Commit a5e1c931 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

.

parent 1007a29b
Tue Mar 5 17:13:25 1991 Per Cederqvist (ceder at lave)
* Depend.make: Bytt -MM mot -M, eftersom vi har includefiler inom
<> som {ndrar p} sig.
Thu Feb 14 03:39:16 1991 Linus Tolke (linus at laila)
* include/kom-types.h: Lagt till EMPTY_CONF_NO_LIST_i och
EMPTY_CONF_NO_LIST.
Sat Dec 15 20:46:41 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)
* Depend.make: Jag bytte @\{63\} mot @@@* som {r mer portabelt.
Tue Sep 18 20:46:42 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* get_time(): nytt format. Se services.h.
Thu Sep 13 21:32:41 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* Ny port: 4894. Jag vill kunna k|ra nya ramkomd och gamla ramkomd
p} lave samtidigt...
Tue Aug 28 13:53:36 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* Datafilerna heter nu ramkomd-data-2 och ramkomd-backup-2. De
anv{nds av den nya servern och inneh}ller de nya formaten p}
tider och textstatusar.
De gamla filerna ramkomd-data och ramkomd-backup finns
fortfarande kvar och anv{nds av den gamla servern. Personer som
skapas i den kommer inte att finnas i den nya servern...
Sun Aug 26 16:40:58 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)
* En klient i elisp har p}b|rjats. Den ligger under
2kom/elisp-client/.
* [ndringar p}g}r i servern. Just nu g}r den inte att k|ra. Jag
byter externt format p} Text_stat och time_t. I forts{ttningen
blir det en struct tm som |verf|rs.
Tue Aug 21 19:27:07 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* get_text() tar nu tv} nya parametrar som anger f|rsta och sista
tecken i texten som man h{mtar. (Normalt torde det l|na sig att
h{mta hela texten p} en g}ng. Det {r nog bara om man k|r |ver
atlantlinan som det kanske blir segt.)
Sat Aug 11 00:31:32 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* Nya funktioner: get_membership(), get_created_texts()
och get_members().
* Namnbyte: query_unread() heter nu query_read_texts(). S}
sm}ningom kommer jag att skriva en annan query_unread() som
returnerar antalet ol{sta brev en person har.
* Till slut s} lyckades jag f} allt genom kompilatorn. Det gick }t
en del tid efter alla odokumenterade omorganisationer... Nu {r
bara fr}gan hur mycket som fungerar i verkligheten...
* kom-types.c {r flyttad till server/ resp. isc-client/. Det gick inte
att ha det i samma fil l{ngre.
Thu Aug 9 05:20:20 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)
* Makefilen {nnu mer f|rb{ttrad. Make depend mycket snyggare,
anv{nder ${MAKE} i st f make direkt.
* Makefilen i toppdirret f|rb{ttrad, likaledes ig}r. Make clean i
toppdirret g}r nu ner och g|r make clean i underdirren ocks}.
Diverse andra f|rb{ttringar ocks} gjorda.
* Lite omorganisationer gjorda ig}r. En del grejer nedflyttade i
directories f|r att f} ett renare toppdir.
Fri Jul 27 01:21:45 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)
* Nu {r funktionerna i services.h dokumenterade, i alla fall lite
grann. Kommentarerna finns i server/services.c. De borde v{l
kopieras till services.h ocks}. Vi f}r v{l se om jag hinner det
n}gon g}ng p} denna sida ny}r...
Wed Jul 25 14:35:52 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* F|ljande filer installerade:
/usr/local/etc/ramkomd
/usr/local/etc/updateLysKOM
/usr/local/bin/kompost
/usr/local/bin/komlisten
* ramkomd sparar numera alla texter, m|ten och personer var 15:e
minut. Det {r programmet /usr/local/etc/updateLysKOM som kopplar
upp sig och skickar anropet kom_sync() som vem som helst kan
g|ra. (Man beh|ver inte ens vara inloggad). updateLysKOM startas
fr}n min crontab p} lave. stdout skickas till 2kom/stdout,
stderr till 2kom/stderr. Alla logg-meddelanden kommer till
stderr.
Om ramkomd inte {r ig}ng f|rs|ker updateLysKOM starta om
ramkomd.
Data lagras i filerna /usr/local/src/2kom/db/ramkomd-data och
ramkomd-backup.
Tue Jul 24 13:37:03 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* komlisten - ett program f|r att lyssna p} de asynkrona
meddelanden som skickas. 'komlisten lave 5 pw' eller 'komlisten
lave'. Den f|rsta varianten loggar in som person nummer 5 med
l|sen 'pw'. P} s} s{tt f}r den se alla texter som skapas i m|ten
d{r p 5 {r medlem.
Mon Jul 23 04:01:55 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* kompost - ett program f|r att kolla om man har n}gon post i kom.
'kompost lave 5' ser efter hur m}nga ol{sta brev person 5 har p}
det kom som k|r p} lave.
Sun Jul 22 02:17:57 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* I kom/isc-client/ ligger k{llkoden till klient-sidan. Synopsis:
#define CLIENT
#include "/usr/local/2kom/services.h"
cc main.o ... -L/usr/local/2kom -lyskom
* isc b|rjar bli klart (tror jag). Jag har i alla fall lyckats
koppla upp en micro-klient mot servern och skapat en person och
ett m|tet, och l}tit personen g} med i m|tet.
Fri Jul 20 01:00:00 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)
* Backup tagen av hela LysKOM p} Inge Wallins optiska disk.
F|rhoppningsvis {r det helt i on|dan...
Tue Jul 17 15:19:29 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* kom-types.h: Sista (?) {ndringen i Person-structen:
confs och no_of_confs har slagits ihop till
Membership_list conferences.
Nu har vi inga pekare i Person-structen. Alla 'array/listor'
ligger inbakade i en list-typ. Det {r bara f|rvirrande att ha
det p} olika s{tt. Jag har just suttit i ett halvt dygn och
letat felet innan jag kom p} att confs pekade p} en variabel
lista...
Sun Jul 15 04:43:20 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)
* Eftersom serverskrivarna (l{s Ceder) hade en del underliga
|nskem}l om att f} anv{nda konstiga funktioner som smalloc och
annat f|r minneshantering {ven i str{ngfunktionerna, tvingar jag
dem nu att anropa funktionen s_set_storage_management() f|r att
ange vilka funktioner som ska anv{ndas i st{llet f|r de vanliga.
Tyv{rr m}ste jag sj{lv g|ra det ocks}, men det {r betydligt
snyggare {n det s{tt som det l|stes p} innan.
Fri Jul 13 13:12:23 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)
* kom-types.h: Jag lade till ett antal bitar i Personal_flags och
Priv_bits f|r framtida bruk.
* kom-types.h: Person-structen: f{ltet 'texts' har bytt namn och
typ till 'Text_list created_texts'.
* OMORGANISATION!!! Saker som l}g i kom-types.h som ska se
olika ut f|r server och klient, {r flyttade fr}n
client/client-types.h resp. server/server-types.h tillbaka till
kom-types.h. client/client-types.h och server/server-types.h {r
borttagna.
Sat Jul 7 07:44:45 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* Det gick inte alls bra. Tydligen m}ste filerna som man cat:ar
ihop utg} fr}n samma directory... :-(
* TAGS-filerna: I varje directory g|rs en TAGS-fil p} de filer som
finns d{r. I kom:/ g|rs en total TAGS-fil genom att cat:a ihop
dom. Jag {r inte helt s{ker p} att det {r s} smart, men vi f}r
se hur det g}r.
Thu Jul 5 13:13:41 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)
* services.h: Ny funktion: delete_text(Text_no text_no);
Tue Jul 3 01:12:50 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)
* services.h: Ny maskbit f|r get_person_stat(), GETP_READ_TEXTS,
som inneb{r att man vill ha listorna av l{sta texter tillsammans
med medlemskapslistan. Dessa ska inte skickas med om man inte
explicit ber om det; det finns query_unread().
Wed Jun 27 05:13:01 1990 Thomas Bellman (bellman at lave)
* services.h: Alla funktionsdeklarationer {r omg{rdade av makrot
KOM_ som ser till att funktionerna heter 'kom_foo' p}
klientsidan och 'foo' p} serversidan. Detta {r beroende p} om
makrona CLIENT respektive SERVER {r definierade. Detta f|r att
vi ska slippa ha tv} services.h att underh}lla.
Wed Jun 6 00:14:35 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)
* services.h: [ndrade 'String' till 'const String' i alla
funktionshuvuden.
* glue: Directory som inneh}ller klister f|r att klistra ihop en
klient med servern.
* services.h: Alla funktioner som f|rut hette 'foo' heter nu
'kom_foo'. Anledningen {r att man vill kunna l{nka ihop klienten
och servern och f} ett singeluserkom innan Peter {r klar med
sitt paket... ;-)
Tue May 29 16:17:53 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* services.h {r nu splittrad. server/services.h inneh}ller
funktionerna som de ser ut p} server-sidan, services.h som de
ser ut f|r klienten.
Mon May 28 23:02:24 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)
* Summarize-Headers: Shell-script f|r att sammanfatta inneh}llet
i en .h-fil.
* (Egentligen den 26:e) FileList inf|rd! En fil som inneh}ller
beskrivningar p} alla filer i ett dir. Shell-scriptet
List-Files f|r att lista vilka filer som inte {r beskrivna.
* s-string.[ch]: Fler funktioner: s_skip_blanks(), s_strtol().
Sat May 26 15:02:48 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)
* Mailinglist: Ny fil som inneh}ller email-adresser p} alla de som
svarat p} mitt inl{gg i Linus-kom om mailinglistan. Det vore
fint om n}gon skickar ett mail till dom n{r LysKom {r ig}ng...
Tills vidare tar jag p} mig ansvaret f|r utskicken.
Sat May 26 01:36:02 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)
* s-string.[hc]: Nya funktioner s_strhead() och s_usr_strhead().
Testar om en str{ng {r en b|rjan p} en annan.
Fri May 25 02:37:55 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* s-string.h: Nytt macro s_empty(str) som returnerar TRUE omm str
{r tom.
* kom-types.h: Tog bort f{ltet 'Conf_type type' ur
Membership-structen. Det visar sig att det {r b{ttre att cacha
Conf_type tillsammans med namnet.
Tue May 15 17:49:47 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)
* kom-types.h: Info_type och Info_datum: Ny typ: sent_at.
S} att man vet n{r en text {r skickad n{r den skickas i efterhand.
Mon May 14 08:59:14 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)
* Biblioteket kom:/ansi-include skapat. Detta bibliotek
genoms|kes av cpp enligt Makefile (Template). I biblioteket
finns {n s} l{nge stdio.h, malloc.h och string.h. Strunta i
filen kom:/ansi.h. NU ska vi v{l {ntligen slippa ifr}n alla
problem vi haft med include-filer och odeklarerade funktioner.
Fyll g{rna p} med fler generella .h-filer.
Sun May 13 23:12:23 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)
* kom-errno.[hc]: s} heter den nu.
Sun May 13 23:05:23 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)
* s-string.[ch]: Skapad. V}r egen str{ngtyp (String) samt
funktioner f|r att manipulera dessa.
Thu May 10 16:27:35 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)
* config.h: DEFENSIVE_CHECKS - definierad om vi {r defensiva.
Wed May 9 17:34:31 1990 Linus Tolke (linus at laila)
* Person-strukten anv{nder String och Mark_list ist{llet f|r
char * och Mark
* Jag justerade ordningen f|r filerna som argument till etags.
Jag vill n{mligen n} typen Person p} mindre {n 3 steg!
Tue May 8 19:36:44 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)
* bool heter numera Bool.
* Ny typ: Success. Att anv{ndas av alla funktioner som returnerar
OK eller FAILURE.
Fri May 4 01:25:23 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)
* services.h: create_conf tar nu {ven Conf_type type som argument.
P} s} vis kan ett hemligt m|te vara hemligt fr}n b|rjan.
Thu May 3 00:56:35 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)
* kom-types.h: Nytt f{lt i Membership: Conf_type type
* jin_errno heter numera kom_errno.
* query_unread_mail heter numera query_unread och {r lite mer
flexibel - man kan fr}ga hur mycket ol{sta en viss person har
i ett visst m|te.
Thu Apr 26 01:52:51 1990 Thomas Bellman (bellman at lage)
* P{rm f|r listningar inskaffad. Gamla listningar av 2kom/ och
2kom/client/ finns insatta. N{r ni tar ut listningar, s{tt in
dem i p{rmen. Den ligger i hyllan ovanf|r LLL. En gul p{rm
m{rkt "LysKOM". Observera att listningarna som sitter i den
just nu {r inaktuella, p g a....
* OMORGANISATION!!! Saker som l}g i kom-types.h som ska se
olika ut f|r server och klient, {r flyttade till
client/client-types.h resp. server/server-types.h. Samtidigt
togs types.h bort.
* Listor i Person- och Conference-structarna {r nu egna typer.
* 'get_person_stat()' och 'get_conf_stat()' tar numera en pekare
till en area d{r resultatet ska l{ggas. Dessutom skickar man
med en mask som talar om hur mycket information man vill ha.
Wed Apr 25 02:38:32 1990 Thomas Bellman (bellman at laila)
* Lade till 'footnote to' och 'footnote in' i misc_info.
* Skapade 'kom-types.c' som typiskt inneh}ller konstanter och
annat som man tycker borde ligga i en .h-fil, men som inte kan
g|ra det om filen inkluderas i mer {n en k{llkodsfil.
Wed Apr 25 00:49:01 1990 Per Cederqvist (ceder at laila)
* services.h: add_member tar numera tv} parametrar f|r att ange
prioritet p} m|tet. add_member anv{nds {ven f|r att {ndra
prioritet p} ett m|te man redan {r med i.
Sat Apr 21 13:52:12 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* Fixade en Makefile som generarar en TAGS-fil som inneh}ller allt
till servern.
* kom-types.h: Nya privilegiebitar: admin och statistic.
Fri Apr 20 14:09:26 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)
* kom-types.h: Ny typ Conf_nos.
* services.h: Ny definition av lookup_name. Nu returneras en lista
med alla konferenser som matchar argumentet.
* P} beg{ran av Bellman {r nu jin_errno en enum.
Thu Apr 19 02:47:05 1990 Per Cederqvist (ceder at lave)
* kom-types.h: Conf_type: nytt f{lt "no_stat".
Sec_bits: ny typ som anger vad en person vill h}lla
hemligt.
Person: nytt f{lt "flags".
Wed Apr 18 00:08:22 1990 Per Cederqvist (ceder at lage)
* services.h: get_marks har nu ingen parameter. Man kan bara titta
p} sina egna markeringar.
* kom-types.h inkluderar nu {ven <stddef.h>
* Skapade jin_errno.h.
* services.h: alla funktioner som returnerade en struct
returnerar nu en pekare till motsvarande struct.
* Ny funktion i services: query_unread_mail. (Se m 230)
(Hey, Emacs, this is a -*- Indented-text -*- file!)
* ansi-include/
Directory containing ANSI-fied header files for the standard
libraries.
* ChangeLog
Log file where the progressing work and changes are sporadically
documented. You are encouraged to add an entry in this file
whenever you change something in this directory.
* client/
Directory containing a TTY-based client for LysKOM, very similar to
the original KOM program from QZ.
* config.h
Configuration parameters for compiling. Contains among other
things all the stupid limits you really want to be without, all the
smart limits that has to be there to make it impossible to crash
the server, and lots of constants and configuration options.
* debug.h
Some #defines for debugging purposes.
* doc/
Documentation of LysKOM; both internal and external. Also some
random thoughts members of the development team wanted to write
down during development.
* FileList
This file, describing all the files.
* kom-errno.c
Defines the variable 'kom_errno' and the function 'kom_perror()'.
Used for error handling in LysKOM.
* kom-errno.h
Defines the type 'Kom_err' and declares the variable 'kom_errno'.
The server sets the value of 'kom_errno' when an error occurs.
The function 'kom_perror()' is declared.
* kom-types.h
Declares the types used by LysKOM. Here are the types that are
common to both the server and the client. Types that look
different to the server and the client, are found in
'server/server-types.h' and 'client/client-types.h' respectively.
* ldb/
Directory containing the low-level database routines for the LysKOM
server. 'ldb' stands for Lyskom DataBase.
* List-Files
Shell script to list the files in this directory not documented in
the file 'FileList' (the one you are reading now).
* Mailinglist
List of mail addresses of people who want to be informed of the
progress of LysKOM.
* Makefile
Exactly what the name says.
* misc-types.h
Miscellaneous types and constants that are useful in many places in
LysKOM, but are not very LysKOM-specific.
* s-collat-tables.c
Collating tables used for the 's_usr_strcmp()' and
's_usr_strhead()' functions in 's-string.h'
* s-collat-tables.h
Header file for 's-collat-tables.c'
* s-string.c
Routines for manipulating objects of type String as defined in
's-string.h'
* s-string.h
Header file for 's-string.c'
Definies our own string type 'String', and declares the functions
in 's-string.c'
* server/
Directory containing the LysKOM server, except for the low-level
database routines, which for historical reasons are in the separate
directory 'ldb/'.
* services.h
Declares all the services available from the LysKOM server.
* Summarize-Headers
Since we write our .h files with documentation in line, they
tend to get rather long, and it gets somewhat difficult to get
a quick overview of what functions are declared in the file.
This script cuts out all the "unnecessary" information: all
comments and all preprocessor lines (starting with #).
* TAGS
Tags table for use with Emacs.
* Template
Template for automatically generating 'Makefile'. 'Makefile' is
updated with the command 'make depend'. This should be given
whenever a change to 'Template' is done, or any new files are
added, or any dependecies are changed. Dependencies for normal C
files are generated automatically by this.
If 'Makefile' should become garbled, copy 'Template' to 'Makefile'
and do a 'make depend'.
* test-services/
Directory containing programs to test parts of the server. Used by
ceder, and should not be distributed.
# Makefile for LysKOM
#
###############################################################################
#
# SPECIAL CONSIDERATIONS:
#
# - Requires GNU make.
# - CC, OPTIMIZE-FLAGS and other make variables are passed down
# in the environment.
# - C compiler must be ANSI conformant.
#
###############################################################################
#
# SPECIAL TARGETS:
###############################################################################
# Directories that you might want to override via the environment.
ifndef TOPDIR
TOPDIR := $(shell pwd)
endif
ifndef SCRIPTDIR
SCRIPTDIR = $(TOPDIR)/scripts
endif
include $(SCRIPTDIR)/import.make
# All directories that make should traverse to when doing clean etc.
SUBDIRS = doc include junk lib scripts src
all:
for i in $(SUBDIRS) ; \
do \
echo making all in directory $$i; \
(cd $$i; $(MAKE) all) \
done
install:
for i in $(SUBDIRS) ; \
do \
echo making install in directory $$i; \
(cd $$i; $(MAKE) install) \
done
depend:
(cd src/include; make install)
(cd src/libraries; make install-headers)
for i in $(SUBDIRS) ; \
do \
echo making depend in directory $$i; \
(cd $$i; $(MAKE) depend); \
done
clean:
rm -vf *~ core
for i in $(SUBDIRS); \
do \
echo making clean in directory $$i; \
(cd $$i; $(MAKE) clean) \
done
war:
@echo "Thou shalt not make war. Makest love instead!"
love:
@clear; cat /usr/local/lib/makelove
.\" $Copyright: $
.\" Copyright (c) 1991 Lysator Computer Club, Linkoping University, Sweden
.\" All rights reserved
...
.V= $Header: /home/ceder/convert-lyskomd/cvsroot/lyskom-server/doc/man/man3/Attic/isc3.x,v 0.1 1991/08/12 17:39:55 ceder Exp $
.TH ISC 3X "\*(V)" "LUNATIX"
.SH NAME
isc_initialize, isc_shutdown, isc_listen, isc_unlisten,
isc_opentcp, isc_openfile, isc_openfd, isc_close,
isc_sessions, isc_getnextevent, isc_dispose,
isc_flush, isc_write, isc_putc, isc_printf,
isc_allocmsg, isc_reallocmsg, isc_freemsg, isc_mkstrmsg,
isc_setmaxmsgsize, isc_setallocfn, isc_setlogfn, isc_setabortfn
.SH FUNCTIONS
.nf
.B IscMaster *
.B " isc_initialize (IscConfig *cfg)"
.PP
.B void
.B " isc_shutdown(IscMaster *mcb)"
.PP
.B int
.B " isc_listen(IscMaster *mcb, int port);"
.PP
.B void
.B " isc_unlisten(IscMaster *mcb, int port);"
.PP
.B "IscSession *"
.B " isc_opentcp(IscMaster *mcb, const char *host, int port)"
.PP
.B "IscSession *"
.B " isc_openfile(IscMaster *mcb, const char *path, int mode)"
.PP
.B "IscSession *"
.B " isc_openfd(IscMaster *mcb, int fd)"
.PP
.B "void"
.B " isc_close (IscSession *scb)"
.PP
.B "int"
.B " isc_sessions (IscMaster *mcb)"
.PP
.B "IscEvent *"
.B " isc_getnextevent (IscMaster *mcb, long timeout)"
.PP
.B "void"
.B " isc_dispose (IscEvent *ecb)"
.PP
.B "void"
.B " isc_flush (IscSession *scb)"
.PP
.B "int"
.B " isc_write (IscSession *scb, const void *buf, size_t len)"
.PP
.B "int"
.B " isc_printf (IscSession *scb, const char *format, ...)"
.PP
.B "int"
.B " isc_putc (int chr, IscSession *scb)"
.PP
.B "IscMessage *"
.B " isc_allocmsg(size_t size);"
.PP
.B "IscMessage *"
.B " isc_reallocmsg(IscMessage *msg, size_t size);"
.PP
.B "void"
.B " isc_freemsg(IscMessage *msg);"
.PP
.B "IscMessage *"
.B " isc_mkstrmsg(const char *str);"