To-do 9.44 KB
Newer Older
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
1
2
* scrollningsvariableln skall nog nollst{llas oftare, kanske vid varje
 tangenttryckning. 
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
3
4
5
6
7

* I swedish-strings.el, n{r lyskom-modem-map skapas, anv{nds 
 (fset 'lyskom-review-prefix (make-keymap)). Jag tror det borde 
 vara (define-prefix-command 'lyskom-review-prefix) ist{llet. /ceder

Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
H{r ovanf|r {r nya entries som vi {nnu inte har best{mt var de h|r
hemma.
================================================================

Det finns 3 grader av angel{genhet hos entryn i den h{r filen:

1) Saker som M]STE fixas innan n{sta release.
2) Saker som borde fixas inom en inte alltf|r avl{gsen framtid.
3) Saker som kan vara trevliga att ha n}gon g}ng.

N{r en bug eller en sak som fattas {r }tg{rdad skall det entryt tas
bort ur den h{r filen.


================================================================
1. Saker som skall fixas innan n{sta release (0.34):
================================================================

* lyskom-end-of-command-hook.

* Status person borde ge tiden f|r skapandet. Samma f|r status m|te
 om det g}r.

* Status person/m|te borde h{mta nya confstatar, eller hellre: Det
 borde finnas ett asynkront meddelande som s{ger att ett m|te/person
 har {ndrats.

* lyskom-insert-before-prompt borde fixa till variabeln som avg|r hur
 l}ngt vi f}r skrolla.

* who-bufferten har f|r m}nga mellanslag i slutet av raderna.

* Kolla s} att man kan ha flera sessioner ig}ng alltid, dvs kolla att
 alla variabler {r bufferlokala (utom t ex
 kom-emacs-knows-iso-8859-1). 

* Stoppa in fotnoter direkt n{r ett inl{gg visas. (allm{n beg{ran)

* Fixa loginsekvensen s} den tittar p} r{tt variabler.

* Snabbare g} till m|te.

* H{mta mappar i mindre bitar. Detta inneb{r att vi m}ste lagra i en
 conf-stat eller membership vilka delar av mappen f|r m|tet som vi
 har h{mtat och vilka delar vi saknar. Det inneb{r ocks} att lista
 nyheter kommer att bli lite os{krare och mer komplicerad.

* Aldrig kasta ut alla memberships.

* N{r man g}r till ett m|te d{r man inte har n}gra ol{sta h{mtas nog
 hela mappen igen. Detta {r mindre bra.

* Nya kommandon:
 \verg} i (till?) administrat|rsmod.	- klart
 Skapa person?
 St{nga servern			- klart.
 [ndra l|senord f|r andra (adm.)	- klart.
 S{tta lyskom-message-of-the-day	- klart.
 Ta bort lyskom-message-of-the-day	- klart.
 Ge adm.r{ttigheter }t n}gon annan.
 Tvinga n}gon att logga ut. 		- klart.

* Kasta ut allt som har med who-info att g|ra och ers{tt det med
 session-info. Kolla ocks} s} att servern aldrig skickar n}gra
 who-info. 

* Dokumentera alla {ndringar.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

================================================================
0.35
================================================================

* cookie-mode skall anv{ndas till:
 - who-bufferten (mycket kompletteringar h{r och det blir l{tt med
  cookie-moden)
 - prioritera m|ten
 - editera flaggor. En helt ny och f|rb{ttrad options.el
 - ge privilegier (nytt kommando)

Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
================================================================
2. Saker som borde fixas inom en inte alltf|r avl{gsen framtid:
================================================================


* lyskom-edit-add-misc skall spara undan point och mark i
 edit-bufferten. (save-excursion (set-buffer ) (save-excursion ...))
Inge: Linus p}st}r att det h{r beror p} en emacsbug.

* Om man i editbuffern trycker C-c a m (eller C-c a k), och sedan
 trycker C-g f|r att avbryta adderandet av mottagare, skrivs en extra
 prompt ut i LysKOM-buffern.

* Byt ut alla ...session-info... mot ...connection-info...

* N{r man g|r endast borde man inte f} Se tiden.
 Detta {r samma bugg som att man f}r Se tiden n{r man loggar in.

* G} igenom *.el och fixa alla st{llen d{r man kan f} ett nummer eller
 current text. G|r en speciell funktion av det.

* fullst{ndigt oberoende lyskom-sessioner i samma emacs. det finns nog
 n}gra variabler som inte {r korrekt behandlade.

* str{ngar f|r att tala om vilket tecken prompten slutar med.

* n{r man inte f}r l{sa texter (kommentarer) till ett inl{gg borde
 de inte komma med n{r man g|r }terse alla kommentarer.
 }terse det kommenterade pss.

* stoppa in lite prefetch i klienten s} att den t ex h{mtar det tr{d
 som man h}ller p} att l{sa nu eller det m|te.

* m|jlighet att f} fram presentationen och g} med i m|ten fr}n
 prioritize-bufferten

* addera mottagare, addera kopiemottagare skall kolla om vi har
 lapp p} d|rren och i s} fall komma med en extra fr}ga.
klart?

* fixa s} att \file{} genererar citationstecken ist{llet f|r `'
inge: nja, varf|r det? det {r v{l bra som det {r.
linus: snyggare.

* kom-page-before-command borde aktiveras f|rst efter det att alla
 argument till en funktion l{sts in.

* skriva om parsningen av header-rader. jag vill ha klarare kod och
 s{krare. 

* se till att vi alltid stoppar in mottagare: och extra kopia: p}
 r{tt st{lle s} att vi kan klara b{ttre typeahead.

* lyskom-pending-calls borde bli en lyskom-queue i st. f en vanlig
 lista. detta skulle vara effektivare.

* underst|d f|r felrapportering i klartext. vi vill inte ha
 felmeddelanden av typen "felkod 25".

* flagga som anger om man vill ha de inl{gg som man sj{lv skriver
 inlagda i sin lyskombuffert.

* ta bort saker ur cachearna n{r de inte beh|vs l{ngre (text-stat:ar och

* b{ttre prefetch. prefetch av samtliga conf-stat:ar, eller }tminstone
 deras nummer & namn.

* ers{tta borttagning av cacheentries efter asynkrona meddelanden med
 n}gon form av modifiering av cache-entries.

* fixa f|rst s} att hela listan av medlemsskap aldrig sl{ngs ut.

* status person (och m|te?) skall ge namn och inte bara personnummer
 p} div. f{lt. 
 detta {ven om den m}ste h{mta f{lten fr}n servern.
 de borde h{mta all info ny.

* annan hantering av prioriterade texter och m|ten.
linus: hur skall det fungera. jo enligt senaste m|tet (april?)


================================================================
3. saker som kan vara trevliga att ha n}gon g}ng:
================================================================

* om man adderar en kommentar s} finns en tid f|r adderandet och
 personen som adderat den med i misc-info. detta borde skrivas ut.

* kommandot n{rvarande? ger bara namnen f|r de som {r inne och inget
 mer. 

* l}nga menyer?

* fler {n ett f|rs|k till uppkoppling vid uppstart. en lista |ver
 olika maskiner+portar att prova med (en mux kan vara d|d).

* ]terstart efter att processen d|tt. 

* kommandot flytta? (== addera mottagare + subtrahera mottagare.)
 r{cker det?? 

* review.el: borde kolla om man verkligen f}r h{mta texterna hos vissa
 personer. n}gon slags "tv{rkoll".
inge: det h{r f|rst}r jag inte riktigt.
linus: jo pga en restriktion i servern s} skickas alla inl{gg som en
    person skrivit tillbaka som svar p} fr}gan om vilka inl{gg en
    person skrivit. detta inneb{r {ven texter som personen som g|r
    }terse inte f}r l{sa kommer med. v{ldigt k{nnbart om man g|r
    }terse till mig i den och dens brevl}da.
ceder: restriktionen kommer att vara lyft i protokoll b.
linus: jag tycker vi v{ntar tills dess.

* skall man kunna s{tta en gr{ns f|r hur stor lyskombufferten f}r vara
 i antal rader? n{r gr{nsen {r uppn}dd s} b|rjar klienten ta bort
 rader fr}n starten. detta kan ske antingen radvis eller inl{ggsvis,
 dvs endast hela utskrivna inl{gg tas bort (komplicerat). Ny flagga?
Linus: G|r inte detta nu n{r vi {ven anv{nder oss av positioner i
bufferten f|r att cacha texter. WARNING!

* Fixa unwind-protect runt alla inmatningar fr}n tangentbordet s} att
 man kan trycka quit lite oftare och f} en ny prompt. Jag vill ha ett
 macro: lyskom-protect-with som evaluerar ARG1 och evaluerar ARG2 om
 det blev n}got error under det att ARG1 evaluerades. Typiskt:
  (lyskom-protect-with
   (setq inlegg (completing-read "]terse nummer: "
				  lista
				  nil
				  t
				  (car lista)))
   (lyskom-end-of-command))	;Quit vi skall tillbaka

* Hoppa borde fungera p} }terse-strukturer.
 ]terse senaste + hoppa borde g|ra att hoppa plocka bort alla
 kommentarer rekursivt ur listan som det senaste ]terse senaste
 kommandot byggde.
 ]terse markerade p} samma s{tt.
 ]terse tr{d borde den bara bryta en niv} f|r.

* Olika format kan kanske |nskas p} vilka-listan.
   M|te
   N{rvarande (Aktivitet)
  ------------------------
  Lysator
   Lars Willf|r (L{ser.)
  Emacs erfarenhetsutbyte
   Inge Wallin, ISY (V{ntar.)
   Mattias Olofsson (L{ser.)
   Pell Pell Pell (V{ntar.)
  LysKOM internals
   * Jonas S Karlsson (V{ntar.)
   Bellman - The Recursive Hacker (L{ser.)

  Det intressanta med s}dan lista {r att den {r orienterad kring m|tena
  vilket ju {r kom:s huvudsakliga ide!

  /jsk
  och
  Skulle vilja ha ett litet vilka (v) kommandon exv Vilka (V)
  med f|ljande resultat:

  N{rvarande i LysKOM:
   Lars Willf|r; Pell Pell Pell; Inge Wallin, ISY; Mattias Olofsson;
   Jonas S Karlsson; Bellman - The Recursive Hacker; noppe; Linus Tolke.

  Hmm kommandot N{rvarande (n) kanske?

  /jsk

* Kanske man skall (ide fr}n jsk) skicka olika slags meddelanden till
 olika funktioner eller vissa buffertar. Det ser ut att bli ganska
 l{tt om man skriver in det hela med print. Kanske att vi bara skall
 l}ta lyskom-presence-messages vara en stream med default t.

* Misc-info har tv} olika representationer beroende p} om de kom fr}n
 servern eller {r p} v{g till servern. Det borde vara samma
 representation. Dessutom borde man kunna editera misc-infona snyggt
 i -edit-bufferten.



Local Variables:
mode:indented-swedish
eval:(auto-fill-mode 1)
End: