todo 11.5 KB
Newer Older
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
1
2
3
4
5
Administrat|rskommandona borde bara vara under a n{r man {r i 
administrat|rsmode:
	\verg} till normalmode, Ta bort loginmeddelande, S{tt
	loginmeddelande, St{ng av servern.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
6
7
* N{r man skickar ett egen meddelande s} skall det inte tuta.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
8
9
10
* Ordningen av argumenten till funktioner som markera, avmarkera,
 subtrahera, addera.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
11
12
* Titta igenom och komplettera den engelska dokumentationen.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
13
14
* I docen: Att Ändra inställningarna heter Ändra variabler
 {r en bugg. 
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
15
16
Linus: Jag har f|r mig jag fixade det. Det {r bara som funktion [ndra
    variabler finns kvar.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
17
18
19
20
21

* M kan vara din egen brevl\aa{}da, men du kan inte Review texter till
n\aa{}gon annans brevl\aa{}da. Det beror p\aa{} en bug i server som kommer att
r\"{a}ttas, f\"{o}rhoppningsvis f\"{o}re sommaren 1991.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
22
* Svara p} personligt meddelande kanske {r en kul finess.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
23

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
24
25
* Visa senaste text med \344-notation.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
26
27
28
29
* En ny f|rb{ttrad lista av m|ten (f|rslag enligt -E):
   nummer medlemmar inl{gg senaste-inl{gg namn
 sorterat p} senaste inl{gg {r ett alternativ.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
30
31
* Det borde finnas m|jlighet att sl} av visa alla mottagare.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
32
33
34
* N{r man skickat in en text s} borde den v{nta tills det {r klart
 innan den accepterar andra kommandon.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
35
36
* Lappar p} d|rrar f|r m|ten.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
37
38
39
40
* kom-who bufferten avg|r sin bredd genom att titta p} bredden i den
 screen som kom-bufferten {r i. Den borde titta p} bredden p} det
 f|nster som den sj{lv finns i ist{llet.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
41
42
* Fotnot skall {ven hamna i extrakopiemottagarem|ten.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
43
44
* klienten skall fr}ga efter en presentation.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
45
46
* flags.el: string-to-int sm{ller.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
47
48
* Trunkera detta m|te ur kommentarskedjan. (Tommy)

49
50
51
52
53
54
55
56
* Byt ut alla who-info mot session-info |verallt i klienten. Who-info
 skall bli obsolete!

* who-bufferten skall ha antalet inloggade i sin statusrad.

* N{r n}gon g|r "aB|rja med nytt namn" s} hamnar hans session sist i
 who-bufferten hos alla andra som {r med i LysKOM.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
57
58
59
* ]terse senaste verkar missa ett inl{gg n{r vi g|r }terse fr}n b|rjan
 p} m|tet.

Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
60
61
* scrollningsvariableln skall nog nollst{llas oftare, kanske vid varje
 tangenttryckning. 
Per Cederqvist's avatar
Per Cederqvist committed
62
63
64
65
66

* I swedish-strings.el, n{r lyskom-modem-map skapas, anv{nds 
 (fset 'lyskom-review-prefix (make-keymap)). Jag tror det borde 
 vara (define-prefix-command 'lyskom-review-prefix) ist{llet. /ceder

Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
H{r ovanf|r {r nya entries som vi {nnu inte har best{mt var de h|r
hemma.
================================================================

Det finns 3 grader av angel{genhet hos entryn i den h{r filen:

1) Saker som M]STE fixas innan n{sta release.
2) Saker som borde fixas inom en inte alltf|r avl{gsen framtid.
3) Saker som kan vara trevliga att ha n}gon g}ng.

N{r en bug eller en sak som fattas {r }tg{rdad skall det entryt tas
bort ur den h{r filen.


================================================================
83
1. Saker som skall fixas innan n{sta release (0.35):
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
84
85
================================================================

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
86
* Fixa loginsekvensen s} den tittar p} r{tt variabler.
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
(
92109 1991-08-22 17:03 /10 rader/ Tommy Persson
Mottagare: LysKOM Elispklient; buggar, nyheter och annat. <3669>
Markerad av dig och n}gon annan.
[rende: Irriterende fr}ga om password
------------------------------------------------------------
Jag p}pekde denna bugg i ett tidigare inl{gg men den verkar inte ha
blivit fixad. N{r man startar om kom och har en gammal kombuffert
kvar s} fr}gar kom efter password trots att man skickar med detta som
argument.

Jag startar kom med:

(defun kom ()
 (interactive)
 (lyskom "obel18" "Tommy Persson" lyskom-passwd))
(92109) -----------------------------------
Kommentar i text 92110 
Kommentar i text 92186 av Inge Wallin, ISY
)
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
107

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
108
109
110
* lyskom-connect-filter skall skrivas om s} att den klarar av ifall
 LysKOM\n delar paket med ett annat asynkront meddelande.

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
111
112
113
114
115
116
117
* H{mta mappar i mindre bitar. Detta inneb{r att vi m}ste lagra i en
 conf-stat eller membership vilka delar av mappen f|r m|tet som vi
 har h{mtat och vilka delar vi saknar. Det inneb{r ocks} att lista
 nyheter kommer att bli lite os{krare och mer komplicerad.
Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?

* Nya kommandon:
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
118
 \verg} i (till?) administrat|rsmod.	- klart *
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
119
 Skapa person?
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
120
121
122
123
 St{ng av servern			- klart.*
 [ndra l|senord f|r andra (adm.)	- klart.*
 S{tta lyskom-message-of-the-day	- klart.*
 Ta bort lyskom-message-of-the-day	- klart.*
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
124
 Ge adm.r{ttigheter }t n}gon annan.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
125
 Kasta ut en session	 		- klart.*
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
126
 S{tt till}tna f|rfattare.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
127
 [ndra superm|te.			- klart.*
128
 [ndra m|tesstatus.
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
129

inge's avatar
inge committed
130
131
 (* = dokumenterat (tror jag))

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
132
* lyskom-end-of-command-hook.
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

* Status person/m|te borde h{mta nya confstatar, eller hellre: Det
 borde finnas ett asynkront meddelande som s{ger att ett m|te/person
 har {ndrats.

* lyskom-insert-before-prompt borde fixa till variabeln som avg|r hur
 l}ngt vi f}r skrolla.

* who-bufferten har f|r m}nga mellanslag i slutet av raderna.

* Stoppa in fotnoter direkt n{r ett inl{gg visas. (allm{n beg{ran)

* Snabbare g} till m|te.

* Aldrig kasta ut alla memberships.

* N{r man g}r till ett m|te d{r man inte har n}gra ol{sta h{mtas nog
 hela mappen igen. Detta {r mindre bra.

* Kasta ut allt som har med who-info att g|ra och ers{tt det med
 session-info. Kolla ocks} s} att servern aldrig skickar n}gra
 who-info. 

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
156
157
158
159
* cookie-mode skall anv{ndas till:
 - who-bufferten (mycket kompletteringar h{r och det blir l{tt med
  cookie-moden)
 - prioritera m|ten
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
160
 - editera flaggor. En helt ny och f|rb{ttrad options.el kanske
Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
161
162
 - ge privilegier (nytt kommando)

163

Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
================================================================
2. Saker som borde fixas inom en inte alltf|r avl{gsen framtid:
================================================================


* lyskom-edit-add-misc skall spara undan point och mark i
 edit-bufferten. (save-excursion (set-buffer ) (save-excursion ...))
Inge: Linus p}st}r att det h{r beror p} en emacsbug.

* Om man i editbuffern trycker C-c a m (eller C-c a k), och sedan
 trycker C-g f|r att avbryta adderandet av mottagare, skrivs en extra
 prompt ut i LysKOM-buffern.

* Byt ut alla ...session-info... mot ...connection-info...

* N{r man g|r endast borde man inte f} Se tiden.
 Detta {r samma bugg som att man f}r Se tiden n{r man loggar in.

* G} igenom *.el och fixa alla st{llen d{r man kan f} ett nummer eller
 current text. G|r en speciell funktion av det.

* str{ngar f|r att tala om vilket tecken prompten slutar med.

* n{r man inte f}r l{sa texter (kommentarer) till ett inl{gg borde
 de inte komma med n{r man g|r }terse alla kommentarer.
 }terse det kommenterade pss.

* stoppa in lite prefetch i klienten s} att den t ex h{mtar det tr{d
 som man h}ller p} att l{sa nu eller det m|te.

* m|jlighet att f} fram presentationen och g} med i m|ten fr}n
 prioritize-bufferten

* addera mottagare, addera kopiemottagare skall kolla om vi har
 lapp p} d|rren och i s} fall komma med en extra fr}ga.
klart?

* fixa s} att \file{} genererar citationstecken ist{llet f|r `'
inge: nja, varf|r det? det {r v{l bra som det {r.
linus: snyggare.

* kom-page-before-command borde aktiveras f|rst efter det att alla
 argument till en funktion l{sts in.

* skriva om parsningen av header-rader. jag vill ha klarare kod och
 s{krare. 

* se till att vi alltid stoppar in mottagare: och extra kopia: p}
 r{tt st{lle s} att vi kan klara b{ttre typeahead.

* lyskom-pending-calls borde bli en lyskom-queue i st. f en vanlig
 lista. detta skulle vara effektivare.

* flagga som anger om man vill ha de inl{gg som man sj{lv skriver
 inlagda i sin lyskombuffert.

* ers{tta borttagning av cacheentries efter asynkrona meddelanden med
 n}gon form av modifiering av cache-entries.

* fixa f|rst s} att hela listan av medlemsskap aldrig sl{ngs ut.

* status person (och m|te?) skall ge namn och inte bara personnummer
 p} div. f{lt. 
 detta {ven om den m}ste h{mta f{lten fr}n servern.
 de borde h{mta all info ny.

* annan hantering av prioriterade texter och m|ten.
linus: hur skall det fungera. jo enligt senaste m|tet (april?)


================================================================
3. saker som kan vara trevliga att ha n}gon g}ng:
================================================================

* om man adderar en kommentar s} finns en tid f|r adderandet och
 personen som adderat den med i misc-info. detta borde skrivas ut.

* kommandot n{rvarande? ger bara namnen f|r de som {r inne och inget
 mer. 

* l}nga menyer?

* fler {n ett f|rs|k till uppkoppling vid uppstart. en lista |ver
 olika maskiner+portar att prova med (en mux kan vara d|d).

* ]terstart efter att processen d|tt. 

* kommandot flytta? (== addera mottagare + subtrahera mottagare.)
 r{cker det?? 

* review.el: borde kolla om man verkligen f}r h{mta texterna hos vissa
 personer. n}gon slags "tv{rkoll".
inge: det h{r f|rst}r jag inte riktigt.
linus: jo pga en restriktion i servern s} skickas alla inl{gg som en
    person skrivit tillbaka som svar p} fr}gan om vilka inl{gg en
    person skrivit. detta inneb{r {ven texter som personen som g|r
    }terse inte f}r l{sa kommer med. v{ldigt k{nnbart om man g|r
    }terse till mig i den och dens brevl}da.
ceder: restriktionen kommer att vara lyft i protokoll b.
linus: jag tycker vi v{ntar tills dess.

* skall man kunna s{tta en gr{ns f|r hur stor lyskombufferten f}r vara
 i antal rader? n{r gr{nsen {r uppn}dd s} b|rjar klienten ta bort
 rader fr}n starten. detta kan ske antingen radvis eller inl{ggsvis,
 dvs endast hela utskrivna inl{gg tas bort (komplicerat). Ny flagga?
Linus: G|r inte detta nu n{r vi {ven anv{nder oss av positioner i
bufferten f|r att cacha texter. WARNING!

* Fixa unwind-protect runt alla inmatningar fr}n tangentbordet s} att
 man kan trycka quit lite oftare och f} en ny prompt. Jag vill ha ett
 macro: lyskom-protect-with som evaluerar ARG1 och evaluerar ARG2 om
 det blev n}got error under det att ARG1 evaluerades. Typiskt:
  (lyskom-protect-with
   (setq inlegg (completing-read "]terse nummer: "
				  lista
				  nil
				  t
				  (car lista)))
   (lyskom-end-of-command))	;Quit vi skall tillbaka

* Hoppa borde fungera p} }terse-strukturer.
 ]terse senaste + hoppa borde g|ra att hoppa plocka bort alla
 kommentarer rekursivt ur listan som det senaste ]terse senaste
 kommandot byggde.
 ]terse markerade p} samma s{tt.
 ]terse tr{d borde den bara bryta en niv} f|r.

* Olika format kan kanske |nskas p} vilka-listan.
   M|te
   N{rvarande (Aktivitet)
  ------------------------
  Lysator
   Lars Willf|r (L{ser.)
  Emacs erfarenhetsutbyte
   Inge Wallin, ISY (V{ntar.)
   Mattias Olofsson (L{ser.)
   Pell Pell Pell (V{ntar.)
  LysKOM internals
   * Jonas S Karlsson (V{ntar.)
   Bellman - The Recursive Hacker (L{ser.)

  Det intressanta med s}dan lista {r att den {r orienterad kring m|tena
  vilket ju {r kom:s huvudsakliga ide!

  /jsk
  och
  Skulle vilja ha ett litet vilka (v) kommandon exv Vilka (V)
  med f|ljande resultat:

  N{rvarande i LysKOM:
   Lars Willf|r; Pell Pell Pell; Inge Wallin, ISY; Mattias Olofsson;
   Jonas S Karlsson; Bellman - The Recursive Hacker; noppe; Linus Tolke.

  Hmm kommandot N{rvarande (n) kanske?

  /jsk

* Kanske man skall (ide fr}n jsk) skicka olika slags meddelanden till
 olika funktioner eller vissa buffertar. Det ser ut att bli ganska
 l{tt om man skriver in det hela med print. Kanske att vi bara skall
 l}ta lyskom-presence-messages vara en stream med default t.

* Misc-info har tv} olika representationer beroende p} om de kom fr}n
 servern eller {r p} v{g till servern. Det borde vara samma
 representation. Dessutom borde man kunna editera misc-infona snyggt
 i -edit-bufferten.



Local Variables:
mode:indented-swedish
eval:(auto-fill-mode 1)
End: