elisp-client.texinfo 64.3 KB
Newer Older
1
% -*-mode: texinfo; TeX-default-extension: "texinfo"-*-
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
2
3
4
\input svensktexinfo

@setfilename elisp-client
5
@settitle Användarhandledning LysKOMs emacslispklient
6

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
7
8
9
10
11
@setchapternewpage odd

@comment @documentstyle[12pt,latexinfo,lyskom]{rapport} @c -*- latexinfo -*- This must be the first line.

@titlepage
12
@title LysKOM Elispklient: Användarhandledning
13
@subtitle En LysKOM-klient för GNU Emacs.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
14

15
16
17
18
19
@author Linus Tolke
@author Per Cederqvist
@author Inge Wallin
@author David Byers
@author David Kågedal
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
20

21
@page
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
22
23
24
Författarna till denna klient är alla medlemmar i Datorföreningen
Lysator vid Linköpings Tekniska Högskola --- LiTH.

25
Den som för tillfället arbetar mest med LysKOMs emacslispklient är:
26

27
28
David Byers --- @code{<byers@@lysator.liu.se>} @*
David Kågedal --- @code{<davidk@@lysator.liu.se>}
29
30

Andra mer eller mindre aktiva personer är:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
31

32
33
34
35
36
37
Linus Tolke @code{<linus@@lysator.liu.se>} @*
Per Cederqvist @code{<ceder@@lysator.liu.se>} @*
Inge Wallin @code{<inge@@lysator.liu.se>} @*
Thomas Bellman @code{<bellman@@lysator.liu.se>} @*
Lars Aronsson @code{<aronsson@@lysator.liu.se>} @*
Lars Willför @code{<willfor@@lysator.liu.se>}
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
38
39
40
@end titlepage


41
@node Top, Uppstart, (dir), (dir)
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
42
@ifinfo
43
Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.39
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
44
45
46
@end ifinfo

@menu
47
48
49
50
51
52
53
54
* Uppstart::          Uppstart
* Köra LysKOM::         Köra LysKOM
* Namn::            Namn
* Skriva inlägg::        Att skriva inlägg
* Flaggor::           Flaggor
* Variabler::          Variabler
* Hookar::           Hookar
* Environmentvariabler::    Environmentvariabler
55

56
57
58
59
60
61
62
63
* Buggrapporter::        Buggrapporter
* Filer::            Filer
* Index::            Index
* Tangenterna::         Tangenterna
* Variabelindex::        Variabelindex

 --- Den specificerade nodlistan ---

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
64
65
Uppstart

66
67
68
69
70
71
72
73
* Lysator::			Koppla upp sig från lysator.
* Andra maskiner::		Hur du för annars.


Köra LysKOM

* Prompten::			Hur LysKOMs prompt fungerar.
* Scrollning::			Hur LysKOM scrollar och varför.
David Byers's avatar
David Byers committed
74
* Filtrering::         Hur du väljer bort vissa inlägg.
75
76
77
78
79
80
* Kommandon::			Vilka kommandon finns och vad gör de.

* Administratörskommandon::	Administratörskommandon

Kommandon

81
* Läsa::			De vanligaste kommandona för att läsa inlägg.
82
83
84
85
86
87
88
89
90
* Få hjälp::			Hjälpkommandot är beskrivet

* Skriva::			Skriva
* Lista::			Kommandon för att lista information.
* Sluta::			När du har läst klart

* Annat::			
* Ändra::			Kommandon för att ändra dina parametrar.

91
* Återse::			Kommandon för att återse inlägg.
92
93
* Status::			Kommandon för att få status.

94
* Spara text::			Spara ett eller flera inlägg
95
96
97
98
99
100
* Markeringar::			Kommandon för att hantera markeringar.
* Skapa::			Kommandon för att skapa möten.
* Kommandon för att addera och subtrahera:: Kommandon för att addera och subtrahera.
* Ändra personuppgifter::	
* Ändra mötesuppgifter::	
* Meddelande::			Meddelande
David Byers's avatar
David Byers committed
101
* Filtrera::          Kommandon för att filtrera inlägg.
102
103
104
105
106
107
108
109
110
* Prioritera::			Kommando för att prioritera om möten.

* Ändra inställningarna::	

Ändra

* Ändra personuppgifter::	övriga ändrakommandon för personer.
* Ändra mötesuppgifter::övriga ändrakommandon för möten.
* Ändra inställningarna:: Hur man ändrar LysKOMklientens parametrar.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
111
112
@end menu

113

114
@node Uppstart, Lysator, Top, Top
115
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
@chapter Uppstart
@ifinfo
Det är olika procedurer för att komma in i LysKOM beroende på 
vilken maskin du kopplar upp dig ifrån. De är alla beskrivna här 
nedan.


@menu
* Lysator::			Koppla upp sig från lysator.
* Andra maskiner::		Hur du för annars.

@end menu
@end ifinfo
129
@node Lysator, Andra maskiner, Uppstart, Uppstart
130
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
131
132
133
@section Från Lysators maskiner

Enklast är att köra LysKOM från någon av Lysators UNIX-maskiner.
134
När man har startat Emacs räcker det med att skriva:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
135
@example
136
M-x lyskom RET
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
137
138
139
140
141
@end example
för att sätta igång. Svara på frågan om server med
att trycka @key{RET}.


142
@node Andra maskiner, Köra LysKOM, Lysator, Uppstart
143
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
144
145
@section Från andra maskiner

146
147
Om du vill hämta LysKOMs emacslispklient från någonstans utanför LiTH
kan du hämta den senaste versionen via anonym ftp från
148
149
150
151
@file{ftp.lysator.liu.se}. Ange din emailadress som lösenord. Gå ner i
directoryt @file{pub/lyskom/elisp-client} och skriv @code{get
lyskom-X.el.gz} där @code{X} är det högsta nummer du kan hitta i det
directoryt. Filen med det högsta numret är alltid den senaste
152
153
154
155
156
157
158
versionen. Dessutom hämtar du denna dokumentation från filen
@code{elisp-client.info-X.tar.gz}. När överföringen är klar, bryt
förbindelsen genom att skriva @code{quit}.@refill

Du installerar LysKOMs emacslispklient genom att flytta den hämtade
filen till det lokala emacslispbiblioteket @file{site-lisp} under namnet
@file{lyskom.el} och lägga in en rad
159
@example
160
(autoload 'lyskom "lyskom" "Köra LysKOM" t)
161
@end example
162
i filen @file{defaults.el} i samma directory.
163
164
165

Dokumentationen installerar du genom att packa upp tar-arkivet och
flytta alla dess filer till ditt lokala info-bibliotek. Antagligen
166
@code{/usr/linfo} eller något liknande. Sedan skriver du in en rad i
167
168
169
filen @code{/usr/info/dir} som pekar ut elisp-client.

Om du bara skall installera klienten för dig själv, ett måste om du inte
170
får lov att installera emacslispprogram på systemet, så flyttar du
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
istället filen med namnet @file{lyskom.el} till ditt egna emacslispbibliotek
och stoppar in raden ovan i din @file{.emacs}-fil.

Det kan löna sig att byte-kompilera klienten.
@inforef{Lispbibliotek för emacs,Lisp Libraries,emacs}.

Denna dokumentation finner du som sagt på samma ställe under namnet
@file{elisp-client.info-X.tar.gz} för den infoiserade versionen och
@file{elisp-client.txt-X.gz} för den enkla text-versionen. Detta
dokument är ett texinfodokument och om du planerar att skriva ut det på
skrivar så kontakta utvecklarna via email till
@file{lyskom@@lysator.liu.se} så kan de generera en @file{.dvi}-fil
eller en postscript-fil.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
185

186
@node Köra LysKOM, Namn, Andra maskiner, Top
187
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
188
189
190
191
192
193
@chapter Köra LysKOM


@menu
* Prompten::			Hur LysKOMs prompt fungerar.
* Scrollning::			Hur LysKOM scrollar och varför.
David Byers's avatar
David Byers committed
194
* Filtrering::         Hur du väljer bort vissa inlägg.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
* Kommandon::			Vilka kommandon finns och vad gör de.

* Administratörskommandon::	Administratörskommandon
@end menu
@node Prompten, Scrollning, Köra LysKOM, Köra LysKOM
@section Prompten

När LysKOM är klart att ta emot ett kommando skrivs en prompt ut. Den
kan se ut på t.ex följande sätt:

@example
Gå till nästa möte -
Läsa nästa text -
Se tiden - 
@end example
210
När du ser prompten kan du ge ett kommando.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
211

David Byers's avatar
David Byers committed
212
@node Scrollning, Filtrering, Prompten, Köra LysKOM
213
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
214
215
216
217
218
@section Scrollning

Om inte allt ryms på skärmsidan så syns en procentsats i mode-raden.
Tryck på mellanslag när du läst klart så scrollas nästa sida fram.

David Byers's avatar
David Byers committed
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
@node Filtrering, Kommandon, Scrollning, Köra LysKOM
@comment node-name, next, previous, up
@section Filtrering

För att hantera den stora mängd information som kan finnas i LysKOM
finns funktioner för att filtrera inlägg. Filtrering innebär att inlägg
med vissa egenskaper inte visas.

LysKOMs filtreringsfunktioner är mycket flexibla, och tillåter filter
som fritt kombinerar författare, ärende, textinnehåll och mottagare,
angivna som text, med reguljära uttryck eller, för författare och
mottagare, nummer. Varje del i ett filter kan omfatta alla inlägg som
antingen uppfyller eller inte uppfyller villkoren.

Filtreringen kan göras på tre olika sätt:

@table @asis
@item Visa inte
Visa första raden i inläggshuvudet och lista kommentarer till
inlägget. Denna filtermetod är mest användbar om man vill välja om man
skall se vissa inlägg i en diskussion.

@item Hoppa över
Hoppa över texten och hämta nästa text i läslistan. Endast ett
meddelande om att inlägget har hoppats över visas. Denna metod är
användbar om man aldrig vill se vissa inlägg i en diskussion.

@item Hoppa över kommentarer
Som hoppa över, men hoppar dessutom över alla kommentarer under
inlägget. Denna metod är användbar om man helt vill undvika vissa
diskussioner.

@end table

Filter är antingen tillfälliga eller permanenta. Tillfälliga filter
försvinner när du avslutar Emacs.

@node Kommandon, Administratörskommandon, Filtrering, Köra LysKOM
257
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
258
259
260
261
262
263
264
@section Kommandon

Det finns två slags kommandon, dels de som är bundna till enskilda
tangenter, dels de som du måste ange i klartext. Många kommandon kan
anges på båda sätten. För att ange ett kommando med dess fulla namn
trycker du tangenten @kbd{a}, vilket skall uttydas @code{(Något) Annat},
@kindex a
265
ett kommando som fanns i gamla QZ-KOM. Detta ger dig en fråga på Emacs
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
266
267
268
269
meddelanderad och du kan nu trycka @kbd{?} och få en lista på vilka
kommandon som finns.

Antalet kommandon ökar hela tiden med ökande versionsnummer.
270
Följande kommandon finns i LysKOMs emacslispklient i den version 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
271
272
273
274
275
276
277
278
som anges i titeln på detta dokument. Först visas vilken tangent
som funktionen ligger på och därefter vad man anger under @kbd{a}.
I mötet @samp{LysKOM Elispklient; diskussion och ideer} på Lysators
LysKOM-system diskuteras nyheter om klienten. När en ny version
släpps annonseras det också i det mötet, för det mesta
tillsammans med en lista på de ändringar som är gjorda sen
förra versionen.

279
280
De flesta kommandon kan avbrytas med @kbd{C-g}.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
281
@menu
282
* Läsa::			De vanligaste kommandona för att läsa inlägg.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
283
284
285
286
287
288
289
290
291
* Få hjälp::			Hjälpkommandot är beskrivet

* Skriva::			Skriva
* Lista::			Kommandon för att lista information.
* Sluta::			När du har läst klart

* Annat::			
* Ändra::			Kommandon för att ändra dina parametrar.

292
* Återse::			Kommandon för att återse inlägg.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
293
294
* Status::			Kommandon för att få status.

295
* Spara text::			Spara ett eller flera inlägg
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
296
297
298
299
300
301
* Markeringar::			Kommandon för att hantera markeringar.
* Skapa::			Kommandon för att skapa möten.
* Kommandon för att addera och subtrahera:: Kommandon för att addera och subtrahera.
* Ändra personuppgifter::	
* Ändra mötesuppgifter::	
* Meddelande::			Meddelande
David Byers's avatar
David Byers committed
302
* Filtrera::          Kommandon för att filtrera inlägg.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
303
304
305
306
307
* Prioritera::			Kommando för att prioritera om möten.

* Ändra inställningarna::	
@end menu
@node Läsa, Få hjälp, Kommandon, Kommandon
308
@comment node-name, next, previous, up
309
@subsection Kommandon för att läsa inlägg.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
310
311
312
313
314
315

@table @asis

@item @key{SPC}
@itemx (mellanslag)
@itemx @key{RET}
316
317
318
@ifinfo
@kindex @key{ }
@end ifinfo
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
319
320
321
@kindex SPC
@kindex mellanslag
@kindex rymdkrogen
322
@kindex space
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
323
324
325
326
327
328
@kindex RETURN
Utför defaulthandlingen, dvs det som står i prompten.


@item @key{LFD}
@itemx (eller @key{NEWLINE})
329
@itemx @kbd{j}
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
330
331
@kindex NEWLINE
@kindex LINEFEED
332
@kindex j
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
333
334
335
336
337
338
339
340
Samma som mellanslag eller @key{RET}, men placera först markören
överst på skärmen.


@item @kbd{ni}
@itemx @code{Läsa nästa inlägg}
@findex Läsa nästa inlägg
@kindex ni
341
342
Gå till nästa inlägg och visa det. Om du håller på att återse sparas
informationen om vad du återser undan. Med @kbd{ån} kan du sedan
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
återse nästa inlägg.


@item @kbd{nm}
@itemx @code{Gå till nästa möte}
@findex Gå till nästa möte
@kindex nm
Går till nästa möte med olästa inlägg. Alla olästa i det nuvarande
mötet sparas och mötet placeras sist i listan över möten med
olästa inlägg.


@item @kbd{h}
@itemx @code{Hoppa över alla kommentarer}
@findex Hoppa över alla kommentarer
@kindex h
Hoppa över alla kommentarer till det senast lästa inlägget, dvs
markera dem som lästa utan att visa dem. Detta sker rekursivt så
att alla kommentarer till kommentarerna också markeras som lästa,
362
363
364
osv. För att undvika att detta kommando jobbar för evigt läsmarkerar 
och söker klienten bara rekursivt vidare om kommentaren i varje steg
är nyare än det kommenterade inlägget.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
365

David Byers's avatar
David Byers committed
366
367
368
369
370
371
@item @kbd{H}
@itemx @code{Superhoppa}
@findex Superhoppa
@kindex H
Skapa ett filter som hoppar över alla texter i det aktuella mötet med
samma ärenderad som den senast lästa texten. Detta kommando är bra om
372
man vill hoppa över alla grenar i en gammal diskussion.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

@item @kbd{e}
@itemx @code{Endast läsa senaste}
@findex Endast läsa senaste
@kindex e
Man får ange ett antal inlägg som man vill läsa i det nuvarande
mötet. Alla andra inlägg i mötet markeras såsom lästa. 


@item 
@itemx @code{Uppskjuta läsning}
@findex Uppskjuta läsning
Man får ange hur många inlägg i mötet man vill läsa nu.
Klienten kommer att "glömma bort" att du borde få läsa alla utom
de sista N inläggen i det möte du befinner dig i. Nästa gång du
startar klienten kommer du att få läsa de "bortglömda" inläggen.
De glöms bara tillfälligt.


@item @kbd{M-p}
@itemx @code{(Spring till) början av texten}
@findex (Spring till) början av texten
@findex Början av texten
396
@findex Föregående inlägg
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
397
398
@kindex M-p
Detta kommando är bara till för att snabbare kunna hitta början på
399
det inlägg man är vid, eller hitta föregående inlägg.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
400
401
402
403
404
405

@item @kbd{M-n}
@itemx @code{(Spring till) nästa text}
@findex (Spring till) nästa text
@findex Nästa text
@kindex M-n
406
407
Detta kommando är motsatsen till @kbd{M-p}. Det springer till nästa
inlägg istället.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418


@item @key{DEL}
@itemx @code{Scrolla ner}
@findex Scrolla ner
@findex scroll-down
@kindex DEL
Detta kommando rullar tillbaka skärmen så att man kan se det som skrevs
innan. För att komma framåt igen är det bara att trycka @key{SPC}. 
@end table
@node Få hjälp, Skriva, Läsa, Kommandon
419
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
@subsection Få hjälp

Du kan alltid få hjälp.

@table @asis
@item @kbd{?}
@itemx @code{Hjälp}
@findex Hjälp
@kindex ?
Beskriv LysKOM-moden och alla dess tangentbordsbindningar.
Om du redan gett en del av ett kommando och trycker @kbd{?} så får du en
lista på vilka alternativa kommandon som finns från det läget.
Alternativlistan innehåller vad du skulle tryckt för att välja
just det alternativet samt kommandots namn.

@end table
@node Skriva, Lista, Få hjälp, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up
@subsection Skriva

440
Här är samtliga kommandon som används för att skriva ett inlägg listade.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465

@table @asis

@item @kbd{b}
@itemx @code{Skicka brev}
@findex Skicka brev
@kindex b
Skicka ett brev till en person eller ett möte. Programmet frågar
efter vilket möte/person som man vill skicka brevet till. Man kan
skicka brev även till slutna möten. Om personen eller mötet har en
lapp på dörren så visas lappen i LysKOM-bufferten. 


@item @kbd{i}
@itemx @code{Skriva ett inlägg}
@findex Skriva ett inlägg
@kindex i
Skriv ett inlägg i det möte där du befinner dig för tillfället. Se
avsnittet nedan som beskriver vad du kan göra medan du skriver.


@item @kbd{k}
@itemx @code{Kommentera inlägget}
@findex Kommentera inlägget
@kindex k
466
@kindex C-u k
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
467
Kommentera det senast lästa eller skrivna inlägget. Man kan också
468
469
470
471
kommentera ett valfritt inlägg genom att istället för att trycka @kbd{k}
trycka inläggsnummret för det inlägg man vill kommentera följt av
@kbd{k}. Alternativ till detta är att trycka @kbd{C-u k} varpå man får
ange inläggsnumret.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
472

473
474
475
476
Om inlägget skulle ha flera mottagare så får man, för var och en av
dessa mottagare en kontrollfråga om man vill att den skall vara kvar som
mottagare eller inte. Detta går givetvis att stänga av, med flaggan
@code{kom-confirm-multiple-recipients}.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491


@item @kbd{K}
@itemx @code{Kommentera föregående inlägg}
@findex Kommentera föregående inlägg
@kindex K
Kommentera det näst senast lästa eller skrivna inlägget. Det kan 
vara bra om man gör @kbd{åk} (@code{Återse det kommenterade}) innan man
bestämmer sig för att kommentera.


@item @kbd{F}
@itemx @code{Fotnot till inlägg}
@findex Fotnot till inlägg
@kindex F
492
493
494
495
496
497
@kindex C-u F
Skriv en fotnot till det senast lästa inlägget. Kommandot fungerar som
kommandot @code{Kommentera inlägget}. Observera att om man inte explicit
anger inläggsnummer skriver man alltid fotnoter till senast lästa
inlägg. Detta innebär att man "tvingas" återse sitt senast skrivna inlägg
innan man kan skriva en fotnot till det.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
498
499
500
501
502
503


@item @kbd{p}
@itemx @code{Personligt svar}
@findex Personligt svar
@kindex p
504
@kindex C-u p
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
505
Skriv ett personligt svar till författaren av det senast lästa
506
inlägget.
507

508
Man kan, liksom när man skriver kommentarer, skriva personligt svar till
509
510
godtyckligt inlägg genom att antingen skriva inläggsnummer @kbd{p} eller
@kbd{C-u p} följt av inläggsnumret och @kbd{RET}.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522


@item @kbd{P}
@itemx @code{Personligt svar på föregående inlägg}
@findex Personligt svar på föregående inlägg
@kindex P
Skriv ett personligt svar till författaren av det näst senast
lästa inlägget. Jämför kommentera föregående 
inlägg.

@end table

523
@node Lista, Sluta, Skriva, Kommandon
524
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
@subsection Lista

Du kan lista olika saker med dessa olika kommandona.

@table @asis
@item @kbd{v}
@itemx @code{Vilka är inloggade}
@findex Vilka är inloggade
@kindex v
Visa en lista över de personer som är inloggade i LysKOM för
535
536
537
tillfället. Man får dessutom reda på vilken maskin de kör ifrån samt vad
de sysslar med just nu. Inloggningarna visas i sessionsnummerordning och
den egna inloggningen markeras med en asterisk precis efter
538
sessionsnumret.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
539
540
541
542
543
544
545
546


@item @kbd{lm}
@itemx @code{Lista möten}
@findex Lista möten
@kindex lm
Lista alla möten som matchar ett givet mönster. LysKOM frågar
efter mönstret innan sökningen startar. En asterisk (@code{*}) skrivs
547
548
549
550
ut framför namnet på alla möten som man inte är medlem i. Om man ger ett
tomt mönster så listas alla möten (utom de hemliga). Observera att det
kan ta väldigt lång tid om det finns många möten, som på Lysators
LysKOM.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594


@item @kbd{ln}
@itemx @code{Lista nyheter}
@findex Lista nyheter
@kindex ln
Lista alla nyheter, dvs alla möten i vilka du har olästa inlägg.
Talar också om hur många olästa du har i resp. möte.


@item @kbd{lN}
@findex Lista nyheter
@kindex lN
Samma som @kbd{ln}, men använder en något långsammare metod. Detta anrop
finns endast med som kontroll eftersom metoden som används för
@kbd{ln} visserligen är snabbare, men också mycket mer komplicerad.
Detta kommando kommer att försvinna snart(?).


@item @kbd{lp}
@itemx @code{Lista personer}
@findex Lista personer
@kindex lp
Lista alla personer som matchar ett givet mönster. LysKOM frågar
efter mönstret innan sökningen startar.


@item @kbd{ls}
@itemx @code{Lista medlemsskap}
@findex Lista medlemsskap
@kindex ls
Listar vilka möten du är medlem i, vilka prioriteter som gäller
för mötena samt hur många olästa du har i varje möte.


@item @kbd{lä}
@itemx @code{Lista ärenden}
@findex Lista ärenden
@kindex lä
Listar ärenden och författare på de inlägg som du har olästa i
mötet, eller på dina markerade inlägg, när du har prompten 
@code{Återse nästa markerade -}.
@end table

595
@node Sluta, Annat, Lista, Kommandon
596
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
@subsection Sluta

@table @asis
@item @kbd{S}
@itemx @kbd{q}
@itemx @code{Sluta}
@findex Sluta
@kindex S
@kindex q
Avslutar LysKOM. Det går lika bra att sluta genom att gå ur Emacs
eller ta bort LysKOM-bufferten.
608
609
610
611

Om du har inlägg som du börjat skriva på och sedan varken slängt eller
skickat in till LysKOM-servern så kommer du att få en extra
kontrollfråga om du verkligen vill sluta trots att du har oinskickade
612
inlägg.
613
614

Om du väljer att gå ur lyskom genom att avsluta Emacs och har
615
oinskickade buffertar kommer LysKOMs emacslispklient att se till att Emacs
616
betraktar LysKOM som en viktig process. Om du däremot har skickat in
617
eller slängt alla dina inlägg ser LysKOMs emacslispklientent till att Emacs inte
618
619
betraktar LysKOM som en viktig process. Om du får en kontrollfråga:
"Active processes exist; kill them and exit anyway? (yes or no)" innebär
620
det alltså att du har oinskickade inlägg. @footnote{För att detta skall
621
622
623
fungera korrekt krävs att du kör en emacs version 18.58 eller senare.}


Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
624
625
626
@end table

@node Annat, Ändra, Sluta, Kommandon
627
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
628
629
630
@subsection övriga kommandon i LysKOM.

@table @asis
631
@item @kbd{M-x kom-recover}
632
633
@itemx @code{Återstarta kom}
@findex Återstarta kom
634
@kindex M-x kom-recover
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
635
636
637
638
639
Nollställer diverse interna strukturer i klienten. Används då
klienten har hängt sig eller då klienten och servern har kommit ur
fas. Det kan de göra om man trycker @code{C-g} @kindex C-g
vid olämpliga tillfällen.

640
641
Om klienten hänger sig på detta vis beror det egentligen på att det är
en bugg i klienten. Se till att skapa en buggrapport innan du ger det
642
här kommandot. Se även @ref{Buggrapporter}.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
643
644
645
646

@item @kbd{t}
@itemx @code{Se tiden}
@findex Se tiden
647
@kindex t
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
Visar vad klockan är.


@item @kbd{fu}
@itemx @code{Få uppmuntran}
@findex Få uppmuntran
@kindex fu
Ger den dystre användaren lite ljus i mörkret.


@item @kbd{fs}
@itemx @code{Få skäll}
@findex Få skäll
@kindex fs
Tar ner den uppblåste användaren på jorden.


@item @kbd{V}
@itemx @code{Vänta på ett inlägg}
@findex Vänta på ett inlägg
@kindex V
Stoppar LysKOM och väntar på att ett inlägg med prioritet högre än
nästa möte man kommer till skall skrivas. Vill man bryta av innan
är det bara att ge ett kommando.

Om du inte vill att inlägg med låg prioritet, men högre än nästa
möte, ska avbryta väntafunktionen så kan du ange prioriteten som
måste överskridas med ett prefixargument.

677
678
679
680
681
682
683
Från och med version 0.39 av klienten fungerar detta kommando på ett
sätt som gör det mindra användbart. Det finns därför ingen större
anledning att använda detta kommando i nyare versioner.

@ifset fjuk

DETTA KOMMANDO FINNS INTE SEDAN 0.39
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
684
685
686
687
688
689
690
691
692

@item 
@itemx @code{Visa vilkalistan}
@findex Visa vilkalistan
LysKOM underhåller en lista över alla personer som är inne
i LysKOM just nu och den kan man får fram i ett temporärt fönster
med detta kommando. Höjden på detta fönster regleras med 
variabeln @code{kom-who-buffer-size-when-displaying}.

693
694
695
Detta fungerar givetvis inte om man har slagit av hanteringen av
Vilkabufferten. @xref{Vilkabufferten}

696
697
@end ifset

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
698
699
700
701
702
703
@item 
@itemx @code{Kasta ut en session}
@findex Kasta ut en session
Du kan slänga ut en session som har hängt sig eller som du
glömt på någon annan maskin. Du kan bara slänga ut 
sessioner där personer som du är organisatör för är
704
inloggade om du inte är i administratörsmod.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
705

706
707
708
709
710
711
712
@item
@itemx @code{Visa user-arean}
@findex Visa user-arean
Detta kommando är mest till för de som utvecklar elisp-klienten. Det
skriver ut innehållet i din user-area, det vill säga det inlägg som
innehåller värdet på de variabler som sparas i servern.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
713
714
715
716
@end table

@ifinfo
@node Ändra, Återse, Annat, Kommandon
717
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
@subsection Ändra

Du kan ändra dina egna parametrar med olika kommandon.

Presentationen ändrar du med:
@end ifinfo

@table @asis
@item @kbd{äp}
@itemx @code{Ändra presentation}
@findex Ändra presentation
@kindex äp
ändrar presentationen för ett möte eller en person. LysKOM frågar
efter vilken person/möte som presentationen skall ändras för och
placerar dig i redigeringsläge. Om du bara trycker @kbd{RET} så
ändrar du din egen presentation.
@end table
@menu
* Ändra personuppgifter::	övriga ändrakommandon för personer.
* Ändra mötesuppgifter::övriga ändrakommandon för möten.
* Ändra inställningarna:: Hur man ändrar LysKOMklientens parametrar.
@end menu

@ifinfo
@node Återse, Status, Ändra, Kommandon
743
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
744
745
@subsection Återse

746
Det finns flera olika kommandon för att återse olika inlägg. De är 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
747
748
749
750
751
752
753
754
755
listade nedan.

@end ifinfo

@table @asis
@item @kbd{å @key{SPC}}
@itemx @code{Återse text}
@findex Återse text
@kindex å 
756
757
758
Återse en eventuellt tidigare läst inlägg. Om du anger ett nummer
direkt efter @kbd{å}:et så visar LysKOM dettaa inlägg. Om du ger ett
mellanslag så frågar LysKOM efter inläggsnummer.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
759
760
761
762
763
764


@item @kbd{åo}
@itemx @code{Återse omodifierat}
@findex Återse omodifierat
@kindex åo
765
Återse det senast föregående lästa inlägget utan att konvertera enligt
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
konverteringstabellen.


@item @kbd{åk}
@itemx @code{Återse det kommenterade}
@findex Återse det kommenterade
@kindex åk
Återse det eller de inlägg som det senast lästa inlägget är en
kommentar till. Om inte det senast lästa är en kommentar utan ett
originalinlägg så ger LysKOM ett felmeddelande.


@item @kbd{åak}
@itemx @code{Återse alla kommentarer}
@findex Återse alla kommentarer
@kindex åak
Återse alla inlägg som är kommentarer till det senast lästa
inlägget.


@item @kbd{åar}
@itemx @code{Återse alla kommentarer rekursivt}
@findex Återse alla kommentarer rekursivt
@kindex åar
Återse alla inlägg som är kommentarer till det senast lästa
inlägget. Detta sker rekursivt så att även kommentarer till dessa
kommentarer återses. 


795
796
@item @kbd{åu}
@itemx @kbd{år}
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
797
798
@itemx @code{Återse urinlägget}
@findex Återse urinlägget
799
@kindex åu
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
800
@kindex år
801
Återser originalinlägget som gav upphov till den kommentarkedja
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
802
803
804
805
806
807
808
som det senast lästa inlägget ingår i.


@item @kbd{ån}
@itemx @code{Återse nästa}
@findex Återse nästa
@kindex ån
809
Återser nästa inlägg i återsestacken.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
810
811
812
813
814
815


@item @kbd{ås}
@itemx @code{Återse senaste}
@findex Återse senaste
@kindex ås
816
@c +++ Denna dok behöver kontrolleras
817
Återse de senaste N inläggen av X i mötet M. LysKOM frågar efter
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
personen X och mötet M. N är prefixargument. 

Om man inte ger något prefixargument sätts N@code{=1}. Om man anger N@code{=0}
får man se @emph{alla} inlägg av X till M. Om N är negativt så får du se
de abs(N) första inläggen av X i mötet M.

Om man inte anger X får man se de senaste N inläggen i mötet M.
Default för mötet är det möte du är i. Om man inte anger M får man
se de senaste N inläggen av X. 

828
M kan vara din egen brevlåda, men du kan inte återse inlägg till
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
någon annans brevlåda. Det beror på en bug i server som kommer att
rättas, förhoppningsvis före sommaren 1991.


@item @kbd{åi}
@itemx @code{Återse igen}
@findex Återse igen
@kindex åi
Återse de senaste X normalt lästa inlägg.


@item @kbd{åh}
@itemx @code{Återse hoppa}
@findex Återse hoppa
@kindex åh
Avslutar alla återsekommandon.


@item @kbd{ål}
@itemx @code{Återse lista}
@findex Återse lista
@kindex ål
Visar vilka inlägg som kommer att återses, dvs resulatet av alla
fortfarande aktiva återsekommandon. 


@item @kbd{åp}
@itemx @code{Återse presentation}
@findex Återse presentation
@kindex åp
Frågar efter namnet på en person eller ett möte och visar
presentationen för denna person/möte.


@item @kbd{åt}
@itemx @code{Återse träd}
@findex Återse träd
@kindex åt
Samma som @code{Återse urinlägget} + @code{Återse alla kommentarer rekursivt}
för det senast lästa inlägget.


@item @kbd{B}
@itemx @code{(Återse) Baklänges}
@findex Baklänges
@kindex B
Vänder på ordningen som de inlägg man gör återse på presenteras.
Om man t ex återser de senaste N av någon så vill man kanske
återse dem bakifrån i stället för framifrån.

@end table

@ifinfo
@node Status, Spara text, Återse, Kommandon
883
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
@subsection Status

Du kan få status för personer och möten med dessa olika kommandon.

@end ifinfo

@table @asis
@item @kbd{sm}
@itemx @code{Status (för) möte}
@findex Status (för) möte
@kindex sm
Visar upp en del intressanta data för ett möte. Om mötet har en
lapp på dörren så visas denna.

Om man vill se en lista på alla medlemmar i mötet och hur många 
olästa de olika personerna har så skall man svara @kbd{j} på 
frågan. Annars skall man svara @kbd{n}.

@item @kbd{sp}
@itemx @code{Status (för) person}
@findex Status (för) person
@kindex sp
Visar upp en del intressanta data om en person. Om personen har en
lapp på dörren så visas denna. 

Efter eventuell lapp så kan man få en lista på vilka möten 
personen är medlem i och hur många olästa han har i dem.
Vill man inte ha denna lista skall man svara @kbd{n} på frågan.
@end table

914
@node Spara text, Markeringar, Status, Kommandon
915
@comment node-name, next, previous, up
916
@subsection Spara ett eller flera inlägg
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
917
918
919
920
921
922

@table @asis
@item @kbd{st}
@itemx @code{Spara text (på fil)}
@findex Spara text (på fil)
@kindex st
923
924
925
Spara det senast lästa inlägget på fil. Frågar efter filnamn.

Om man anger ett prefixargument sparas de sista @code{n} inläggen.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
926
927
928
@end table

@ifinfo
929
930
@node Markeringar, Skapa, Spara text, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
@subsection Markeringar

En markering är ett litet märke som du sätter på ett inlägg som gör
att du snabbt kan hitta tillbaka till det inlägget igen.

Du hanterar markeringar med följande kommandon:

@end ifinfo

@table @asis
@item @kbd{M}
@itemx @code{Markera (inlägg)}
@findex Markera (inlägg)
@kindex M
Frågar efter inläggsnummer och markerar inlägget med ett nummer.
Det senast lästa inlägget är default att markeras. Alla markerade
inlägg eller markerade inlägg med en viss markering kan senare
återses (se nedan).

Om man inte har satt variabeln @code{kom-default-mark} till någonting
så markeras inlägget med markeringen @code{100}. Om man satt variabeln
@code{kom-default-mark} till @code{nil} så frågar den även efter vilket
nummer markeringen skall ha.

@item @kbd{A}
@itemx @code{Avmarkera (inlägg)}
@findex Avmarkera (inlägg)
@kindex A
Frågar efter inläggsnummer och tar bort den eventuella markeringen
från det inlägget. Det senast lästa inlägget är default.


@item @kbd{åam}
@itemx @code{Återse alla markerade}
@findex Återse alla markerade
@kindex åam
återser alla inlägg som tidigare markerats med hjälp av @code{M} eller
@code{Markera (inlägg)}.


@item @kbd{åm}
@itemx @code{Återse markerade}
@findex Återse markerade
@kindex åm
Frågar efter en markering och visar upp alla markerade inlägg med
976
just den markeringen. Normalt markerar LysKOMs emacslispklient med markering 100.
977
@xref{Variabler, kom-default-mark}.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
978
979
980

@end table

981
@iftex
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
982
983
984
@subsection Kommandon under annat
Här följer några funktioner som inte ligger på några egna tangenter,
men som kan hittas under @kbd{a}
985
@end iftex
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
986

987
@node Skapa, Kommandon för att addera och subtrahera, Markeringar, Kommandon
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
@comment node-name, next, previous, up
@subsection Skapa

@table @asis
@item @code{Radera (text)}
@findex Radera (text)
Frågar efter inläggsnummer och raderar inlägget. Man kan även ange
inläggsnumret som prefixargument.
@end table

@node Kommandon för att addera och subtrahera, Ändra personuppgifter, Skapa, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up
@subsection Kommandon för att addera och subtrahera.

1002
1003
Man kan addera en mottagare eller extra kopiemottagare till ett inlägg, en
medlem till ett möte eller ett inlägg som kommentar till ett annat inlägg.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1004
1005
1006
1007
1008

@table @asis

@item @code{Addera mottagare}
@findex Addera mottagare
1009
1010
1011
1012
1013
Frågar efter inläggsnummer och namnet på ett möte eller en person.
Defaultvärdet för inläggsnumret är senast lästa inlägg och defaultvärdet
för mötet är det senast adderade mötet.

Du får bara addera möten som du får lov att skriva inlägg i.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1014
1015
1016
1017
1018


@item @code{Addera extra kopiemottagare}
@findex Addera extra kopiemottagare
Samma som Addera mottagare men adderar en mottagare av typen extra
1019
1020
1021
1022
1023
kopiemottagare istället. Defaultvärdet för inläggsnumret är senast lästa
inlägg och defaultvärdet för mötet är den senast adderade extra
kopiemottagaren.

Du får bara addera möten som du får lov att skriva inlägg i.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1024
1025
1026
1027


@item @code{Subtrahera mottagare}
@findex Subtrahera mottagare
1028
1029
Frågar efter inläggsnummer och namnet på ett möte eller en person.
Inlägget får då inte längre angivet möte eller person som mottagare.
1030
Defaultvärdet för i inläggsnumret är senast lästa inlägg och defaultvärdet
1031
1032
1033
1034
för mötet/personen är det möte som vi står i just nu.

Du får bara ta bort en mottagare om du är organisatör för mottagaren
eller författare till inlägget.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1035
1036
1037
1038


@item @code{Addera kommentar}
@findex Addera kommentar
1039
1040
1041
Frågar efter två inläggsnummer. Det första inlägget kommer att
kommenteras av det andra. Default för det kommenterade inlägget
är senaste refererade inläggen.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1042
1043
1044
1045


@item @code{Subtrahera kommentar}
@findex Subtrahera kommentar
1046
1047
Frågar efter två inläggsnummer. Om det första inlägget, som har
aktuellt inlägg som default, är kommenterad av det andra inlägget
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1048
1049
1050
1051
1052
kommer denna bindning att plockas bort.

@end table

@node Ändra personuppgifter, Ändra mötesuppgifter, Kommandon för att addera och subtrahera, Kommandon
1053
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
@subsection Ändra personuppgifter

@table @asis

@item @code{Börja med nytt namn}
@findex Börja med nytt namn
Logga ut den nuvarande personen ur LysKOM och börja med en ny
person utan att starta en ny session.


@item @code{Ändra namn}
@findex Ändra namn
Frågar efter vilket möte eller vilken person som skall ändra namn
samt det nya namnet. Om du inte är organisatör för mötet/personen
så misslyckas kommandot.


@item @code{Ändra lösenord}
@findex Ändra lösenord
Frågar efter vem du skall ändra lösenordet för, samt efter
ditt lösenordet. Därefter skall du mata in det nya lösenordet
två gånger. Detta för att fånga felstavningar.

Man kan ändra lösenordet för alla som man är organisatör
1078
för. Om man är administratör kan man ändra lösenordet för
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
vem som helst.


@item @code{Sätt lapp på dörren}
@findex Sätt lapp på dörren
Frågar efter möte eller person som du vill sätta en lapp på för.
Lapp på dörren betyder att en person som försöker skicka brev till
personen/mötet får ett meddelande innan brevet sänds iväg. Detta
kan t ex vara användbart när man reser bort och vill lämna en
temporär adress. Man får också se lappen när man använder
kommandot @code{Status person} på personen.

@item @code{Ta bort lapp på dörren}
@findex Ta bort lapp på dörren
Frågar efter möte eller person och tar bort lappen på dörren för
personen/mötet i fråga.
@end table

@node Ändra mötesuppgifter, Meddelande, Ändra personuppgifter, Kommandon
1098
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1099
1100
@subsection Ändra mötesuppgifter

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1101
@node Meddelande, Filtrera, Ändra mötesuppgifter, Kommandon
1102
@comment node-name, next, previous, up
1103
@subsection Meddelanden
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1104
1105
1106
1107
1108

@table @asis

@item @code{Sända meddelande}
@findex Sända meddelande
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
Frågar efter en person eller ett möte att skicka ett meddelande till. Om
det är en personen så måste denne vara inloggad när meddelandet skickas
eftersom det inte lagras utan skickas direkt. Om det är ett möte så
kommer meddelande skickas till alla inloggade som är medlemmar i
mötet.

Om du innan har mottagit ett meddelande från någon annan så försöker
klienten gissa till vem du vill skicka meddelanden. Hur detta skall
göras styrs av variabeln @code{kom-default-message-recipient}. Om den
sätts till @code{everybody} så antar den att du alltid vill skicka till
alla. Om du istället sätter den till @code{group} eller @code{sender}
kommer den att gissa lite olika beroende på hur det meddelande du sist
mottog såg ut. Om detta var ett personligt meddelande kommer klienten
att gissa att du vill skicka ett personligt svarsmeddelande. Om det var
ett gruppmeddelande kommer den att gissa att du vill skicka ett
gruppmeddelande till samma grupp om du har satt
@code{kom-default-message-recipient} till @code{group}, eller ett
personligt meddelande till sändaren om du har satt den till
@code{sender}.

Om du inte ändrar variabeln är den satt till @code{group}.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1130
1131
1132
1133
1134
1135

Därefter frågar LysKOM efter meddelandet som du vill skicka och
skickar iväg det till mottagarna. 

@end table

David Byers's avatar
David Byers committed
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
@node Filtrera, Prioritera, Meddelande, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up
@subsection Filtrera
@comment byers

@table @asis

@item @kbd{ff}
1144
1145
@itemx @code{Filtrera författare}
@findex Filtrera författare
David Byers's avatar
David Byers committed
1146
1147
1148
1149
1150
@kindex ff
Lägger till ett filter som tar bort alla inlägg av en viss
person. Frågar efter författare, möte och typ av filtrering.

@item @code{fä}
1151
1152
@itemx @code{Filtrera ärende}
@findex Filtrera ärende
David Byers's avatar
David Byers committed
1153
1154
1155
1156
1157
@kindex fä
Lägger till ett filter som tar bort alla inlägg med en viss
ärenderad. Frågar efter ärende, möte och typ av filtrering.

@item @kbd{ft}
1158
1159
@itemx @code{Filtrera innehåll}
@findex Filtrera innehåll
David Byers's avatar
David Byers committed
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
@kindex ft
Lägger till ett filter som tar bort alla inlägg som innehåller en viss
text. Frågar efter text, möte och typ av filtrering.

@item @kbd{äf}
@itemx @code{Ändra Filter}
@findex Ändra Filter
@kindex äf
Poppar upp en ny buffert som listar alla filter. I den här bufferten har
man tillgång till speciella kommandon för att ändra, ta bort och lägga
till nya filter. De kommandon som finns är:

@table @asis

@item @kbd{n, C-n}
Flytta markören till nästa rad i listan.

@item @kbd{p, C-p}
Flytta markören till föregående rad i listan.

@item @kbd{N, M-n}
Flytta markören till nästa filter i listan.

@item @kbd{P, M-p}
Flytta markören till föregående filter i listan.

@item @kbd{>, M->}
Flytta markören till slutet av sista filtret i listan.

@item @kbd{<, M-<}
Flytta markören till första raden av första filtret i listan.

@item @kbd{d, C-d}
Radera den rad markören står på.

@item @kbd{D, M-d}
Radera det filter markören står i.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1198
@item @kbd{i, I}
David Byers's avatar
David Byers committed
1199
1200
Lägg till en rad i ett filter. Frågar efter filterfunktion.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1201
@item @kbd{M-i}
David Byers's avatar
David Byers committed
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
Lägg till ett filter. Frågar efter filtertyp och tidsbegränsning.

@item @kbd{a}
Byt filtertyp. Kommandot växlar mellan alla tillgängliga alternativ.

@item @kbd{t}
Byt tidsbegränsning (bara mellan permanent och tillfällig).

@item @kbd{s}
Spara filterlistan.

@item @kbd{q}
Avsluta.

@end table
@end table

@node Prioritera, Ändra inställningarna, Filtrera, Kommandon
1220
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
@subsection Prioritera

@table @asis

@item @code{Prioritera möten}
@findex Prioritera möten
Poppar upp en ny buffert som listar alla möten man är med i i den
ordning de finns lagrade i servern. I den här bufferten har man
tillgång till speciella kommandon för att kunna flytta om mötena
och ändra prioritet på dem. De kommandon som finns är förutom de
vanliga emacs-kommandona:

@table @asis

@item @kbd{u}
Flytta möte uppåt i listan. Med ett prefixargument flyttas
mötet så många steg.

@item @kbd{n}
Flytta möte neråt i listan. Med ett prefixargument flyttas
mötet så många steg.

@item @kbd{p}
ändra prioritet. Frågar efter ny prioritet på mötet.

@item @kbd{C-k}
@itemx @code{Kill}
Lägger upp mötet på en kill-stack. Med ett
prefixargument läggs de nästa X mötena på kill-stacken.
Att ett möte ligger på kill-stacken markeras genom att
första tecknet på raden är ett minustecken.

@item @kbd{C-y}
@itemx @code{Yank}
Tar översta mötet från kill-stacken och stoppar in
det före den rad du står på. Med ett prefixargument
stoppas de X översta mötena in.

@item @kbd{S}, @kbd{C-c C-c} eller @kbd{q}
Synonymer för att återgå till LysKOM-bufferten. Du kan
även gå till den genom att bara byta buffert (det är
snabbaste sättet att böjra läsa igen) men då kan det hända
att du får läsa saker och ting i fel ordning i den här
sessionen.

@end table

@kbd{C-k} och @kbd{C-y} passar bra för att flytta block av möten till olika
ställen. @kbd{u} och @kbd{n} är bra för den sista "finjusteringen".

@end table

@node Ändra inställningarna, , Prioritera, Kommandon
1274
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
@subsection Ändra inställningarna

@table @asis

@item Ändra variablerna
@findex Ändra variablerna
Poppar upp en ny buffert som listar dina nuvarnade inställningar.
Denna nya buffert har @code{edit-options} moden och ser dessutom 
likadan ut förutom det faktum att den bara innehåller de
variabler som är av intresse för LysKOM.
(@inforef{Edit Options,ändringsmode,emacs}.)

Alla kommandon funkar precis som i @code{edit-options} moden och de 
viktigaste är:
@table @asis
@item @kbd{0}
Sätt värdet till @code{nil}
@item @kbd{1}
Sätt värdet till @code{t}
@item @kbd{s}
Fråga efter värdet och sätt variabeln till det.
@item @kbd{n}
Gå till nästa variabel.
@item @kbd{p}
Gå till föregående variabel.
@end table

När du är nöjd med dina inställningar och vill skicka in dem
till LysKOM så trycker du @kbd{C-c C-c}.

Om du ångrar dig och inte vill skicka in några värden till
LysKOM så trycker du @kbd{C-c C-k}.

1308
Noteras bör att om du ändrar LysKOM-variabler på något annat
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1309
1310
1311
1312
1313
sätt i din emacs än med kommandona beskrivna ovan så kommer det
aktuella värdet att visas i bufferten och sparas.

Om du däremot ändrar värdena i din emacs utan att efter det skicka
in värdena (med @kbd{C-c C-c} i denna bufferten) så kommer
1314
inställningarna du gjort inte att sparas i LysKOM utan går förlorade.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1315
1316
1317
@end table

@node Administratörskommandon, , Kommandon, Köra LysKOM
1318
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1319
1320
1321
1322
1323
1324
@section Administratörskommandon

@table @asis

@item @code{Övergå till administratörsmod}
@findex Övergå till administratörsmod
1325
@ifinfo
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1326
För att kunna utnyttja kommandona på denna sida måste man
1327
1328
1329
1330
1331
@end ifinfo
@iftex
För att kunna utnyttja kommandona i detta avsnitt måste man
@end iftex
först övergå i administratörsmod, vilket sker med detta
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
kommando. Dessutom måste du ha administrativa rättigheter i 
databasen, för att kommandona skall fungera.

@item @code{Övergå till normalmod}
@findex Övergå till normalmod
När man inte längre vill köra i administratörsmod kan
man slå av det med detta kommandot. Det hindrar dig att av misstag 
1339
läsa inlägg som du inte får läsa mm.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349


@item @code{Stäng av servern}
@findex Stäng av servern
Sparar databasen och stänger av servern. Ofta finns det program som
automatiskt startar om servern igen.


@item @code{Sätt loginmeddelande}
@findex Sätt loginmeddelande
1350
Ändrar loginmeddelandet.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360


@item @code{Ta bort loginmeddelande}
@findex Ta bort loginmeddelsde
Tar bort loginmeddelandet.

@end table


@node Namn, Skriva inlägg, Köra LysKOM, Top
1361
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1362
1363
1364
@chapter Namn

När du skall ange ett mötes- eller person-namn så räcker det att
1365
skriva en entydig del av namnet. Till exempel så räcker det (för
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
tillfället) att skriva @samp{ce} för att logga in som @samp{ceder}. Saker inom
parentes räknas inte, så @samp{Anders Andersson} och @samp{(Hej på dig) Anders
(och) Andersson (!)} är precis samma sak. Ofta kan man skriva @samp{m 10}
eller @samp{p 10} i stället för ett möte/en person om man vet att mötet har
nummer 10.

Om namnet består av mer än ett ord, t ex för- och efternamn, så behöver
bara entydiga delar av resp. delar skrivas. Antag att två personer
heter @samp{Lars Aronsson} resp. @samp{Lars Andersson}. @samp{L A} ger ingen entydig
matchning av namnet, men @samp{L Ar} eller @samp{L An} (eller @samp{l an}) kan bara
tolkas på ett sätt. Det räcker alltså i det här fallet att ange 4
tecken för att bestämma vilken person man menar. Detta gäller
naturligtvis också för mötesnamn.


1381
@node Skriva inlägg, Flaggor, Namn, Top
1382
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1383
1384
1385
1386
1387
@chapter Att skriva inlägg

För varje inlägg/kommentar man skriver får man upp en ny buffert. Man
kan skriva på flera inlägg samtidigt, och det spelar ingen roll i
vilken ordning man avslutar dem. Så länge som man har förbindelsen
1388
till servern igång så kan man skicka in inläggen.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1389

1390
Överst i bufferten finns ett antal rader som talar om vem, vad eller
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1391
vilka som blir mottagare, och om det här är en kommentar till en
1392
(eller flera) inlägg. Man kan ändra i det här fältet, men man ska vara
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
försiktig. Det finns fyra olika saker som kan stå här:

@example
Mottagare: <nr> Namn
Extra kopia: <nr> Namn
Kommentar till text nr.
Fotnot till text nr.
@end example

@code{nr} är ett decimalt tal. @code{Namn} är ett mötesnamn. När man ändrar i de
här fälten behöver man inte skriva så mycket. Det räcker med den
1404
första bokstaven i varje rad och numret. I de två första fallen skall
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
numret stå inom klamrar. Ett exempel på hur man kan skriva är:

@example
M<6>
E<80>
K118
K 148
Fotnot 12.
@end example

1415
Det här inlägget kommer att ha @code{möte 6} som mottagare. @code{Möte 80} får en
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1416
1417
extra kopia. (Den enda skillnaden mellan @code{Mottagare} och @code{Extra kopia}
är att när någon kommenterar inlägget kommer kommentarerna bara att gå
1418
1419
till de möten som står som mottagare). Inlägget är en kommentar till
inlägg 118 och 148 och dessutom en fotnot till inlägg 12. (En fotnot och
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1420
en kommentar är i stort sett samma sak, men det är bara författaren
1421
1422
till ett visst inlägg som kan skriva en fotnot till den, och fotnoter
till ett inlägg skrivs ut före alla kommentarer).
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430

Klienten litar blint på det nummer man anger. Ingen kontroll görs att
det stämmer med det som står efter klamrarna.

Man kan blanda rader av typ @code{M}, @code{E}, @code{K} och @code{F} i vilken ordning som
helst, men det får inte finnas några andra rader före ärenderaden. (Inte
ens en blankrad).

1431
1432
Efter alla @code{M}, @code{E}, @code{K} och @code{F}-rader skall det
komma en ärenderad. Den skall se ut så här:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441

@example
Ärende: <Här ska du skriva en rubrik>
@end example

När du kommenterar ett inlägg får du dess ärende-rad som default. 

Sen kommer en rad som bara har till uppgift att skilja texten från
rubriken. Efter den raden skriver du ditt inlägg. Du har tillgång till
1442
1443
alla vanliga emacs-kommandon, plus några som är specifika för den
emacs-mode som du skriver inläggen i (@code{kom-edit-mode}).
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1444

1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
För att sända in inlägget trycker du @kbd{C-c C-c}. LysKOM kontrollerar
då att du angett @code{Ärende:}, och om du inte gjort det ber den dig
att fylla i det. Om du är säker på att du vill ha en tom ärenderad kan
du trycka @kbd{C-c C-c} direkt igen. När du har gjort detta så skickas
inlägget in till servern. Om allt gick bra så tas edit-bufferten bort
och du får tillbaks LysKOM-bufferten. Inläggsnumret för det skapade
inlägget skrivs ut.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1452

1453
1454
1455
Om man ångrar sig och vill slänga inlägget man håller på att skriva,
innan man har skickat in det, trycker man @kbd{C-c C-k}. Då tas
bufferten bort, och man kommer tillbaks till LysKOM-bufferten.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1456

1457
1458
1459
1460
1461
Skulle du vilja ha med delar av det inlägg du kommenterar i ditt eget
inlägg kan du trycka @kbd{C-c i k} och då kommer hela det kommenterade
inlägget att läggas in där du var. Vill du i stället plocka in något
annat inlägg så skall du istället trycka @kbd{C-c i} följt av inläggsnumret på
det inlägg du vill ha med.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1462

1463
Om du bara vill titta på det inlägg du kommenterar eller fotnoterar
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1464
(t ex om du inte har satt flaggan @code{kom-write-texts-in-window}, se
1465
nedan), men inte ha in det i inläggsbufferten så kan du trycka @kbd{C-c
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1466
å k} så delas skärmen i två fönster och den kommenterade eller
1467
1468
fotnoterade inlägget visas i det andra fönstret. För att spara plats
så visas endast inlägget och inte texthuvudet.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1469
1470

Om du vill lägga till någon extra mottagare eller kopiemottagare till
1471
1472
1473
1474
1475
inlägget trycker du @kbd{C-c a m} resp. @kbd{C-c a k} och så får du ange
vem eller vilket möte du skall lägga till. Om du vill ta bort en
mottagare innan du skickar in inlägget är det bara att ta bort den rad
som anger mötet som mottagare (t.ex. med @kbd{C-k}).

1476
@node Flaggor, Variabler, Skriva inlägg, Top
1477
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1478
1479
@chapter Flaggor

1480
LysKOMs Emacslispklient har ett antal flaggor för att användaren skall kunna
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
anpassa uppförandet till sin smak. Flaggorna sparas med kommandot
@code{Ändra variabler}.

Här följer en lista över dessa flaggor samt vilka värden de kan
anta och deras betydelse i programmet.

Flaggorna dokumenteras genom att deras namn skrivs ut följt av deras
1488
defaultvärde. I inlägget som förklarar flaggan listas möjliga värden. Om
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1489
1490
ett annat värde än defaultvärdet önskas så skall man använda
funktionen @code{Ändra variabler}. Man kan också använda emacsfunktionen
1491
@kbd{M-x set-variable} men då får man se till att spara variabelns
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
värde efteråt.

De flaggor som sparas i @code{common}-delen av user-arean är markerade med
@code{common}, de som per default sparas i @code{elisp}-delen med @code{elisp}.

@table @asis
@item @code{kom-created-texts-are-read}
@itemx @code{t} (@code{common})
@vindex kom-created-texts-are-read
1501
Om icke-@code{nil} så markeras alla inlägg som skapas av användaren som
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
lästa. 


@item @code{kom-reading-puts-comments-in-pointers-last}
@itemx @code{t} (@code{common})
@vindex kom-reading-puts-comments-in-pointers-last
Om @code{nil} så skrivs rader av typen
@samp{Kommentar i text N av NN} i inläggshuvudet. Om icke-@code{nil} så skrivs
dessa rader ut efter själva inlägget.


@item @code{kom-print-number-of-unread-on-entrance}
1514
@itemx @code{t} (@code{common})
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
@vindex kom-print-number-of-unread-on-entrance
Om icke-@code{nil} så skrivs antalet olästa i ett möte ut så fort
användaren går in i ett möte.


@item @code{kom-higher-priority-breaks}
@itemx @code{nil} (@code{elisp})
@vindex kom-higher-priority-breaks
Denna flagga avgör hur ett nytt inlägg i ett möte med högre
prioritet skall bryta läsningen av inlägg. Brytningen går till så
att man får upp prompten Läsa nästa prioriterade inlägg - eller
Gå till nästa prioriterade möte - och sedan läser man det nyss
inlagda inlägget istället för det som man normals skulle läst i
mötet. Efter prompten Läsa nästa prioriterade inlägg kommer man
tillbaka till exakt det ställe där man var.
@table @asis
@item @code{nil}
Bryter inte alls. Vi får vänta tills vi läst ut hela mötet. 
@item @code{t}
1534
Bryter när vi läst klart ett kommentarsträd, alltså när vi normalt skulle
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
fått prompten Läsa nästa text.
@item @code{express}
Vi bryter mötet direkt, utan hänsyn till var vi är i kommentarkedjan.
@end table

@item @code{kom-presence-messages}
@itemx @code{t} (@code{common})
@vindex kom-presence-messages
Om icke-@code{nil} så skriver klienten ut fortlöpande rapporter om vilka
som går in i och ut ur LysKOM.


@item @code{kom-presence-messages-in-buffer}
@itemx @code{presence} (@code{elisp})
@vindex kom-presence-messages-in-buffer
Denna flagga reglerar vilka av LysKOMs meddelanden som skrivs in i
själva LysKOM-bufferten. De som inte skrivs in i bufferten fås enbart
på meddelanderaden och övriga skrivs både i meddelanderaden och i
bufferten. Denna flagga kan anta tre värden:
@table @asis
@item @code{nil}
Inga närvaromeddelanden skrivs ut.
@item @code{presence}
Meddelanden om vem som går in i och ut ur skrivs in i bufferten, övriga
meddelanden skrivs endast ut på meddelanderaden.
@item @code{t}
Alla meddelanden skrivs in i bufferten. Detta inkluderar, förutom de som
fås genom att sätta värdet till "presence", även meddelanden om vad
olika personer som är i samma möte som du gör.
@end table

@item @code{kom-show-where-and-what}
@itemx @code{t} (@code{elisp})
@vindex kom-show-where-and-what
Om icke-@code{nil} så skriver klienten ut vilken maskin varje användare
kör ifrån samt vad han håller på med när kommandot @code{Vilka är
inloggade} ges.

@item @code{kom-read-depth-first}
@itemx @code{t} (@code{common})
@vindex kom-read-depth-first
Om icke-@code{nil} så läses kommentarer och fotnoter före nya inlägg.
1577
Detta gör att kommentarsträd söks av djup-först. Om flaggan sätts
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
till @code{nil} så görs sökningen bredd-först.


@item @code{kom-dashed-lines}
@itemx @code{t} (@code{common})
@vindex kom-dashed-lines
Om denna variabel är icke-@code{nil} så ramar klienten in 
alla inlägg med långa rader av @code{-}.


@item @code{kom-confirm-multiple-recipients}
@itemx @code{t} (@code{elisp})
@vindex kom-confirm-multiple-recipients
Om icke-@code{nil} så måste man bekräfta att alla mottagare
skall ha inlägget. Om det bara finns en mottagare frågar den
aldrig.


@item @code{kom-emacs-knows-iso-8859-1}
1597
@itemx @code{t}
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
@vindex kom-emacs-knows-iso-8859-1

Denna variabel skiljer sig från andra i det avseendet att den inte
lagras i servern utan bara är lokal för just din emacs.

Om variabeln inte är till@code{nil} så kommer emacsen inte att
konvertera alla tecken den skriver ut till swascii.

@end table

@node Variabler, Hookar, Flaggor, Top
1609
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1610
1611
@chapter Variabler

1612
Det finns ett antal variabler som man kan styra LysKOMs emacslispklients
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
uppförande med. Dessa är inte flaggor i den meningen att de inte bara
kan anta ett av flera fördefinierade värden, utan kan anta nästan
vilka värden som helst. Variabler i emacs sätts på samma sätt och
sparas på samma sätt som flaggor.

De variabler som sparas i @code{common}-delen av user-arean är markerade
med @code{common}, de som per default sparas i @code{elisp}-delen med @code{elisp}.

@table @asis


@item @code{kom-mercial}
@itemx @code{"Väntar.}" (@code{elisp})
@vindex kom-mercial
Denna variabel innehåller den sträng som skrivs ut varje gång man
inte har något nytt att läsa. Användaren uppmuntras att använda
humor och kvickhet i användandet av den.


@item @code{kom-default-mark}
@itemx @code{100} (@code{common})
@vindex kom-default-mark
Om denna flagga är icke-@code{nil} så måste den vara ett nummer mellan 1
och 255. Det är den markering som klienten sätter. är den @code{nil}
däremot så frågar klienten efter vilken markering vi skall ha.


@item @code{kom-page-before-command}
@itemx @code{nil} (@code{elisp})
@vindex kom-page-before-command
Om denna flagga är @code{t} kommer klienten att göra en
@code{(recenter 0)} före varje kommando börjar utföras. Om
flaggan är en lista av symboler kommer klienten att göra
@code{(recenter 0)} före varje kommando som finns i denna lista. Detta
för att utmatningen från alla kommando skall hamna på samma
ställe på skärmen.


@item @code{kom-write-texts-in-window}
@itemx @code{nil} (@code{elisp})
@vindex kom-write-texts-in-window
Om @code{nil} så används LysKOM-fönstret även som edit-fönster. Om det är en
buffert eller en sträng så kommer det fönster som denna buffert
visades i att användas. Om 'other så kommer emacs att välja ett
annat fönster eller skapa ett nytt fönster för denna editering.


@item @code{kom-membership-default-priority}
@itemx @code{100} (@code{elisp})
@vindex kom-membership-default-priority
Defaultprioritet som används när man blir medlem i ett möte. Om
denna variabel sätts till @code{nil} så frågar LysKOM efter en
prioritet varje gång istället.


@item @code{kom-membership-default-placement}
@itemx @code{last} (@code{elisp})
@vindex kom-membership-default-placement
Den här variabeln styr var möten som man blir medlem i placeras i
listan av möten som man är medlem i. Denna lista används för att
avgöra vilken ordning man får läsa mötena i.

Följande värden kan användas:

@table @asis
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
@item @code{first}
så stoppas nya möten in först.
@item @code{last}
så stoppas nya möten in sist.
@item ett tal
så kommer nya möten att stoppas in på denna position i listan. Värdena
@code{0} respektive ett @emph{stort} tal kommer att ha samma effekt som
@code{first} respektive @code{last}.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1686
1687
1688
1689
1690
1691
@end table


@vindex lyskom-header-separator
@item @code{lyskom-header-separator}
@itemx (@code{elisp})
1692
1693
Detta är den sträng som skiljer texten från huvudet
när man skriver inlägg.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
Default: 
@example
"--- Skriv nedan. Skicka in=C-c C-c, Avbryt=C-c C-k, Annat se C-h m ---"
@end example

@item @code{lyskom-prompt-text}
@itemx @code{" - "} (@code{elisp})
@vindex lyskom-prompt-text
Prompten slutar med texten i denna variabel när LysKOM är redo att
ta emot kommandon.


@item @code{lyskom-prompt-executing-default-command-text}
@itemx @code{"."} (@code{elisp})
@vindex lyskom-prompt-executing-default-command-text
När man ger defaultkommandot med @key{SPC}, @key{LFP} eller @key{RET}
så bytas slutet av prompten till denna text.


1713
1714
@ifset fjuk

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1715
1716
1717
1718
@item @code{kom-who-buffer-size-when-displaying}
@itemx @code{10} (elisp)
@vindex kom-who-buffer-size-when-displaying
Antalet rader som Vilkabufferten skall visas med när man ger kommandot
1719
1720
@code{Visa vilkalistan}. @xref{Vilkabufferten} och 
@ref{Annat, Visa vilkalistan}.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1721

1722
@end ifset
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1723

David Byers's avatar
David Byers committed
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
@item @code{kom-text-buttons}
@itemx @code{(Komplicerad)} (@code{elisp})
@vindex kom-text-buttons
En lista med sökmönser som används för att skapa aktiva områden i
texten. Värdet skall vara en lista av listor med formen
@example
(regexp action arg)
@end example
där REGEXP är en regexp som eftersöks i texten, ACTION är funktionen som
skall anropas vid musklick och ARG är ett extra argument till
funktionen. En knapp skapas på texten som matchar hela REGEXP, eller om
REGEXP innehåller en @code{\(\)}-konstruktion, den text som matchas av
den första sådana konstruktionen.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1738
@item @code{kom-mosaic-command}
David Byers's avatar
David Byers committed
1739
1740
1741
1742
@itemx @code{"/usr/local/bin/mosaic"} (@code{elisp})
@vindex kom-mosaic-command
Variabeln anger var mosaic finns.

1743
1744
@ifset fjuk

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
@item @code{kom-do-when-starting}
@itemx @code{nil} (@code{elisp})
@vindex kom-do-when-starting
Denna variabel innehåller kommandon som skall utföras automatiskt
när man loggar in. Variabeln är en lista av kommandon.

Exempel:

Om du stoppar in:
@example
(setq kom-do-when-starting '("v" "ln"))
@end example
1757
i din @file{.emacs} så händer följande när du går in i LysKOM:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
@example
Gå till nästa möte - Vilka är inloggade
  <Här får du se vilka som är inloggade>
Gå till nästa möte - Lista nyheter
  <Här får du se din lista av nyheter>
Gå till nästa möte - 
@end example

1766
1767
1768
1769
1770
1771
@end ifset

@item @code{kom-login-hook}
@itemx @code{nil} (@code{elisp})

+++ Skriv dokumentation.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1772
1773

@item @code{kom-do-when-done}
1774
@itemx @code{(kom-review-all-marked-texts kom-display-time)} (@code{elisp})
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
@vindex kom-do-when-done
Denna variabel innehåller kommandon som utförs då man har läst
klart alla inlägg. Varje kommando i listan skriver först ut en
prompt och där kan du naturligtvis göra alla de vanliga kommandona
också. 

Om ett element i @code{kom-do-when-done} är en lista, kommer elementen
i den listan att utföras i tur och ordning. Det sista elementet 
i @code{kom-do-when-done} kommer att upprepas tills man går ur LysKOM.

Ett exempel klargör nog dess funktion bäst.

Om man har stoppat in
@example
(setq kom-do-when-done '("åm" "t" ("q" "fu")))
@end example
i sin .emacs kommer följande beteende att uppvisas när man
läst slut:
@iftex
@nobreak
@end iftex
@example
Läsa nästa text -     ; Detta är det sista inlägget.
1798
   <Här läser vi inlägget.>
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1799
1800
1801
1802
1803
1804
Återse (alla) markerade - 
Återse nästa text -    ; Vi har bara ett markerat.
Se tiden -         ; Innan vi hinner trycka @key{SPC} här,
              ; kommer det ett nytt inlägg, varvid 
              ; prompten byts till...
Läsa nästa text - 
1805
Se tiden -         ; Nu har vi läst inlägget.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
Sluta -          ; Vi svarar no.
Kommandot:"fu" -      ; Tangentbordsmakro
              ; Här får du uppmuntran.
Sluta -          ; Här kommer "sluta" tillbaka. 
              ; Vi svarar no här också.
Kommandot:"fu"       ; Och "fu" dyker upp igen.
Sluta -          ; Och sluta igen.
@end example

Elementen måste vara kommandon i LysKOM, dvs de måste kunna tolkas
som tangentbordsmakron eller som emacs-funktioner.


@item @code{lyskom-fetch-map-nos}
@itemx @code{50} (@code{elisp})
@vindex lyskom-fetch-map-nos
Anger hur stora mappar vi skall hämta i taget.


@item @code{lyskom-prefetch-conf-tresh}
@itemx @code{50} (@code{elisp})
@vindex lyskom-prefetch-conf-tresh
Avgör om vi skall fråga efter fler möten från servern.
Om de olästa inläggen i de hittills hämtade mötena 
är färre än detta värde så hämtar vi en bunt till.


@item @code{lyskom-prefetch-confs}
@itemx @code{10} (@code{elisp})
@vindex lyskom-prefetch-confs
Avgör hur många möten vi skall fråga efter i taget.


@item @code{lyskom-prefetch-texts}
@itemx @code{3} (@code{elisp})
@vindex lyskom-prefetch-texts
1842
Avgör hur många inlägg som skall hämtas i förväg.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1843
1844
1845
@end table

@node Hookar, Environmentvariabler, Variabler, Top
1846
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1847
1848
@chapter Hookar

1849
Det finns en del hookar i LysKOMs emacslispklient. En hook är en variabel som
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1850
användaren kan definiera till en funktion. Varje hook hör ihop med en
1851
speciell företeelse som LysKOMs emacslispklient gör. Om hooken är satt så
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
exekveras funktionen som den är satt till när detta händer. För
närmare information om vad en hook är kan du läsa emacs-
dokumentationen. (@inforef{Hooks,Hookar,elisp}.)

De hookar som sparas i @code{common}-delen av user-arean är markerade med
@code{common}, de som per default sparas i @code{elisp}-delen med @code{elisp}.

@table @asis

@item @code{lyskom-init-hook}
@vindex lyskom-init-hook
Denna anropas efter det att hela klienten laddats in. Kan användas
för att definiera om några LysKOM-funktioner eller ladda egna
funktioner.


@item @code{lyskom-mode-hook}
@vindex lyskom-mode-hook
Denna anropas när LysKOM-bufferten skapas. Kan t.ex användas för
att ställa in sina egna bindningar till tangenter, lokalt i den
bufferten.


@item @code{lyskom-new-text-hook} (@code{elisp})
@vindex lyskom-new-text-hook
1877
1878
1879
1880
1881
Denna anro