rfarande och liknande.
prot-A.txt