Commit d267165c authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Documented accept-async and query-async

parent 560c7b91
......@@ -604,6 +604,15 @@ commands : RPC (
! Datayp för anropsparameter
! Datatyp för returvärde
80=accept-async(9) ( request-list : ARRAY INT32 ) ! RECOMMENDED
;
! Används för att tala om för servern vilka asynkrona
! meddelanden man vill ta emot. Meddelandenummer som finns med
! i accept-list är man intresserad av, övriga bryr man sig
! inte om. Serven skall skicka meddelanden som finns med i
! request-list när det är tillämpligt, men det står den fritt
! att även skicka meddelanden som inte ingår i listan.
32=add-comment(1) ( comment : Text-No; ! RECOMMENDED
comment-to : Text-No; )
;
......@@ -896,6 +905,12 @@ commands : RPC (
! Det engelska namnet är change conference.
! Namnet "Pepsi" hör till avdelningen mer krystade vitsar.
81=query-async(9) ( ) ! RECOMMENDED
result : ARRAY INT32
! Returnerar en lista av vilka asynkrona meddelanden man har
! begärt att ta emot. Ingenting garanterar att man sedan kan
! stänga av meddelanden som finns med i resultatet.
9=query-read-texts(1) ( pers-no : Pers-No; ! RECOMMENDED
conf-no : Conf-No; )
result : Membership;
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment