Commit 8a9fe0a3 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Warn that bitstrings may have variable length in the future.

(83=who-is-on-dynamic): New argument: active-last.
parent f7895d20
......@@ -247,6 +247,12 @@ syntaxen.
is-flat; is-round; is-3d; is-2d; ! t.ex. "0110"
)
Både klient och server bör tåla att strängarna är kortare eller längre
än de förväntar sig. I framtiden kommer "bör" i förra meningen att
ändra sig till "skall", och det är möjligt att bitsträngarna kommer
att utökas i gamla anrop. Detta skulle dock innebära att
bakåtkompatibiliteten försvann, så det är en kontroversiell ändring.
** Arrayer
ARRAY är en lista med ett visst antal element. Elementens typ noteras
......@@ -1100,9 +1106,22 @@ commands : RPC (
! Ersatt av anrop 63.
83=who-is-on-dynamic(9) (want-visible : BOOL, ! RECOMMENDED
want-invisible : BOOL)
want-invisible : BOOL,
active-last : INT32)
result : Dynamic-Session-Info-List;
! Svaret är en lista med information om nu aktiva sessioner.
! Klienter som använder sig at detta anrop skall tåla att
! fältet "flags" innehåller fler eller färre bittar än de
! förväntar sig.
!
! Om active_last = 0 så är svaret är en lista med information
! om alla de nu aktiva sessionerna som stämmer enligt
! want_visible och want_invisible.
!
! Om active_last > 0 så är svaret en lista med information om
! alla de nu aktiva sessionerna som har sänt en user-active
! (82) de senaste active_last sekunderna. Dessutom returneras
! alla sessioner som aldrig har använt anrop 82.
63=who-is-on-ident(4) ! OBSOLETE(9)
result : Who-Info-Ident-List;
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment