MIGRATION-0.44-0.45 3.13 KB
Newer Older
David Byers's avatar
David Byers committed
1
2
3
4
5
6
          Migrering från 0.44.2 till 0.45
          ===============================

Vid byte från version 0.44.2 av elispklienten (eller tidigare
versioner) till 0.45 så kan man behöva tänka på några saker:

David Byers's avatar
David Byers committed
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

* Din Emacs bör vara Gnu Emacs 19.34 eller nyare, eller XEmacs 19.15
 eller 20.2 eller nyare. LysKOM kanske fungerar med äldre emacsen,
 men det beror i så fall mer på tur än skicklighet.


* LysKOM distribueras numera som ett tar-arkiv, inte som en enda
 elispfil. Det finns även vissa krav på resten av
 emacsinstallationen. Se README-filen i arkivet för mer information.


David Byers's avatar
David Byers committed
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
* LysKOM-prompten formateras på ett nytt sätt. I stället för att sätta
 variablerna kom-prompt-format, lyskom-prompt-text och
 lyskom-executing-default-command-text så är det variablerna
 kom-user-prompt-format och kom-user-prompt-format-executing som
 gäller.

 Defaultvärdena för variablerna ger samma utseende som tidigare
 default. Värdena är:

  kom-user-prompt-format       "%[%c% %m%] - "
  kom-user-prompt-format-executing  "%[%c% %m%]."

 Följande styrkoder är giltiga:

  %c   visar defaultkommando,
  %[ %]  visar '[' och ']' om automatsvar är på,
  %m   visar antal inspelade meddelanden,
  %s   visar serverns alias (tex LysKOM, LuddKOM) om det är känt,
  %S   visar serverns adress,
  %p   visar personnamn, om det finns i cachen,
  %w   visar aktuellt möte, om det finns i cachen,
  %#   visar sessionsnummer,
  %    visar mellanslag när det verkar vettigt.
  %%   visar ett procenttecken.

David Byers's avatar
David Byers committed
43
44
45
46
47
 LysKOMs administratörer har ytterligare två variabler som anger
 promptformatet när de kör i administratörsmod. De personer som
 påverkas av detta antas vara klipska nog att själva lista ut namnen
 på dessa variabler.

David Byers's avatar
David Byers committed
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

* Variabeln kom-edit-texts-in-window kan anta värdena new-frame och
 other-frame för att editera inlägg i en ny eller i en existerande
 frame annan än den LysKOM-bufferten är i. Denna variabel har fått
 sällskap av ett par andra som styr var andra typer av buffertar
 visas:

  kom-edit-texts-in-window    Inläggsediteringsbuffert
  kom-prioritize-in-window    Mötesprioriteringsbuffert
  kom-customize-in-window     Variabelinställningsbuffert
  kom-list-membership-in-window  Lista möten
  kom-view-commented-in-window  Återse kommenderad text från 
                  inläggsbufferten. 

 Beteendet hos bufferthanteringen har förändrats lite: nya fönster
 och frames som skapas tas bort när man avslutar respektive mode.


* kom-permissive-completion har bytt defaultvärde från nil till t.
 Detta bör inte orsaka några problem för någon, men man vet aldrig.


* kom-url-viewer-preferences har fått ny default: '(emacs default).
 Den som har det gamla defaultvärdet gör nog gott i att byta till det
 nya defaultvärdet samt sätta browse-url-browser-function till
 browse-url-netscape.


* kom-check-for-new-comments är default t. För att få tillbaks det
 gamla beteendet (dvs ingen kontroll) måste man sätta den till nil.
David Byers's avatar
David Byers committed
78
79
80
81


* kom-show-author-at-end är default t. För att få tillbaks det gamla
 utseendet måste man själv sätta den till nil.