NEWS-0.47 23.7 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7

            Nyheter i lyskom.el 0.47
            ========================

  Version 0.47 av elispklienten innehåller ett stort antal bugfixar
  och ny funktionalitet. Den finns att hämta på följande adress:

David Byers's avatar
David Byers committed
8
9
    <URL:http://www.lysator.liu.se/lyskom/elisp-client/>
    <URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
10
11

  Filen heter lyskom-0.47.tar.gz, och en kopia av den text du läser
Ulrik Haugen's avatar
Ulrik Haugen committed
12
  just nu finns under namnet NEWS-0.47 i tar-arkivet. Det finns även
13
14
15
16
17
18
  en zip-fil för folk som sitter med system som inte förstår
  tar-filer.

  Om du hittar ett fel i elispklienten och inte klarar att rätta det
  själv, använd M-x kom-bug-report för att rapportera det. Du kan
  även lägga in buggar i <URL:http://bugzilla.lysator.liu.se/>.
Hans Persson's avatar
Hans Persson committed
19
  Buggar blir omhändertagna i mån av tid, ork och lust. Färdiga
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
  patchar blir inlagda mycket snabbare.             ====================
                VIKTIGT
             ====================

  Från och med version 0.47 av elispklienten så är stödet för Gnu
  Emacs 19.34 och LysKOM-servrar med protokollversion 9 eller
David Byers's avatar
David Byers committed
30
31
32
33
  tidigare (dvs lyskomd äldre än version 2.0.0) inte längre
  garanterat. Förmodligen kommer det mesta att fungera i Gnu Emacs
  19.34 rätt länge än, men har du inte uppgraderat din Emacs än så
  är det dags nu.
34

David Byers's avatar
David Byers committed
35
36
37
38
  Elispklienten skall fungera tillsammans med Gnu Emacs 20.7, Gnu
  Emacs 21.1 (eller senare i 21-serien) eller XEmacs 21.4 (eller
  senare i 21-serien). Det kanske fungerar med andra versioner
  också. Lycka till.
39

40
41
42
43
44
45
* Problem med teckenuppsättningar

** Om du använder language-environment Latin-9 kommer du att få
  problem när du kommenterar texter skrivna med Latin-1. Om du
  använder language-environment Latin-1 kommer du istället att
  få problem när/om du kommenterar texter skrivna med Latin-9.
46
47
  Med language-environment Latin-9 får du dessutom problem med
  utfyllnad av kommandonamn vars ord börjar på svenska tecken.
48
49

  Om du använder GNU Emacs 21 kan du använda ucs-tables.el som
David Byers's avatar
David Byers committed
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
  antagligen kommer att följa med i version 21.3. (Hämtas t ex från
  cvs <URL:http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/emacs/
  emacs/lisp/international/ucs-tables.el>. Vi har testat revision
  1.12.) När du hämtat filen behöver du lägga den någonstans i din
  load-path och se till att den används. Någonting i den här stilen
  borde fungera om du lagt ucs-tables.el i ~/elisp:

    (setq load-path (cons (expand-file-name "~/elisp")
               load-path))
    (require 'ucs-tables)
    (unify-8859-on-encoding-mode 1)
    (unify-8859-on-decoding-mode 1)
62
63
64
65
66
67

  För de som använder XEmacs innehåller elispklienten en patch
  som förhoppningsvis gör att paketet latin-unity kan användas
  för att avhjälpa samma problem. Följande i .emacs borde göra
  susen om latin-unity är installerat:

David Byers's avatar
David Byers committed
68
    (latin-unity-install)
69
70


David Byers's avatar
David Byers committed
71
72
* Migreringsproblem och kompatibilitetsproblem

David Byers's avatar
David Byers committed
73
74
75
76
77
78
79
80
81
** Om man använder teckenkodning iso-8859-15 i Gnu Emacs 21.2 (och
  kanske andra inställningar), något som verkar vara default i vissa
  Linux-distributioner, så går det inte att slå upp mötesnamn som
  innehåller tecken utanför ASCII. Anledningen till detta är att
  Emacs inte klarar att översätta från iso-8859-15 till iso-8859-1,
  som är den teckenkodning som oftast används ihop med LysKOM. Använd
  M-x set-language-environment och välj iso-8859-1 för att ställa in
  en språkomgivning.

David Byers's avatar
David Byers committed
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
** Den som har definierat en egen uppsättning färger behöver lägga
  till några och se över definitionen av kom-first-line-face. Numera
  appliceras kom-first-line-face även om den är identisk med default.

** Den som har en annan bakgrundsfärg än svart eller vitt (eller
  möjligen något väldigt likt) kommer antagligen att tycka illa om
  standarduppsättningen med färger. Standarduppsättningarna är
  optimerade för antingen vit eller svart bakgrund. Det går att
  ställa enstaka färger i kom-login-hook om man så önskar.

David Byers's avatar
David Byers committed
92
93
94
95
96
** FAQ-hanteringen har ändrats en del. Bland måste man läsa om alla
  FAQ:er en gång på grund av hur FAQ-läsmarkeringar fungerar numera;
  information om vilka mötes-FAQ:er man har läst sparas i servern,
  och varje gång det kommer en ny FAQ till ett möte man är med i så
  meddelas man om det nästa gång man går till mötet.
97
98

** De alternativa utseendena som man kan ha på inläggstext,
David Byers's avatar
David Byers committed
99
100
101
  streckrader och första raden ser lite underliga ut i XEmacs
  eftersom de bara sträcker sig till slutet av texten och inte till
  fönstrets kant. Detta går tyvärr inte att undvika.
102
103

** Standardinstallationen av XEmacs i åtminstone Debian/Gnu Linux
David Byers's avatar
David Byers committed
104
105
106
107
  innehåller en fil som heter macedit.el. Denna fil bör tas bort
  eftersom den kan orsaka problem för ett flertal Emacs-paket.
  Elispklienten detekterar dock om den finns och undviker i så fall
  att ladda den.
David Byers's avatar
David Byers committed
108

109
** Förr hette många hookvariabler (oriktigt) "lyskom-..." i stället
David Byers's avatar
David Byers committed
110
111
112
  för "kom-...". De gamla namnen är tänkta att fungera i 0.47, men
  kommer att tas bort i nästa version. Använder du någon av dessa så
  bör du byta prefix på den redan nu. Tanken är att kod användaren
113
114
  ska eller vill peta i har prefixet "kom-"; "lyskom-..." är interna
  klientfunktioner som löper större risk för inkompatibla ändringar.
115
116
117
118
119
120
121


* Funktionalitet

** Språkbyten

*** Nu ändrar Ändra språk inte menyer eller tangentbindningar (men
122
123
  allting annat). Om man i stället kör kommandot med prefixargument
  C-u, det vill säga C-u x Ändra språk, så ändras alla språkberoende
David Byers's avatar
David Byers committed
124
  inställningar, inklusive tangentbindningarna.
125
126

*** Klienten tittar på omgivningsvariablerna KOMLANGUAGE och LANG (i
127
128
  den ordningen) för att bestämma defaultspråk. Lämpliga värden att
  sätta variabeln till är sv eller en.
129

130
*** Första gången man loggar in så sätts språket globalt
131
132
133
  (tangentmappningar och allt) baserat på kom-default-language,
  vilken kan ha värden som 'sv eller 'en. Vid efterföljande
  inloggningar så sker detta inte.
134

135
136
137
*** Defaultspråk har ändrats från svenska till engelska.


138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
** Ändringar i alla inläggsrelaterade kommandon

*** De flesta inläggsrelaterade kommandona (till exempel Kommentera
  inlägget, Addera mottagare och Personligt svar) arbetar nu på
  inlägget som markören står i eller närmast efter, och inte
  inlägget sist i bufferten.

*** Betydelsen av prefixargument till inläggsrelaterade kommandon har
  ändrats som följer:

    Inget prefixargument    Kommandoberoende; oftast inlägget
                  under markören (inte senast lästa
150
                  inlägg).
151
152
    Positivt prefixargument   Inlägget N steg nedåt i bufferten.
    Negativt prefixargument   Inlägget N steg uppåt i bufferten.
153
    Noll            Prompta efter inläggsnummer.
154
    N upprepningar av C-u    Arbeta på inlägget N steg upp i
155
156
157
                  kommentarskedjan. Om det pekar ut
                  mer än ett inlägg får du en prompt
                  med det första som skönsvärde.
158
159

  Betydelsen kan konfigureras för varje enskilt kommando genom
David Byers's avatar
David Byers committed
160
161
  variabeln kom-pick-text-no-strategy-alist. Beteendet som gäller i
  0.46.2 går att få genom att sätta kom-pick-text-no-strategy-alist
162
163
164
165
166
  till värdet av lyskom-old-farts-text-prompt-strategy. Stoppa helt
  enkelt in följande i din .emacs:

    (add-hook 'lyskom-after-load-hook
         (lambda ()
David Byers's avatar
David Byers committed
167
168
           (setq kom-pick-text-no-strategy-alist
              kom-old-farts-text-prompt-strategy)))
169

170
*** Man kan med mycket god precision konfigurera på vilket sätt man
David Byers's avatar
David Byers committed
171
  vill ha prefixargument ska översättas till inläggsnummer och vilket
172
  skönsvärde man vill få, då det promptas efter inläggsnummer. Kika
David Byers's avatar
David Byers committed
173
  på dokumentationen för variabeln kom-pick-text-no-strategy-alist.
174

175
176
177
*** Inläsningen av inläggsnummer till alla kommandon har gjorts mer
  regelbunden. Man kan ställa in per kommando om kommandot alltid
  skall fråga efter inläggsnummer eller använda strategierna enligt
David Byers's avatar
David Byers committed
178
179
  ovan.

180

181
182
** Diverse

David Byers's avatar
David Byers committed
183
184
185
186
*** Inlägg och andra texter har numera en egen bakgrundsfärg. Färgen
  beräknas automatiskt utifrån normal bakgrundsfärg. Denna funktion
  kan givetvis stängas av.

David Byers's avatar
David Byers committed
187
188
189
190
191
*** Status (för) session visar nu när en person loggade ut senast om
  personen inte är inloggad. Har du i Inställningar för LysKOM bett
  om petig utfyllnad av namn så går det dock inte att mata in
  namnen på personer som inte är inloggade, och därmed finns ingen
  möjlighet att få status för dem.
David Byers's avatar
David Byers committed
192

193
194
195
196
197
*** Gå till nästa möte tar prefixargument på samma sätt som Lista
  nyheter. Positivt prefixargument betyder gå till nästa möte med
  minst så många olästa. Negativt betyder gå till nästa möte med
  högst så många olästa.

David Byers's avatar
David Byers committed
198
199
200
*** Om man ger prefixargument till Status (för) session så visar
  elispklienten status för den person som har skrivit inlägget man
  angav i prefixargumentet (prefixargumentet används på samma sätt
201
202
203
204
205
206
207
  som för alla vanliga kommandon som behandlar inlägg).

*** Prefixargument till "Återse presentation" anger ett inlägg vars
  författare man vill se presentation för på motsvarande vis.

*** Prefixargument till "Status (för) person" anger ett inlägg vars
  författare man vill se användarstatus för på motsvarande vis.
David Byers's avatar
David Byers committed
208

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
*** Tangenterna * och = i inläggsskrivarbufferten fungerar på samma
  sätt som i LysKOM-bufferten. TAB och M-TAB kan användas för att
  flytta markören mellan intressanta områden i bufferten.

*** Klienten kan visa och skapa fler sorters tilläggsinformation än
  förr. Klienten hanterar tilläggsinformation som är satt på
  servern.

*** Texten som visas när man blir inbjuden till ett möte är tydligare.

David Byers's avatar
David Byers committed
219
220
*** Man kan sätta FAQer på personer (kräver att servern tillåter det;
  lyskomd tillåter FAQer på personer från version 2.0.6).
221
222
223
224

*** Subtrahera kommentar och subtrahera fotnot har completion på
  inläggsnummer.

David Byers's avatar
David Byers committed
225
*** Standardbeteendet för "Lista (med) regexpar" (l r) är nu att inte
226
227
  göra skillnad på gemener och versaler. Ges prefixargument C-u,
  anses det som förut vara skillnad.
228
229
230
231
232
233

*** DSKOM och LysCOM har tillkommit i listan över LysKOM-servrar.
  CSD-KOM:s adress har uppdaterats, MedioKOM är borta och HelKOM
  kallas nu HesaKOM.

*** Varje prompt har en tidsstämpel som visas om man högerklickar på
234
  prompten (och som även kan kopieras till klippbuffern).
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

*** "Kontrollera (om person är) medlem (i möte)" skiljer på aktiva och
  passiva medlemskap.

*** Bättre defaultvärden i flera kommandon.

*** Återse fler inlägg tar prefixargument.

*** Hoppa fungerar även när man återser träd.

*** När klienten skriver ut felmeddelanden skriver den ut lite mer
  information om felet.

*** Man kan ställa in om återsekommandona ska använda cachen eller
  inte. Att använda cachen går fortare än att inte göra det, men man
  riskerar att få gammal information.

*** Namnsdagslistan har uppdaterats för att följa svenska
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
253
  språknämndens nya namnlängd.
254

255
256
*** Med prefixargument C-u hoppar "Lista ärenden" (C-u l ä) över
  inlägg vars ärenderad redan har listats, dvs endast unika ärenden
257
258
259
  visas.

*** Man kan skapa osynliga sessioner. Eftersom jag tycker att detta är
260
  asocialt så tänker jag inte tala om hur man gör. :-)
261
262
263

*** Nya val i menyn vid högerklick på inläggsnummer: "Återse träd",
  "Återse alla kommentarer", "Återse alla kommentarer rekursivt"
David Byers's avatar
David Byers committed
264
265
  (kallades förut "Återse träd"), "Fotnotera", "Anmärk" och "Kopiera
  inläggsnummer". 
266

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
267
*** Det finns ytterligare några uppsättningar färger att välja mellan.
268

David Byers's avatar
David Byers committed
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
*** Tryck M-m före ett kommando för att tillfälligt ändra om
  återsekommandon läsmarkerar eller inte.

*** Kommandot M-x kom-apropos är bra för dig som vill hitta bland de
  elispvariabler och elispfunktioner som elispklienten består av.

*** Återse omodifierat visar all tilläggsinformation på inlägg
  (inklusive information av okänd sort) och inte bara en liten
  delmängd.

Ulrik Haugen's avatar
Ulrik Haugen committed
279
280
281
282
283
*** Utfyllnad med mellanslag av kommandon har förbättrats avsevärt.

*** Det är lättare att välja alternativ i menyn man får upp när man
  trycker = på t.ex. inläggsnummer i inläggsbufferten.

284

David Byers's avatar
David Byers committed
285
286
287
288
289
290
291
292
** LysKOM över SSH

*** Det går numera att tunnla LysKOM genom SSH alldeles automagiskt.
  Koden är endast testad med OpenSSH och förväntar sig engelska
  meddelanden på ett visst format. Sätt variabeln kom-ssh-relay-host
  för att aktivera funktionen.


293
294
295
296
297
** FAQ-hantering

*** FAQer till ett möte visas som om de vore kommentarer till
  mötespresentationen.

Hans Persson's avatar
Hans Persson committed
298
*** När FAQer listas så visas även ärenderaden.
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

*** Man kan sätta och läsa FAQer på servern.

*** När man loggar in så listas alla olästa FAQer som är satta på
  servern, och klienten gör automatiskt Återse FAQ på dessa inlägg.

*** När man går till ett möte så listas alla olästa FAQer som är satta
  på mötet, och klienten gör automatiskt Återse FAQ på dessa inlägg.

*** Prompten visar "Läsa nästa FAQ" när man håller på att återse
  FAQer.


** Omdirigering av kommentarer

David Byers's avatar
David Byers committed
314
315
316
317
318
319
*** Kommandot "Dirigera om kommentarer" talar om vilket möte man vill
  ska läggas till som mottagare (istället för ens brevlåda) på
  kommenterar till inlägg man har skrivit, när kommentaren enbart
  skickas till möten man inte är med i och författaren svarar ja på
  frågan om att lägga till det kommenterades författare som
  mottagare.
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

*** Om någon har begärt omdirigering av kommentarer så ser klienten
  till att följa detta.


** Mötesrekommendationer

*** Man kan sätta mötesrekommendationer på servern.

*** När man loggar in och det finns rekommenderade möten som man inte
  är med i och inte har tackat nej till tidigare så frågar klienten
  om man vill bli medlem i dessa möten.


** Integration med webbläsare

*** Elispklienten kan nu visa URLer i Galeon.

*** Klienten är nu bättre på att öppna URL:er i Windows. Dels är
  heuristiken för val av webbläsare bättre och dels går det att
  sätta den nya variabeln kom-windows-browser-command till ett
  lämpligt värde.** Redigering av inlägg

*** Stöd för att enkelt lägga in länkar av typen <möte 6090:
Hans Persson's avatar
Hans Persson committed
348
349
350
  Elispklient 0.47 (betatestarmöte)>, <person 273: KOM-trollet> och
  <text 44: Programspr}k - syntax och semantik> genom att trycka C-c
  C-i C-l vid editering av inlägg.
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365

*** Man kan lägga till, ta bort och ändra typ på mottagare och
  tilläggsinformation genom att använda musen.

*** C-c TAB gör nu samma sak som C-c C-i i inläggsediteringsmoden,
  vilket borde glädja användare som kör sin Emacs i TTY-läge.


** Tangentbindningar

*** "Ändra FAQ" finns på äq. Överlag har FAQ-relaterade kommandon q i
  tangentbindningen.

*** Tangenten för att ange kommandon har flyttats från a till x för
  att nästa version av elispklienten ska kunna använda a som prefix
David Byers's avatar
David Byers committed
366
367
  för addera-kommandon. Under en övergångsperiod så kommer a att
  påminna om flytten.
368
369

*** Tangenten v har blivit prefix för alla vilka-relaterade kommandon.
370
  Kommandot som förr låg på v ligger nu på v i.
371

372
*** "Återse brevhuvud" finns nu på å b.
373
374
375
376
377
378


** Symboliska markeringar

*** Man kan ha symboliska markeringar genom att definiera att en viss
  markering har ett visst namn. Ange namnen via Inställningar (för)
379
  LysKOM eller när du skapar markeringen.
380
381
382
383
384
385
386

*** Man kan få elispklienten att fråga efter nya markeringsnamn när
  man markerar inlägg (kom-default-mark).


** Nya inställningar

David Byers's avatar
David Byers committed
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
*** kom-presence-messages-in-echo-area ersätter kom-presence-messages,
  som numera bara används internt i elispklienten (och som kan komma
  att byta namn i nästa version av elispklienten).

*** kom-format-html-authors är en lista som anger vilka författare man
  accepterar HTML-inlägg från (alternativt vilka man inte accepterar
  HTML från). Användbart för att till exempel inte formattera HTML
  som har importerats från e-mail.

*** kom-ssh-proxy-host anger vilken maskin man skall skapa en
  ssh-tunnel till för att köra LysKOM genom.

399
400
401
402
403
404
*** kom-edit-hide-add-button anger om knappen [Addera...] ska visas
  eller inte.

*** kom-highlight-text-body anger om inläggstexter ska visas med ett
  alternativt utseende.

Hans Persson's avatar
Hans Persson committed
405
406
*** kom-highlight-first-line anger om första raden i inläggshuvudet
  ska visas med ett alternativt utseende.
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

*** kom-highlight-dashed-lines anger om streckraderna före och efter
  inlägg skall visas med ett alternativt utseende.

*** kom-print-seconds-in-time-strings anger om klienten ska skriva ut
  sekunder i klockslag eller inte.

*** kom-print-relative-dates anger om klienten ska skriva ut
  närliggande datum som "i dag", "i morgon" och "i går".

*** kom-auto-list-faqs anger om klienten ska lista olästa FAQer för
  ett möte när man går till mötet eller för servern när man loggar
  in.

*** kom-auto-review-faqs anger om klienten ska återse olästa FAQer för
  ett möte när man går till mötet eller för servern när man loggar
  in.

*** kom-symbolic-marks-alist är en lista av symboliska markeringar.

*** kom-review-uses-cache anger om klienten ska använda cachen när man
  återser inlägg eller inte (används cachen så kan inaktuell
  information visas).

*** kom-review-marks-texts-as-read anger om återsekommandona även
  läsmarkerar inlägg som visas.

*** kom-windows-browser-command anger en webbläsare att använda under
  Windows.

*** kom-galeon-command anger kommandot för att starta Galeon.

*** kom-text-no-prompts anger hur elispklienten skall fråga efter
  textnummer när man ger kommandon. Den ersätter
David Byers's avatar
David Byers committed
441
442
443
  kom-prompt-for-text-no. Se även kom-pick-text-no-strategy-alist
  och funktionen lyskom-read-text-no-prefix-arg och för relevant
  info.
444
445
446
447

*** kom-extended-status-information styr om man får se utökad
  information när man visar status för person, möte eller server.

David Byers's avatar
David Byers committed
448
*** kom-after-change-conf-hook är en hook som körs precis efter man
449
450
  har bytt möte på något vis.

David Byers's avatar
David Byers committed
451
452
453

** Färdigbakade hook-funktioner

454
455
456
457
458
459
*** Funktionen lyskom-view-text-convert-ISO-646-SE-to-ISO-8859-1
  är avsedd att läggas i kom-view-text-hook för att automagiskt
  skriva om }{| till åäö i lästa inlägg. (Importerade e-brev
  undantas dock från konverterering, eftersom smittan inte är lika
  utbredd i mailvärlden.)

David Byers's avatar
David Byers committed
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
*** Funktionen "kom-read-last-text-hook" är avsedd att stoppas in i
  kom-change-conf-hook. Den gör att man alltid får se endast det
  senast skrivna inlägget i ett visst möte, oavsett hur många man
  hade olästa innan. Se funktionens dokumentation för mer
  information.

*** Funktionen "kom-list-summary-hook" är avsedd att stoppas in i
  kom-after-change-hook och gör att klienten listar ärenden för alla
  olästa inlägg i ett visst möte varje gång man går till det. Se
  funktionens dokumentation för mer information.

471
472
473

** Nya kommandon

David Byers's avatar
David Byers committed
474
475
476
*** "Flytta träd" kan användas för att enklare flytta ett helt
  inläggsträd. Den frågar vad den skall göra med varje inlägg.

477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
*** "Hjälp" är ett nytt kommando, infört på prov, som ger hjälp om
  LysKOM.

*** "Addera referens" kan användas för att addera en korsreferens till
  ett befintligt inlägg.

*** "Vilka (är) närvarande (i möte)" visar vilka personer som är
  närvarande i LysKOM och är i ett visst möte.

*** "Vilka vänner (är inloggade)" visar vilka personer i vänner-listan
  som är inloggade för tillfället.

Hans Persson's avatar
Hans Persson committed
489
490
*** "Vilka (är inloggade i) möte" visar vilka personer som är
  närvarande i LysKOM och är medlemmar i ett visst möte.
491
492
493
494
495

*** "Filtrera mottagare" skapar filter baserat på ett inläggs
  mottagare. Använd för att filtrera alla inlägg som har ett visst
  möte som mottagare.

David Byers's avatar
David Byers committed
496
497
498
499
*** "Återse läsmarkerar" och "Återse läsmarkerar inte" växlar mellan
  läget där återsekommandona läsmarkerar och läget där de inte
  läsmarkerar inläggen som visas. Inställningen sparas inte i
  servern, men gäller så länge sessionen är aktiv.
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542

*** "Addera presentation" sätter ett inlägg som presentation till ett
  visst möte.

*** "Ta bort presentation" tar bort presentationen från ett möte.

*** "Addera lapp på dörren" sätter ett befintligt inlägg som lapp på
  dörren på ett möte.

*** "Skapa tilläggsinformation" skapar godtycklig tilläggsinformation.
  Använd inte det här om du inte vet vad du håller på med.

*** "Status (för) servern" visar statusinformation för LysKOM-servern.

*** "Addera server-FAQ"/"Ta bort server-FAQ" adderar eller tar bort en
  FAQ på servern.

*** "Återse server-FAQ" visar FAQer som sitter på servern.

*** "Rekommendera möte" skapar en mötesrekommendation för
  LysKOM-servern.

*** "Dirigera om kommentarer" skapar en begäran att kommentarer som
  får en viss brevlåda adderad som mottagare för att det
  kommenterades författare inte är medlem i kommentarens mottagare
  ska dirigeras om till ett annat möte.

*** "Jämför två texter" jämför två texter med ediff.

*** "Se diff" visar skillnaden mellan två inlägg i LysKOM-bufferten.

*** "Addera för kännedom" heter nu "Addera dold kopia".


* Buggfixar

** Man kan köra klienten okompilerad, även om det verkligen inte
  rekommenderas.

** Utskrifter av klockslag har korrigerats. Tidigare skillnader i
  tidsangivelser bör vara korrigerade.

** Start av Netscape är lite säkrare (förr kunde den konsumera
Hans Persson's avatar
Hans Persson committed
543
  oändligt mycket processortid).
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580

** Klickningar när man kör långsamma kommandon fungerar bättre.

** Återse FAQ och återse markerade inlägg använder återseprioriteter
  på samma sätt som övriga återsekommandon.

** Elispklienten sätter rätt content-type på inlägg den skapar.

** Content-type för kommentars- och fotnotslänkar till importerade
  e-brev sätts rätt.

** Ombrytning av inlägg som inte fungerar på grund av buggar i Emacs
  (eller klienten) bör inte längre hindra inlägg från att visas.

** Vi skapar inte längre massvis av *kom*-fcc-buffertar.

** Hanteringen av datum i importerade inlägg är mer robust.

** Man kan ändra presentation även om den gamla presentationen har
  tagits bort.

** Dold kopia är det nya namnet för "för kännedom".

** Bättre igenkänning av länkar och annat i inlägg.

** Om man tackar nej till mötesinbjudan så går man ur mötet. Det blir
  inte ett passivt medlemskap.

** Klick på brevlåda i Lista nyheter går till brevlådan istället för
  att visa presentationen.

** Kasta ut session beter sig finare om den angivna personen inte är
  inloggad.

** Återse-kommandon klarar nu av stora mängder kommentarslänkar.

** Bredden på några kolumner med inläggsnummer var tidigare hårdkodad
David Byers's avatar
David Byers committed
581
  till sju tecken. Nu frågar klienten servern om högsta inläggsnummer
582
583
584
585
586
587
588
589
  och anpassar sig därefter.

** Status (för) person säger nu "Senaste in-/utloggning" istället för
  det felaktiga "Senast inne".

** Ett informativt meddelande ges nu vid försök till privat svar på
  ett anonymt inlägg.

David Byers's avatar
David Byers committed
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
** Adderaknappen från inläggsbufferten sparas inte när man sparar
  inlägg man skapar.

** Presentationsformuläret är uppdaterat.

** Hantera importerade inlägg som har författare satt till tomma
  strängen på ett bättre sätt (formatteringen blev fel förut).

** Ändra FAQ kunde tappa bort mottagare. Det gör den inte längre.

** Felhanteringen i parsern är förbättrad.

** Prestanda då man loggar kommunikationen har förbättrats kraftigt
  genom att mängden information som sparas är begränsad.

** Menyer med separatorlinjer ser snyggare ut i XEmacs.

** Avkortade texter med långa rader tar inte upp fler rader än man har
  bett om. Förut kunde en lång rad brytas över flera skärmrader. Nu
  tar avkortningen detta med i beräkningarna.

** Man kan ha annat än LysKOM-kommandon i kom-login-hook utan att
  Inställningar (för) LysKOM blir kinkig.
613
614
615
616

** Ett stort antal andra buggar, stavfel och kommandobeskrivningar
  rättade.

David Byers's avatar
David Byers committed
617
618
** Anmärkningar kan inte längre innehålla radbrytningar.

David Byers's avatar
David Byers committed
619
** Content type sätts rätt på user-arean.
David Byers's avatar
David Byers committed
620

David Byers's avatar
David Byers committed
621
622
** Stora heltal konverteras till flyttal av vissa versioner av Emacs.
  Detta hanteras nu korrekt.
David Byers's avatar
David Byers committed
623

David Byers's avatar
David Byers committed
624
625
** Inlägg skrivna med ISO-8859-15 konverteras inte till ISO-8859-1
  innan de skickas till servern.
David Byers's avatar
David Byers committed
626

David Byers's avatar
David Byers committed
627
** Prompten för att addera dold kopia är nu rätt.
David Byers's avatar
David Byers committed
628

David Byers's avatar
David Byers committed
629
630
** Elispklienten gnäller nu om man har variabler i user-arean som inte
  borde finnas där.
David Byers's avatar
David Byers committed
631

632
633
** URLer som inte är uppmärkta kan inte längre sluta med klamrar eller
  semikolon.
David Byers's avatar
David Byers committed
634

635
** Klienten är bättre på att välja teckenkodning i Gnu Emacs.