Commit fc84d77b authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Break overly long lines.

parent 04547096
\input texinfo
@c $Id: lyskomd.texi,v 1.34 2000/09/06 19:39:55 ceder Exp $
@c $Id: lyskomd.texi,v 1.35 2001/04/18 07:03:46 ceder Exp $
@c %**start of header
@setfilename lyskomd.info
@include version.texi
......@@ -1416,13 +1416,13 @@ base. Most of the time this is the only complete database file!
@c FIXME:
@c FIXME: När ovanliggande rutiner vill läsa en person händer följande:
@c FIXME:
@c FIXME: !exists Returnera NULL
@c FIXME: !exists Returnera NULL
@c FIXME: ptr != NULL Lägg noden först i lru_link. Returnera ptr.
@c FIXME: snap_shot != NULL Kopiera snap_shot till ptr. Lägg noden först i
@c FIXME: lru_link. Returnera ptr.
@c FIXME: annars Läs in från fil A, sätt ptr till den inlästa
@c FIXME: structen, lägg noden först i lru_link,
@c FIXME: returnera ptr.
@c FIXME: lru_link. Returnera ptr.
@c FIXME: annars Läs in från fil A, sätt ptr till den inlästa
@c FIXME: structen, lägg noden först i lru_link,
@c FIXME: returnera ptr.
@c FIXME:
@c FIXME:
@c FIXME: MARK_PERSON_AS_CHANGED
......@@ -1446,8 +1446,9 @@ base. Most of the time this is the only complete database file!
@c FIXME: För att inte diskomd ska bli för stor slängs saker ut ur cachen.
@c FIXME: Algoritm: tag första elementet i lru_list. Om dirty==FALSE och
@c FIXME: ptr!=NULL och lock_cnt==0 så frigör ptr. Upprepa tills antalet noder
@c FIXME: med ptr!=NULL och dirty==FALSE är mindre än antalet "rena" element man
@c FIXME: vill ha inne i minnet. (Smutsiga element slängs aldrig ut.)
@c FIXME: med ptr!=NULL och dirty==FALSE är mindre än antalet "rena"
@c FIXME: element man vill ha inne i minnet. (Smutsiga element slängs
@c FIXME: aldrig ut.)
@c FIXME:
@c FIXME:
@c FIXME: LOCK_PERSON
......@@ -1466,7 +1467,7 @@ base. Most of the time this is the only complete database file!
@c FIXME: Cache_noder. För alla som har dirty=TRUE gör man följande:
@c FIXME:
@c FIXME: if ( lock_cnt == 0 ) @{
@c FIXME: snap_shot = ptr; (Pekartilldelning, ej kopiering av innehållet.)
@c FIXME: snap_shot = ptr; (Pekartilldelning, ej kopiering.)
@c FIXME: ptr = NULL;
@c FIXME: Ta bort ptr ur lru-kedjan.
@c FIXME: @} else @{
......@@ -1482,17 +1483,17 @@ base. Most of the time this is the only complete database file!
@c FIXME:
@c FIXME: SYNC
@c FIXME:
@c FIXME: Steg två utförs en liten bit i taget. Till exempel så skulle man kunna
@c FIXME: spara en person efter varje atomiskt anrop, eller så.
@c FIXME: Steg två utförs en liten bit i taget. Till exempel så skulle
@c FIXME: man kunna spara en person efter varje atomiskt anrop, eller så.
@c FIXME:
@c FIXME: b_exists==FALSE? Sätt pos_b. Skriv "@@\n" till fil B.
@c FIXME: Är snap_shot != NULL? Sätt pos_b. Skriv ut innehållet i snap_shot
@c FIXME: till fil B.
@c FIXME: till fil B.
@c FIXME: dirty==FALSE && ptr!=NULL Skriv ut innehållet i ptr till fil B.
@c FIXME: annars: Kopiera från fil A till fil B. (Eftersom man
@c FIXME: vet både var blocket börjar och slutar kan man
@c FIXME: kopiera blocket utan att bry sig om vad som
@c FIXME: står i det -> väldigt lite CPU går åt).
@c FIXME: annars: Kopiera från fil A till fil B. (Eftersom man
@c FIXME: vet både var blocket börjar och slutar kan
@c FIXME: man kopiera blocket utan att bry sig om vad
@c FIXME: som står i det -> väldigt lite CPU går åt).
@c FIXME:
@c FIXME:
@c FIXME:
......@@ -2726,7 +2727,8 @@ timestamp : digit digit digit digit digit
digit digit digit digit digit
;
;
digit : @BB{0} | @BB{1} | @BB{2} | @BB{3} | @BB{4} | @BB{5} | @BB{6} | @BB{7} | @BB{8} | @BB{9}
digit : @BB{0} | @BB{1} | @BB{2} | @BB{3} | @BB{4}
| @BB{5} | @BB{6} | @BB{7} | @BB{8} | @BB{9}
;
@end example
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment