Commit 96ed2154 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Converted from swascii to latin1.

parent d8cefc8e
Skriv hit allt som priviligerade kan g|ra!
Siffrorna anger vilken enable-level man m}ste vara p} f|r att f} g|ra saken.
Skriv hit allt som priviligerade kan göra!
Siffrorna anger vilken enable-level man måste vara på för att få göra saken.
(Denna fil kanske inte st{mmer med verkligheten. Tyv{rr. Men om Bellman f}r
sin vilja igenom (och det har jag inget emot) s} ska det ju {nd} g|ras om.)
(Denna fil kanske inte stämmer med verkligheten. Tyvärr. Men om Bellman får
sin vilja igenom (och det har jag inget emot) så ska det ju ändå göras om.)
wheel
0 Kan alltid logga in.
6 Kan s{tta alla Priv_bits f|r alla personer.
7 Kan s{tta password f|r alla personer.
8 [r organisat|r (supervisor) f|r allt.
10 Kan l{sa alla texter.
6 Kan sätta alla Priv_bits för alla personer.
7 Kan sätta password för alla personer.
8 Är organisatör (supervisor) för allt.
10 Kan läsa alla texter.
admin
2 Kan l{sa status f|r hemliga m|ten/personer.
2 Kan l{sa de skyddade delarna av statusen.
2 Kan l{sa hela text_statusen, {ven hemliga mottagare.
1 Kan l{sa last_login.
2 Kan läsa status för hemliga möten/personer.
2 Kan läsa de skyddade delarna av statusen.
2 Kan läsa hela text_statusen, även hemliga mottagare.
1 Kan läsa last_login.
4 Kan addera/subtrahera medlemmar.
4 Kan addera/subtrahera mottagare till texter.
5 Kan s{tta superm|te.
5 Kan sätta supermöte.
5 Kan radera texter.
6 Kan s{tta administrat|r.
3 Kan byta namn p} alla.
1 Kan st{nga av servern.
1 Kan s{tta motd_of_kom.
6 Kan sätta administratör.
3 Kan byta namn på alla.
1 Kan stänga av servern.
1 Kan sätta motd_of_kom.
statistic
2 Kan l{sa statistikdelarna av Person-structen, {ven om de {r skyddade.
2 Kan läsa statistikdelarna av Person-structen, även om de är skyddade.
create_conf (default on)
0 Kan skapa m|ten
0 Kan skapa möten
create_pers (default on)
0 Kan skapa personer
......@@ -40,14 +40,14 @@ extern_gw (default off, endast protokoll a.)
Vilka privilegier vill vi ha?
- L{sa valfria texter
- Alltid f} logga in
- L{sa status f|r valfria texter
- [ndra mottagare f|r valfria texter p} godtyckligt s{tt
- Flytta texter som man f}r l{sa
- F}r {ndra div status f|r godtyckliga m|ten
- F}r {ndra l|senord f|r godtycklig person
- F}r {ndra div status f|r godtycklig person, dock ej priv-bittar
- S{tta priv-bittar
- Läsa valfria texter
- Alltid få logga in
- Läsa status för valfria texter
- Ändra mottagare för valfria texter på godtyckligt sätt
- Flytta texter som man får läsa
- Får ändra div status för godtyckliga möten
- Får ändra lösenord för godtycklig person
- Får ändra div status för godtycklig person, dock ej priv-bittar
- Sätta priv-bittar
- Skapa personer (default on)
- Skapa m|ten (default on)
\ No newline at end of file
- Skapa möten (default on)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment