Commit 2db8d280 authored by Hugo Hörnquist's avatar Hugo Hörnquist
Browse files

Reflow text for nicer diffs.

parent ae61698c
Stadga för Föreningen för Föreningsaktiva
=========================================
Varje mening i TeX-filen än medvetet bunden till en rad, för att ge bättre diffar.
......@@ -13,7 +13,8 @@
\section{Föreningen}
Föreningens namn är Föreningen för Föreningsaktiva. Föreningen har sitt säte i Linköping.
Föreningens namn är Föreningen för Föreningsaktiva.
Föreningen har sitt säte i Linköping.
Föreningens syfte är att hålla evenemang för de som engagerar sig i studentföreningar vid Linköpings universitet.
......@@ -23,17 +24,31 @@ Föreningens verksamhetsår motsvarar kalenderåret.
\section{Medlemmar}
Medlem är den fysiska person, som är student, anställd vid eller alumn från Linköpings universitet, som ansökt om och beviljats medlemskap av någon ledamot i ledningen. Medlem kan när som helst kan säga upp sitt medlemskap, detta anmäls skriftligen till styrelsen. Ingen medlemsavgift skall föreligga. Medlemskap gäller i minst ett kalenderår från det att det påbörjas, och förnyas enligt samma regler som inträde. Ledningen beslutar om uppsägning av medlemskap som inte förnyats.
Medlem är den fysiska person, som är student, anställd vid eller alumn från Linköpings universitet, som ansökt om och beviljats medlemskap av någon ledamot i ledningen.
Medlem kan när som helst kan säga upp sitt medlemskap, detta anmäls skriftligen till styrelsen.
Ingen medlemsavgift skall föreligga.
Medlemskap gäller i minst ett kalenderår från det att det påbörjas, och förnyas enligt samma regler som inträde.
Ledningen beslutar om uppsägning av medlemskap som inte förnyats.
\section{Ledningen}
Ledningen är föreningens styrelse och företrädare, och ansvarar inför föreningsmötet för all verksamhet i föreningen. Ledningen består av ordförande och övriga ledamöter. Ledamot skall vara medlem i föreningen. Ledningen är beslutsmässig när hälften av ledamöterna närvarar, och tar beslut med enkel majoritet. Ledningen skall sammanträda minst en gång per verksamhetsår. Ordförande tecknar föreningens firma. Ledningen är stadgetolkare.
Ledningen är föreningens styrelse och företrädare, och ansvarar inför föreningsmötet för all verksamhet i föreningen.
Ledningen består av ordförande och övriga ledamöter.
Ledamot skall vara medlem i föreningen.
Ledningen är beslutsmässig när hälften av ledamöterna närvarar, och tar beslut med enkel majoritet.
Ledningen skall sammanträda minst en gång per verksamhetsår.
Ordförande tecknar föreningens firma.
Ledningen är stadgetolkare.
Ledningens storlek och sammansättning fastställs av föreningsmötet. Ledamot i ledningen som önskar lämna uppdraget kan entledigas av övriga ledningen, med revisors samtycke, då den anmäler detta skriftligen.
Ledningens storlek och sammansättning fastställs av föreningsmötet.
Ledamot i ledningen som önskar lämna uppdraget kan entledigas av övriga ledningen, med revisors samtycke, då den anmäler detta skriftligen.
\section{Revisor}
Revisorn åligger att granska ledningens arbete och redovisa det för nästa föreningsmöte. Valbar som revisor är myndig person. Revisor måste inte vara medlem i föreningen. Revisor får inte vara ledamot i ledningen under samma verksamhetsår.
Revisorn åligger att granska ledningens arbete och redovisa det för nästa föreningsmöte.
Valbar som revisor är myndig person.
Revisor måste inte vara medlem i föreningen.
Revisor får inte vara ledamot i ledningen under samma verksamhetsår.
\newpage
\section{Övriga funktionärer}
......@@ -42,14 +57,22 @@ Revisorn åligger att granska ledningens arbete och redovisa det för nästa fö
\section{Föreningsmöte}
Föreningensmötet är högsta beslutande organ. Mötet är beslutsmässigt när hälften av medlemmarna, eller sex stycken, vilket som är minst, är närvarande. Föreningsmötet skall hållas minst en gång per verksamhetsår och då behandla ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, och ansvarsfrihet för ledningen för föregående verksamhetsår, samt val av ledning och revisor för nästkommande verksamhetsår.
Föreningensmötet är högsta beslutande organ.
Mötet är beslutsmässigt när hälften av medlemmarna, eller sex stycken, vilket som är minst, är närvarande.
Föreningsmötet skall hållas minst en gång per verksamhetsår och då behandla ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, och ansvarsfrihet för ledningen för föregående verksamhetsår, samt val av ledning och revisor för nästkommande verksamhetsår.
Föreningsmötet kallas av ledningen. Föreningsmötet skall utlysas minst sju kalenderdagar i förväg, och hållas endast under pågående termin vid samtliga fakulteter vid Linköpings universitet. Extra föreningsmöte skall hållas på begäran av ledningsledamot eller revisor till ledningen, och då hållas inom tjugo kalenderdagar från det att begäran inkommit. Inga särskilda bestämmelser gäller för extra föreningsmöte.
Föreningsmötet kallas av ledningen.
Föreningsmötet skall utlysas minst sju kalenderdagar i förväg, och hållas endast under pågående termin vid samtliga fakulteter vid Linköpings universitet.
Extra föreningsmöte skall hållas på begäran av ledningsledamot eller revisor till ledningen, och då hållas inom tjugo kalenderdagar från det att begäran inkommit.
Inga särskilda bestämmelser gäller för extra föreningsmöte.
Samtliga närvarande medlemmar är röstberättigade vid föreningsmöte. Mötesordförande har utslagsröst i frågor andra än personval, då lotten skiljer.
Samtliga närvarande medlemmar är röstberättigade vid föreningsmöte.
Mötesordförande har utslagsröst i frågor andra än personval, då lotten skiljer.
\section{Stadgeändring och upplösande}
Stadgan kan ändras med ett beslut med enkel majoritet vid ett föreningsmöte. Föreningen kan upplösas enligt reglerna för stadgeändring. Beslut om upplösande av föreningen skall innehålla beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse, samt beslut om hur föreningens tillgångar skall fördelas, efter att eventuella skulder betalats.
Stadgan kan ändras med ett beslut med enkel majoritet vid ett föreningsmöte.
Föreningen kan upplösas enligt reglerna för stadgeändring.
Beslut om upplösande av föreningen skall innehålla beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse, samt beslut om hur föreningens tillgångar skall fördelas, efter att eventuella skulder betalats.
\end{document}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment