Commit c0fcc0ba authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Error code 38=no-connect is no longer used. Documented

85=get-collate-table.  Typo fixes.
parent 1c199763
......@@ -476,7 +476,7 @@ felmeddelande. Dessa felkoder
36=mark-limit; ! Too many marks.
37=not-author; ! Only the author may add footnotes or
! delete texts.
38=no-connect; ! Can't connect to specified server
*38=no-connect; ! Can't connect to specified server
39=out-of-memory; ! Couldn't get memory for result
*40=server-is-crazy; ! Client can't understand server
*41=client-is-crazy; ! Client thinks that server says it
......@@ -746,6 +746,18 @@ commands : RPC (
! Returnerar de delar av mötet som lyskomd alltid har i minnet
! och är därför snabbare än get-conf-stat
85=get-collate-table(10) ! EXPERIMENTAL
result : Collate-Table
! Returnerar den tabell som servern använder för att jämföra
! text. Alla anrop som slår upp mötesnamn till nummer och som
! inte använder reguljära uttryck jämför bokstäverna genom att
! jämföra "collate_table[*s1] == collate_table[*s2]".
! Om servern använder ISO 8859-1 är tabellen 256 entries
! lång. I andra fall kan den vara 128 entries lång. Det är
! vanligt att servern är konfigurerad så att värdet för till
! exempel "}" och "å" är samma, så att man kan använda swascii
! för att slå upp ISO 8859-1-namn.
13=get-conf-stat-old(1) ( conf-no : Conf-No; ! OBSOLETE
mask : INTEGER; )
result : Conference
......@@ -889,9 +901,9 @@ commands : RPC (
result : Conf-Z-Info-List;
! Expandera ett förkortat namn och returnera en lista med
! nummer, namn och typ på de möten/personer som det kan vara.
! Om want-persons är 0 kommer inga personer att personer att
! finnas i svaret; om want-confs är 0 finns inga möten i
! svaret. Detta anrop kan göras innan man är inloggad.
! Om want-persons är 0 kommer inga personer att finnas i
! svaret; om want-confs är 0 finns inga möten i svaret. Detta
! anrop kan göras innan man är inloggad.
27=mark-as-read(1) ( conference : Conf-No; ! RECOMMENDED
texts : ARRAY Local-Text-No; )
......@@ -1250,6 +1262,8 @@ Conf-Type ::= BITSTRING (
letterbox; ! Brevlåda?
)
Collate-Table ::= ARRAY INTEGER; ! Oftast 256 tecken lång.
Extended-Conf-Type ::= BITSTRING (
rd_prot; ! Kan vem som helst sätta sig själv som medlem?
original; ! Kommentarer förbjudna?
......@@ -1375,7 +1389,7 @@ Pers-List ::= ARRAY Pers-No;
Pers-No ::= Conf-no;
Person ::= (
username : HOLLERITH; ! E-mail adress
username : HOLLERITH; ! User @ host
privileges : Priv-Bits;
flags : Personal-Flags;
last-login : Time; ! Eller logout?
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment