Commit d58bbce4 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Initial revision

parent ec88921b
#!/bin/sh -
#
# Copyright (c) 1987 Regents of the University of California.
# All rights reserved.
#
# Redistribution and use in source and binary forms are permitted
# provided that the above copyright notice and this paragraph are
# duplicated in all such forms and that any documentation,
# advertising materials, and other materials related to such
# distribution and use acknowledge that the software was developed
# by the University of California, Berkeley. The name of the
# University may not be used to endorse or promote products derived
# from this software without specific prior written permission.
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR
# IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED
# WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
#
# @(#)mkdep.sh 5.12 (Berkeley) 6/30/88
#
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/ucb
export PATH
SED=""
MAKE=Makefile # default makefile name is "Makefile"
while :
do case "$1" in
# -f allows you to select a makefile name
-f)
MAKE=$2
shift; shift ;;
# the -p flag produces "program: program.c" style dependencies
# so .o's don't get produced
-p)
SED='s;\.o;;'
shift ;;
*)
break ;;
esac
done
if [ $# = 0 ] ; then
echo 'usage: gmkdep [-p] [-f makefile] [flags] file ...'
exit 1
fi
if [ ! -w $MAKE ]; then
echo "gmkdep: no writeable file \"$MAKE\""
exit 1
fi
TMP=/tmp/mkdep$$
trap 'rm -f $TMP ; exit 1' 1 2 3 13 15
cp $MAKE ${MAKE}.bak
sed -e '/DO NOT DELETE THIS LINE/,$d' < $MAKE > $TMP
cat << _EOF_ >> $TMP
# DO NOT DELETE THIS LINE -- mkdep uses it.
# DO NOT PUT ANYTHING AFTER THIS LINE, IT WILL GO AWAY.
_EOF_
# If your compiler doesn't have -M, add it. If you can't, the next two
# lines will try and replace the "cc -M". The real problem is that this
# hack can't deal with anything that requires a search path, and doesn't
# even try for anything using bracket (<>) syntax.
#
# egrep '^#include[ ]*".*"' /dev/null $* |
# sed -e 's/:[^"]*"\([^"]*\)".*/: \1/' -e 's/\.c/.o/' |
/usr/gnu/bin/gcc -M $* |
sed "
s; \./; ;g
$SED" |
awk '{
if ($1 != prev) {
if (rec != "")
print rec;
rec = $0;
prev = $1;
}
else {
if (length(rec $2) > 78) {
print rec;
rec = $0;
}
else
rec = rec " " $2
}
}
END {
print rec
}' >> $TMP
cat << _EOF_ >> $TMP
# IF YOU PUT ANYTHING HERE IT WILL GO AWAY
_EOF_
# copy to preserve permissions
cp $TMP $MAKE
rm -f ${MAKE}.bak $TMP
exit 0
#ifndef _STDDEF_H
#define _STDDEF_H
/* Signed type of difference of two pointers. */
#if defined(__GNUC__) && defined(__sparc__)
# if !defined(__sys_stdtypes_h)
# include <sys/stdtypes.h>
# endif
# define size_t _sys_size_t
# define ptrdiff_t _sys_ptrdiff_t
#endif
#ifndef _PTRDIFF_T /* in case <sys/types.h> has defined it. */
#ifndef _T_PTRDIFF
#ifndef __PTRDIFF_T
#ifndef _PTRDIFF_T_
#ifndef ___int_ptrdiff_t_h
#define _PTRDIFF_T
#define _T_PTRDIFF
#define __PTRDIFF_T
#define _PTRDIFF_T_
#define ___int_ptrdiff_t_h
typedef long ptrdiff_t;
#endif /* ___int_ptrdiff_t_h */
#endif /* _PTRDIFF_T_ */
#endif /* __PTRDIFF_T */
#endif /* _T_PTRDIFF */
#endif /* _PTRDIFF_T */
/* Unsigned type of `sizeof' something. */
#ifndef _SIZE_T /* in case <sys/types.h> has defined it. */
#ifndef _T_SIZE
#ifndef __SIZE_T
#ifndef _SIZE_T_
#ifndef ___int_size_t_h
#define _SIZE_T
#define _T_SIZE
#define __SIZE_T
#define _SIZE_T_
#define ___int_size_t_h
typedef unsigned long size_t;
#endif /* ___int_size_t_h */
#endif /* _SIZE_T_ */
#endif /* __SIZE_T */
#endif /* _T_SIZE */
#endif /* _SIZE_T */
/* A null pointer constant. */
#undef NULL /* in case <stdio.h> has defined it. */
#define NULL ((void *)0)
/* Offset of member MEMBER in a struct of type TYPE. */
#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER)
#endif /* _STDDEF_H */
Filen isclib/README
Aronsson was here
8 mars 1991
Allt om ISC
av
Peter Norton
i samarbete med
Lars Aronsson
1. Den h{r filen
Den h{r filen skrevs av Lars Aronsson <aronsson@lysator.liu.se> efter
intervjuer med dem som konstruerade ISC. Det {r den mest detaljerade
beskrivningen av ISC som finns p} marknaden, n{st efter k{llkoden.
Manualsidan, som {nnu inte {r skriven, kommer att vara ett koncentrat
av kapitel 3, eftersom d{r st}r allt som en anv{ndare beh|ver veta.
Varning: den h{r dokumentationen {r deskriptiv. En manualsida eller
spec b|r naturligtvis vara normativ.
--------------------------------------
Avsnitt Inneh}ll
--------------------------------------
1. Den h{r filen
2. \verblick |ver filerna
3. Biblioteksinterface
3.1 Arbetss{tt
3.1.1 Minnesallokering
3.1.2 Fatala fel
3.2 Datatyper
3.2.1 Sessioner
3.2.2 Pools
3.2.3 Events
3.2.4 Meddelanden
3.3 Biblioteksfunktioner
3.3.1 Funktioner f|r pools
3.3.2 Funktioner f|r sessioner
3.3.3 Funktioner f|r events
3.3.4 Funktioner f|r att skicka data
3.3.5 \vriga funktioner
4. Intern uppbyggnad
4.1 Teoretisk beskrivning
4.2 Datatyper
4.3 Funktioner
--------------------------------------
2. \verblick |ver filerna
H{r hittar vi en massa filer som Peter Eriksson s{ger att han och Per
Cederqvist har skrivit. Snyggt programmerat i v{lkommenterad ANSI-C.
Kommentarerna {r visserligen p} engelska (you get what you pay for).
Filerna bildar ett funktionsbibliotek kallat ISC, vilket kanske
betyder International Syndicate of Computation, vem vet? Med ISC skall
det bli enklare att skriva multi session servers s{ger Peter.
H{r ges en lista |ver filerna med radantal och en kort kommentar. I
avsnitt 4.3 ges en lista |ver alla funktioner, b}de de som ing}r i
biblioteksinterfacet och de som bara anv{nds internt.
------------------------------------------------------
Rader Filnamn Kommentar
------------------------------------------------------
128 EXAMPLE.c Exempel p} anv{ndning av ISC
137 Makefile Skapar libisc.a, nyttjar mkdep
626 README Den h{r texten v{xer snabbast
91 TAGS Den filen sk|ter Emacs om
32 TODO Ideer, n}got f|r}ldrad
72 isc-internals.h Interna funktioner, se kap 4
140 isc.3x Mansida motsvarande kap 3
540 isc.c Lejonparten av k{llkoden
249 isc.h Biblioteksinterface, se kap 3
36 isc_abort.c K{llkod, se avsnitt 4.3
107 isc_alloc.c dito
103 isc_flush.c dito
45 isc_log.c dito
60 isc_msg.c dito
39 isc_printf.c dito
18 isc_putc.c dito
127 isc_queue.c dito
80 isc_session.c dito
26 isc_shutdown.c dito
51 isc_write.c dito
684 printf.c BSDs printf(), modifierad
------------------------------------------------------
3. Biblioteksinterface
Anv{ndare av ISC-biblioteket finner allt de beh|ver i filen isc.h och
i manualsidan isc(3). En del sockrade namn finns definierade i den
filen, h{r f|rs|ker jag ange de verkliga namnen.
3.1 Arbetss{tt
Under den h{r avdelningen finns massor av intressant kunskap i den
ordning den har dykt upp.
3.1.1 Minnesallkering
ISC har hittills endast anv{nts i LysKOM-projektet. All allkoering av
minne sker d{r med egna rutiner som l{r vara smartare {n de vanliga
malloc(3) och free(). Funktionerna isc_malloc(), isc_realloc() och
isc_free() anropar de motsvarigheter till malloc(3), realloc(3) och
free(3) som definierats i ett tidigare anrop av isc_setallocfn(). Det
ges inga defaultv{rden h{r, ett anrop till isc_setallocfn() {r
tvunget.
Allokeringsfel, som skulle resultera i att motsvarigheten till
malloc(3) returnerar en nollpekare, anses s} ovanliga att de behandlas
som ett fatala fel, se annat avsnitt.
3.1.2 Fatala fel
N{r ett fatalt fel uppst}r anropas funktionen isc_abort() som anropar
den anv{ndarfunktion som definierats i ett tidigare anrop av
isc_setabortfn(). Anv{ndarfunktionen tar ett argument som {r en pekare
till en teckenstr{ng, l{mpligen inneh}llande information om felets
orsak.
Om isc_setabortfn() inte har anropats, skrivs ett meddelande p} stderr
och d{refter anropas abort(3). Observera att inga filer flushas d}.
(Meddelandet p} stderr avslutas med newline och vagnretur, s} den
borde flushas.)
3.2 Datatyper
De tv} viktigaste dataobjekten som ISC hanterar {r sessioner, som
representerar uppkopplingar (sessions), och pools, som {r samlingar
(pools) av sessioner som avs|ks (pollas) gemensamt. Meddelanden
Isc_msg {r en underordnad datatyp och events {r egentligen bara en
gruppering av n}gra returv{rden till en funktion.
3.2.1 Sessioner
Det kanske viktigaste dataobjektet i ISC {r sessionen. En session {r
en aktiv l{nk f|r data|verf|ring, det kan r|ra sig om en
TCP/IP-f|rbindelse eller en |ppnad fil. En session motsvaras av
Unixk{rnans file descriptors, som ju ocks} {r abstraktioner f|r m}nga
olika slags
En av tankarna med att skapa
en abstrakt datatyp som {r gemensam f|r all slags kommunikation {r att
underl{tta
flera slag av
komunikation skall
Om det visar sig finnas behov
kunna erbjuda fler slag av kommunikation.
Typen Isc_session {r en struct Ett
sessionsblock inneh}ller inte mindre {n sexton element (members).
Bland de viktigare hittar vi fd som {r den file (eller socket)
descriptor som h|r till den h{r sessionen och hostname som pekar till
en textstr{ng med n{tverksnamnet f|r motpartens maskin.
Till varje session h|r tv} (pekare till) Isc_msgqueue k|er av
meddelanden: rd_msg_q f|r l{sning och wr_msg_q f|r skrivning.
Dessutom finns en s{ndbuffert f|r ett meddelande. Bufferten best}r av
en lagringsarea sendbuf och en r{knare sendindex.
och en l{nk i
cirkul{rt l{nkad lista av sessioner (uppkopplingar).
3.2.2 Pools
Detta Master Control Block {r en struct som samlar en bunt med
sessioner. Den huvudsakliga anv{ndningen av ett ISCMCB masterblock {r
att man gemensamt kan polla alla uppkopplingar i blocket. Elementet
sessions {r en pekare till en cirkul{rt l{nkad lista av de ISCSCB
sessioner som lyder under masterblocket.
F|rutom att bevaka existerande uppkopplingar, lyssnar ISC {ven efter
nya uppkopplingar. ISC kan lyssna p} noll eller flera portar
samtidigt. F|r detta finns i masterblocket ett element listenv
(lsiten vector) som {r en lista, d{r varje post i listan omfattar de
tv} element port (TCP/IP portnummer) och fd (file eller socket
descriptor) som representerar den port som ISC lyssnar (listen(2)) p}.
Se {ven eventet ISC_EVENT_LOGIN.
De |vriga elementen i masterblocket heter maxmsgsize, maxqueuesize och
maxdequeuesize. Vad kan de vara bra f|r?
3.2.3 Events
Detta Event Control Block {r en struct. En pekare till en s}dan struct
returneras av isc_getnextevent(). Ett ISCECB inneh}ller tre element
(members): event, session och msg. Elementet event av uppr{kningstypen
(enum) Isc_event_type avg|r vilket slag av event som har intr{ffat.
Elementet session {r en pekare till ett ISCSCB sessionsblock och talar
om i vilken session eventet intr{ffade. Elementet msg slutligen {r en
pekare till ett Isc_msg meddelande.
F|ljande slag av event kan intr{ffa:
------------------------------------------------------
Isc_event_type Betydelse
------------------------------------------------------
ISC_EVENT_LOGIN En ny session kopplades upp
ISC_EVENT_LOGOUT En session kopplades ner
ISC_EVENT_MESSAGE Ett meddelande anl{nde
ISC_EVENT_TIMEOUT Inget h{nde f|re timeout
ISC_EVENT_ERROR N}got annat h{nde
------------------------------------------------------
3.2.4 Meddelanden
F|r "meddelanden" har grabbarna skapat en struct som heter Isc_msg.
Det {r en teckenbuffert (element buffer) med maximal och vutnyttjad
l{ngdangivelse (elementen size respektive length). Anv{ndaren verkar
komma i kontakt med datatypen endast efter anrop av isc_getnextevent()
eftersom ett meddelande ing}r som element msg i datatypen ISCECB
(se nedan).
Datatypen Isc_msg ing}r dock {ven i tv} k|er under varje ISCSCB
sessionsblock. K|erna har en egen datatyp Isc_msg_q_entry som {r en
l{nk i en linj{r dubbell{nkad (?) lista.
3.3 Biblioteksfunktioner
I avsnitt 4.3 finns en alfabetsordnad |versikt |ver samtliga ing}ende
funktioner.
3.3.1 Funktioner f|r pools
ISCMCB *isc_initialize (void *cfg)
Funktionen allokerar ett masterblock och s{tter alla ing}ende element
till noll- eller defaultv{rden. Cfg {r reserverat f|r framtida bruk,
anropas f|r tillf{llet med NULL och ignoreras i funktionen. En pekare
till den allokerade structen returneras.
void isc_shutdown (ISCMCB *mcb)
Funktionen st{nger file descriptorn f|r den port som masterblocket mcb
lyssnar p} efter inkommande uppkopplingar. F|r eventuella underlydande
sessioner anropas isc_close() innan masterblockets minnesutrymme
frias.
int isc_listen (ISCMCB *mcb, int port)
Tala om f|r ISC p} vilken TCP/IP port ett visst masterblock skall
lyssna f|r inkommande uppkopplingar (sessioner). Om en port att lyssna
p} redan har definierats eller om argumentet port inte duger att
lyssna p}, returnerar funktionen -1. Om allt g}r bra, returneras 0.
Ett |nskem}l f|r framtiden vore att kunna ha mer {n en port att lyssna
p}. Min h|gst privata ide {r att man d} skulle ha ett ISCSCB
sessionsblock f|r varje port att lyssna p}, s} att det ISCECB
eventblock som isc_getnextevent() returnerar l{tt kan peka ut vilken
port (vilken session) som alstrade den nya sessionen.
void isc_unlisten(ISCMCB *mcb, int port)
Stop to listen at a specified port
3.3.2 Funktioner f|r sessioner
ISCSCB *isc_opentcp (ISCMCB *mcb, const char *host, int port)
Skapa ett nytt ISCSCB sessionsblock och koppla upp via TCP/IP till
angiven maskin och portnummer. Default maskinnamn {r "localhost". Den
nya sessionen underordnas angivet masterblock och en pekare till det
skapade ISCSCB sessionsblocket returneras.
Funktionen returnerar ett giltigt sessionsblock om allt gick bra. Om
ett fel intr{ffade, t ex att motparten inte kunde n}s, s} returneras
en nollpekare.
void isc_close (ISCSCB *scb)
Funktionen st{nger den file descriptor som h|r till den angivna
sessionen. Om sessionen ing}r i en l{nkad lista, plockas den vackert
bort d{rifr}n. Eventuella meddelanden i sessionens s{nd- och
mottagningsk|er tas bort. Slutligen frias sessionsblockets
minnesutrymme.
Funktionen skall alltid anropas efter det att isc_getnextevent() har
returnerat ett ISCECB eventblock av typen ISC_EVENT_LOGOUT. Den kan
ocks} anv{ndas f|r att p} eget initiativ koppla ner en session.
int isc_sessions (ISCMCB *sp)
Funktionen r{knar igenom hur m}nga sessioner som lyder (hur m}nga
ISCSCB sessionsblock som finns) under det angivna masterblocket.
Antalet returneras.
3.3.3 Funktioner f|r events
ISCECB *isc_getnextevent(ISCMCB *mcb, long timeout)
Wait for an event on a specific server. Timeout is specified in
milliseconds BUGS: The pointer points to static data which is
overwritten on each call.
Tidigare returnerades en pekare till en statisk struct. Det meddelande
Isc_msg som utpekas av elementet msg i den statiska structen fick man
sj{lv fria eller ta hand om. Nu skall detta g|ras om till att
isc_getnextevent() allokerar en struct och att en ny funktion friar
den.
void isc_dispose (ISCECB *event)
This should be used to discard an event when it has been processed.
3.3.4 Funktioner f|r att skicka data
void isc_flush(ISCSCB *session)
Flush the transmit queue.
int isc_write(ISCSCB *session,
const void *buffer, size_t length)
Put a buffer on the transmit queue
int isc_putc(int chr, ISCSCB *session)
Put a single character on the transmit queue
int isc_printf(ISCSCB *session, const char *format, ...)
Put a formatted string on the transmit queue
void isc_setmaxmsgsize(ISCMCB *mcb, int size)
Set max size of messages for a server. If this function is not called a
default (currently 2048 bytes) is used.
3.3.5 \vriga funktioner
void isc_setlogfn(void (*logfn)(const char *format, va_list AP))
void isc_setallocfn(void * (*mallocfn)(size_t size),
void * (*reallocfn)(void *buf, size_t size),
void (*freefn)(void *buf))
void isc_setabortfn(void (*abortfn)(const char *msg))
4. Intern uppbyggnad
4.1 Teoretisk beskrivning
4.2 Datatyper
4.3 Funktioner
H{r {r en snabb alfabetsordnad |versikt |ver samtliga ing}ende
funktioner. Funktioner som ing}r i biblioteksinterfacet beskrivs i
kapitel 3. De tas med i den h{r tabellen f|r fullst{ndighets skull.
------------------------------------------------------
Avsnitt Funktion K{llkodsfil
------------------------------------------------------
4.3. isc_abort() isc_abort.c
4.3. isc_addsession() isc.c
4.3. isc_allocmsg() isc_msg.c
3.3.2 isc_close() isc_session.c
3.3.3 isc_dispose() isc.c
4.3. isc_fill_in_session() isc.c
3.3.4 isc_flush() isc_flush.c
4.3. isc_free() isc_alloc.c
4.3. isc_freemsg() isc_msg.c
4.3. isc_gethostname() isc.c
3.3.3 isc_getnextevent() isc.c
3.3.1 isc_initialize() isc.c
4.3. isc_killqueue() isc_queue.c
3.3.1 isc_listen() isc.c
4.3. isc_log() isc_log.c
4.3. isc_malloc() isc_alloc.c
4.3. isc_mkstrmsg() isc_msg.c
4.3. isc_newqueue() isc_queue.c
4.3. isc_openport() isc.c
3.3.2 isc_opentcp() isc.c
4.3. isc_pollqueue() isc_queue.c
4.3. isc_popqueue() isc_queue.c
3.3.4 isc_printf() isc_printf.c
4.3. isc_pushqueue() isc_queue.c
3.3.4 isc_putc() isc_putc.c
4.3. isc_readmsg() isc.c
4.3. isc_realloc() isc_alloc.c
4.3. isc_reallocmsg() isc_msg.c
3.3.2 isc_sessions() isc_session.c
3.3.5 isc_setabortfn() isc_abort.c
3.3.5 isc_setallocfn() isc_alloc.c
3.3.5 isc_setlogfn() isc_log.c
3.3.4 isc_setmaxmsgsize() isc.c
3.3.1 isc_shutdown() isc_shutdown.c
4.3. isc_sizequeue() isc_queue.c
4.3. isc_strdup() isc_alloc.c
4.3. isc_topqueue() isc_queue.c
3.3.1 isc_unlisten() isc.c
3.3.4 isc_write() isc_write.c
------------------------------------------------------