Commit 96ed2154 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist

Converted from swascii to latin1.

parent d8cefc8e
Skriv hit allt som priviligerade kan g|ra! Skriv hit allt som priviligerade kan göra!
Siffrorna anger vilken enable-level man m}ste vara p} f|r att f} g|ra saken. Siffrorna anger vilken enable-level man måste vara på för att få göra saken.
(Denna fil kanske inte st{mmer med verkligheten. Tyv{rr. Men om Bellman f}r (Denna fil kanske inte stämmer med verkligheten. Tyvärr. Men om Bellman får
sin vilja igenom (och det har jag inget emot) s} ska det ju {nd} g|ras om.) sin vilja igenom (och det har jag inget emot) så ska det ju ändå göras om.)
wheel wheel
0 Kan alltid logga in. 0 Kan alltid logga in.
6 Kan s{tta alla Priv_bits f|r alla personer. 6 Kan sätta alla Priv_bits för alla personer.
7 Kan s{tta password f|r alla personer. 7 Kan sätta password för alla personer.
8 [r organisat|r (supervisor) f|r allt. 8 Är organisatör (supervisor) för allt.
10 Kan l{sa alla texter. 10 Kan läsa alla texter.
admin admin
2 Kan l{sa status f|r hemliga m|ten/personer. 2 Kan läsa status för hemliga möten/personer.
2 Kan l{sa de skyddade delarna av statusen. 2 Kan läsa de skyddade delarna av statusen.
2 Kan l{sa hela text_statusen, {ven hemliga mottagare. 2 Kan läsa hela text_statusen, även hemliga mottagare.
1 Kan l{sa last_login. 1 Kan läsa last_login.
4 Kan addera/subtrahera medlemmar. 4 Kan addera/subtrahera medlemmar.
4 Kan addera/subtrahera mottagare till texter. 4 Kan addera/subtrahera mottagare till texter.
5 Kan s{tta superm|te. 5 Kan sätta supermöte.
5 Kan radera texter. 5 Kan radera texter.
6 Kan s{tta administrat|r. 6 Kan sätta administratör.
3 Kan byta namn p} alla. 3 Kan byta namn på alla.
1 Kan st{nga av servern. 1 Kan stänga av servern.
1 Kan s{tta motd_of_kom. 1 Kan sätta motd_of_kom.
statistic statistic
2 Kan l{sa statistikdelarna av Person-structen, {ven om de {r skyddade. 2 Kan läsa statistikdelarna av Person-structen, även om de är skyddade.
create_conf (default on) create_conf (default on)
0 Kan skapa m|ten 0 Kan skapa möten
create_pers (default on) create_pers (default on)
0 Kan skapa personer 0 Kan skapa personer
...@@ -40,14 +40,14 @@ extern_gw (default off, endast protokoll a.) ...@@ -40,14 +40,14 @@ extern_gw (default off, endast protokoll a.)
Vilka privilegier vill vi ha? Vilka privilegier vill vi ha?
- L{sa valfria texter - Läsa valfria texter
- Alltid f} logga in - Alltid få logga in
- L{sa status f|r valfria texter - Läsa status för valfria texter
- [ndra mottagare f|r valfria texter p} godtyckligt s{tt - Ändra mottagare för valfria texter på godtyckligt sätt
- Flytta texter som man f}r l{sa - Flytta texter som man får läsa
- F}r {ndra div status f|r godtyckliga m|ten - Får ändra div status för godtyckliga möten
- F}r {ndra l|senord f|r godtycklig person - Får ändra lösenord för godtycklig person
- F}r {ndra div status f|r godtycklig person, dock ej priv-bittar - Får ändra div status för godtycklig person, dock ej priv-bittar
- S{tta priv-bittar - Sätta priv-bittar
- Skapa personer (default on) - Skapa personer (default on)
- Skapa m|ten (default on) - Skapa möten (default on)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment