ChangeLog 186 KB
Newer Older
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wed Apr 17 17:32:23 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-error): Gör så att en bug inte blir så
 	dödlig.

Tue Apr 16 23:47:01 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): Bytte ut
 	lyskom-tell-server mot lyskom-tell-internat.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
11
12
13
14
15
Sun Apr 14 23:44:45 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Felaktiga parametrar i
	ett anrop till lyskom-view-text.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Thu Apr 4 10:36:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Gör lyskom-scroll i lyskom-insert
  bara om kom-continuous-scrolling är satt.

  * vars.el.in (kom-continuous-scrolling): Ny variabel.
  (lyskom-elisp-variables): Lade till kom-continuous-scrolling.

  * english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-mode-map): Lade till
  kom-review-first.

  * swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-strings): Lade till
  lyskom-review-how-many.

  * review.el (lyskom-get-texts-by-to): Skrev helt om den här funktionen
  så den anropar olika funktioner för att göra jobbet beroende på
  inputmönster. (lyskom-get-texts-by-and-to): Ny funktion som hämtar
  texter av en person till ett möte. (lyskom-get-texts-generic): Ny
  funktion som hämtar texter av en person eller till ett möte.
  (lyskom-get-texts-by): Ny funktion som hämtar texter av en person.
  (lyskom-get-texts-to): Ny funktion som hämtar texter till ett möte.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
38
39
40
41
42
Wed Apr 3 12:33:45 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-create-conf-handler-2): Testa inte om mötet
	är hemligt. Detta görs i kom-create-conf istället.

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Wed Apr 3 12:56:19 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
  confusion-what-to-view. (lyskom-mode-map): Lade till tangentbindningar
  för lyskom-view-previous-commented-text.

  * commands1.el (kom-view-previous-commented-text): Lade till denna
  funktion (skriven av Teddy).

  * lyskom-rest.el (lyskom-insert): Lade in ett anrop till lyskom-scroll
  om point hamnar utanför skärmen. Detta får betraktas som ett
  experiment.

  * review.el (lyskom-get-texts-by-to): Fixade buggar i David Kågedals
  version och tog bort den gamla versionen.

  * utilities.el (nfirst): Flyttade från review.el

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Tue Apr 2 15:15:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * Blev av med alla kompilatorvarningar genom att ta bort
  kompatibilitetskod för Emacs 18 och Lucid Emacs.

  * lyskom-rest: Tog bort kompatibilitetskod i kom-initial-digit-view.

  * prioritize.el: Tog bort referenser till kom-buffer.

  * macros.el: Lade till kompatibilitetsbindning av frame-width.

  * flags.el: Lade till dummydefinition av original-user-variable-p så
  en kompilatorvarning försvann.

  * utilities.el: Lade till regexpp.

  * filter.el: Dokumenterade lyskom-filter-hack. Använd
  lyskom-apo-timeous-s och lyskom-apo-timeout-ms i lyskom-filter-text-p.
  Skydda anrop till filterfunktionerne i lyskom-check-filter-list med
  condition-case för att undvika otrevligheter. Fixade bug i kompilering
  av tomma filter. Flyttade regexpp till utilities.el. Använd
  def-kom-command till användarkommandon.

  * completing-read.el: Lade till hantering af typen conflogin för alla
  inloggade personer eller möten. Tog bort emacs 18-kompatibilitet i
  anrop till completing-read.

  * edit-text.el: lyskom-edit-text anropar inte längre
  lyskom-end-of-command. Tog bort Emacs 18.55-kompatibilitet från anrop
  till processs-kill-without-query. Tog bort variabeln kom-buffer. Tog
  bort kompatibilitet med Emacs 18 och Lucid emacs från
  kom-edit-insert-digit-text. Anropar alltid lyskom-send-transform-text
  när texter skickas in. Införde kom-cite-string som i stället för ">"
  framför kommentarer. Flyttade sit-for i lyskom-edit-get-commented för
  att få bort momentana markörförflyttningar vid insättning av
  kommenterad text.

  * commands1.el: Gjorde om alla kommentarfunktioner med def-kom-command
  och tog bort explicita lyskom-end-of-command.

  * commands2.el: Tog bort lite kompatibilitet med Emacs 18. Använd
  lyskom-beep för att pipa när vänta avslutas.
  (kom-set-session-priority): Använd lyskom-read-num-range. Skrev om
  referenser till debugger-old-buffer för att slippa
  kompileringsvarningar. 

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Tue Apr 2 00:45:27 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Anropa lyskom-view-text
 	med fler argument.

	* commands1.el (kom-create-conf): Slog ihop med
 	lyskom-create-conf-handler. Skriv inga presentationer till hemliga
 	möten.

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Mon Apr 1 14:57:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * commands1.el: Prioritet sätts mellan 1 och 255, aldrig till noll.
  Man blir inte längree erbjuden att skriva presentation till hemliga
  möten. Fixade några formatsträngar. Använde def-kom-command på några
  fler ställen.

  * english-strings.el: Nya appreciation och abuse strängar (från
  misc/F}-uppmuntran).

  * cache.el: Ersatte anrop till eval med anrop till symbol-value.

  * internal.el (lyskom-check-call): Skydda anrop till kom-queue-resume
  med unwind-protect.

  * lyskom-rest.el (lyskom-insert-before-prompt): Flytta inte point vid
  insert. Det är *irriterande*. lyskom-modify-prompt: Lade in antal
  inspelade meddelanden i prompten (om man har några).

  * utilities.el, filter-edit.el, macros.el, filter.el: Flyttade några
  funktioner till utilities.el.

  * Anrop till lyskom-message har nu en korrekt formatsträng som första
  argument.

  * lyskom-rest.el (lyskom-print-prompt): Sätt lyskom-is-waiting till
  nil om man inte är vid sista prompten. lyskom-is-waiting måste vara
  nil om asynkrona texter skall sparas och inte skrivas ut.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
145
146
147
148
149
150
151
152
Sat Mar 30 00:33:32 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Fungerade dåligt om
	man hade satt kom-page-before-command.

	* review.el (kom-review-comments): Bakade in
	lyskom-review-comments.

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Fri Mar 29 03:26:34 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* review.el (lyskom-review-comments,kom-review-comments): Skrev om
	icke-asynkron. Kunde i sällsynta fall generera allvarliga fel
	genom att anropa lyskom-view-text när cachen inte var fylld. Nu
	anropas bara lyskom-review-comments synkront, så vi är utom fara.

	* commands1.el (kom-add-comment,kom-sub-comment): Använd
	def-kom-command.

	* view-text.el (lyskom-print-header-comm): Visa när
	kommentarslänken adderades.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
166
167
168
169
170
171
172
173
Thu Mar 28 15:11:27 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Se till att mode-raden
 	uppdateras.

	* view-text.el (lyskom-follow-comments): Se till att kommentarer
	till fotnoter som läses omedelbart läggs på lässtacken.

David Byers's avatar
David Byers committed
174
175
176
177
Wed Mar 27 16:19:57 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * Version 0.40.1 release

178
179
180
181
Tue Mar 26 15:54:22 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>

  * edit-text.el: Bättre hantering av okända headrar.

David Byers's avatar
David Byers committed
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Tue Mar 26 12:22:34 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* Makefile: Satte versionsnumret till 0.40.1

	* Gjorde kompatibilitetsdefinitioner av facep och
 	save-selected-window så klienten fungerar med emacs 19.28 också.

	* completing-read.el: Viss cachning av who-info när man läser in
 	namn på inloggade personer. Samma med anrop till lookup-name. Det
 	går mycket snabbare.

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
Tue Mar 26 08:21:18 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* Satte cvs-version till 40.0 och symbolisk tag till v0-40

	* lyskom-rest.el, view-text.el: face-equal bortbytt mod
 	lyskom-face-default-p som fungerar om man inte kör med
 	fönstersystem.

	* vars.el.in: Bättre val av face scheme.

David Byers's avatar
David Byers committed
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
Mon Mar 25 16:22:42 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el: Formatteringen täcker inte padding.

	* swedish-strings.el,english-strings.el: Bugfixar

	* filter.el: Bugfixar

	* vars.el.in, lyskom-rest.el, startup.el: Gjorde så färger sätts
 	vid load, inte vid inloggning. Bytte några defaultfärger.

	* Makefile: Satte versionsnummer till 0.40

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
216
217
218
219
220
221
222
Mon Mar 25 06:48:01 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Se till att meddelandet
 	"Databasen synkas" tas bort.

	* review.el (lyskom-review-comments): Se fotnoter först.

David Byers's avatar
David Byers committed
223
224
225
226
227
228
229
230
231
Fri Mar 22 13:49:23 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* filter.el: Fixade buggar.

	* edit-text.el: Fixad buggar. Lade in så man kan skicka in
 	enriched text om lyskom-format-experimental är satt.

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-text-body): Fixade buggar.
	
232
233
234
235
Fri Mar 22 12:48:06 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Felhanteringen buggade.

236
237
Thu Mar 21 20:51:58 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
238
239
240
	* view-text.el (lyskom-view-text): Markera filtrerade texter som
 	lästa.

241
242
243
	* filter.el (lyskom-filter-text-p-3): Hängde om författaren inte
 	fanns.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
244
245
Tue Mar 19 00:03:23 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Gör (sit-for 0)
	oftare.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Byt till kom-bufferten
	först.

	* services.el (blocking-do): Testa efter parserrekursion.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-really-serious-bug): Ny funktion för
	debugändamål.
	
	* commands2.el (kom-bug-report): Fixade en liten bug.

261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
	* vars.el.in (when): Flyttade från macros.el.

	* Makefile (HEADER-ELC): Bytte ordningen mellan vars.el och
	macros.el.

	* lyskom-rest.el (lyskom-membership-highest-index): Bytte namn
	från lyskom-membership-count, eftersom det gamla namnet var
	missvisande.

	* edit-text.el (lyskom-edit-get-commented): Ignorera alla
	lyskom-edit-error.
	(lyskom-edit-parse-headers): Signalera felmeddelande.
	(lyskom-edit-send): Kombinera min och Byers felhantering.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
275
276
	* async.el (lyskom-parse-async): Ignorera kom-presence-messages.

David Byers's avatar
David Byers committed
277
278
Mon Mar 18 12:34:47 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

David Byers's avatar
David Byers committed
279
280
281
282
283
284
	* startup.el: Lade till så man kan låta bli att läsa user-arean
 	vid inloggning via variabeln lyskom-dont-read-user-area,

	* view-text.el: Gjorde så text props inte hamnar i
 	lyskom-current-subject.

David Byers's avatar
David Byers committed
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
	* services.el, lyskom-rest.el, lyskom-buttons.el, view-text.el,
 	macros.el: Lade till ställbar timeout till accept-process-output
	i form av variablerna lyskom-apo-timeout-s och lyskom-apo-timeout-ms

	* filter-edit.el: lyskom-format-filter-pattern klarar av att
 	skriva i en skrivskyddad buffert.

	* vars.el.in: Uppdaterade dokumentationssträngar.

	* lyskom-buttons.el: Hantera fallet då kom-netscape-command och
 	kom-mosaic-command är listor.

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
Mon Mar 18 00:39:03 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-sub-member): Sänkte inte
	lyskom-last-conf-done.

	* lyskom-rest.el: Jag gjorde ett tappert försök att snygga till
	lite i prefetch-koden.
	(lyskom-membership-count): Ny funktion.
	(lyskom-what-to-do): Använd den.
	(lyskom-prefetch-conf): Använd den.
	(lyskom-prefetch-done): Använd den.
	(lyskom-prefetch-handle-conf,lyskom-prefetch-handle-map):
	Omfördelade lite kod.

	* edit-text.el (lyskom-looking-at-header): Kör argumentet till
	looking-at genom regexp-quote först.
	(lyskom-edit-parse-headers): Signalera felaktiga headers.
	(lyskom-edit-get-commented): Ignorera dess fel.
	(lyskom-edit-send): Hantera dem.

317
318
319
320
321
322
323
Sun Mar 17 00:10:47 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* flags.el (lyskom-read-options-eval): Överlev trasiga variabler.
	(lyskom-set-var-from-string): Ny funktion.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Hämta bara texten en gång.

324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
Sat Mar 16 04:41:13 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-debug-insert): Fungerade inte särskilt
	bra.
	(lyskom-filter): Tog bort testet efter newline, eftersom det fick
	emacs att hänga.

	* macros.el (lyskom-blocking-do-multiple): Signalera 'quit när
 	lyskom-quit-flag är satt.
	(lyskom-quit-flag): Flyttade deklaration från vars.el.in.

Fri Mar 15 22:53:55 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom): Slå även upp $KOMSERVER i
 	kom-server-aliases.

David Byers's avatar
David Byers committed
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
Fri Mar 15 16:28:17 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* edit-text.el: lyskom-send-text: C-C i inläggskropp med tomt
 	ärende flyttar markören och säger ifrån.

	* swedish-strings.el, english-strings.el: Lade till
 	enter-subject-idi

	* lyskom-buttons.el: Använd kom-text-no-face, lade till återse
 	träd och återse urinlägg som knappactions.

	* vars.el.in: Lade till lyskom-ding-on-no-subject, lade till
 	återse träd och återse urinlägg till högerknappsmenyerna.

	* review.el: Lade till optional arg till kom-find-root.

David Byers's avatar
David Byers committed
356
357
358
359
360
361
362
363
Thu Mar 14 09:01:48 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* filter-edit.el: filter-edit-save now recompiles filters when
	saving, thus making the changes actually stick.

	* filter.el: make-filter now does the right thing with empty
	filters.

David Byers's avatar
David Byers committed
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
Wed Mar 13 14:30:08 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* view-text.el, vars.el.in: decode-time kommer inte att användas
	i emacs < 19.28.

	* macros.el: lyskom-blocking-do-multiple kan avbrytas. 

	* vars.el.in: Fler variabler i lyskom-elisp-variables.
 	Omflyttningar, rättad dokumentation. Färger allokerat fail-safe.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
374
375
376
377
Tue Mar 12 17:45:16 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in: Använd alltid "grey" för kom-presence-face.

David Byers's avatar
David Byers committed
378
379
380
381
382
Mon Mar 11 11:30:45 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el: kom-initial-digit-view: Corrected variable name
	so first digit is not lost.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
Fri Mar 8 23:02:18 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-send): Sätt bara
	lyskom-dont-change-prompt om kom-created-texts-are-read är satt.

Thu Mar 7 00:06:19 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el: Försökte byta ut "subscription" mot
 	"membership" på ett konsekvent sätt.

Wed Mar 6 00:07:24 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>

	* review.el (lyskom-review-tree): Anropa inte
	lyskom-end-of-command.
	(kom-find-root-review): Blockande.

	* completing-read.el (lyskom-read-session-resolve-ambiguity): Gör
	lyskom-scroll.

Mon Mar 4 21:54:24 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (lyskom-set-motd-2): Kludge.

	* startup.el (lyskom): Kontrollera att motd-of-lyskom verkligen
	finns.

409
410
411
412
413
414
415
416
417
Mon Mar 4 11:29:53 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* filter.el, commands1.el, commands2.el, review.el: Ändrade anrop
	av lyskom-read-conf-no till mustmatch så den inte returnerar nil
	till oförberedda funktioner.

	* swedish-strings.el, english-strings.el: Ändrade memberships-line
	så datumet skrivs ut med fix bredd.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
Sat Mar 2 00:11:02 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-busy-wait): Skrev om synkron.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Flyttade kod
 	till kom-busy-wait.

	* commands2.el (kom-bury): Lämna debug-bufferten ifred.

	* view-text.el (lyskom-view-text): Markera filterade texter som
	lästa.

Fri Mar 1 01:29:14 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Sätt lyskom-pending-calls till
 	nil.

	* lyskom-rest.el (lyskom-debug-insert): Ny funktion.
	(lyskom-filter): Använd den.	

	* internal.el (lyskom-process-send-string): Använd den.

	* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): Återställ
 	lyskom-dont-change-prompt även när kom-created-texts-are-read är
 	nil.

	* vars.el.in (kom-after-load-hook): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el: Kör lyskom-after-load-hook.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
448
449
450
451
452
Tue Feb 27 03:26:01 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom-clear-vars): Gjorde lyskom-last-group-message
 	recipient och lyskom-last-personal-message-sender buffertlokala.

David Byers's avatar
David Byers committed
453
454
455
456
457
Mon Feb 26 12:31:30 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* completing-read.el: Fixade bug i inläsning av mötesnamn och
	mötesstatus.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
Sat Feb 24 20:00:45 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-visible-membership): Gör så att möten med
	prioritet 0 alltid är inaktiva.

Sat Feb 24 20:00:45 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-visible-membership): Gör så att möten med
	prioritet 0 alltid är inaktiva.

468
469
470
471
472
Fri Feb 23 13:27:46 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-buttons.el: Lade till lyskom-add-button-action och
 	lyskom-set-default-action

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
Fri Feb 23 03:17:25 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-mode-map): Band
 	mouse-3 till kom-mouse-null.

	* lyskom-buttons.el (lyskom-mouse-3): Tog bort read-event-anropet.
	(kom-mouse-null): Ny funktion.

	* startup.el (lyskom-mode): Skrev om kommandobeskrivningen i
 	dokumentation.

Wed Feb 21 03:34:34 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-send-message): Stavfel.

	* vars.el.in (kom-server-aliases): Bytte namn från
 	lyskom-server-aliases.

Tue Feb 20 13:28:01 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* review.el (lyskom-get-texts-by-to): Återställde den gamla koden
 	så länge.

	* vars.el.in: Putsade på färgvalet.

498
499
Sun Feb 18 06:30:46 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-and-print-prompt): Lätt
	optimering.

	* macros.el (when): Fugnerade inte.

	* vars.el.in (lyskom-is-saving): Ny variabel.

	* async.el (lyskom-parse-async): Sätt den.

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Återställ mode-line-process
	efter att server slutat spara. Tog bort lite annan kod.

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
	* services.el (blocking-do): Återställ lyskom-quit-flag på rätt
 	sätt.

	* lyskom-rest.el (lyskom-sentinel): Sätt mode-line-process till
 	något lämpligt.

	* async.el (lyskom-parse-async): Dito.

	* startup.el (lyskom-mode): Dito.

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command)
	(lyskom-end-of-command): Dito.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
525
526
Sat Feb 17 00:24:23 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

527
528
529
	* lyskom-buttons.el (lyskom-mouse-3): Ta bort ett musklick ur
 	event-kön.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
530
531
532
533
	* commands1.el (lyskom-fixup-and-go-to-conf): Tog bort.
	(lyskom-add-member-by-no): Anropa lyskom-add-member-answer för att
	uppdatera cache mm.

David Byers's avatar
David Byers committed
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
Fri Feb 16 12:42:15 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el: lyskom-is-read är nu asynkron eftersom den
	anropas av lyskom-create-text-handler.

	* view-text.el: Gjorde så lyskom-print-date-and-time och
	lyskom-return-date-and-time kan ta ett extra agurment
	(formatsträng) vilket gör att den kan användas istf
	lyskom-return-time. 

	* commands2.el: Bytte ut lyskom-return-time mot
	lyskom-return-date-and-time i alla funktioner.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
Fri Feb 16 05:41:31 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (lyskom-start-anew-new-person)
	(lyskom-start-anew-create-handler)
	(lyskom-add-for-new-person): Tog bort.
	(lyskom-create-new-person): Ny funktion.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-no): Anropade
	lyskom-read-conf-name med fel MUSTMATCH.

	* startup.el (kom-start-anew): Kunde inte skapa nya personer.

	* remote-control.el (lyskom-remote-list-messages-1): Skrivfel.

	* messages.el (lyskom-add-personal-message-handler): Skrivfel.

	* commands2.el (kom-enable-adm-caps,kom-disable-adm-caps):
	Anropade lyskom-enable-adm-caps fel.

	* lyskom-rest.el(listify-vector,reverse-assoc,skip-first-zeros):
	Flyttade till macros.el.

	* Flyttade face-definitionerna till vars.el.in.

Wed Feb 14 00:45:52 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* flags.el (kom-edit-options-send): Kunde inte avsluta utan
 	ändring.

	* ansaphone.el (kom-list-messages): Lista äldsta meddelandet
	först.

Mon Feb 12 00:06:58 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* startup.el (kom-start-anew): Återställde inte vid fel.

Sun Feb 11 23:08:01 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-inhibit-minibuffer-messages): Ny variabel.

	* async.el (lyskom-is-in-minibuffer): Använd den.

	* startup.el (kom-start-anew): Förhindra minibuffertmeddelanden
	under lösenordsinmatning.

David Byers's avatar
David Byers committed
592
593
594
595
596
597
598
599
Thu Feb 8 17:12:06 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* vars.el.in: Lade till skicka gruppmeddelande till
 	lyskom-button-actions.

	* async.el,swedish-strings.el,english-strings.el: Fixade
 	formattering av gruppmeddelanden.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
600
601
602
603
604
605
606
607
608
Tue Feb 6 17:52:34 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* swedish-strings.el : Lade till kom-presence-face.

	* macros.el (when): Gav upp och skrev detta makro.

	* async.el (lyskom-show-logged-in-person)
	(lyskom-show-logged-out-person): Använd kom-presence-face.

609
610
611
Mon Feb 5 12:32:23 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* vars.el.in: Lade till kom-print-complex-dates, fixade fel som
David Byers's avatar
David Byers committed
612
613
	uppstod vid tidigare incheckning. Tog bort ett antal symboler som
	stod fel i filen. Lade till kom-ansaphone-replies.
614
615
616
617
618
619
620
621

	* view-text.el: lyskom-print-date-and-time kan nu skriva ut idag
	och igår.

	* english-strings.el, swedish-strings.el: Lade till idag och igår.

	* commands2.el: Lade till argument till några funktioner.

David Byers's avatar
David Byers committed
622
623
624
625
626
Mon Feb 5 12:32:23 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* ansaphone.el: Fixade bug i hantering av allmänna
	meddelanden. Flyttade ut kom-ansaphone-replies.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
Sun Feb 4 03:02:40 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* async.el (lyskom-format-as-personal-message): Klara av
 	recipient=nil

	* parse.el (lyskom-parse-unparsed): Skrev om felhanteringen.

	* commands2.el (lyskom-list-summary): Ny funktion.
	(kom-list-summary): Faktoriserade, och flyttade kod till
 	lyskom-list-summary.
	(lyskom-print-summary-line): Hette förut lyskom-list-summary.
	(kom-list-marks): Nytt kommando (tas bort och sparas till senare)

Fri Feb 2 06:41:29 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* prioritize.el (kom-prioritize-quit): Gör lyskom-end-of-command.

644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
Thu Feb 1 10:30:54 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* commands1.el, commands2.el: Some more interactive functions
			accept optional arguments.

	* async.el: Add optional arg to unconditionally inhibit beeps when
			handling personal messages.

	* lyskom-buttons.el: Bug fixes, changed mouse-3 menus.

	* lyskom-rest.el: New function lyskom-beep. Only signal priority
		break when kom-ding-on-priority-break is set.

	* async.el: kom-ding-on-personal-messages replaced by three
		  variables, kom-ding-on-personal-messages,
		  kom-ding-on-group-messages,
		  kom-ding-on-common-messages.
	
Mon Jan 29 17:23:36 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* edit-text.el: Jump to buffer if there is a subject.

	* lyskom-rest.el: New function lyskom-beep. New mouse-3 menus.

	* async.el: kom-ding-on-personal-message replaced by three
	 variables.

	* lyskom-buttons.el: Rewritten

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
673
	* commands1.el,commands2.el: Some more commands accept arguments
674
675
	

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
Mon Jan 29 00:30:42 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-visible-membership): Ny funktion.

	* commands2.el (kom-set-session-priority): Nytt kommando.

	* vars.el.in (lyskom-session-priority): Ny variabel.

	* async.el (lyskom-add-new-text): Använd
 	lyskom-visible-membership.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-handle-conf): Använd
 	lyskom-visible-membership
	(lyskom-set-mode-line): Ange lyskom-session-priority om den är
 	större än 0.

Sun Jan 28 23:50:15 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-array-to-list): Tog bort.

	* completing-read.el (listify-vector): Flyttade till
 	lyskom-rest.el

Thu Jan 25 19:35:26 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-get-commented): Kunde hamna i oändlig
 	loop.

Tue Jan 23 21:33:49 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* parse.el (lyskom-parse-success): Liten fix.

Mon Jan 22 19:23:34 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* review.el (kom-review-by-to): Använd def-kom-command.

712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
Mon Jan 22 17:27:59 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* commands2.el: kom-throw-out-session: Use lyskom-read-session-no.

	* completing-read.el: Added lyskom-read-session-no to read session
	 numbers of logged-in users. 

	* startup.el: lyskom-session-no is defined again.

	* english-strings.el: Added strings.	

	* swedish-strings.el: Fixed prioritize mode keymap. Added some
	 strings. 

	* ansaphone.el: New file. Answering machine.

	* remote-control.el: New file. Remote control of session.

	* messages.el: New file. Framework for handling personal
	 messages. 

	* async.el: Rewrote handling of personal messages to used a
	 handler queue. See messages.el. Functions that print personal
	 messages now accept time strings and know how to print very old
	 messages. 

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
738
739
Sun Jan 21 18:38:26 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
740
741
	* lyskom-rest.el (lyskom-format-text-body): Lätt justering.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
742
743
744
	* async.el (lyskom-show-personal-message): Sätt bara
 	group-recipient om det var ett gruppmeddelande.

745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
Fri Jan 19 19:21:25 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el: Rewrote ISO conversion to work in-place.

	* lyskom-buttons.el: Fixed to URLs work in non-windowed emacses.
	 Removes lyskom-button-match-data from the props and added
	 lyskom-button-string which is the entire match (the button
	 title, basically.)

	* filter.el: Fixed bug in kom-list-filters
	
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
Thu Jan 18 08:01:43 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-list-news): Skrev om enligt ISO9000.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-done): Använd
 	lyskom-lsat-conf-done.
	(kom-recover): La till argumentet refetch.

	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-all-confs): Använd
 	lyskom-prefetch-done.

	* startup.el (kom-start-anew): Anropa lyskom-wait-queue innan
 	kom-login-hook. Fast kanske inte, ändå...
769

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
770
771
Wed Jan 17 07:12:03 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
	* services.el (lyskom-wait-queue): Ny funktion.

	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Använd def-kom-command.
	(lyskom-view-priority-text): Använd lyskom-wait-queue.

	* commands1.el (lyskom-jump): Lägg till parameter sync
 	(EXPERIMENT).

	* parse.el (lyskom-parse-success): Kolla om call-info är nil.

	* services.el (blocking-do): signalera 'quit istället för 'error
 	när lyskom-quit-flag är satt.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
	* commands2.el
 	(kom-membership,kom-status-conf,kom-set-unread,kom-status-conf)
	(kom-status-person,kom-list-summary,kom-display-who-buffer)
	(kom-set-garb-nice,kom-set-permitted-submitters,kom-set-super-conf)
	(kom-enable-adm-caps,kom-disable-adm-caps,kom-force-logout)
	(kom-postpone,kom-change-conf-type,kom-send-message,kom-send-alarm):
 	Använd def-kom-command.

	* vars.el.in (lyskom-last-grup-message-recipient): Ny variabel.
	(kom-send-message-to-last-sender): Justerade semantiken, så att
 	'always gör att den aldrig föreslör möten som mottagare.

	* async.el (lyskom-show-personal-message): Sätt den.

	* commands2.el (kom-send-message): Använd den.

Tue Jan 16 05:14:08 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* macros.el (def-kom-command): Nytt makro som sätter in
 	lyskom-start-of-command/lyskom-end-of-command rätt.

	* commands1.el
 	(kom-get-appreciation,kom-get-appreciation,kom-delete-conf)
	(kom-view-commented-text,kom-add-self,kom-sub-member)
	(kom-sub-self,kom-change-presentation,kom-change-conf-motd)
	(kom-unset-conf-motd,kom-go-to-conf,kom-list-persons)
	(kom-list-conferences,kom-change-name,kom-change-supervisor)
	(kom-mark-text,kom-unmark-text,kom-change-password)
	(kom-display-time,kom-who-is-on): Använd def-kom-command.

Mon Jan 15 18:55:42 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* review.el (kom-find-root,kom-review-tree): Skrev om blockande.

	* services.el (blocking-do): Använd lyskom-quit-flag.

	* macros.el (lyskom-save-excursion): La till en edebug-hint.

	* vars.el.in (lyskom-quit-flag): Ny variabel.

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Sätt lyskom-quit-flag.

Sun Jan 14 16:37:40 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-name-internal):
	Kompletterade inte unika träffar så bra.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
Sat Jan 13 00:29:22 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-strings): Fler fixar.

	* lyskom-rest.el (lyskom-do-format): Ge ett mer talande
 	felmeddelande vid formatfel. Använd det nya felet
 	lyskom-format-error.

	* completing-read.el (lyskom-read-conf-name-internal):
 	Abstraherade listify-vector, men var ska den ligga?
	Fixade riktig completion på unika träffar.

	* commands2.el (kom-change-conf-type): 'conf ->
	'confs. Unwind-protect. 

	* lyskom-rest.el (lyskom-format-privs): Ny funktion (från ceder).
	(lyskom-format-object): La till PRIVS.

Tue Jan 9 00:30:15 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-strings): Ännu fler fixar.

	* edit-text.el (lyskom-edit-get-commented): Använd
	lyskom-edit-parse-header.

857
858
859
860
Mon Jan 8 23:17:01 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-looking-at-header): Fungerade inte riktigt.

861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
Mon Jan 8 08:56:24 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-looking-at-header): Ny funktion.
	(lyskom-edit-parse-headers): Ny funktion som ersätter
	lyskom-edit-read-misc-list. Denna använder de fyra första teckning
	för att matcha headers.
	(lyskom-edit-send): Använd lyskom-edit-parse-headers och
	lyskom-create-misc-list istället.

Sun Jan 7 23:37:33 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-strings): Fler fixar av %s -> %M
	etc.

Sat Jan 6 02:09:41 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* english-strings.el (lyskom-mode-map): Stavfel.
	(lyskom-strings): Fixade lite fler strängar

	* Makefile (english-lyskom.elc): Gör full kompilering.

Thu Jan 4 02:27:29 1996 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (lyskom-add-member-answer): Typfel.

Tue Dec 19 23:36:58 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-set-unread): Antog 1 utan prefix.

	* filter.el (lyskom-filter-prompt): Hantera enradare. Visa
	  under tiden.

Fri Nov 24 02:54:25 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-list-summary): Inläggsnumret tar 8 kolumner.

Mon Nov 20 01:47:47 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (lyskom-elisp-variables): La till
	  kom-ding-on-personal-messages.

902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
Sun Nov 19 14:58:59 1995 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-num-range): Allow default.

Sat Nov 18 12:13:59 1995 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-number): Don't call
	 lyskom-end-of-command.

	* commands2.el (kom-set-unread): Fixed bug in handling prefix arg.
	 Explicitly unwind-protect functions that call lyskom-read-number
	 to they call lyskom-end-of-command on C-g

	* flags.el (lyskom-read-options-eval): Read filters correctly.

	* commands1.el (kom-go-to-conf) split in two since other functions
	 may need to go to a conference without user interaction.
	 Explicitly unwind-protect functions that call lyskom-read-number
	 to they call lyskom-end-of-command on C-g

	* startup.el (kom-start-anew): Changed assignment to free variable
	 lyskom-who-am-i to a let statement. I still don't know if it's
	 necessary at all.

	* services.el (z-initiate-get-map): changed
	 lyskom-do-initiate-get-map to initiate-get-map since the former
	 does not exits. Added initiate-get-uconf-stat

	* cache.el: Handle uconf-stats

	* filter-edit.el: Changed names of local variables
		
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
934
935
Fri Nov 17 00:40:47 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

936
937
938
939
940
	* lyskom-rest.el (lyskom-prefetch-all-confs): Försökt göra
	  synkron. Buggar om den anropas från kom-login-hook.

	* commands2.el (kom-list-news): Gjord synkron.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
941
942
943
944
945
946
947
	* flags.el (lyskom-read-options): Tog bort referenser till
	  kom-do-when-starting.
	 (lyskom-read-options-eval): Dito.

	* commands1.el (lyskom-add-member-answer): Kan g} med i tomma
	  möten.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
948
949
950
951
952
953
Fri Nov 17 00:30:20 1995 Linus Tolke Y <linus@lysator.liu.se>

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter): Enkel fix som gör att den bara
	 startar parsningen om den mottagit minst ett newline.
	 (det går mellan två och tre gånger så snabbt att logga in.)
	
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
Thu Nov 16 23:24:07 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-login-hook): Ny variabel som ersätter
	  kom-do-when-starting.
	 (lyskom-elisp-variables): Bytte kom-do-when-starting mot
	  kom-login-hook.
	 Tog bort lyskom-login-hook.

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Bytte ut
	  error-in-do-when-starting mot error-in-login-hook.

	* startup.el (kom-start-anew): Anropa kom-login-hook efter lyckad
	  inloggning.
	 (lyskom-clear-vars): Sorterade listan och la till
	  kom-login-hook, samt tog bort kom-do-when-starting och
	  lyskom-login-hook.

	* lyskom-rest.el (lyskom-print-prompt): Anropa inte
	  lyskom-maybe-do-when-starting.
	 Tog bort lyskom-maybe-do-when-starting.

	* flags.el (lyskom-read-options,lyskom-read-options-eval): Tog
	  bort anrop av lyskom-login-hook.

	* english-strings.el (lyskom-strings): Diverse fixar. Använd %#1P
	  etc. på fler ställen. Samma fix som swedish-strings.el.

	* commands2.el (kom-list-news): Gjorde parametern &optional.

	* Makefile: Använd make fast för att kompilera inkrementellt.

985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
Mon Nov 13 13:38:06 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el (kom-unset-conf-motd): Klarade inte tomt svar för
	  "dig själv"

Fri Nov 3 00:18:52 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands1.el
	  (kom-view-commented-text,lyskom-view-commented-text): Gjorde
	  blockande.

Thu Nov 2 02:22:39 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* commands2.el (kom-set-unread): Använd prefix

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
Mon Oct 30 16:31:30 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* vars.el.in (kom-text-buttons): JySKom enhanced, preliminärt.

	* startup.el (lyskom): Skicka med buffer till lyskom-init-parse
	(lyskom-clear-vars): Gör lyskom-buffer lokal

	* parse.el (lyskom-init-parse): S{tt lyskom-buffer fr}n
	  parameter.

	* lyskom-rest.el (lyskom-do-format): Bytte kom-buffer mot
	  lyskom-buffer

	* lyskom-buttons.el (lyskom-button-transform-text): Parsa hela
	  texten f|r varje typ, och anv{nd f|rsta parentesparet f|r
	  lyskom-default-button.
	  (lyskom-button-view-pres): Fixade semantik f|r args
	  (lyskom-button-send-mail): Ny funktion

1019
1020
Sun Oct 29 07:30:14 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1021
1022
1023
1024
1025
	* startup.el (kom-start-anew): Skydda mot avbrott.

	* commands1.el (kom-sub-self): Placera point i b|rjan p}
	  f|reslaget m|tesnamn

1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
	* lyskom-rest.el (skip-first-zeros): Ny funktion.

	* commands1.el
	  (kom-add-member,kom-add-self,lyskom-add-member-by-no,
	  lyskom-try-add-member,lyskom-add-membership): Skrev om
	  blockande, och ser till att uppdatera
	  lyskom-last-conf-received. 
	  (kom-sub-member,kom-sub-self,lyskom-sub-member): Flyttade
	  lyskom-end-of-command till de f|rsta tv}.

	* cache.el (cache-initiate-who-info-buffer): Bytte kom-buffer mot
	  lyskom-buffer.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
Sat Oct 28 08:27:02 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* clienttypes.el: Bytte ut en del defun mot defsubst.

	* startup.el (lyskom-read-server-name): Ny funktion.
	 (lyskom): Anv{nd den.

	* vars.el.in (lyskom-server-aliases): Ny variabel som inneh}ller
	  kortnamn f|r k{nda servrar.

	* lyskom-rest.el (lyskom-mode-name-from-host): Anv{nd
	  lyskom-server-aliases.

1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
Fri Oct 27 15:45:01 1995 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* Earlier changes (I forgot to add to the ChangeLog)
	 lyskom-rest.el: New lyskom-format
	 swedish-strings.el: New format strings
	 english-strings.el: New format strings
	 filter.el: Filters now byte-compiled functions
	 async.el: Handle group messages

	* async.el: skrev och tog bort (tills vidare) autologout
	 swedish-strings.el: Lade till anonym person, nya bindningar
	 english-strings.el:_ Lade till anonym person, nya bindningar
	 commands1.el: Uteslut, Utträd, Addera/Ta bort kommentar,
			mottagare
     commands2.el: Visa user-arean, kom-buffer->lyskom-buffer, Ändra
			mötestyp. 
	 edit-text.el: kom-edit-send-anonymously
	 filter-edit.el: kom-buffer->lyskom-buffer, deklarera en variabel
	 filter.el: Handle text with no recipients
	 lyskom-buttons.el: kom-buffer->lyskom-buffer, fix bug with boundp  
	 lyskom-rest.el: Handle anonymous person in print routines
	 services.el: initiate-create-anonymous-text
	 vars.el.in: Add kom-quit-when-idle
	 view-text.el: Handle anonymous person
	 startup.el: kom-buffer->lyskom-buffer
	
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1078
1079
1080
1081
Fri Oct 27 03:36:58 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* view-text.el (lyskom-print-text): Bugfix för enradare utan \n

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1082
1083
1084
Wed Oct 25 05:26:48 1995 David K}gedal <davidk@lysator.liu.se>

	* edit-text.el (lyskom-edit-add-recipient/copy): Blockande
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1085
	
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1086
	* vars.el.in (kom-max-buffer-size): Ny variabel
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1087

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1088
1089
	* lyskom-rest.el (lyskom-trim-buffer): Ny funktion som använder den

1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
Wed Mar 1 18:42:05 1995 David Byers <byers@lysator.liu.se>

	* Fler {ndringar gjorda.
	  view-text.el: fler argument till lyskom-view-text
	  lyskom-rest.el: konvertering av nya stränglistor till swascii
	  vars.el.in: nya variabler
	  startup.el: spara servernamnet i en variabel
	  flags.el: ny funktion f|r att spara user-arean fr}n en funktion
	  filter.el: ny fil
	  filter-edit.el: ny fil
	  Makefile: ta med ignore-edit och ignore
	  swedish-strings.el: nya str{ngar och keymappar
	  english-strings.el: samma
	  commands2.el: defaultargument till s{nda meddelande
             {ndringar i lyskom-view-next-text
      services.el: multiple-blocking-do
David Byers's avatar
David Byers committed
1106
	  async.el: support for default recipient of personal messages
1107

1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
Thu Feb 23 21:24:25 1995 Linus Tolke Y <linus@lysator.liu.se>

	* Flera {ndringar gjorda med f|ljande m}l (jag borde ha checkat in
	det h{r f|r l{nge sedan egentligen...):
	 - Allt som pratar direkt med anv{ndaren (inklusive
	  login-proceduren) skall anv{nda sig av blockande read, dvs den
	  nya blocking-domekanismen i sin kommunikation till servern.
	 - Loginfasen helt omskriven.
	 - who-bufferten borttagen.
	 - Det gamla s{ttet att l{sa personnamn med magiska grejor i
	  minibufferten borttaget.
	 F|ljande filer {r (hittills) {ndrade inf|r 0.39:
	 Makefile, async.el, commands1.el, commands2.el,
	 completing-read.el, edit-text.el, flags.el, komtypes.el,
	 lyskom-rest.el, parse.el, review.el, services.el, startup.el,
	 swedish-strings.el, vars.el.in, view-text.el, dvs alla filerna.

Wed Feb 2 22:59:19 1994 Linus Tolke Y (linus@astrid)

	* startup.el,lyskom-rest.el,flags.el: Fler anrop till
	lyskom-tell-phrases-validate, flyttat om anropen till hookarna.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
Fri Jan 14 01:07:39 1994 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* async.el: removed extra function.
	 completing-read.el: fixed lyskom-blocking-process hack.
	 edit-text.el: Added missing defvars. 
	 (lyskom-edit-extract-subject, lyskom-edit-extract-text):
	 Removing extra function definitions.
	 lyskom-rest.el (lyskom-ok-command): Now takes two arguments.
	 scheme-like call.
	 parse.el (lyskom-parse-num): removed extra definition.
	 review.el: Fixed two bugs found by the byte-compiler.
	 services.el: defvar'ed a few forgotten variables.
	 startup.el (lyskom, lyskom-mode): Better doc-string.
	 (lyskom-blocking-return, now made buffer-local).
	 swedish-strings.el: defvar'ed a few forgotten variables.
	 vars.el.in: defvar'ed a few forgotten variables.

1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
Mon Jan 10 19:04:48 1994 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* vars.el.in: new file
	 vars.el: is now generated from Makefile and vars.el.in because
	 Makefile has the clientversion.
	 Makefile: Installation rewritten.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
Sat Jan 8 20:15:31 1994 Linus Tolke Y (linus@astrid)

	* lyskom-rest.el, edit-text.el, startup.el 
	 (lyskom-current-time, emacs-18.55): Now we can time things in
	 older emacses also.
	 vars.el: 0.38.1

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1161
1162
1163
1164
Thu Jan 6 01:53:07 1994 Linus Tolke Y (linus@astrid)

	* Distribuerat version 0.38		01.53

1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
Wed Jan 5 20:16:52 1994 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* commands2.el, swedish-strings.el (kom-bug-report): little
	stabler, new text.

	* review.el (kom-review-by-to): F|rsta 7, wrong sign.
	* completing-read.el (lyskom-read-conf-name-internal): Now manages
	 the kom-specific Person 7, Möte 8 things.

1174
1175
1176
1177
1178
Sat Dec 18 14:29:42 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* lyskom-rest.el, review.el (kom-view, kom-review-*): They are now
	 sending messages to the server that we are reviewing.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
Fri Dec 17 15:22:03 1993 Linus Tolke Y (linus@varg)

	* commands2.el (kom-send-message): Now completing among persons
	 instead of logins.

Fri Dec 17 04:33:01 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* swedish-strings.el: files. Functions for handling file-area.

1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
Tue Dec 14 00:13:13 1993 Linus Tolke Y (linus@rudolf)

	* completing-read.el (lyskom-try-complete-partials): strange
	 completion behaviour when beginning with whitespace fixed.

Mon Dec 13 23:03:40 1993 Linus Tolke Y (linus@rudolf)

	* commands1.el (lyskom-jump): cutting circular structures short.
	* commands1.el, macros.el, async.el, lyskom-rest.el:
	 lyskom-traverse now has a lisp-indent-hook.
	* async.el (lyskom-parse-async): We don't get any messages when we
	 logout anymore.

Wed Dec 8 15:01:16 1993 Linus Tolke Y (linus@konrad)

	* edit-text.el (lyskom-edit-text): process-kill-without-query
	 backward-compatibility (18.55) added.

Mon Nov 15 03:10:28 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* commands1.el (lyskom-create-conf-handler): end-of-command when
	 error.

	* lyskom-rest.el (lyskom-sessions-with-unread): Oups, fixed a
	 simple bug. The evaluations is done when loading. Not when
	 displaying as was possible in earlier versions of emacs 19.

	* edit-text.el: lyskom-proc should be buffer-local.

	* services.el, lyskom-rest.el, startup.el, swedish-strings.el,
	 vars.el: Logging in invisibly when inactive.

1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
Thu Sep 16 15:46:36 1993 Linus Tolke Y (linus@dell)

	* swedish-strings.el (lyskom-mode-map): Klar bugg, glömda ? för
	 emacs 19.

Tue Sep 14 12:06:42 1993 Linus Tolke Y (linus@dell)

	* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Fixed an entry in the
	 global minor-mode-alist, like Compiling.

1230
1231
Tue Aug 31 12:23:25 1993 Linus Tolke Y (linus@astrid)

1232
1233
	* Distribuerat version 0.37		17.24

1234
1235
1236
1237
	* completing-read.el (lyskom-read-conf-name): Works with emacs-18.
	(lyskom-read-conf-name-internal): Works correctly when complete
	but not unique.

1238
1239
Fri Aug 20 09:56:47 1993 Linus Tolke Y (linus@dell)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
	* startup.el (lyskom-start-anew-create-handler,
	 lyskom-add-for-new-person): Newly created person are added as
	 members in the conf-pres conference.

	* commands2.el (kom-busy-wait): telling kom-mercial

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command):
	 lyskom-after-command-hook ([ntligen!).

	* vars.el (kom-presence-messages): better doc.

	* swedish-strings.el (lyskom-error-texts): fixed error message 37.

	* async.el (lyskom-insert-personal-message):
	 kom-ding-on-personal-messages fixed so it works according to the
	 documentation.

	* edit-text.el (lyskom-edit-mode-hook, lyskom-edit-mode-mode-hook):
	 Added documentation.

	* startup.el, flags.el (lyskom-read-options): Now stopping the
	 main queue while running.

	* commands1.el (kom-sub-self): Default is current-conf.
	 (kom-change-presentation, kom-change-motd): Using blocking-do.
	 (kom-change-presentation): No personal default for confs
	 presentations.

	* edit-text.el (lyskom-edit-text): Possible to start edit sessions
	 in new or other frames.

1271
1272
1273
	* vars.el,edit-text.el (kom-dont-restore-window-after-editing,
	 kom-edit-send): New variable.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1274
1275
1276
	* flags.el (lyskom-read-options-eval-get-holerith): Fixed
	 string-to-int problem.

1277
1278
1279
1280
	* lyskom-rest.el (kom-extended-command): Remove functions from the
	 completing possibility if they are not interesting according to
	 whether I am administrator or not.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
Wed Aug 18 17:10:18 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* lyskom-rest.el (lyskom-read-string): No longer does
	 lyskom-end-of-command when quit is typed.
	* commands1.el, commands2.el, startup.el, lyskom-rest.el
	 (lyskom-j-or-n-p, lyskom-ja-or-nej-p): New functions.

1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
Mon Aug 16 18:36:59 1993 Linus Tolke Y (linus@rune)

	* lyskom-rest.el, swedish-strings.el (kom-extended-command):
	 Previous change undone.

	* vars.el, swedish-string.el, lyskom-rest.el (kom-tell-phrases):
	 substituted kom-tell-phrases-internal for
	 lyskom-tell-phrases-validation-keyword-list and moved back all
	 language dependent information from vars.el to swedish-strings.el

Fri Aug 13 20:28:11 1993 Linus Tolke Y (linus@rune)

	* commands1.el (kom-write-letter): Use blocking-do.

	* lyskom-rest.el, swedish-strings.el (kom-extended-command):
	 Maps swedish letters from different isostandards to the same
	 chars.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1306
1307
1308
1309
1310
1311
Wed Aug 11 11:39:44 1993 Linus Tolke Y (linus@rudolf)

	* commands2.el (kom-send-message): Allowed quitting.
	* commands1.el (lyskom-write-comment): No blocking of edit-queue,
	 corrected misspelled blocking-do.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1312
1313
1314
1315
Mon Aug 9 13:29:37 1993 Linus Tolke Y (linus@rune)

	* commands1.el (kom-send-letter): Now allowed to quit.

1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
Wed Jul 28 20:18:24 1993 Linus Tolke Y (linus@varg)

	* commands1.el, command2.el, completing-read.el, edit-text.el:
	 Some functions rewritten to use the blocking-do construct.

	* startup.el (lyskom-start-anew-create-handler): No presentation
	 offer.
	* services.el (blocking-do): New functions.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1325
1326
1327
1328
1329
1330
Fri Jul 23 09:01:58 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

    * swedish-strings.el, commands2.el (kom-bug-report,
	 kom-compile-bug-report): kom-compile-bug-report is now
	 called kom-bug-report. The texts are changed.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1331
1332
1333
1334
1335
Wed Jul 14 17:37:30 1993 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* commands1.el, swedish-string.el (lyskom-change-name): Better
	 quit recovery, Better error message.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
Thu Jun 24 00:38:01 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil.lysator.liu.se)

	* commands1.el (lyskom-change-name): Initial contents, the old name.

	* edit-text.el (lyskom-edit-show-commented): The text popped
	 up is converted according to kom-emacs-knows-iso-8859-1.

1343
1344
Wed Jun 23 12:40:40 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil.lysator.liu.se)

1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
	* edit-text.el, startup.el (lyskom-count-down-edits,
	 lyskom-list-of-edit-buffers): The process-kill-without-query
	 is manipulated to allow killing without query when you have
	 no unsent message but asks if you have unsent message. There
	 is no longer a difference in functioning between emacs-18
	 and emacs-19 (emacs-18 have different defaults on
	 process-kill-without-query for real processes and network
	 streams.)
	 commands1.el (kom-quit): Extra question and popping of
	 unsent window.
	 edit-text.el (lyskom-edit-mode): buffer-offer-save no longer
	 on in the edit-buffer.

    * commands1.el, swedish-strings.el (kom-write-comment,
	 kom-write-footnote): Other behaviour when giving empty
	 prefix arg.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
    * lyskom-rest.el (silent-read): Doesn't barf on other
	 input-events but exits.
	 (lyskom-maybe-move-unread): Update documentation according
	 to the fix made by Inge Wallin Apr 23 1991.
	 (lyskom-insert-before-prompt): Buggfix. lyskom-is-waiting is
	 usually t.

1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
	* swedish-string.el (lyskom-mode-map, lyskom-edit-mode-map):
	 emacs-19 way of giving commands.

	* vars.el, command2.el, swedish-strings.el (kom-next-kom): New
	 command, rotating through several lyskoms.

	* commands2.el (kom-bury): buggfix, could hang

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1377
1378
1379
1380
1381
Fri Jun 18 12:33:32 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil.lysator.liu.se)

	* commands2.el, swedish-strings.el (kom-bury): New command.
	 Hides a lyskom-session. ("z")

1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
Tue Jun 1 21:27:09 1993 Linus Tolke Y (linus@mauritz.lysator.liu.se)

	* completing-read.el, edit-text.el, lyskom-rest.el
	 (unread-command-event): (boundp 'unread-command-event) is
	 used instead of (fboundp 'map-keymap) to detect lucid.
	* edit-text.el, completing-read.el (map-keymap): The function
	 called by map-keymap is called with a key event. Not the key
	 sequence. Now we make it into a sequence before calling
	 define-key. Now works with lucid and emacs19 with and
	 without the lucid compatibility library.

1393
1394
1395
1396
1397
Sat May 29 00:15:14 1993 Linus Tolke Y (linus@mauritz)

	* async.el (lyskom-async-new-text): reinserted lost call to
	 lyskom-prefetch-and-print-prompt.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1398
1399
1400
1401
Thu May 27 16:17:18 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* Distribuerat version 0.36	 	16.00

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1402
1403
1404
1405
1406
Tue May 25 17:47:28 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* completing-read.el, edit-text.el: Keymaps look different in
	 emacs19 - special patch updated.

1407
1408
1409
1410
1411
1412
Sat May 22 23:00:27 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* vars.el, swedish-strings.el (kom-tell-phrases-internal): Entered
	 the default server texts in vars.el, the defvar:ed variable is
	 in the language-dependant part.

1413
1414
1415
1416
Fri May 21 17:34:38 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* commands1.el (lyskom-mark-text): Cleaning cache of the text-stat.

1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
Tue May 11 16:47:38 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* startup.el (lyskom-connect-filter): When emacs is collecting
	 longer initial package from the server we hang. Fixed using a
	 match. I the emacs splits the initial package or splits the
	 following packages there could still be a problem.

	* commands2.el (lyskom-status-pers-4): The old conf-stats are
	 thrown out before refetching them.

1427
1428
1429
1430
1431
Sat May 8 19:48:00 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* swedish-strings.el, english-strings.el (kom-tell-phrases): The
	 encouragement to change this variable is removed.

1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
Wed May 5 04:47:30 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* async.el, commands1.el, commands2.el, completing-read.el,
	 edit-text.el, internal.el, lyskom-rest.el, prioritize.el
     (lyskom-message, lyskom-error): rewritten all the calls to
	 lyskom-message and lyskom-error with explicit format-strings.
	* parse.el, startup.el, lyskom-rest.el, vars.el (debug): rewritten
	 the debug-on-communications format. We now log the process.
	 We also log all lyskom-processes in the same debug-buffert, the
	 replies-buffer becomes visible if debugging.
	* startup.el (lyskom-clear-vars, lyskom): Rewritten the
	 login-procedure. 

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
Thu Apr 29 00:07:36 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* edit-text.el (lyskom-create-text-handler): Better error message.

	* commands1.el (lyskom-add-member-answer,
	 lyskom-add-member-answer-rd_prot): Better message when trying to
	 join a rd_protected conference.

1453
1454
1455
1456
1457
Tue Apr 27 00:48:00 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

	* commands2.el, swedish-strings.el, english-strings.el
	 (have-to-be-in-conf) changed to have-to-be-in-conf-with-unread.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1458
1459
Mon Apr 26 21:25:25 1993 Linus Tolke Y (linus@bodil)

1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
	* commands2.el, lyskom-rest.el (kom-list-news, lyskom-list-news,
	 lyskom-prefetch-all-confs): kom-list-news now takes a prefix
	 argument.

	* async.el (lyskom-parse-async): Names can now contain %.
	 Extra text in the buffer when you change name.
	 Clientinformation added.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1468
1469
1470
	* lyskom-rest.el, startup.el, Makefile: rewound to before the
	 testing with prefetch. Some bugs left fixed.

1471
1472
1473
1474
1475
Wed Dec 2 11:32:35 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* lyskom-rest.el (lyskom-message): The arguments to message are
	 format-string, arguments. Not string.

1476
1477
1478
1479
1480
1481
Mon Nov 9 00:15:04 1992 Linus Tolke Y (linus@ruben)

	* startup.el (lyskom-clear-vars): lyskom-default-password shall
	 not be buffer-local. It is used to move information from one
	 buffer to another across process calls.

1482
1483
1484
1485
1486
Wed Nov 4 22:35:51 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* internal.el (lyskom-process-send-string): Errors are logged in
	 the lyskom-debug-communications-to-buffer.

1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
Sun Sep 6 23:17:50 1992 Per Cederqvist (ceder@robert)

	* ChangeLog: The last part of this file was lost between
	version 35.59 and 35.60. Reinserted it.

	* lyskom-rest.el (silent-read): Allow LF as well as CR to
	terminate the input string.

1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
Sun Aug 30 20:00:14 1992 Linus Tolke Y (linus@rune)

	* vars.el,async.el,macros.el,startup.el (lyskom-no-prompt):
	 removed variable.

Sun Aug 16 22:29:19 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command, lyskom-end-of-command):
	 The prefetch is now turned on and of while executing a command.

	* vars.el: The version number is not 0.35

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1507
1508
1509
1510
1511
Wed Aug 12 06:35:09 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* startup.el (lyskom-fetch-until-we-have-unread): Bugfix, it is
	 now possible to login without unread and get the default prompt.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1512
1513
1514
1515
1516
Tue Aug 4 08:07:14 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* reading.el (lyskom-enter-map-in-to-do-list): 0 is removed, not
	 substituted with nil.

1517
1518
Mon Aug 3 05:55:46 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1519
1520
1521
	* swedish-string.el (lyskom-mode-map): ]terse urinl{gget added on
	 ] u.

1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
	* async.el (lyskom-conf-fetched-p): required function.

	* lyskom-rest.el (lyskom-go-to-next-conf): Prefetch of all
	 text-trees started on entrance.
	 (lyskom-end-of-command): Try to shut of prefetch while fetching
	 text to get next prompt.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-limit): limit = 1;
	 MEMBERSHIPISREAD: new special type.
	 (lyskom-prefetch-one-item): Bugfix. lyskom-prefetch-textauth
	 shall fetch text-stat first.
	 (lyskom-prefetch-textauth-handler,
	 lyskom-prefetch-texttree-handler): handle error. This is needed
	 in all the prefetch-function handlers.

	* startup.el (lyskom-fetch-until-we-have-an-unread): New function
	 to be called from lyskom-end-of-command.
	 (lyskom-decide-unread-conf): sets lyskom-membership-is-read to t.

1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
Sat Aug 1 17:45:37 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler,
	 lyskom-prefetch-one-item): lyskom-membership-is-read is set to
	 t when all the membership is read.

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): 
	 startup.el (lyskom-start-anew-login-2): prefetched started after
	 first prompt is written.

	* lyskom-rest.el (lyskom-what-to-do): The decision of when we are
	 done now use an updated algoritm (lyskom-membership-is-read == t)

1554
1555
Thu Jul 30 03:54:50 1992 Linus Tolke Y (linus@lysator)

1556
1557
1558
1559
1560
1561
	* prefetch.el (lyskom-prefetch-membership-handler): Wrong call to map.

	* lyskom-rest.el: Removed old prefetch-functions.	

	* lyskom-rest.el (lyskom-end-of-command): lyskom-after-command-hook.

1562
1563
1564
	* reading.el: New file, to contain functions that sets
	 lyskom-membership, lyskom-to-do-list and lyskom-reading-list.

1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
    * startup.el (lyskom-start-anew-login-3): Started the prefetch
	 *after* stacking all entry prefetch-defaults.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-map-handler): Bugfix when entering
	 new read-infos.

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-who-is-on, lyskom-prefetch-mark):
	 Rewritten to be suspended in the prefetch-stack.

	* prefetch.el, startup.el (lyskom-prefetch-membership-handler,
	 lyskom-append-to-membership): Now we check if we have already
	 gotten this one and if so, don't enter it and correct the count.
	 Defensive programming!

	* prefetch.el (lyskom-prefetch-text, lyskom-prefetch-textall,
	 lyskom-prefetch-text, lyskom-prefetch-texttree,
	 lyskom-prefetch-pers): Bug-fix.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1583
1584
Mon Jul 27 01:14:24 1992 Linus Tolke Y (linus@lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
    * lyskom-rest.el: Removed obsolete lyskom-prefetch-* functions.
	 lyskom-list-news amongst others won't work at all.
	* prefetch.el: Added a few functions, fixed loads of bugs emergin
	 while testing this for the first time.
	* startup.el: Fetching first conference-procedure rewritten to be
	 faster.

	* services.el, vars.el (initiate-get-part-of-membership): New
	 functions that makes it possible not to retrieve the whole
	 membership always.
1595

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1596
1597
1598
	* flags.el (lyskom-options-done): New variable to tell if we have
	 already read the user-area.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1599
1600
1601
	* clienttypes.el (lyskom-stack-isempty): New function.
	 (lyskom-queue-enter): Replaced docstring.

inge's avatar
inge committed
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
Sun Jul 26 18:10:38 1992 Inge Wallin (inge@lysator)

	* cache.el: cleaned up handling of the who info buffer slightly.
	 This should become very nice once the cookie code is used
	 instead.

	* async.el: Deleted some unnecessary junk.

	* prefetch.el New functions: lyskom-reset-prefetch,
	 lyskom-setup-prefetch, lyskom-prefetch-membership,
	 lyskom-prefetch-all-conf-stats, lyskom-prefetch-marks,
	 lyskom-prefetch-who-is-on. Not all of these functions are
	 working as intended but at least they should do their job.

1616
1617
1618
1619
1620
Sun Jul 19 12:07:22 1992 Linus Tolke Y (linus@lysator)

	* commands1.el (lyskom-return-who-info-line): Fixed a bug that
	 resulted in too much truncation.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1621
1622
Sun Jul 5 05:02:37 1992 Linus Tolke Y (linus@lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
	* completing-read.el (lyskom-completing-read-conf-stat-handler):
	 Fixed a bug when using 'empty, it returned nil instead of 0.

	* commands2.el (kom-set-permitted-submitters): Added a possibility
	 to set permitted submitters.
	 Changes to: kom-set-super-conf, 
	 lyskom-set-conf-for-conf* (was: lyskom-set-super-conf*...).

1631
1632
1633
	* commands1.el (lyskom-return-who-info-line): Now removes all
	 ending spaces.

1634
1635
1636
	* commands1.el (lyskom-write-comment, lyskom-comment-recipients):
	 Now writing footnotes keep the cc-recipients.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1637
1638
1639
1640
1641
	* review.el (lyskom-review-by-to): Fixed the bug that made the
	 function sometimes miss articles. 
	 Optimized so that searching from the end, stopped when found the
	 first article in a conf or that a person wrote.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1642
1643
1644
1645
1646
Tue Jun 30 00:25:13 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* swedish-strings.el (lyskom-mode-map): kom-review-noconversion
	 put on }o.

1647
1648
1649
1650
1651
Wed Jun 17 21:33:24 1992 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* vars.el (lyskom-global-boolean-variables): added 
	 kom-confirm-multiple-recipients.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1652
1653
1654
1655
Tue Jun 16 13:31:00 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* Distribuerat version 0.34.6		13.31

1656
1657
1658
1659
1660
Tue Jun 16 00:34:42 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

	* commands2.el, completing-read.el, edit-text.el, lyskom-rest.el
	 (keymaps are no longer always arrays): Works no for lucid-emacs.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
Sat Jun 13 18:50:21 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

	* swedish-string.el (*-mode-map): replaced 
	 (fset 'name-of-map (make-keymap)) with 
	 (define-prefix-command 'name-of-map)

	* startup.el, swedish-strings.el (lyskom-start-anew-login-2): A
	 text encouraging people that login to write presentations if
	 they don't have any and have written a text.

	* swedish-strings.el (kom-review-noconversion): Show last or given
	 text without the iso-to-swascii conversion. ]terse omodifierat

	* commands2.el, async.el (lyskom-handle-as-personal-message,
	 lyskom-insert-personal-message, lyskom-send-message-2): No beep
	 when I sent the message.

	* async.el (lyskom-parse-async): Broadcasts should not use the
	 follow queue.

	* commands1.el (lyskom-private-answer-soon,
	 lyskom-private-answer): If a number of a non-existant text is
	 supplied to the private-answer this is caught.

1685
1686
Mon May 11 03:50:07 1992 Linus Tolke Y (linus@robin)

1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
	* swedish-strings.el (kom-slow-mode, kom-quick-mode,
	 kom-slow-mode-map, lyskom-parse-command-and-execute): New
	 command-giving mode for the swedish-client. Commands can be
	 typed in and are parsed when return is pressed. No arguments can
	 yet be given in this way!

	* startup.el (lyskom-mode): LysKOM-buffer no longer in read-only
	 mode.

1696
1697
1698
1699
	* clienttypes.el, cache.el, view-text.el (textpointers): removed
	 the special pointer-representation of the texts. They are now
	 deleted from the cache when read.

1700
1701
Mon May 4 02:38:59 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

1702
1703
	* Distribuerat version 0.34.5	 	03:06

1704
1705
1706
1707
	* cache.el (lyskom-set-who-info-buffer-2): Use a new insert
	 function that converts the data in the who-info buffer according
	 to the value of kom-emacs-knows-iso-8859-1.

1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
Wed Apr 29 14:47:33 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

	* cache.el (lyskom-set-who-info-buffer-2): defensive programming.
	 Racing conditions, (most dominant when user has user-area and
	 motd and a lot of presence messages) at login and this function
	 was called before the buffer was set.

1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
Wed Apr 15 10:32:41 1992 Inge Wallin (inge@robert)

	* cache.el(lyskom-set-who-info-buffer-2): Use insert instead of
	 lyskom-insert in the who-buffer. Send 'insert to the call to
	 lyskom-print-who-info. 

	* commands1.el(lyskom-print-who-info): Take new optional parameter
	 INSERT-FUNCTION telling which function to use for text insertion
	 into the buffer. Use lyskom-insert as default.

1725
1726
1727
1728
1729
1730
Tue Mar 24 03:03:41 1992 Lars Willf|r (willfor@lysator)

	* lyskom-rest.el: Har lagt in s} att den s{tter lyskom-last-viewed
	 i lyskom-start-of-command. Borde g|ra s} att scrollningen funkar
	 b{ttre.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1731
1732
1733
1734
Mon Mar 23 00:09:41 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

	* Distribuerat version 0.34.4	 	  23:00

1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
Thu Mar 12 04:23:51 1992 Linus Tolke Y (linus@ruben)

	* async.el, cache.el (logga ut, logga in): Nu klarar who-bufferten
	 ocks} snabba in och utloggningar. (Postmaster). Det var lite
	 problem annars om man hinner logga ut innan klienten hinner sl}
	 upp namnet p} personen den skall stoppa in i who-bufferten.

Lars Willför's avatar
Lars Willför committed
1742
1743
1744
1745
1746
1747
Sat Mar 7 20:36:07 1992 Lars Willf|r (willfor@robert)

	* lyskom-rest.el: Skrev om scroll-rutinerna och point-flyttningen
	 i lyskom-insert. Nu ska klienten inte bugga ur d} raderna {r
	 l{ngre {n sk{rmraderna.

1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
Fri Mar 6 16:49:24 1992 Linus Tolke Y (linus@robert)

	* commands1.el (kom-add-recipient, kom-add-copy,
	 kom-sub-recipient, lyskom-add-sub-rcpt,
	 lyskom-add-sub-recipient, lyskom-add-sub-recipient-2):
	 vars.el (lyskom-last-added-rcpt, lyskom-last-added-ccrcpt):
	 Added defaults for subtract, add recipient.

1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
Sat Feb 29 00:37:24 1992 Per Cederqvist (ceder@lysator)

	* swedish-strings.el (lyskom-mode-map): Bound
	 kom-private-answer-previous to "P".

	* commands1.el (kom-private-answer-previous): New command.

1763
1764
Sat Jan 25 00:47:53 1992 Linus Tolke Y (linus at ruben)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1765
1766
1767
	* swedish-strings.el (kom-page-next-command): Nu {ven bunden till
	 "j".

1768
1769
1770
	* commands1.el (lyskom-change-name): A quit in the reading of the
	 name to change to will now give a new prompt.

1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
Fri Jan 24 22:14:20 1992 Linus Tolke Y (linus at ruben)

	* async.el (lyskom-handle-as-personal-message): New function.
	 (lyskom-show-personal-message, lyskom-insert-personal-message):
	 now uses the lyskom-handle-as-personal-message.

	 commands2.el (lyskom-send-message, lyskom-send-message-2): Now
	 prints the personal messages locally usin the
	 lyskom-handle-as-personal-message function.

	* commands2.el, swedish-strings.el (lyskom-send-message,
	 lyskom-send-message-2): Nu f}r man ett meddelande i bufferten
	 som inneh}ller vad man s{nde och till vem.

	* commands1.el (kom-unset-conf-motd, lyskom-unset-conf-motd)
	 swedish-strings.el: Default for remove note on the door is
	 yourself.

1789
1790
1791
1792
1793
Wed Jan 22 00:22:02 1992 Inge Wallin (inge at lysator)

	* clienttypes.el (read-list-enter-read-info): Rewritten it into an
	 iterative function instead of a recursive one.

1794
1795
1796
1797
1798
Mon Jan 13 21:35:29 1992 Per Cederqvist (ceder at robin)

	* commands1.el (lyskom-comment-recipients): Catch quits via a
	 condition-case.

1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
Sun Jan 12 06:00:17 1992 Inge Wallin (inge at lysator)

	* lyskom-rest.el(lyskom-filter),
	 startup.el(lyskom-connect-filter): Stoppat in (sit-for 0) som
	 Klaus Zeuge har f|reslagit f|r att inte klienten skall sv{lta ut
	 andra emacsprocesser.

1806
1807
1808
1809
1810
Mon Jan 6 19:46:50 1992 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* swedish-strings.el, english-strings.el, commands1.el
	 (go-to-conf): Fixat s} att namnen {r unika.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1811
1812
Wed Dec 18 04:33:02 1991 Linus Tolke Y (linus at robert)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1813
1814
	* Distribuerat version 0.34.3		  05:12

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1815
1816
1817
1818
1819
	* vars.el (lyskom-who-info-buffer-is-on): Default on.

	* cache.el, startup.el (lyskom-who-info-buffer): Nu skapas
	 bufferten senare och bara ifall det beh|vs.

1820
1821
1822
1823
1824
1825
Mon Dec 16 01:03:06 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

	* async.el (lyskom-add-new-text): om vi inte f}r h{mta
	 conf-statusen f|r ett m|te som inl{gget skickades till s}
	 sm{ller denna funktion. Nu hanterar den det.

1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
Fri Dec 13 19:50:56 1991 Linus Tolke Y (linus at ruben)

	* lyskom-rest.el, review.el, swedish-strings.el, vars.el
	 (lyskom-is-read, lyskom-normally-read-texts,
	 kom-review-last-normally-read): Nu finns det m|jlighet att
	 }terse senaste normalt l{sta igen.

inge's avatar
inge committed
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
Fri Dec 13 19:17:48 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* commands2.el, swedish-strings.el: Nytt kommando "[ndra
	 superm|te"  Nya funktioner: kom-set-super-conf,
	 lyskom-set-super-conf, lyskom-set-super-conf-2,
	 lyskom-set-super-conf-3 

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
1840
1841
Wed Nov 27 23:21:43 1991 Per Cederqvist (ceder at robin)

1842
1843
1844
	* swedish-strings.el (y-or-n-instring, y-instring): SPC och DEL
	 borttagna.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
1845
1846
1847
1848
	* completing-read.el (lyskom-hack-minibuf): Raden 
	 "(setq foo minibuffer-scroll-window)" (som antagligen bara var
	 en bortgl|md debugrad) borttagen.

1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
Sun Nov 24 03:41:56 1991 Per Cederqvist (ceder at robert)

	* commands1.el (lyskom-write-comment-soon): Skrev lite kommentarer.

	* swedish-strings.el, english-strings.el: (comment-keep-recpt-p)
	 Ny text }t featuren nedan.

	* vars.el (kom-confirm-multiple-recipients): Ny variabel som g|r
	 att man kan st{nga av fr}gan nedan.

	* commands1.el (lyskom-comment-recipients): Om
	 kom-confirm-multiple-recipients {r non-nil s} m}ste anv{ndaren
	 trycka "j" f|r att bekr{fta att de ska st} kvar som mottagare i
	 kommentaren man skriver. Fr}gan st{lls n{r man trycker "k".

1864
1865
1866
1867
1868
Tue Nov 12 23:40:16 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* vars.el, async.el, cache.el (lyskom-who-info-buffer-is-on): Ny
	 variabel som g|r att man kan st{nga av who-bufferten.

1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
Fri Nov 8 13:51:32 1991 Linus Tolke Y (linus at robert)

	* lyskom-rest.el, edit-text.el, commands2.el, vars.el:
	 lyskom-swascii-commands, lyskom-swascii-header-subject,
	 lyskom-swascii-header-separator, New variables, added to make it
	 possible to switch the value of kom-emacs-knows-iso-8859-1 after
	 loading.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1877
1878
1879
1880
Sat Nov 2 19:03:57 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

	* commands1.el, swedish-strings.el (kom-add-copy): New command.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1881
1882
1883
1884
1885
Mon Oct 28 23:29:39 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* commands2.el, swedish-strings.el (kom-compile-bug-report):
	 Rewritten to provide us with more information.

1886
1887
1888
1889
1890
1891
Mon Oct 28 11:39:21 1991 Per Cederqvist (ceder at robin)

	* swedish-strings.el (lyskom-edit-mode-map): kom-edit-add-copy
	 (Extra Kopia) finns nu {ven p} "\C-cae", och inte bara p}
	 "\C-cak".

1892
1893
Fri Oct 25 16:22:03 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

1894
1895
1896
	* lyskom-rest.el (kom-save-text): read-file-name gets
	 iso-to-swascii converted prompt.

1897
1898
1899
	* lyskom-rest.el (lyskom-maybe-do-when-starting): Now the commands
	 are executed with the kom-buffer as a selected-buffer.

1900
1901
	* vars.el (kom-page-before-command): Default nil.

1902
1903
Wed Oct 23 19:04:14 1991 Linus Tolke Y (linus at ruben)

1904
1905
1906
	* commands2.el: (lyskom-status-conf-4): If 0 unread leave that
	 field white.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1907
1908
	* lyskom-rest.el (kom-view): Tommys patch once more.

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
	* swedish-string.el, prioritize.el (lyskom-prioritize-mode-map):
	 Moved the map to swedish-strings.el.

	* swedish-strings.el (lyskom-header-separator): Now accepts
	 different keyboard bindings.

	* swedish-strings.el, edit-text.el: (lyskom-edit-mode-map):
	 Moved the map to swedish-strings.el.

1918
1919
1920
	* vars.el, lyskom-rest.el (kom-start-of-command): Tommys
	 kom-page-before-command included.

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
Thu Oct 17 04:08:53 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* async.el (lyskom-parse-async): lyskom-show-logged-in-person
	 skall anropas {ven om kom-presence-messages {r nil. Det kan
	 n{mligen vara s} att kom-presence-messages-in-buffer {r
	 icke-nil.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
1928
1929
1930
1931
1932
1933
Wed Oct 16 17:54:19 1991 Per Cederqvist (ceder at robert)

	* view-text.el (lyskom-is-read) Better doc-string.

	* lyskom-rest.el (lyskom-mark-as-read) Better doc-string.

1934
1935
Tue Oct 8 17:06:05 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1936
1937
	* Distributed version 0.34.2		20:50

1938
1939
1940
1941
	* edit-text.el, lyskom-rest.el (lyskom-edit-text, lyskom-filter):
	 Found and fixed the bug that made the first char in the
	 edit-buffer arrive in the *kom*-buffer.

1942
1943
Mon Oct 7 16:29:42 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

1944
1945
1946
1947
	* commands1.el (lyskom-change-pres-or-motd-3): Now we get the
 	 empty form if we are changing presentation and we didn't have
	 any before. 

1948
1949
1950
1951
1952
1953
	* commands1.el, swedish-string.el (lyskom-go-to-empty-conf): when
	 going to an empty conf the conf-name will be shown.

	* commands1.el (lyskom-do-go-to-conf): The map of texts i the
	 conferences will no be refetched if we go to an empty one.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
Sun Oct 6 10:37:07 1991 Linus Tolke Y (linus at robert)

	* vars.el (kom-do-when-done): Changed the default to a language
	 independent one.

	* english-strings.el: New file, written by David Byers.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1961
1962
Thu Oct 3 16:52:43 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1963
1964
1965
	* edit-text.el, swedish-strings.el (lyskom-edit-mode): Better
	 documentation. Help on the separator line.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1966
1967
1968
	* edit-text.el (kom-edit-insert-text): Buggfix, this stopped
	 working when the strings where put in a separate file.

1969
1970
Wed Oct 2 17:35:34 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1971
1972
1973
1974
1975
	* commands2.el, swedish-strings.el (kom-compile-bug-report): The
	 default conference (number 79) to which the bug-report was send
	 by default is removed and substituted buy an instruction where
	 to send the bug-report to.

1976
1977
1978
1979
	* async.el (lyskom-insert-personal-message): Man vill ha
	 display-buffer f|r att visa meddelandebufferten, inte
	 pop-to-buffer.

1980
1981
Sun Sep 29 04:26:52 1991 Per Cederqvist (ceder at ruben)

1982
1983
1984
	* flags.el (lyskom-read-options-2): Run lyskom-login-hook even if
	 the person has no userarea.

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
	* vars.el (kom-show-personal-message-in-buffer,
	 kom-pop-personal-message, kom-ding-on-personal-messages,
	 lyskom-personal-messages-hook): added.

	* async.el (lyskom-insert-personal-message): Beeps only if
	 kom-ding-on-personal-messages is non-nil.

	* async.el (lyskom-insert-personal-message): Pops to the buffer if
	 kom-pop-personal-message is set.

	* async.el (lyskom-insert-personal-message): Created. Does the
	 acual job that lyskom-show-personal-message used to do.

	* async.el (lyskom-show-personal-message): Run
	 lyskom-personal-message-hook when a message arrives.

	* async.el (lyskom-show-personal-message): Insert the message in
	 the normal buffer, or a special buffer, or not at all depending
	 on how kom-show-personal-messages-in-buffer is set.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2005
2006
2007
2008
Sat Sep 28 21:33:38 1991 Per Cederqvist (ceder at ruben)

	* async.el (lyskom-parse-async): Removed the "info" backdoor.

inge's avatar
inge committed
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tue Sep 24 06:30:37 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): first-greeting: Bytt ut
	 passusen som sade att vem som helst kunde se l|senordet i
	 databasen mot en mening som sa att det {r krypterat.

2015
2016
2017
Tue Sep 17 18:44:08 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* lyskom-rest.el, prioritize.el (lyskom-start-of-command): Nu
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2018
	 konverterar vi {ven error-meddelanden bl.a. V{nta p} prompten.
2019
2020
	 Ny funktion: lyskom-error.		   

2021
2022
Mon Sep 16 18:10:59 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2023
2024
	* Distribuerat version 0.34.1		22:00

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2025
2026
2027
2028
	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Lagt till ett anrop som
	 t|mmer lyskom-to-do-list ocks} n}r man l{ser. ]terse markerade
	 buggen berodde av detta.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2029
2030
	* clienttypes.el (read-list-delete-text): Justerat doc-str{ngen.

2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
	* prioritize.el (lyskom-prioritize-1,lyskom-prioritize-2): Fixat
	 s} att ledtexterna l{ggs in med lyskom-insert (blir
	 iso->swascii-konverterade.

	* edit-text.el (lyskom-edit-read-misc-list): Buggfix. Det jag
	 gjorde ig}r. Nu funkar det att l{gga in texter ocks}.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2038
2039
Sun Sep 15 18:17:11 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
	* lyskom-rest.el, edit-text.el, swedish-strings.el
	 (lyskom-edit-insert-misc, lyskom-edit-read-misc-list): Fixat s}
	 att den konverterar {ver [rende raden och skriv texten raden.

	* commands1.el (lyskom-change-name): Scrollar p} r{tt st{lle.

	* edit-text.el, startup.el, commands1.el (kom-list-persons,
	 kom-list-conferences, kom-edit-send, kom-create-conf):
	 read-string ersatt med lyskom-read-string.

	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Nu skall vi inte f} f|rsta
	 tangenttryckningen att betyda lyskom-kommandon.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2053
2054
	* vars.el, commands1.el: Inlagt en kom-quit-hook.

2055
2056
2057
2058
2059
2060
Fri Sep 13 23:50:56 1991 Inge Wallin (inge at lysator)

	* lyskom-rest.el(lyskom-set-mode-line): Nu rapporterar klienten
	 b}de antal ol{sta i nuvarande m|te och totalt antal ol{sta i
	 status-raden. 

2061
2062
Mon Sep 9 16:35:39 1991 Lars Willf|r (willfor at robin)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2063
	* async.el: Tog bort hanteringen av den gamla typen av
2064
2065
	 broadcast-meddelanden.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2066
2067
2068
2069
	* async.el: Tog bort den gamla funktionen
	 lyskom-show-broadcast-message (ers{tts av
	 lyskom-show-personal-message) och den av den funktionen
	 anv{nda str{ngen broadcast-from.
2070

2071
2072
2073
	* async.el och swedish-strings.el: Nu visas tiden (enligt
	 klienten) n{r man f}r ett personligt eller allm{nt meddelande.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2074
2075
2076
2077
2078
Sun Sep 8 21:51:41 1991 Per Cederqvist (ceder at robin)

	* commands1.el (lyskom-jump): Stabiliserat. Nu g|rs n}got vettigt
	 n{r mark-as-read {r nil.

2079
2080
Thu Sep 5 15:55:30 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

2081
2082
2083
	* lyskom-rest.el, vars.el, swedish-strings.el (kom-save-text): Nu
	 kommer den ih}g default fil och dir.

2084
2085
2086
	* view-text.el (lyskom-print-text): Nu uppdaterar vi sk{rmen innan
	 vi jobbar vidare med parsningen av cachen.

2087
2088
2089
2090
2091
Wed Sep 4 17:21:17 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* internal.el (lyskom-apply-handler): Det funkade inte att
	 }terskapa felet.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2092
2093
2094
2095
Tue Sep 3 18:43:43 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* misc/To-do heter numera misc/TODO.

2096
2097
2098
2099
2100
Mon Sep 2 00:26:03 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* review.el (kom-review-backward): Fixat s} att den skriver ut
	 korrekta texter om huruvida vi l{ser fram}t eller bak}t.

2101
2102
2103
2104
2105
Sun Sep 1 18:03:44 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

	* commands1.el (kom-write-comment): Lagt till s} att vi visar
	 vilken text vi kommenterar i bufferten.

2106
2107
Wed Aug 28 22:06:21 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

2108
2109
2110
	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): paragraph-separate initierades
	 fr}n paragraph-start.

2111
2112
2113
	* internal.el (lyskom-apply-handler): h{r f}ngade vi quit utan att
	 }terskapa det igen.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2114
2115
2116
2117
2118
Wed Aug 28 05:18:27 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* commands2.el (lyskom-status-pers-2), swedish-strings.el
	 (lyskom-strings): Fixade ledtexten vid skapade personer.

2119
2120
2121
2122
2123
Fri Aug 23 02:38:58 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Tagit bort ett space f|r
	 mycket vid ]terse senaste av (info-by-to).

2124
2125
2126
2127
2128
Wed Aug 21 17:43:13 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* Alla filer (lyskom-clientversion-long): Lagt till rcs
	 identifierare.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2129
2130
2131
2132
Wed Aug 21 02:15:04 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

	* Distribuerat version 0.34		02:10

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2133
2134
Tue Aug 20 22:58:03 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2135
2136
	* flags.el (lyskom-read-options-eval): Bugfix kom-do-when-done.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2137
2138
2139
	* commands2.el (kom-postpone): Klarar nu {ven fallet att man g|r
	 uppskjut p} fler inl{gg {n man har ol{sta.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2140
2141
2142
	* vars.el, flags.el (lyskom-elisp-variables,
	 lyskom-read-options-eval): Till{gg av en lyskom-login-hook.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2143
2144
Tue Aug 20 19:15:07 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
	* commands1.el (lyskom-print-who-is-on, lyskom-print-who-info)
	 [ndrade anropen till lyskom-return-who-info s} att
	 sessionsnumret skrivs i 4 positioner.

	* commands1.el (lyskom-return-who-info-line) Sessionsnumret skrivs
	 i 4 positioner i st{llet f|r tre.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2152
2153
2154
	* commands2.el (kom-postpone): Funkar nu {ven om man skjuter upp
	 alla inl{gg.

2155
2156
Tue Aug 20 17:16:14 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

2157
2158
2159
	* flags.el (lyskom-read-options-eval): Nu initieras
	 lyskom-do-when-done {ven efter inl{sning av user-arean.

2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
	* vars.el, flags.el (lyskom-read-options-eval,
	 kom-edit-options-send): Nu anv{nder den 2 variabler f|r att
	 spara till common-arean: lyskom-global-boolean-variables och
	 lyskom-global-non-boolean-variables.
	 Dessutom sparas alla ok{nda variabler fr}n common-arean som
	 UNK-`common-area-namnet'.
	 Detta inneb{r att buggen med att markera inte fungerar {r fixad.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2168
2169
Tue Aug 20 01:18:17 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
	* clienttypes.el (read-list-delete-text) Om text-no {r nil s}
	 plockar vi bara bort tomma read-infos fr}n rlist.

	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Se till att tomma
	 read-infos tas bort fr}n lyskom-reading-list {ven n{r vi
	 }terser. (lyskom-is-read 0) hade den effekten.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2177
2178
2179
	* clienttypes.el (read-list-delete-text) Tog bort en gammal,
	 bortkommenterad, rekursiv, version.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
Mon Aug 19 03:35:15 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* commands2.el, swedish-strings.el (kom-postpone) Nyskriven.

	* lyskom-rest.el (kom-view-next-text) Anropa aldrig lyskom-is-read
	 med textnummer 0.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2187
2188
Mon Aug 19 01:08:49 1991 Linus Tolke Y (linus at robin)

2189
2190
2191
	* commands2.el (lyskom-set-motd): Nu f}r meddelandet ingen
	 mottagare per default.

2192
2193
2194
2195
	* commands2.el, swedish-strings.el (lyskom-set-motd-2,
	 lyskom-set-motd-3, lyskom-remove-motd): Nu s{tter den
	 lyskom-server-info ocks} om det gick bra.

2196
2197
2198
	* swedish-strings.el (lyskom-strings): Klarare n{r det g{ller
	 {ndra l|senord.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2199
2200
2201
	* edit-text.el (lyskom-edit-mode): Nu klarar den {ven fallet
	 n{r lyskom-edit-mode-mode-hook inte s{tter current-local-map.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
2202
2203
2204
2205
2206
 Sun Aug 18 19:32:00 1991 Per Cederqvist (ceder at lysator)

	* lyskom-rest.el (lyskom-filter) Nu sparas match-data alltid. R{tt
	 buffert }terst{lls. Inhibit-quit s{tts ej globalt.

2207
2208
Sun Aug 18 02:07:59 1991 Linus Tolke Y (linus at lysator)

2209
<