Commit bb3c195f authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Converted to ISO 8859-1. Removed Emacs local variable section.

parent 3ce1f25c
HUR MAN L[GGER TILL ETT ASYNKRONT MEDDELANDE I A-SERVERN
HUR MAN LÄGGER TILL ETT ASYNKRONT MEDDELANDE I A-SERVERN
1) async.h: lägg till meddelandet i typedef enum { ... } Async. Se
till att ay_dummy_last får en högre siffra än något annat
meddelande. Om meddelandet skall skickas per default, stoppa in det
i ASYNC_DEFAULT_MESSAGES.
2) prot-a-send-async.[hc]: skriv en funktion som skickar iv{g
meddelandet. Gl|m inte att se till att andra argumentet till
async_header verkligen {r antalet element som skickas! (Reglerna
f|r hur man r{knar ut det {r lite skumma. Se s{rskilt upp med
2) prot-a-send-async.[hc]: skriv en funktion som skickar iväg
meddelandet. Glöm inte att se till att andra argumentet till
async_header verkligen är antalet element som skickas! (Reglerna
för hur man räknar ut det är lite skumma. Se särskilt upp med
arrayer och structar.)
4) send-async.[hc]: skriv en funktion som skickar iv{g meddelandet
till l{mpliga clienter. Vissa meddelanden skickas till n{stan alla
klienter. I s} fall ska funktionen loopa |ver alla klienter (se
koden f|r exempel). I andra fall skall meddelandet bara till en
klient. I de fallen ska funktionen {ven ta en (Isc_clientinfo *)
4) send-async.[hc]: skriv en funktion som skickar iväg meddelandet
till lämpliga clienter. Vissa meddelanden skickas till nästan alla
klienter. I så fall ska funktionen loopa över alla klienter (se
koden för exempel). I andra fall skall meddelandet bara till en
klient. I de fallen ska funktionen även ta en (Isc_clientinfo *)
som argument.
4) Se till att skicka meddelandet p} l{mpliga st{llen.
Local Variables:
mode:indented-swedish
eval:(auto-fill-mode 1)
End:
4) Se till att skicka meddelandet på lämpliga ställen.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment