Commit bc3cc783 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Updated.

parent b1bce4e6
......@@ -5,8 +5,7 @@ Alla filnamn i denna fil anges relativt $TOPDIR/src.
För att lägga till en ny funktion behöver följande ändringar göras:
(Det ser kanske mycket ut, men i praktiken så är det inte så jobbigt)
1) Deklarera funktionen i include/services.h. Gr "make includes" i
include.
1) Deklarera funktionen i include/services.h.
2) Deklarera funktionen i server/fncdef.txt. Lägg alltid nya funktioner
sist så att gamla klienter fortfarande fungerar.
......@@ -50,22 +49,11 @@ F
5) Kompilera om servern med 'make' i server/.
6) Skapa funktionsstubbar i kommunikationsdelen i filerna
6) [utgår]
libraries/client-support/services.c
libraries/client-support/input.c Om nya komplicerade datatyper.
libraries/client-support/input.h
libraries/client-support/output.c
libraries/client-support/output.h
7) [utgår]
7) Om du har nya datatyper skall funktioner fr att parsea/skriva
dom definieras i
libraries/client-support/isc-parse.c
libraries/client-support/isc-parse.h
libraries/client-support/isc-output.c
libraries/client-support/isc-output.h
8) Skapa libyskom.a med 'make ar' i isc-client/.
8) [utgår]
9) Implementera de nya kommandona i klienterna.
I protokoll B kommer det (om lacgen någonsin blir klart) att bli
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment