Makefile 3.93 KB
Newer Older
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
# Senast {ndrad Mon May 13 20:50:35 1991

RM = /usr/gnu/bin/rm -vf
EMACS-BATCH = emacs -batch -l /usr/local/lib/elisp/bytecomp

# NOTE: lyskom-rest.el must be the last file in PARTS-EL and SRC-ELC.
PARTS-EL = vars.el swedish-strings.el komtypes.el clienttypes.el startup.el \
	internal.el parse.el services.el cache.el\
	commands1.el commands2.el review.el edit-text.el \
	view-text.el async.el completing-read.el \
	prioritize.el flags.el \
	elib-string.el \
	lyskom-rest.el
HEADER-EL = macros.el
HEADER-ELC = macros.elc
SRC-ELC = vars.elc swedish-strings.elc komtypes.elc clienttypes.elc startup.elc \
	internal.elc parse.elc services.elc cache.elc\
	commands1.elc commands2.elc review.elc edit-text.elc \
	view-text.elc async.elc completing-read.elc \
	prioritize.elc flags.elc \
	elib-string.elc \
	lyskom-rest.elc
PARTS-ELC = $(SRC-ELC)

.SUFFIXES : .el .elc
.el.elc:
	$(EMACS-BATCH) -l ./macros.elc -f batch-byte-compile $*.el

all: lyskom.elc

lyskom.elc: $(HEADER-ELC) $(PARTS-ELC)
	cat $(HEADER-ELC) $(PARTS-ELC) > lyskom.elc

lyskom.el: $(HEADER-EL) $(PARTS-EL)
	cat $(HEADER-EL) $(PARTS-EL) > lyskom.el


elc-files: $(HEADER-ELC) $(PARTS-ELC) 


#Detta kr{ver gnu-make. Tyv{rr funkade inte $(SRC-ELC)-prylen l{ngre ner alls.
#Kanske denna $(SRC-ELC) pryl fungerar.
#$(SRC-ELC) :%.elc: %.el macros.elc
#	$(EMACS-BATCH) -l ./macros.elc -f batch-byte-compile $<

#$(SRC-ELC):
#	$(EMACS-BATCH) -l ./macros.el -f batch-byte-compile $*.el


wc:
	wc $(HEADER-EL) $(PARTS-EL)
	wc ../doc/elisp-client-`grep lyskom-clientversion vars.el | \
	sed -n 's/^.*defconst.*lyskom-clientversion.*"\(.*\)".*$$/\1/p'`.*\
	  ChangeLog ../misc/To-do

tags:
	etags $(HEADER-EL) $(PARTS-EL)

doc:
	(VER=`grep lyskom-clientversion vars.el | \
	 sed -n 's/^.*defconst.*lyskom-clientversion.*"\(.*\)".*$$/\1/p'`;\
	 (cd ../doc ; make elisp-client elisp-client-$${VER}.txt) ; )


install: lyskom.elc lyskom.el doc
	cp lyskom.elc /usr/local/lib/elisp/lyskom.elc
	rcp lyskom.elc nanny:/usr/local/lib/elisp/lyskom.elc
	(VER=`grep lyskom-clientversion lyskom.el | \
	 sed -n 's/^.*defconst.*lyskom-clientversion.*"\(.*\)".*$$/\1/p'`;\
	 cp lyskom.el /usr/local/ftp/pub/lyskom/lyskom-$${VER}.el;\
	 cp lyskom.elc /usr/local/ftp/pub/lyskom/lyskom-$${VER}.elc;\
	 cp lyskom.el lyskom-$${VER}.el;\
	 compress lyskom-$${VER}.el;\
	 mv lyskom-$${VER}.el.Z ../old-versions/;\
	 cp ../doc/elisp-client \
	   /usr/local/ftp/pub/lyskom/elisp-client-$${VER}.info; \
	 cp ../doc/elisp-client-$${VER}.txt \
	   /usr/local/ftp/pub/lyskom/elisp-client-$${VER}.txt; \
	 cp ../doc/elisp-client /usr/gnu/emacs/info; \
	)

clean:
	$(RM) *~ *.elc core
	-$(RM) -r distribution


distrib distribution: lyskom.el lyskom.elc doc
	-$(RM) -r distribution
	mkdir   distribution
	cp distribution-makefile distribution/Makefile
	cp distribution-README distribution/README
	cp $(HEADER-EL) $(PARTS-EL) distribution
	awk 'BEGIN	 { on = 1 } \
	   $$0 == ";^" { on = 0 } \
			 { if (on == 1) print } \
	   $$0 == ";v" { on = 1 }' async.el > distribution/async.el
	cat distribution-README vars.el > distribution/vars.el
	cp README distribution
	cat distribution-README lyskom.el > distribution/lyskom.el
	$(RM) lyskom.el
	cat distribution-README lyskom.elc > distribution/lyskom.elc
	(VER=`grep lyskom-clientversion vars.el | \
	 sed -n 's/^.*defconst.*lyskom-clientversion.*"\(.*\)".*$$/\1/p'`;\
	 cp ../doc/elisp-client-$${VER}.txt ../doc/elisp-client distribution)
	cd distribution; \
	 shar -v -cCmx -l 50 -o PARTS README Makefile $(HEADER-EL) $(PARTS-EL)
	cd distribution; \
	 shar -v -cCmx -l 50 -o ALL lyskom.el
	cd distribution; \
	 shar -v -cCmx -l 50 -o BYTEC README lyskom.elc
	cd distribution; \
	 ( $(RM) lyskom.elc ; \
	  sed 's/kom\.lysator\.liu\.se/obel18.ida.liu.se/g' > lyskom.elc )\
	 < lyskom.elc ; \
	 chmod 644 lyskom.el lyskom.elc elisp-client-*.txt
	cd distribution; \
	 shar -v -cCmx -l 50 -o DOC elisp-client-*.txt
	cd distribution; \
	 shar -v -cCmx -l 50 -o IDOC elisp-client


send:
	cd distribution ; ../../bin/lyskom-do-send