elisp-client.texinfo 79.4 KB
Newer Older
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1
2
3
4
% -*-texinfo-*-
\input svensktexinfo

@setfilename elisp-client
5
@settitle Användarhandledning LysKOMs emacslispklient
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

@c 
@c Jag har bara anvent funktions, variable och key indexen.
@c funktions-indexet anv{nds f|r olika funktioner. B}de
@c elisp-funktioner och "funktioner" p} lyskom-niv}.
@c variable-indexet anv{nds f|r variabler och flaggor, b}de emacs-lisp
@c flaggor och environment-variabler
@c key-indexet anv{nds f|r tangentbordsbindningar.
@c


Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
17
18
19
20
21
22
23
24
25
@setchapternewpage odd

@comment @documentstyle[12pt,latexinfo,lyskom]{rapport} @c -*- latexinfo -*- This must be the first line.

@ifinfo
$Id$
@end ifinfo

@iftex
26
27
28
@hyphenation{admini-stra-törs-mode admini-stra-tör använ-dar-namn}
@hyphenation{data-bas-filen default-prio-ri-tet}
@hyphenation{email-adress even-tu-ella}
29
@hyphenation{emacs-lisp-biblioteket}
David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
30
@hyphenation{emacs-lisp-program}
31
@hyphenation{förut-sätt-ningar}
32
@hyphenation{inlogg-ningarna}
33
@hyphenation{klient-modell}
34
35
36
37
38
39
@hyphenation{kom-man-don}
@hyphenation{kom-men-taren kom-men-tarer kom-men-tar}
@hyphenation{kom-men-tars-träd}
@hyphenation{kon-ver-terings-tabellen}
@hyphenation{lösen-ordet}
@hyphenation{mar-ker-ingen}
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
40
41
42
@hyphenation{med-lem-mar}
@hyphenation{name-server}
@hyphenation{per-sonen}
43
@hyphenation{prefix-argu-ment}
44
@hyphenation{server-klient-modell}
45
46
47
@hyphenation{sessions-nummer-ordning}
@hyphenation{tangent-bords-bind-ningar}
@hyphenation{ver-sionen versions-nummer}
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
48
49
50
@end iftex

@titlepage
51
@title Användarhandledning för LysKOMs emacslispklient
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
52
53
@subtitle En LysKOM-klient för GNU emacs.

54
@author Linus Tolke @file{linus@@lysator.liu.se}
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
55
56
@author Per Cederqvist @file{ceder@@lysator.liu.se}
@author Inge Wallin @file{ingwa@@isy.liu.se} eller @file{inge@@lysator.liu.se}
David Byers's avatar
David Byers committed
57
@author David Byers @file{byers@@lysator.liu.se}
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
58
59

@page
60
Copyright @copyright{} 1991,1992,1993,1994 Lysator
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

This file is part of the LysKOM server.

LysKOM is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by 
the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option) 
any later version.

LysKOM is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with LysKOM; see the file COPYING. If not, write to
Lysator, c/o ISY, Linkoping University, S-581 83 Linkoping, SWEDEN,
or the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, 
MA 02139, USA.

Please mail bug reports to bug-lyskom@@lysator.liu.se.

Tillstånd ges att kopiera denna manual och distribuera kopiorna, under
förutsättning att denna copyrightnot och denna text finns med på alla
kopior.

86
@page
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
87
88
89
Författarna till denna klient är alla medlemmar i Datorföreningen
Lysator vid Linköpings Tekniska Högskola --- LiTH.

90
Den som för tillfället arbetar mest med LysKOMs emacslispklient är:
91
92

Linus Tolke --- @file{linus@@lysator.liu.se}
David Byers's avatar
David Byers committed
93
David Byers --- @file{byers@@lysator.liu.se}
94
95

Andra mer eller mindre aktiva personer är:
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
96
97
98

Per Cederqvist --- @file{ceder@@lysator.liu.se}
Inge Wallin --- @file{ingwa@@isy.liu.se} eller @file{inge@@lysator.liu.se}
99
100
101
Thomas Bellman --- @file{bellman@@lysator.liu.se}
Lars Aronsson --- @file{aronsson@@lysator.liu.se}
Lars Willför --- @file{willfor@@lysator.liu.se}
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
102
103
104
105
106
107
108
109
110
@end titlepage


@node Top, Förord, (dir), (dir)
@ifinfo
LysKOM-Projektet

En klient skriven i GNU-emacs-lisp.

111
@c Don't change this line. Check install in Makefile.
112
Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.38
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
113
114
115
@end ifinfo

@menu
116
* Förord::           Förord
117
* Historia::          
118
* Servern::           Servern
119

120
121
* Uppstart::          Uppstart
* Första gången::        Första gången du kör LysKOM
122

123
* Möten::            Om möten
124

125
126
127
128
129
130
131
132
* Köra LysKOM::         Köra LysKOM
* Namn::            Namn
* Skriva inlägg::        Att skriva inlägg
* Vilkabufferten::       Vilkabufferten
* Flaggor::           Flaggor
* Variabler::          Variabler
* Hookar::           Hookar
* Environmentvariabler::    Environmentvariabler
133

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
* Buggrapporter::        Buggrapporter
* Filer::            Filer
* Index::            Index
* Tangenterna::         Tangenterna
* Variabelindex::        Variabelindex

 --- Den specificerade nodlistan ---

Förord

144
* Historia:: Lite om koms historia fram till LysKOM.
145
* Utveckling av klienten:: Förutsättningarna för lyskom-projektet.
146
* Andra klienter:: Alternativ till LysKOMs emacslispklient.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
147
148
149

Uppstart

150
151
152
153
154
155
156
157
* Lysator::			Koppla upp sig från lysator.
* Andra maskiner::		Hur du för annars.


Köra LysKOM

* Prompten::			Hur LysKOMs prompt fungerar.
* Scrollning::			Hur LysKOM scrollar och varför.
David Byers's avatar
David Byers committed
158
* Filtrering::         Hur du väljer bort vissa inlägg.
159
160
161
162
163
164
* Kommandon::			Vilka kommandon finns och vad gör de.

* Administratörskommandon::	Administratörskommandon

Kommandon

165
* Läsa::			De vanligaste kommandona för att läsa inlägg.
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
* Få hjälp::			Hjälpkommandot är beskrivet

* Skriva::			Skriva
* Lista::			Kommandon för att lista information.
* Bli medlem::			Hur du blir medlem i och utträder ur möten.
* Sluta::			När du har läst klart

* Annat::			
* Ändra::			Kommandon för att ändra dina parametrar.

176
* Återse::			Kommandon för att återse inlägg.
177
178
* Status::			Kommandon för att få status.

179
* Spara text::			Spara ett eller flera inlägg
180
181
182
183
184
185
* Markeringar::			Kommandon för att hantera markeringar.
* Skapa::			Kommandon för att skapa möten.
* Kommandon för att addera och subtrahera:: Kommandon för att addera och subtrahera.
* Ändra personuppgifter::	
* Ändra mötesuppgifter::	
* Meddelande::			Meddelande
David Byers's avatar
David Byers committed
186
* Filtrera::          Kommandon för att filtrera inlägg.
187
188
189
190
191
192
193
194
195
* Prioritera::			Kommando för att prioritera om möten.

* Ändra inställningarna::	

Ändra

* Ändra personuppgifter::	övriga ändrakommandon för personer.
* Ändra mötesuppgifter::övriga ändrakommandon för möten.
* Ändra inställningarna:: Hur man ändrar LysKOMklientens parametrar.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
196
197
@end menu

198
@node Förord, Servern, Top, Top
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
199
200
201
202
@comment node-name, next, previous, up
@chapter Förord

Meningen med detta dokument är att den ska beskriva allt man behöver
203
veta om LysKOMs emacslisp-klient för att kunna använda den. Det förutsätts
204
205
206
att läsaren känner till GNU-emacs. Om användaren har använt QZ-KOM är
detta en fördel, men det är på inget vis nödvändigt för förståelsen av
LysKOM.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
207
208

@menu
209
* Historia:: Lite om koms historia fram till LysKOM.
210
* Utveckling av klienten:: Förutsättningarna för lyskom-projektet.
211
* Andra klienter:: Alternativ till LysKOMs emacslispklient.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
212
213
@end menu

214
@c Ja, den h{r noden och de f|ljande: Utveckling av klienten och
215
@c Historia ligger i "fel" ordning i dokumentet. Det beror p} att jag
216
217
218
@c vill ha texten som ligger i dessa tv} f|ljande noder direkt under
@c f|rordet medan det skall vara en egen nod i info-varianten.

219
@node Utveckling av klienten, Andra klienter, Historia, Förord
220
221
@comment node-name, next, previous, up

222
223
224
225
All utveckling av LysKOMs emacslispklient, lyskom-systemet och i detta
dokument nämnda andra klienter är ideelt arbete utfört av medlemmar i
Lysator, datorföreningen vid Universitet och Tekniska Högskolan i
Linköping.
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

Om du vill deltaga i arbetet så är det bra om du skaffar dig en
ordentlig introduktion till hur systemet fungerar. Om du finns i
Linköping så är det enklast att prata med någon av de som varit med och
som är ansvariga för det som hittills är gjort. Om du inte finns i
Linköping är du utelämnad åt självstudier av de få dokument som finns
och källkoden. Jag skulle nog vilja rekommendera ett veckosluts
intensivkurs i Linköping för att få riktigt grepp om hur det hela
hänger ihop.


237
@node Andra klienter, , Utveckling av klienten, Top
238
239
@comment node-name, next, previous, up

240
241
Det finns alternativ till LysKOMs emacslispklient som också är fritt
tillgängliga. Än så länge har de inte riktigt LysKOMs emacslispklients
242
243
244
funktionalitet utan är begränsade i något avseende men det sker
utveckling av dem hela tiden.

245
246
Samtliga här beskrivna LysKOMklienter har fördelen framför LysKOMs
emacslispklient att de är mindre cpu-krävande och därför snabbare.
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

@table @asis

@item tty-klienten
@itemx C-klienten
tty-klienten är skriven i C med det ursprungliga målet att så troget som
möjligt likna QZ-kom. Avvikelser från detta målet har skett dels
beroende på de olika förutsättningar som LysKOM har jämför med QZ-kom
och dels beroende på personlig smak hos utvecklarna. När detta skrivs är
tty-klienten (version L0.11) ganska stabil, den går lätt att kompilera
och köra på flera olika system @footnote{SunOS4 (sun3 och sun4),
Solaris, Linux, Dynix 3.0, Ultrix, HPUX} förusatt att man har GCC
installerad.

261
Den senaste versionen av tty-klienten finns att hämta via ftp från
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
@file{ftp.lysator.liu.se} i underbiblioteket @file{/pub/lyskom/tty-client/}

Den som gjort mest i tty-klienten är Thomas Bellman
@code{<bellman@@lysator.liu.se>}.

Den som för närvarande gör något och som är ansvarig för de senaste
versionerna är Linus Tolke @code{<linus@@lysator.liu.se>}.

@item tkom
@itemx nilkom
@itemx kom++
tkom och nilkom är två olika klienter som bygger på samma grundstomme.
Grundprogrammet som pratar med lyskom-servern är skrivet i C++ och sedan
finns det två olika användargränssnitt som är skrivna i TCL. Nilkom kör
mot en terminal medan tkom öppnar X-fönster.

Målet med denna klient är att erbjuda ett gränssnitt till lyskom-servern
som är bättre än protokollet och det finns redan nu rutiner för cache av
personer och möten.

tkom, nilkom, kom++-paketet kräver att C++ och TCL/Tk finns installerat på
maskinen men om man vill använda paketet för att bygga en helt egen
klient kan man klara sig utan TCL.

Den senaste versionen av kom++-klienten finns att hämta via anonym ftp
från @file{ftp.lysator.liu.se} i underbiblioteket @file{/pub/lyskom}.

De som för närvarande jobbar med kom++-klienten är Per Cederqvist
@code{<ceder@@lysator.liu.se>} och Inge Wallin @code{<ingwa@@isy.liu.se>}
eller @code{<inge@@lysator.liu.se>}.

@end table

295
@node Historia, Utveckling av klienten, Förord, Förord
296
@comment node-name, next, previous, up
297
@chapter Historia
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
298
299

LysKOM är ett konferenssystem som är inspirerat av KOM, det
300
301
302
303
304
305
konferenssystem som skapades av QZ i Stockholm. Orsaken till att LysKOM
skrevs var att det KOMsystem Lysators medlemmar hade tillgång till lades
ner. QZ-KOM gick att köra på DEC-10 och DEC-20-maskiner och den sista
DEC-20-maskinen på LiTH som studenterna hade tillgång till såldes och
försvann. KOM hade blivit vanebildande för en del och det bedömdes att
en ersättning var nödvändig.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
306

307
308
309
310
311
312
313
En tidig tanke när vi började jobba med LysKOM var att det skulle gå att
ha flera olika användargränssnitt samtidigt. Någon vill se en grafisk
struktur på hur inläggen hänger ihop på sin grafiska skärm, någon annan
vill kunna fortsätta att använda sin gamla vt100. Det var också klart
att systemet skulle köra under UNIX eftersom detta operativsystem
bedömdes som vanligt i framtiden. Lysators medlemmar hade dessutom stor
erfarenhet av UNIX och Lysator äger ett antal UNIX- maskiner.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
314

315
316
317
318
Bland annat av dessa orsaker valde vi att använda en
server-klientmodell. En central server tar hand om alla inlägg och
LysKOM:s hela databas. Mot denna server kan flera stycken klienter
koppla upp sig via TCP/IP.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
319

320
321
322
323
324
När servern började fungera behövdes det en enkel klient för att kunna
testa. Per Cederqvist skrev en enkel klient i emacslisp som sedan byggts
på av ett antal lysatormedlemmar. Även personer utanför Lysator har
bidragit till utvecklingen med färdiga funktioner och framför allt
kommentarer och idéer. Det är detta som idag är LysKOMs emacslispklient.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
325
326


327
328
329
330


@node Servern, Uppstart, Förord, Top
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
@chapter Servern

Servern, databashanteraren, är skriven i C och körs på
@file{varg.lysator.liu.se} (IP-nummer 130.236.254.151). Databasfilen är 
läsbar för flera av lysators medlemmar, vilket kan tyckas vara en
bugg, men den är medveten. Vi vill inte ge någon en falsk känsla av
säkerhet och på ett system sådant som Lysators är det alltför många
som har privilegier för att man skall kunna garantera någon hemlighet.
På andra serverinstallationer i framtiden blir naturligtvis
situationen en annan.


@node Uppstart, Första gången, Servern, Top
344
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
@chapter Uppstart
@ifinfo
Det är olika procedurer för att komma in i LysKOM beroende på 
vilken maskin du kopplar upp dig ifrån. De är alla beskrivna här 
nedan.


@menu
* Lysator::			Koppla upp sig från lysator.
* Andra maskiner::		Hur du för annars.

@end menu
@end ifinfo
358
@node Lysator, Andra maskiner, Uppstart, Uppstart
359
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
360
361
362
363
364
@section Från Lysators maskiner

Enklast är att köra LysKOM från någon av Lysators UNIX-maskiner.
När man har startat emacs räcker det med att skriva:
@example
365
M-x lyskom RET
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
366
367
368
369
370
@end example
för att sätta igång. Svara på frågan om server med
att trycka @key{RET}.


371
@node Andra maskiner, , Lysator, Uppstart
372
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
373
374
@section Från andra maskiner

375
376
377
378
Om du vill hämta LysKOMs emacslispklient från någonstans utanför LiTH
kan du hämta den senaste versionen via anonym ftp från
@file{ftp.lysator.liu.se (130.236.254.153)}. Ange din emailadress som
lösenord. Gå ner i directoryt @file{pub/lyskom/elisp-client} och skriv
379
@code{get lyskom-X.el.gz} där @code{X} är det högsta nummer du kan hitta
380
381
382
383
384
385
386
387
i det directoryt. Filen med det högsta numret är alltid den senaste
versionen. Dessutom hämtar du denna dokumentation från filen
@code{elisp-client.info-X.tar.gz}. När överföringen är klar, bryt
förbindelsen genom att skriva @code{quit}.@refill

Du installerar LysKOMs emacslispklient genom att flytta den hämtade
filen till det lokala emacslispbiblioteket @file{site-lisp} under namnet
@file{lyskom.el} och lägga in en rad
388
@example
389
(autoload 'lyskom "lyskom" "Köra LysKOM" t)
390
@end example
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
i filen defaults.el i samma directory.

Dokumentationen installerar du genom att packa upp tar-arkivet och
flytta alla dess filer till ditt lokala info-bibliotek. Antagligen
@code{/usr/info} eller något liknande. Sedan skriver du in en rad i
filen @code{/usr/info/dir} som pekar ut elisp-client.

Om du bara skall installera klienten för dig själv, ett måste om du inte
får lov att installera emacslispprogram på systemet så flyttar du
istället filen med namnet @file{lyskom.el} till ditt egna emacslispbibliotek
och stoppar in raden ovan i din @file{.emacs}-fil.

Det kan löna sig att byte-kompilera klienten.
@inforef{Lispbibliotek för emacs,Lisp Libraries,emacs}.

Denna dokumentation finner du som sagt på samma ställe under namnet
@file{elisp-client.info-X.tar.gz} för den infoiserade versionen och
@file{elisp-client.txt-X.gz} för den enkla text-versionen. Detta
dokument är ett texinfodokument och om du planerar att skriva ut det på
skrivar så kontakta utvecklarna via email till
@file{lyskom@@lysator.liu.se} så kan de generera en @file{.dvi}-fil
eller en postscript-fil.

Om Emacs säger @code{"Unknown host"} när du skrivit @code{M-x lyskom RET}
och angivit @code{kom.lysator.liu.se} som svar på frågan om vilken server
du vill koppla upp dig mot så beror det på att nameservern på din maskin
inte fungerar som den skall. Du måste du be din systemadministratör att
fixa den.

Om du har en gammal version av emacs kan det hända att den inte använder
nameservern för att slå upp namnet och då fixar man det genom att lägga in 
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
422
423
424
425
@example
130.236.254.151 kom.lysator.liu.se
@end example
i host-tabellen @footnote{Om detta sätt tillämpas måste denna rad
426
427
428
429
uppdateras varje gång vi flyttar servern till en ny maskin.}.

I emacs version 19 är en alternativ lösning att ange numret till
maskinen som LysKOMservern kör på (@file{130.236.254.151}).
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
430
431


432
@node Första gången, Möten, Uppstart, Top
433
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
434
435
436
437
438
439
440
441
@chapter Första gången du kör LysKOM

När du har svarat på frågan om server och uppkopplingen mellan klient
och server är klar så får du en ny fråga; ditt namn. Det är sed att
ange både för och efternamn samt den organisation du arbetar för, t ex
@example
Inge Wallin, ISY
@end example
442
443
444
445
Om du inte är från Linköping @footnote{Detta beror givetvis på vilken
server du är uppkopplad mot. Olika konventioner används vid olika
servrar och olika servrar ligger på olika ställen.} kan det också vara
bra att på något sätt ange vilken stad du normalt finns i, t.ex
446
447
448
@example
Salvador Dalberg, Stacken, Stockholm
@end example
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
449
450
Om det inte fanns någon med det namn du angav så får du bekräfta att
du har stavat ditt namn rätt. Därefter får du uppge ett personligt lösenord.
451
@refill
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
452

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
Du blir medlem i mötet @samp{Presentation (av nya) möten} automatiskt
när du går in i LysKOM första gången. I det mötet hamnar beskrivningar
av nya möten när de skapas och när beskrivningen ändras. Det kan vara
bra att i lugn och ro läsa igenom detta möte och efterhand gå med i de
möten som du finner intressanta.@refill

För att titta på presentationen för ett möte igen kan man använda
kommandot @code{Återse presentation}.
@findex Återse presentation

@node Möten, Köra LysKOM, Första gången, Top
@comment node-name, next, previous, up
@chapter Möten

Debatten är uppdelad i olika möten. Möten är dataenheter som bl.a. har
namn, medlemmar och mottagna inlägg. Medlemmarna förväntas vara
intresserade av inläggen som skickas till just det mötet och läser
dem. Namnen används som en kort presentation av mötet när man skall
referera till det, dvs när man går till mötet eller skickar brev till
mötet.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
473

474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
Möten har också presentationer som lite mer utförligt beskriver vad
mötet är tänkt att handla om.

Det finns inga som helst mekanismer eller garantier för att kolla att
medlemmarna i ett möte, och andra också för den delen, skickar inläggen
till rätt möte. Det finns möjligheter för administratören av mötet eller
författaren av inlägget att flytta inlägget om det hamnat fel men oftast
är det författarens ansvar att se till att det hamnar rätt från början.

@node Köra LysKOM, Namn, Möten, Top
484
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
485
486
487
488
489
490
@chapter Köra LysKOM


@menu
* Prompten::			Hur LysKOMs prompt fungerar.
* Scrollning::			Hur LysKOM scrollar och varför.
David Byers's avatar
David Byers committed
491
* Filtrering::         Hur du väljer bort vissa inlägg.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
* Kommandon::			Vilka kommandon finns och vad gör de.

* Administratörskommandon::	Administratörskommandon
@end menu
@node Prompten, Scrollning, Köra LysKOM, Köra LysKOM
@section Prompten

När LysKOM är klart att ta emot ett kommando skrivs en prompt ut. Den
kan se ut på t.ex följande sätt:

@example
Gå till nästa möte -
Läsa nästa text -
Se tiden - 
@end example
När du ser prompten kan du ge ett kommando. Var snäll mot klienten!
Tryck inte på en massa knappar innan du ser prompten! Det blir bara
problem om du gör det! Speciellt känslig är den i inloggningsfasen.
510
Kom ihåg att LysKOMs emacslispklient från början var avsedd bara som ett
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
511
512
513
514
surrogat för den egentliga klienten och att det som du nu kör är en
alfarelease.


David Byers's avatar
David Byers committed
515
@node Scrollning, Filtrering, Prompten, Köra LysKOM
516
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
517
518
519
520
521
@section Scrollning

Om inte allt ryms på skärmsidan så syns en procentsats i mode-raden.
Tryck på mellanslag när du läst klart så scrollas nästa sida fram.

David Byers's avatar
David Byers committed
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560

@node Filtrering, Kommandon, Scrollning, Köra LysKOM
@comment node-name, next, previous, up
@section Filtrering

För att hantera den stora mängd information som kan finnas i LysKOM
finns funktioner för att filtrera inlägg. Filtrering innebär att inlägg
med vissa egenskaper inte visas.

LysKOMs filtreringsfunktioner är mycket flexibla, och tillåter filter
som fritt kombinerar författare, ärende, textinnehåll och mottagare,
angivna som text, med reguljära uttryck eller, för författare och
mottagare, nummer. Varje del i ett filter kan omfatta alla inlägg som
antingen uppfyller eller inte uppfyller villkoren.

Filtreringen kan göras på tre olika sätt:

@table @asis
@item Visa inte
Visa första raden i inläggshuvudet och lista kommentarer till
inlägget. Denna filtermetod är mest användbar om man vill välja om man
skall se vissa inlägg i en diskussion.

@item Hoppa över
Hoppa över texten och hämta nästa text i läslistan. Endast ett
meddelande om att inlägget har hoppats över visas. Denna metod är
användbar om man aldrig vill se vissa inlägg i en diskussion.

@item Hoppa över kommentarer
Som hoppa över, men hoppar dessutom över alla kommentarer under
inlägget. Denna metod är användbar om man helt vill undvika vissa
diskussioner.

@end table

Filter är antingen tillfälliga eller permanenta. Tillfälliga filter
försvinner när du avslutar Emacs.

@node Kommandon, Administratörskommandon, Filtrering, Köra LysKOM
561
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
@section Kommandon

Det finns två slags kommandon, dels de som är bundna till enskilda
tangenter, dels de som du måste ange i klartext. Många kommandon kan
anges på båda sätten. För att ange ett kommando med dess fulla namn
trycker du tangenten @kbd{a}, vilket skall uttydas @code{(Något) Annat},
@kindex a
ett kommando som fanns i gamla QZ-KOM. Detta ger dig en fråga på emacs
meddelanderad och du kan nu trycka @kbd{?} och få en lista på vilka
kommandon som finns.

Antalet kommandon ökar hela tiden med ökande versionsnummer.
574
Följande kommandon finns i LysKOMs emacslispklient i den version 
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
575
576
577
578
579
580
581
582
583
som anges i titeln på detta dokument. Först visas vilken tangent
som funktionen ligger på och därefter vad man anger under @kbd{a}.
I mötet @samp{LysKOM Elispklient; diskussion och ideer} på Lysators
LysKOM-system diskuteras nyheter om klienten. När en ny version
släpps annonseras det också i det mötet, för det mesta
tillsammans med en lista på de ändringar som är gjorda sen
förra versionen.

@menu
584
* Läsa::			De vanligaste kommandona för att läsa inlägg.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
* Få hjälp::			Hjälpkommandot är beskrivet

* Skriva::			Skriva
* Lista::			Kommandon för att lista information.
* Bli medlem::			Hur du blir medlem i och utträder ur möten.
* Sluta::			När du har läst klart

* Annat::			
* Ändra::			Kommandon för att ändra dina parametrar.

595
* Återse::			Kommandon för att återse inlägg.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
596
597
* Status::			Kommandon för att få status.

598
* Spara text::			Spara ett eller flera inlägg
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
599
600
601
602
603
604
* Markeringar::			Kommandon för att hantera markeringar.
* Skapa::			Kommandon för att skapa möten.
* Kommandon för att addera och subtrahera:: Kommandon för att addera och subtrahera.
* Ändra personuppgifter::	
* Ändra mötesuppgifter::	
* Meddelande::			Meddelande
David Byers's avatar
David Byers committed
605
* Filtrera::          Kommandon för att filtrera inlägg.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
606
607
608
609
610
* Prioritera::			Kommando för att prioritera om möten.

* Ändra inställningarna::	
@end menu
@node Läsa, Få hjälp, Kommandon, Kommandon
611
@comment node-name, next, previous, up
612
@subsection Kommandon för att läsa inlägg.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
613
614
615
616
617
618

@table @asis

@item @key{SPC}
@itemx (mellanslag)
@itemx @key{RET}
619
620
621
@ifinfo
@kindex @key{ }
@end ifinfo
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
622
623
624
@kindex SPC
@kindex mellanslag
@kindex rymdkrogen
625
@kindex space
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
@kindex RETURN
Utför defaulthandlingen, dvs det som står i prompten.


@item @key{LFD}
@itemx (eller @key{NEWLINE})
@kindex NEWLINE
@kindex LINEFEED
Samma som mellanslag eller @key{RET}, men placera först markören
överst på skärmen.


@item @kbd{ni}
@itemx @code{Läsa nästa inlägg}
@findex Läsa nästa inlägg
@kindex ni
642
Gå till nästa inlägg och visa den. Om du håller på att återse sparas
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
informationen om vad du återser undan. Med @code{ån} kan du sedan
återse nästa inlägg.


@item @kbd{nm}
@itemx @code{Gå till nästa möte}
@findex Gå till nästa möte
@kindex nm
Går till nästa möte med olästa inlägg. Alla olästa i det nuvarande
mötet sparas och mötet placeras sist i listan över möten med
olästa inlägg.


@item @kbd{h}
@itemx @code{Hoppa över alla kommentarer}
@findex Hoppa över alla kommentarer
@kindex h
Hoppa över alla kommentarer till det senast lästa inlägget, dvs
markera dem som lästa utan att visa dem. Detta sker rekursivt så
att alla kommentarer till kommentarerna också markeras som lästa,
663
664
665
osv. För att undvika att detta kommando jobbar för evigt läsmarkerar 
och söker klienten bara rekursivt vidare om kommentaren i varje steg
är nyare än det kommenterade inlägget.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
666

David Byers's avatar
David Byers committed
667
668
669
670
671
672
673
@item @kbd{H}
@itemx @code{Superhoppa}
@findex Superhoppa
@kindex H
Skapa ett filter som hoppar över alla texter i det aktuella mötet med
samma ärenderad som den senast lästa texten. Detta kommando är bra om
man vill hoppa över alla grenar i en gamma diskussion.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696

@item @kbd{e}
@itemx @code{Endast läsa senaste}
@findex Endast läsa senaste
@kindex e
Man får ange ett antal inlägg som man vill läsa i det nuvarande
mötet. Alla andra inlägg i mötet markeras såsom lästa. 


@item 
@itemx @code{Uppskjuta läsning}
@findex Uppskjuta läsning
Man får ange hur många inlägg i mötet man vill läsa nu.
Klienten kommer att "glömma bort" att du borde få läsa alla utom
de sista N inläggen i det möte du befinner dig i. Nästa gång du
startar klienten kommer du att få läsa de "bortglömda" inläggen.
De glöms bara tillfälligt.


@item @kbd{M-p}
@itemx @code{(Spring till) början av texten}
@findex (Spring till) början av texten
@findex Början av texten
697
@findex Föregående inlägg
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
698
699
@kindex M-p
Detta kommando är bara till för att snabbare kunna hitta början på
700
det inlägg man är vid, eller hitta föregående inlägg.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
701
702
703
704
705
706

@item @kbd{M-n}
@itemx @code{(Spring till) nästa text}
@findex (Spring till) nästa text
@findex Nästa text
@kindex M-n
707
708
Detta kommando är motsatsen till @kbd{M-p}. Det springer till nästa
inlägg istället.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719


@item @key{DEL}
@itemx @code{Scrolla ner}
@findex Scrolla ner
@findex scroll-down
@kindex DEL
Detta kommando rullar tillbaka skärmen så att man kan se det som skrevs
innan. För att komma framåt igen är det bara att trycka @key{SPC}. 
@end table
@node Få hjälp, Skriva, Läsa, Kommandon
720
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
@subsection Få hjälp

Du kan alltid få hjälp.

@table @asis
@item @kbd{?}
@itemx @code{Hjälp}
@findex Hjälp
@kindex ?
Beskriv LysKOM-moden och alla dess tangentbordsbindningar.
Om du redan gett en del av ett kommando och trycker @kbd{?} så får du en
lista på vilka alternativa kommandon som finns från det läget.
Alternativlistan innehåller vad du skulle tryckt för att välja
just det alternativet samt kommandots namn.

@end table
@node Skriva, Lista, Få hjälp, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up
@subsection Skriva

741
Här är samtliga kommandon som används för att skriva ett inlägg listade.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766

@table @asis

@item @kbd{b}
@itemx @code{Skicka brev}
@findex Skicka brev
@kindex b
Skicka ett brev till en person eller ett möte. Programmet frågar
efter vilket möte/person som man vill skicka brevet till. Man kan
skicka brev även till slutna möten. Om personen eller mötet har en
lapp på dörren så visas lappen i LysKOM-bufferten. 


@item @kbd{i}
@itemx @code{Skriva ett inlägg}
@findex Skriva ett inlägg
@kindex i
Skriv ett inlägg i det möte där du befinner dig för tillfället. Se
avsnittet nedan som beskriver vad du kan göra medan du skriver.


@item @kbd{k}
@itemx @code{Kommentera inlägget}
@findex Kommentera inlägget
@kindex k
767
@kindex C-u k
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
768
Kommentera det senast lästa eller skrivna inlägget. Man kan också
769
770
771
772
kommentera ett valfritt inlägg genom att istället för att trycka @kbd{k}
trycka inläggsnummret för det inlägg man vill kommentera följt av
@kbd{k}. Alternativ till detta är att trycka @kbd{C-u k} varpå man får
ange inläggsnumret.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791

Om inlägget skulle ha flera mottagare så får man, för var och 
en av dessa mottagare en kontrollfråga om man vill att den skall vara
kvar som mottagare eller inte. Detta går givetvis att stänga av.


@item @kbd{K}
@itemx @code{Kommentera föregående inlägg}
@findex Kommentera föregående inlägg
@kindex K
Kommentera det näst senast lästa eller skrivna inlägget. Det kan 
vara bra om man gör @kbd{åk} (@code{Återse det kommenterade}) innan man
bestämmer sig för att kommentera.


@item @kbd{F}
@itemx @code{Fotnot till inlägg}
@findex Fotnot till inlägg
@kindex F
792
793
794
795
796
797
@kindex C-u F
Skriv en fotnot till det senast lästa inlägget. Kommandot fungerar som
kommandot @code{Kommentera inlägget}. Observera att om man inte explicit
anger inläggsnummer skriver man alltid fotnoter till senast lästa
inlägg. Detta innebär att man "tvingas" återse sitt senast skrivna inlägg
innan man kan skriva en fotnot till det.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
798
799
800
801
802
803


@item @kbd{p}
@itemx @code{Personligt svar}
@findex Personligt svar
@kindex p
804
@kindex C-u p
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
805
806
Skriv ett personligt svar till författaren av det senast lästa
inlägget. Detta är detsamma som att skicka ett brev till honom som
807
808
809
810
811
är en kommentar till inlägget. 

Man kan liksom när man skriver kommentarer skriva personligt svar till
godtyckligt inlägg genom att antingen skriva inläggsnummer @kbd{p} eller
@kbd{C-u p} följt av inläggsnumret och @kbd{RET}.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824


@item @kbd{P}
@itemx @code{Personligt svar på föregående inlägg}
@findex Personligt svar på föregående inlägg
@kindex P
Skriv ett personligt svar till författaren av det näst senast
lästa inlägget. Jämför kommentera föregående 
inlägg.

@end table

@node Lista, Bli medlem, Skriva, Kommandon
825
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
@subsection Lista

Du kan lista olika saker med dessa olika kommandona.

@table @asis
@item @kbd{v}
@itemx @code{Vilka är inloggade}
@findex Vilka är inloggade
@kindex v
Visa en lista över de personer som är inloggade i LysKOM för
836
837
838
839
ögonblicket. Man får dessutom reda på vilken maskin de kör ifrån samt
vad de sysslar med just nu. Inloggningarna visas i sessionsnummerordning
och den egna inloggningen markeras med en asterisk precis efter
sessionsnumret.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893


@item @kbd{lm}
@itemx @code{Lista möten}
@findex Lista möten
@kindex lm
Lista alla möten som matchar ett givet mönster. LysKOM frågar
efter mönstret innan sökningen startar. En asterisk (@code{*}) skrivs
ut framför namnet på alla möten som man inte är medlem i.


@item @kbd{ln}
@itemx @code{Lista nyheter}
@findex Lista nyheter
@kindex ln
Lista alla nyheter, dvs alla möten i vilka du har olästa inlägg.
Talar också om hur många olästa du har i resp. möte.


@item @kbd{lN}
@findex Lista nyheter
@kindex lN
Samma som @kbd{ln}, men använder en något långsammare metod. Detta anrop
finns endast med som kontroll eftersom metoden som används för
@kbd{ln} visserligen är snabbare, men också mycket mer komplicerad.
Detta kommando kommer att försvinna snart(?).


@item @kbd{lp}
@itemx @code{Lista personer}
@findex Lista personer
@kindex lp
Lista alla personer som matchar ett givet mönster. LysKOM frågar
efter mönstret innan sökningen startar.


@item @kbd{ls}
@itemx @code{Lista medlemsskap}
@findex Lista medlemsskap
@kindex ls
Listar vilka möten du är medlem i, vilka prioriteter som gäller
för mötena samt hur många olästa du har i varje möte.


@item @kbd{lä}
@itemx @code{Lista ärenden}
@findex Lista ärenden
@kindex lä
Listar ärenden och författare på de inlägg som du har olästa i
mötet, eller på dina markerade inlägg, när du har prompten 
@code{Återse nästa markerade -}.
@end table

@node Bli medlem, Sluta, Lista, Kommandon
894
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
@subsection Bli medlem

Här beskriver vi hur du kan bli medlem i ett möte, samt hur du gör för
att utträda.

@table @asis
@item @kbd{g}
@itemx @code{Gå till möte}
@findex Gå till möte
@kindex g
Gå till ett nytt möte för att börja läsa inlägg där. LysKOM frågar
efter vilket möte du vill gå till.

Om du inte är medlem i mötet så frågar LysKOM om du vill bli medlem
i mötet och om man då svarar @kbd{j} så blir man medlem i mötet på samma
sätt som om man hade gjort @kbd{m} (@code{Bli medlem i möte}). Efter det så går
man till mötet på vanligt sätt.


@item @kbd{m}
@itemx @code{Bli medlem i möte}
@findex Bli medlem i möte
@kindex m
918
919
920
921
922
Frågar efter ett möte och ser till att du blir medlem i det. I samband
med detta får du ange en prioritet för mötet och var mötet skall läsas i
förhållande till andra möten med samma prioritet. LysKOM kommer att
sätta prioriteten till @code{100} om du inte har ändrat variabeln
@code{kom-membership-default-priority} som kontrollerar detta.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939

För att LysKOM skall veta i vilken ordning du vill läsa dina
möten måste du ange det för varje möte du går med i.
Du kan (givetvis) sätta en variabel som kontrollerar detta också,
nämligen @code{kom-membership-default-placement}, men om du inte anger
något så måste du ange det. LysKOM frågar var du vill lägga det.
0 är allra först (före din brevlåda) och det högsta numret
som finns som alternativ är sist i listan.

Om mötet är slutet så kan man inte gå med i det. Detta kommando
kan även användas för att ändra prioritet för ett möte som du
redan är medlem i.


@item @code{Utträda ur}
@findex Utträda ur
Frågar efter namnet på ett möte och gör så att du utträder ur
940
mötet. Alla markeringar om eventuella lästa inlägg försvinner.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
941
942
943
944
Detta kommando har inte någon egen tangent.
@end table

@node Sluta, Annat, Bli medlem, Kommandon
945
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
@subsection Sluta

@table @asis
@item @kbd{S}
@itemx @kbd{q}
@itemx @code{Sluta}
@findex Sluta
@kindex S
@kindex q
Avslutar LysKOM. Det går lika bra att sluta genom att gå ur Emacs
eller ta bort LysKOM-bufferten.
957
958
959
960

Om du har inlägg som du börjat skriva på och sedan varken slängt eller
skickat in till LysKOM-servern så kommer du att få en extra
kontrollfråga om du verkligen vill sluta trots att du har oinskickade
961
inlägg.
962
963

Om du väljer att gå ur lyskom genom att avsluta Emacs och har
964
oinskickade buffertar kommer LysKOMs emacslispklient att se till att Emacs
965
betraktar LysKOM som en viktig process. Om du däremot har skickat in
966
eller slängt alla dina inlägg ser LysKOMs emacslispklientent till att Emacs inte
967
968
betraktar LysKOM som en viktig process. Om du får en kontrollfråga:
"Active processes exist; kill them and exit anyway? (yes or no)" innebär
969
det alltså att du har oinskickade inlägg. @footnote{För att detta skall
970
971
972
fungera korrekt krävs att du kör en emacs version 18.58 eller senare.}


Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
973
974
975
@end table

@node Annat, Ändra, Sluta, Kommandon
976
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
977
978
979
@subsection övriga kommandon i LysKOM.

@table @asis
980
@item @kbd{M-x kom-recover}
981
982
@itemx @code{Återstarta kom}
@findex Återstarta kom
983
@kindex M-x kom-recover
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
984
985
986
987
988
Nollställer diverse interna strukturer i klienten. Används då
klienten har hängt sig eller då klienten och servern har kommit ur
fas. Det kan de göra om man trycker @code{C-g} @kindex C-g
vid olämpliga tillfällen.

989
990
Om klienten hänger sig på detta vis beror det egentligen på att det är
en bugg i klienten. Se till att skapa en buggrapport innan du ger det
991
här kommandot. Se även @ref{Buggrapporter}.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
992
993
994
995

@item @kbd{t}
@itemx @code{Se tiden}
@findex Se tiden
996
@kindex t
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
Visar vad klockan är.


@item @kbd{fu}
@itemx @code{Få uppmuntran}
@findex Få uppmuntran
@kindex fu
Ger den dystre användaren lite ljus i mörkret.


@item @kbd{fs}
@itemx @code{Få skäll}
@findex Få skäll
@kindex fs
Tar ner den uppblåste användaren på jorden.


@item @kbd{V}
@itemx @code{Vänta på ett inlägg}
@findex Vänta på ett inlägg
@kindex V
Stoppar LysKOM och väntar på att ett inlägg med prioritet högre än
nästa möte man kommer till skall skrivas. Vill man bryta av innan
är det bara att ge ett kommando.

Om du inte vill att inlägg med låg prioritet, men högre än nästa
möte, ska avbryta väntafunktionen så kan du ange prioriteten som
måste överskridas med ett prefixargument.


@item 
@itemx @code{Visa vilkalistan}
@findex Visa vilkalistan
LysKOM underhåller en lista över alla personer som är inne
i LysKOM just nu och den kan man får fram i ett temporärt fönster
med detta kommando. Höjden på detta fönster regleras med 
variabeln @code{kom-who-buffer-size-when-displaying}.

1035
1036
1037
Detta fungerar givetvis inte om man har slagit av hanteringen av
Vilkabufferten. @xref{Vilkabufferten}

Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1038
1039
1040
1041
1042
1043
@item 
@itemx @code{Kasta ut en session}
@findex Kasta ut en session
Du kan slänga ut en session som har hängt sig eller som du
glömt på någon annan maskin. Du kan bara slänga ut 
sessioner där personer som du är organisatör för är
1044
inloggade om du inte är i administratörsmod.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1045
1046
1047
1048
1049

@end table

@ifinfo
@node Ändra, Återse, Annat, Kommandon
1050
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
@subsection Ändra

Du kan ändra dina egna parametrar med olika kommandon.

Presentationen ändrar du med:
@end ifinfo

@table @asis
@item @kbd{äp}
@itemx @code{Ändra presentation}
@findex Ändra presentation
@kindex äp
ändrar presentationen för ett möte eller en person. LysKOM frågar
efter vilken person/möte som presentationen skall ändras för och
placerar dig i redigeringsläge. Om du bara trycker @kbd{RET} så
ändrar du din egen presentation.
@end table
@menu
* Ändra personuppgifter::	övriga ändrakommandon för personer.
* Ändra mötesuppgifter::övriga ändrakommandon för möten.
* Ändra inställningarna:: Hur man ändrar LysKOMklientens parametrar.
@end menu

@ifinfo
@node Återse, Status, Ändra, Kommandon
1076
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1077
1078
@subsection Återse

1079
Det finns flera olika kommandon för att återse olika inlägg. De är 
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
listade nedan.

@end ifinfo

@table @asis
@item @kbd{å @key{SPC}}
@itemx @code{Återse text}
@findex Återse text
@kindex å 
1089
1090
1091
Återse en eventuellt tidigare läst inlägg. Om du anger ett nummer
direkt efter @kbd{å}:et så visar LysKOM dettaa inlägg. Om du ger ett
mellanslag så frågar LysKOM efter inläggsnummer.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1092
1093
1094
1095
1096
1097


@item @kbd{åo}
@itemx @code{Återse omodifierat}
@findex Återse omodifierat
@kindex åo
1098
Återse det senast föregående lästa inlägget utan att konvertera enligt
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
konverteringstabellen.


@item @kbd{åk}
@itemx @code{Återse det kommenterade}
@findex Återse det kommenterade
@kindex åk
Återse det eller de inlägg som det senast lästa inlägget är en
kommentar till. Om inte det senast lästa är en kommentar utan ett
originalinlägg så ger LysKOM ett felmeddelande.


@item @kbd{åak}
@itemx @code{Återse alla kommentarer}
@findex Återse alla kommentarer
@kindex åak
Återse alla inlägg som är kommentarer till det senast lästa
inlägget.


@item @kbd{åar}
@itemx @code{Återse alla kommentarer rekursivt}
@findex Återse alla kommentarer rekursivt
@kindex åar
Återse alla inlägg som är kommentarer till det senast lästa
inlägget. Detta sker rekursivt så att även kommentarer till dessa
kommentarer återses. 


@item @kbd{år}
@itemx @code{Återse urinlägget}
@findex Återse urinlägget
@kindex år
1132
Återser originalinlägget som gav upphov till den kommentarkedja
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
som det senast lästa inlägget ingår i.


@item @kbd{ån}
@itemx @code{Återse nästa}
@findex Återse nästa
@kindex ån
1140
Återser nästa inlägg i återsestacken.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1141
1142
1143
1144
1145
1146


@item @kbd{ås}
@itemx @code{Återse senaste}
@findex Återse senaste
@kindex ås
1147
Återse de senaste N inläggen av X i mötet M. LysKOM frågar efter
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
personen X och mötet M. N är prefixargument. 

Om man inte ger något prefixargument sätts N@code{=1}. Om man anger N@code{=0}
får man se @emph{alla} inlägg av X till M. Om N är negativt så får du se
de abs(N) första inläggen av X i mötet M.

Om man inte anger X får man se de senaste N inläggen i mötet M.
Default för mötet är det möte du är i. Om man inte anger M får man
se de senaste N inläggen av X. 

1158
M kan vara din egen brevlåda, men du kan inte återse inlägg till
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
någon annans brevlåda. Det beror på en bug i server som kommer att
rättas, förhoppningsvis före sommaren 1991.


@item @kbd{åi}
@itemx @code{Återse igen}
@findex Återse igen
@kindex åi
Återse de senaste X normalt lästa inlägg.


@item @kbd{åh}
@itemx @code{Återse hoppa}
@findex Återse hoppa
@kindex åh
Avslutar alla återsekommandon.


@item @kbd{ål}
@itemx @code{Återse lista}
@findex Återse lista
@kindex ål
Visar vilka inlägg som kommer att återses, dvs resulatet av alla
fortfarande aktiva återsekommandon. 


@item @kbd{åp}
@itemx @code{Återse presentation}
@findex Återse presentation
@kindex åp
Frågar efter namnet på en person eller ett möte och visar
presentationen för denna person/möte.


@item @kbd{åt}
@itemx @code{Återse träd}
@findex Återse träd
@kindex åt
Samma som @code{Återse urinlägget} + @code{Återse alla kommentarer rekursivt}
för det senast lästa inlägget.


@item @kbd{B}
@itemx @code{(Återse) Baklänges}
@findex Baklänges
@kindex B
Vänder på ordningen som de inlägg man gör återse på presenteras.
Om man t ex återser de senaste N av någon så vill man kanske
återse dem bakifrån i stället för framifrån.

@end table

@ifinfo
@node Status, Spara text, Återse, Kommandon
1213
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
@subsection Status

Du kan få status för personer och möten med dessa olika kommandon.

@end ifinfo

@table @asis
@item @kbd{sm}
@itemx @code{Status (för) möte}
@findex Status (för) möte
@kindex sm
Visar upp en del intressanta data för ett möte. Om mötet har en
lapp på dörren så visas denna.

Om man vill se en lista på alla medlemmar i mötet och hur många 
olästa de olika personerna har så skall man svara @kbd{j} på 
frågan. Annars skall man svara @kbd{n}.

@item @kbd{sp}
@itemx @code{Status (för) person}
@findex Status (för) person
@kindex sp
Visar upp en del intressanta data om en person. Om personen har en
lapp på dörren så visas denna. 

Efter eventuell lapp så kan man få en lista på vilka möten 
personen är medlem i och hur många olästa han har i dem.
Vill man inte ha denna lista skall man svara @kbd{n} på frågan.
@end table

1244
@node Spara text, Markeringar, Status, Kommandon
1245
@comment node-name, next, previous, up
1246
@subsection Spara ett eller flera inlägg
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1247
1248
1249
1250
1251
1252

@table @asis
@item @kbd{st}
@itemx @code{Spara text (på fil)}
@findex Spara text (på fil)
@kindex st
1253
1254
1255
Spara det senast lästa inlägget på fil. Frågar efter filnamn.

Om man anger ett prefixargument sparas de sista @code{n} inläggen.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1256
1257
1258
@end table

@ifinfo
1259
1260
@node Markeringar, Skapa, Spara text, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
@subsection Markeringar

En markering är ett litet märke som du sätter på ett inlägg som gör
att du snabbt kan hitta tillbaka till det inlägget igen.

Du hanterar markeringar med följande kommandon:

@end ifinfo

@table @asis
@item @kbd{M}
@itemx @code{Markera (inlägg)}
@findex Markera (inlägg)
@kindex M
Frågar efter inläggsnummer och markerar inlägget med ett nummer.
Det senast lästa inlägget är default att markeras. Alla markerade
inlägg eller markerade inlägg med en viss markering kan senare
återses (se nedan).

Om man inte har satt variabeln @code{kom-default-mark} till någonting
så markeras inlägget med markeringen @code{100}. Om man satt variabeln
@code{kom-default-mark} till @code{nil} så frågar den även efter vilket
nummer markeringen skall ha.

@item @kbd{A}
@itemx @code{Avmarkera (inlägg)}
@findex Avmarkera (inlägg)
@kindex A
Frågar efter inläggsnummer och tar bort den eventuella markeringen
från det inlägget. Det senast lästa inlägget är default.


@item @kbd{åam}
@itemx @code{Återse alla markerade}
@findex Återse alla markerade
@kindex åam
återser alla inlägg som tidigare markerats med hjälp av @code{M} eller
@code{Markera (inlägg)}.


@item @kbd{åm}
@itemx @code{Återse markerade}
@findex Återse markerade
@kindex åm
Frågar efter en markering och visar upp alla markerade inlägg med
1306
just den markeringen. Normalt markerar LysKOMs emacslispklient med markering 100.
1307
@xref{Variabler, kom-default-mark}.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1308
1309
1310

@end table

1311
@iftex
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1312
1313
1314
@subsection Kommandon under annat
Här följer några funktioner som inte ligger på några egna tangenter,
men som kan hittas under @kbd{a}
1315
@end iftex
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1316

1317
@node Skapa, Kommandon för att addera och subtrahera, Markeringar, Kommandon
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
@comment node-name, next, previous, up
@subsection Skapa

@table @asis
@item @code{Skapa möte}
@findex Skapa möte
Skapa ett nytt möte.

@item @code{Utplåna}
@findex Utplåna
Utplåna en person eller ett möte. Om man inte är organisatör för
mötet/personen så misslyckas kommandot.

@item @code{Radera (text)}
@findex Radera (text)
Frågar efter inläggsnummer och raderar inlägget. Man kan även ange
inläggsnumret som prefixargument.
@end table

@node Kommandon för att addera och subtrahera, Ändra personuppgifter, Skapa, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up
@subsection Kommandon för att addera och subtrahera.

1341
1342
Man kan addera en mottagare eller extra kopiemottagare till ett inlägg, en
medlem till ett möte eller ett inlägg som kommentar till ett annat inlägg.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1343
1344
1345
1346
1347

@table @asis

@item @code{Addera mottagare}
@findex Addera mottagare
1348
1349
1350
1351
1352
Frågar efter inläggsnummer och namnet på ett möte eller en person.
Defaultvärdet för inläggsnumret är senast lästa inlägg och defaultvärdet
för mötet är det senast adderade mötet.

Du får bara addera möten som du får lov att skriva inlägg i.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1353
1354
1355
1356
1357


@item @code{Addera extra kopiemottagare}
@findex Addera extra kopiemottagare
Samma som Addera mottagare men adderar en mottagare av typen extra
1358
1359
1360
1361
1362
kopiemottagare istället. Defaultvärdet för inläggsnumret är senast lästa
inlägg och defaultvärdet för mötet är den senast adderade extra
kopiemottagaren.

Du får bara addera möten som du får lov att skriva inlägg i.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1363
1364
1365
1366


@item @code{Subtrahera mottagare}
@findex Subtrahera mottagare
1367
1368
Frågar efter inläggsnummer och namnet på ett möte eller en person.
Inlägget får då inte längre angivet möte eller person som mottagare.
1369
Defaultvärdet för i inläggsnumret är senast lästa inlägg och defaultvärdet
1370
1371
1372
1373
för mötet/personen är det möte som vi står i just nu.

Du får bara ta bort en mottagare om du är organisatör för mottagaren
eller författare till inlägget.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1374
1375
1376
1377


@item @code{Addera kommentar}
@findex Addera kommentar
1378
1379
1380
Frågar efter två inläggsnummer. Det första inlägget kommer att
kommenteras av det andra. Default för det kommenterade inlägget
är senaste refererade inläggen.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1381
1382
1383
1384


@item @code{Subtrahera kommentar}
@findex Subtrahera kommentar
1385
1386
Frågar efter två inläggsnummer. Om det första inlägget, som har
aktuellt inlägg som default, är kommenterad av det andra inlägget
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
kommer denna bindning att plockas bort.


@item @code{Addera medlem}
@findex Addera medlem
Frågar efter person som skall adderas samt till vilket möte.
Detta kommando måste användas för att addera medlemmar till ett
slutet möte och det är bara organisatören för det mötet som kan
använda det. Det kan också användas för att addera medlemmar till
en brevlåda, dvs en person, om man vill att någon annan skall
kunna läsa dennes post. Ett exempel är om man vill skapa en
brevgrupp där flera personer kan läsa posten som kommer till
gruppen. 


@item @code{Uteslut medlem}
@findex Uteslut medlem
Frågar efter person som skall uteslutas samt vilket möte som
personen skall uteslutas ifrån. Detta kommando kan t ex användas
av organisatören för ett möte när han vill utesluta någon från
mötet.

@end table

@node Ändra personuppgifter, Ändra mötesuppgifter, Kommandon för att addera och subtrahera, Kommandon
1412
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
@subsection Ändra personuppgifter

@table @asis

@item @code{Börja med nytt namn}
@findex Börja med nytt namn
Logga ut den nuvarande personen ur LysKOM och börja med en ny
person utan att starta en ny session.


@item @code{Ändra namn}
@findex Ändra namn
Frågar efter vilket möte eller vilken person som skall ändra namn
samt det nya namnet. Om du inte är organisatör för mötet/personen
så misslyckas kommandot.


@item @code{Ändra lösenord}
@findex Ändra lösenord
Frågar efter vem du skall ändra lösenordet för, samt efter
ditt lösenordet. Därefter skall du mata in det nya lösenordet
två gånger. Detta för att fånga felstavningar.

Man kan ändra lösenordet för alla som man är organisatör
1437
för. Om man är administratör kan man ändra lösenordet för
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
vem som helst.


@item @code{Sätt lapp på dörren}
@findex Sätt lapp på dörren
Frågar efter möte eller person som du vill sätta en lapp på för.
Lapp på dörren betyder att en person som försöker skicka brev till
personen/mötet får ett meddelande innan brevet sänds iväg. Detta
kan t ex vara användbart när man reser bort och vill lämna en
temporär adress. Man får också se lappen när man använder
kommandot @code{Status person} på personen.

@item @code{Ta bort lapp på dörren}
@findex Ta bort lapp på dörren
Frågar efter möte eller person och tar bort lappen på dörren för
personen/mötet i fråga.
@end table

@node Ändra mötesuppgifter, Meddelande, Ändra personuppgifter, Kommandon
1457
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
@subsection Ändra mötesuppgifter

@table @asis

@item @code{Ändra organisatör}
@findex Ändra organisatör
Frågar först efter det möte eller en person som man vill ändra
organisatör för. Sedan frågar den efter det möte eller den person
som skall bli den nya organisatören. Om det inte gick bra så skrivs ett
felmeddelande ut.


@item @code{Ändra livslängd}
@findex Ändra livslängd
Frågar först efter det möte som du vill ändra inläggens livslängd
i och sedan efter vilken den nya livslängden skall vara. Om du
inte är organisatör för mötet så få du inte sätta en ny livslängd
och då får du ett felmeddelande.


@item @code{Ändra supermöte}
@findex Ändra supermöte
Frågar efter vilket möte vi skall ändra supermöte för
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
samt vilket möte som skall vara det nya supermötet.

Supermöte för ett möte är det möte till vilket inlägg som inte får
skickas till mötet, skickas. Anledningarna till att inlägg inte får
skickas till ett visst möte kan vara att det är skrivskyddat och han som
försöker skicka in det tillhör inte de tillåtna författarna för det
mötet eller att mötet är kommentarsskyddat och då skickas kommentarerna
till supermötet.

I nästa version av LysKOM-systemet (Protokoll B) kommer det att vara två
olika möten beroende på om mötet är skrivskyddat eller kommentarsskyddat.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1492
1493
@end table

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1494
@node Meddelande, Filtrera, Ändra mötesuppgifter, Kommandon
1495
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
@subsection Meddelande

@table @asis

@item @code{Sända meddelande}
@findex Sända meddelande
Frågar efter vem du vill skicka ett meddelande till. Personen
måste vara inloggad när meddelandet skickas eftersom det inte
lagras utan skickas direkt. Om du vill skicka till alla som är
inloggade så tryck bara på @key{RET} utan att mata in något namn.

Därefter frågar LysKOM efter meddelandet som du vill skicka och
skickar iväg det till mottagarna. 

@end table

David Byers's avatar
David Byers committed
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
@node Filtrera, Prioritera, Meddelande, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up
@subsection Filtrera
@comment byers

@table @asis

@item @kbd{ff}
@itemx @code{Filtrera Författare}
@findex Filtrera Författare
@kindex ff
Lägger till ett filter som tar bort alla inlägg av en viss
person. Frågar efter författare, möte och typ av filtrering.

@item @code{fä}
@itemx @code{Filtrera Ärende}
@findex Filtrera Ärende
@kindex fä
Lägger till ett filter som tar bort alla inlägg med en viss
ärenderad. Frågar efter ärende, möte och typ av filtrering.

@item @kbd{ft}
@itemx @code{Filtrera Text}
@findex Filtrera Text
@kindex ft
Lägger till ett filter som tar bort alla inlägg som innehåller en viss
text. Frågar efter text, möte och typ av filtrering.

@item @kbd{äf}
@itemx @code{Ändra Filter}
@findex Ändra Filter
@kindex äf
Poppar upp en ny buffert som listar alla filter. I den här bufferten har
man tillgång till speciella kommandon för att ändra, ta bort och lägga
till nya filter. De kommandon som finns är:

@table @asis

@item @kbd{n, C-n}
Flytta markören till nästa rad i listan.

@item @kbd{p, C-p}
Flytta markören till föregående rad i listan.

@item @kbd{N, M-n}
Flytta markören till nästa filter i listan.

@item @kbd{P, M-p}
Flytta markören till föregående filter i listan.

@item @kbd{>, M->}
Flytta markören till slutet av sista filtret i listan.

@item @kbd{<, M-<}
Flytta markören till första raden av första filtret i listan.

@item @kbd{d, C-d}
Radera den rad markören står på.

@item @kbd{D, M-d}
Radera det filter markören står i.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1574
@item @kbd{i, I}
David Byers's avatar
David Byers committed
1575
1576
Lägg till en rad i ett filter. Frågar efter filterfunktion.

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
1577
@item @kbd{M-i}
David Byers's avatar
David Byers committed
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
Lägg till ett filter. Frågar efter filtertyp och tidsbegränsning.

@item @kbd{a}
Byt filtertyp. Kommandot växlar mellan alla tillgängliga alternativ.

@item @kbd{t}
Byt tidsbegränsning (bara mellan permanent och tillfällig).

@item @kbd{s}
Spara filterlistan.

@item @kbd{q}
Avsluta.

@end table
@end table

@node Prioritera, Ändra inställningarna, Filtrera, Kommandon
1596
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
@subsection Prioritera

@table @asis

@item @code{Prioritera möten}
@findex Prioritera möten
Poppar upp en ny buffert som listar alla möten man är med i i den
ordning de finns lagrade i servern. I den här bufferten har man
tillgång till speciella kommandon för att kunna flytta om mötena
och ändra prioritet på dem. De kommandon som finns är förutom de
vanliga emacs-kommandona:

@table @asis

@item @kbd{u}
Flytta möte uppåt i listan. Med ett prefixargument flyttas
mötet så många steg.

@item @kbd{n}
Flytta möte neråt i listan. Med ett prefixargument flyttas
mötet så många steg.

@item @kbd{p}
ändra prioritet. Frågar efter ny prioritet på mötet.

@item @kbd{C-k}
@itemx @code{Kill}
Lägger upp mötet på en kill-stack. Med ett
prefixargument läggs de nästa X mötena på kill-stacken.
Att ett möte ligger på kill-stacken markeras genom att
första tecknet på raden är ett minustecken.

@item @kbd{C-y}
@itemx @code{Yank}
Tar översta mötet från kill-stacken och stoppar in
det före den rad du står på. Med ett prefixargument
stoppas de X översta mötena in.

@item @kbd{S}, @kbd{C-c C-c} eller @kbd{q}
Synonymer för att återgå till LysKOM-bufferten. Du kan
även gå till den genom att bara byta buffert (det är
snabbaste sättet att böjra läsa igen) men då kan det hända
att du får läsa saker och ting i fel ordning i den här
sessionen.

@end table

@kbd{C-k} och @kbd{C-y} passar bra för att flytta block av möten till olika
ställen. @kbd{u} och @kbd{n} är bra för den sista "finjusteringen".

@end table

@node Ändra inställningarna, , Prioritera, Kommandon
1650
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
@subsection Ändra inställningarna

@table @asis

@item Ändra variablerna
@findex Ändra variablerna
Poppar upp en ny buffert som listar dina nuvarnade inställningar.
Denna nya buffert har @code{edit-options} moden och ser dessutom 
likadan ut förutom det faktum att den bara innehåller de
variabler som är av intresse för LysKOM.
(@inforef{Edit Options,ändringsmode,emacs}.)

Alla kommandon funkar precis som i @code{edit-options} moden och de 
viktigaste är:
@table @asis
@item @kbd{0}
Sätt värdet till @code{nil}
@item @kbd{1}
Sätt värdet till @code{t}
@item @kbd{s}
Fråga efter värdet och sätt variabeln till det.
@item @kbd{n}
Gå till nästa variabel.
@item @kbd{p}
Gå till föregående variabel.
@end table

När du är nöjd med dina inställningar och vill skicka in dem
till LysKOM så trycker du @kbd{C-c C-c}.

Om du ångrar dig och inte vill skicka in några värden till
LysKOM så trycker du @kbd{C-c C-k}.

1684
Noteras bör att om du ändrar LysKOM-variabler på något annat
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1685
1686
1687
1688
1689
sätt i din emacs än med kommandona beskrivna ovan så kommer det
aktuella värdet att visas i bufferten och sparas.

Om du däremot ändrar värdena i din emacs utan att efter det skicka
in värdena (med @kbd{C-c C-c} i denna bufferten) så kommer
1690
inställningarna du gjort inte att sparas i LysKOM utan går förlorade.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1691
1692
1693
@end table

@node Administratörskommandon, , Kommandon, Köra LysKOM
1694
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
@section Administratörskommandon

@table @asis

@item @code{Övergå till administratörsmod}
@findex Övergå till administratörsmod
För att kunna utnyttja kommandona på denna sida måste man
först övergå i administratörsmode som sker med detta
kommando. Dessutom måste du ha administrativa rättigheter i 
databasen, för att kommandona skall fungera.

@item @code{Övergå till normalmod}
@findex Övergå till normalmod
När man inte längre vill köra i administratörsmod kan
man slå av det med detta kommandot. Det hindrar dig att av misstag 
1710
läsa inlägg som du inte får läsa mm.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720


@item @code{Stäng av servern}
@findex Stäng av servern
Sparar databasen och stänger av servern. Ofta finns det program som
automatiskt startar om servern igen.


@item @code{Sätt loginmeddelande}
@findex Sätt loginmeddelande
1721
Ändrar loginmeddelandet.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731


@item @code{Ta bort loginmeddelande}
@findex Ta bort loginmeddelsde
Tar bort loginmeddelandet.

@end table


@node Namn, Skriva inlägg, Köra LysKOM, Top
1732
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
@chapter Namn

När du skall ange ett mötes- eller person-namn så räcker det att
skriva en entydig bit av namnet. Till exempel så räcker det (för
tillfället) att skriva @samp{ce} för att logga in som @samp{ceder}. Saker inom
parentes räknas inte, så @samp{Anders Andersson} och @samp{(Hej på dig) Anders
(och) Andersson (!)} är precis samma sak. Ofta kan man skriva @samp{m 10}
eller @samp{p 10} i stället för ett möte/en person om man vet att mötet har
nummer 10.

Om namnet består av mer än ett ord, t ex för- och efternamn, så behöver
bara entydiga delar av resp. delar skrivas. Antag att två personer
heter @samp{Lars Aronsson} resp. @samp{Lars Andersson}. @samp{L A} ger ingen entydig
matchning av namnet, men @samp{L Ar} eller @samp{L An} (eller @samp{l an}) kan bara
tolkas på ett sätt. Det räcker alltså i det här fallet att ange 4
tecken för att bestämma vilken person man menar. Detta gäller
naturligtvis också för mötesnamn.


@node Skriva inlägg, Vilkabufferten, Namn, Top
1753
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1754
1755
1756
1757
1758
@chapter Att skriva inlägg

För varje inlägg/kommentar man skriver får man upp en ny buffert. Man
kan skriva på flera inlägg samtidigt, och det spelar ingen roll i
vilken ordning man avslutar dem. Så länge som man har förbindelsen
1759
till servern igång så kan man skicka in inläggen.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1760

1761
Överst i bufferten finns ett antal rader som talar om vem, vad eller
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1762
vilka som blir mottagare, och om det här är en kommentar till en
1763
(eller flera) inlägg. Man kan ändra i det här fältet, men man ska vara
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
försiktig. Det finns fyra olika saker som kan stå här:

@example
Mottagare: <nr> Namn
Extra kopia: <nr> Namn
Kommentar till text nr.
Fotnot till text nr.
@end example

@code{nr} är ett decimalt tal. @code{Namn} är ett mötesnamn. När man ändrar i de
här fälten behöver man inte skriva så mycket. Det räcker med den
1775
första bokstaven i varje rad och numret. I de två första fallen skall
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
numret stå inom klamrar. Ett exempel på hur man kan skriva är:

@example
M<6>
E<80>
K118
K 148
Fotnot 12.
@end example

1786
Det här inlägget kommer att ha @code{möte 6} som mottagare. @code{Möte 80} får en
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1787
1788
extra kopia. (Den enda skillnaden mellan @code{Mottagare} och @code{Extra kopia}
är att när någon kommenterar inlägget kommer kommentarerna bara att gå
1789
1790
till de möten som står som mottagare). Inlägget är en kommentar till
inlägg 118 och 148 och dessutom en fotnot till inlägg 12. (En fotnot och
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1791
en kommentar är i stort sett samma sak, men det är bara författaren
1792
1793
till ett visst inlägg som kan skriva en fotnot till den, och fotnoter
till ett inlägg skrivs ut före alla kommentarer).
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801

Klienten litar blint på det nummer man anger. Ingen kontroll görs att
det stämmer med det som står efter klamrarna.

Man kan blanda rader av typ @code{M}, @code{E}, @code{K} och @code{F} i vilken ordning som
helst, men det får inte finnas några andra rader före ärenderaden. (Inte
ens en blankrad).

1802
Om man vill skicka inlägget till ett annat möte än dem som står så måste
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
man alltså veta numret på mötet. Det kan man ta reda på genom att byta
buffert till LysKOM-bufferten (som normalt heter @code{*kom*} om du är kopplad
mot lysators LysKOM-server) och där skriva @kbd{lm} eller @kbd{lp} (@code{Lista möten}
resp. @code{Lista personer}). De nummer som skrivs ut är de mötesnummer
som skall användas.

Efter alla @code{M}, @code{E}, @code{K} och @code{F}-rader skall det komma en ärenderad. Den skall
se ut så här:

@example
Ärende: <Här ska du skriva en rubrik>
@end example

När du kommenterar ett inlägg får du dess ärende-rad som default. 

Sen kommer en rad som bara har till uppgift att skilja texten från
rubriken. Efter den raden skriver du ditt inlägg. Du har tillgång till
alla vanliga emacs-kommandon. 

Det enda som är speciellt är alla LysKOM-kommandona.

1824
1825
För att sända in inlägget trycker du @kbd{C-c C-c}. LysKOM frågar då efter
@code{Ärende:} och du fyller i det. När du trycker @key{RET} så skickas inlägget in
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1826
till servern. Om allt gick bra så tas edit-bufferten bort och du får
1827
tillbaks LysKOM-bufferten. Inläggsnumret för det skapade inlägget skrivs ut.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1828

1829
Om du när du skall skriva ärendet ser stavfel i inlägget trycker du @kbd{C-g} så
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1830
1831
kommer du tillbaka i editerings-mode.

1832
Om man ångrar sig och vill slänga inlägget man håller på att skriva
1833
trycker man @kbd{C-c C-k}. Då tas bufferten bort, och man kommer
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1834
1835
tillbaks till LysKOM-bufferten.

1836
1837
1838
1839
1840
Skulle du vilja ha med delar av det inlägg du kommenterar i ditt eget
inlägg kan du trycka @kbd{C-c i k} och då kommer hela det kommenterade
inlägget att läggas in där du var. Vill du i stället plocka in något
annat inlägg så skall du istället trycka @kbd{C-c i} följt av inläggsnumret på
det inlägg du vill ha med.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1841

1842
Om du bara vill titta på det inlägg du kommenterar eller fotnoterar
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1843
(t ex om du inte har satt flaggan @code{kom-write-texts-in-window}, se
1844
nedan), men inte ha in det i inläggsbufferten så kan du trycka @kbd{C-c
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1845
å k} så delas skärmen i två fönster och den kommenterade eller
1846
1847
fotnoterade inlägget visas i det andra fönstret. För att spara plats
så visas endast inlägget och inte texthuvudet.
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1848
1849

Om du vill lägga till någon extra mottagare eller kopiemottagare till
1850
inlägget trycker du @kbd{C-c a m} resp. @kbd{C-c a k} och så får du ange vem eller
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1851
1852
1853
vilket möte du skall lägga till.

@node Vilkabufferten, Flaggor, Skriva inlägg, Top
1854
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1855
1856
@chapter Vilkabufferten

1857
LysKOMs Emacslispklient upprätthåller en lista på vilka som är inloggade och
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1858
1859
1860
1861
vad de sysslar med i den så kallade vilkabufferten. Man kan se vad
alla gör hela tiden om man har den framme, annars finns den bara i
bakgrunden.

1862
1863
1864
1865
1866
Denna finess drar ansenliga mängder extra cpu-kraft från maskinen du kör
klienten på. Därför finns det möjlighet att slå av den. Har man väl
slagit av den finns de däremot ingen möjlighet att slå på den igen utan
att starta om LysKOM.

Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1867
@node Flaggor, Variabler, Vilkabufferten, Top
1868
@comment node-name, next, previous, up
Linus Tolke Y's avatar
Linus Tolke Y committed
1869
1870
@chapter Flaggor

1871
LysKOMs Emacslispklient har ett antal flaggor för att användaren skall kunna