NEWS-0.45 9.2 KB
Newer Older
David Byers's avatar
David Byers committed
1

David Kågedal's avatar
David Kågedal committed
2
3
		    Nyheter i lyskom.el 0.45
		    ========================
David Byers's avatar
Ny fil    
David Byers committed
4
5
6

Version 0.45 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.

David Byers's avatar
David Byers committed
7
    <URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
David Byers's avatar
Ny fil    
David Byers committed
8

David Byers's avatar
David Byers committed
9
10
11
12
Filen heter lyskom-0.45.tar.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.45 samt under namnet NEWS-0.45 i
tar-arkivet.

David Byers's avatar
David Byers committed
13
14
15
16
Se även MIGRATION-0.44-0.45 för information som är av intresse när man
byter från 0.44 till 0.45 (samma information finns här, men är mer
detaljerad i den andra filen.)

David Byers's avatar
David Byers committed
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

     =================================================
              PERSONAL SÖKES

     Det vore skoj med fler och bättre översättningar
     av elispklienten till andra språk. Om du kan ett
     annat språk och gillar LysKOM, och kan tänka dig
     att skriva en översättning, så skicka mail till
     byers@lysator.liu.se. Du behöver inte kunna
     programmera för att göra översättningen.

     Om du tycker att språk som Japanska är roliga så
     får du gärna hjälpa till att göra LysKOM MULE och
     XEmacs/MULE-kompatibel, så att man kan skriva
     sina inlägg på Japanska och Kinesiska. Antagligen
     behövs det inte så mycket arbete för att få detta
     att fungera.

     David & David har fått en massa riktigt jobb på
     halsen, och har rätt lite tid över till att hacka
     elispklient. Det vore trevligt om någon eller
     några andra ville haka på. Det är faktiskt ganska
     så skoj.

     =================================================

David Byers's avatar
Ny fil    
David Byers committed
43
44
45
46


* Fitjurs och förbättringar

David Byers's avatar
David Byers committed
47
48
49
50
** Ett nytt kommando, "Inställningar (för) LysKOM" har lagts till. Det 
  ger ett (förhoppningsvis) enklare och bättre sätt att ställa in
  vanliga variabler i Elispklienten.

David Byers's avatar
David Byers committed
51
52
53
54
** Det går att köra elispklienten under XEmacs. Man behöver minst
  version 19.14 av XEmacs för att det skall fungera, men på grund av
  buggar i XEmacs 19.14 så kan LysKOM ibland dra förskräckligt mycket
  CPU, och fönsterhanteringen kan bli galen. Dessa buggar skall vara
David Byers's avatar
David Byers committed
55
  fixade i 19.15 och 20.2.
David Byers's avatar
David Byers committed
56
57
58
59

** Man kan byta språk under körning. För tillfället finns engelska och
  svenska att tillgå, men om någon känner för att översätta klienten
  till något annat språk, till exempel esperanto, swahili, urdu eller
David Byers's avatar
David Byers committed
60
61
  japanska så tar vi tacksamt emot hjälpen. Kommandot "Ändra språk"
  kan vara skoj att prova.
David Byers's avatar
David Byers committed
62
63
64
65
66
67
68
69

** I variabeln som väljer hur URLer hanteras kan man lägga in symbolen
  "default". Då kommer LysKOM att använda browse-url för att visa
  URLen. Ett lämpligt värde för kom-url-viewer-preferences är således
  '(emacs default). Då kommer ftp, file och mailto-URLer att visas i
  Emacs och allt annat visas beroende på hur
  browse-url-browser-function är satt.

David Byers's avatar
David Byers committed
70
71
** Elispklienten förstår numera ett antal felaktiga URLer.

David Byers's avatar
David Byers committed
72
73
74
75
76
77
** Om man har ispell installerat kan man använda kommandot
  kom-ispell-message. Det finns i menyn och är bundet till C-c C-s. 
  Man väljer ordlista genom att sätta kom-ispell-dictionary till
  ordlistan man vill använda ("svenska" eller "svenska8" brukar vara
  ett bra val.)

David Byers's avatar
David Byers committed
78
79
80
** Elispklienten kodar ajtomagiskt av HTML och enriched text in
  inlägg. Inläggen måste vara markerade på ett speciellt för att det
  skall fungera, och för HTML så måste man ha en rätt färsk version
David Byers's avatar
David Byers committed
81
82
83
  av w3 installerad. Man kan även skicka in text som enriched genom
  att sätta variabeln lyskom-send-text-transform-function till
  lyskom-send-enriched. 
David Byers's avatar
David Byers committed
84
85
86
87
88
89

** En ny hook, lyskom-send-text-hook har skapats. Se
  variabeldokumentationen för detaljer. För att få automagisk
  stavningskontroll (kräver ispell), gör (add-hook
  'lyskom-send-text-hook 'lyskom-ispell-text) och se till att
  kom-ispell-dictionary är satt vettigt (notera att
David Byers's avatar
David Byers committed
90
91
  kom-ispell-dictionary sparas servern.) Vettigt innebär antagligen
  "svenska" om du kör LysKOM.
David Byers's avatar
David Byers committed
92

David Byers's avatar
David Byers committed
93
94
95
96
** Numera går det alldeles utmärkt att gå med och gå ur möten medan
  mötesprioriteringsbufferten är uppe. Den hålls synkroniserad med
  LysKOM-sessionen.

97
98
99
100
101
102
** En nygammal prefetch har börjat användas. Detta gör att allting går
  mycket fortare, men har sidoeffekten att det kan se ut som om man
  har läst ut LysKOM innan klienten har läst in alla information från
  servern.

** Färgläggning av KOM-bufferten sker även under Windows-versionen av
David Byers's avatar
David Byers committed
103
  Emacs. Färgläggning borde till och med ske under alla fönstersystem.
104

David Byers's avatar
David Byers committed
105
106
107
108
109
** Kommandot "Återse fler inlägg", bunder till "åy" (som i Återse
  Ytterligare) fortsätter ett återsekommando från den plats det
  slutade, med samma kriterier. Det innebär att Återse senaste 10 av
  XX till YY följt av Återse 10 fler inlägg kommer att visa de
  senaste 20 inläggen av XX till YY i två omgångar (10 per kommando.)
David Byers's avatar
Ny fil    
David Byers committed
110
111
112

** kom-permissive-completion är satt till t per default.

113
114
115
** LysKOM-bufferten är skrivskyddad (igen), och har undo-information
  avslagen.

David Byers's avatar
David Byers committed
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
** Variablerna kom-prompt-format, lyskom-prompt-text och
  lyskom-prompt-executing-default-command-text har ersatts av
  kom-user-prompt-format och kom-user-prompt-format-executing.

** Vid körning i administratörsmod så styr variablerna
  kom-enabled-prompt-format och kom-enabled-prompt-format-executing
  promptens utseende.

** Ändra Variabler använder inte längre Emacs inbyggda edit-options,
  utan en mode som bygger på Per Abrahamsens widget-paket (som även
  används av Red Gnus och W3 3.0). Nu kommer det förhoppningsvis att
  vara enklare att ställa in LysKOM precis som man vill ha den.
David Byers's avatar
David Byers committed
128
129

** kom-edit-texts-in-window kan numera vara new-frame eller
David Byers's avatar
David Byers committed
130
  other-frame för att skriva texter i ett nytt fönster eller i ett
David Byers's avatar
David Byers committed
131
132
133
134
135
  annat (men existerande) fönster.

** Variablerna kom-prioritize-in-window styr var man prioriterar möten
  och kom-customize-in-window styr var man gör inställningar i
  LysKOM. Båda fungerar helt analogt med kom-edit-texts-in-window.
David Byers's avatar
David Byers committed
136
137
  Analogt finns kom-list-membership-in-window och
  kom-view-commented-in-window.
David Byers's avatar
David Byers committed
138
139
140
141
142
143
144
145

** Delar av bufferthanteringen har skrivits om så att den är enklare
  att använda. Detta kan leda till att inläggsskrivarfönstret beter
  sig lite annorlunda. Rapportera om något konstigt inträffar.

** Variabeln kom-ding-on-new-letter kontrollerar hur elispklienten
  piper när det kommer brev. Default är att inte pipa alls.

David Byers's avatar
David Byers committed
146
** Elispklienten känner igen e-mail-adresser i inläggstexter.
David Byers's avatar
David Byers committed
147
148
149
  Hanteringen är dock något primitiv eftersom man inte kan välja
  vilket program som skall användas för att skicka mail.

David Byers's avatar
David Byers committed
150
151
152
** Textnummer, författarnamn och liknande i inläggsskrivarbufferten är
  aktiva och har samma menyer som i LysKOM-bufferten.

153
154
** Kommandona Medlem, Utträd och Endast har blivit både snabbare och
  mer robusta.
David Byers's avatar
Ny fil    
David Byers committed
155

David Byers's avatar
David Byers committed
156
157
** Om kom-check-for-new-comments inte är nil kommer klienten att
  kontrollera att man inte har olästa kommentarer till en text man
David Byers's avatar
David Byers committed
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
  håller på kommentera. 

** Variabeln kom-dont-read-saved-variables kan användas för att styra
  vilka variables som läses från servern. Om den är nil fungerar allt
  som vanligt. Om den är t så kommer inga variabler att läsas från
  servern och om den är en lista så kommer bara de variabler som inte 
  nämns i listan att läsas från servern.

** En ny hook, lyskom-change-conf-hook anropas nu vid mötesbyten. Den
  är tänkt för folk som vill byta variabelvärden i vissa möten.
  Funktioner i hooken anropas med två argument. Första argumentet är
  vilket möte man står i och andra är vilket möte man håller på att
  gå till. 
David Byers's avatar
David Byers committed
171
172
173
174
175

** Elispklienten är snabbare överlag.David Byers's avatar
Ny fil    
David Byers committed
176
177
* Bugfixar

David Byers's avatar
David Byers committed
178
179
180
** Man kan numera stoppa in vektorer som tangentbordsmakron i
  kom-do-when-done. 

David Byers's avatar
David Byers committed
181
182
183
184
** Funktionerna lyskom-send-message-resize-minibuffer och
  lyskom-send-message-auto-fill är bra att stoppa in i
  lyskom-minibuffer-send-message-setup-hook fungerar numera. 

185
186
187
188
** Koden för att läsa in textmappar har optimerats rejält. Det,
  tillsammans med den nya prefetchen gör att man kan läsa I]M, även
  med flera utlästa trådar.

David Byers's avatar
Ny fil    
David Byers committed
189
** Completion fungerar bättre. Numera borde completion avslutas med SPC
David Byers's avatar
David Byers committed
190
191
  bara när det verkligen passar, och matchningen av namn med nästlade
  parenteser skall fungera bättre.
David Byers's avatar
Ny fil    
David Byers committed
192

David Byers's avatar
David Byers committed
193
194
** Helt kompatibel med protokollversion 9.

195
196
197
198
** Chanserna att man får klienten att tappa orineteringen när man
  trycker C-g har minskat. Nackdelen med detta är att C-g kan ge lite
  sämre responstid, men det borde inte inte bli så mycket längre.

David Byers's avatar
David Byers committed
199
200
201
202
203
** Koden för att hitta urinlägg bör numera klara även mycket långa
  kommentarskedjor.David Byers's avatar
David Byers committed
204
205
206
* Kända buggar som behöver rapporteras

** Det verkar som om LysKOM-parsern har en liten bug, men vi lyckas
David Byers's avatar
David Byers committed
207
208
209
  inte reproducera den. Om du kan reproducera ett parse error
  (notera, det är inte frågan om "Error i lyskom-parse-error", som
  man får om man trycker C-g och R flitigt) så vill vi veta hur.
David Byers's avatar
David Byers committed
210
211
212David Byers's avatar
Ny fil    
David Byers committed
213
214
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))

David Byers's avatar
David Byers committed
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
** Under XEmacs verkar interaktion med klienten gå trögt när det
  kommer mycket data från servern. Såvitt vi kan avgöra kan vi inte
  göra något åt saken utan massiv omskrivning av hur XEmacs
  prioriterar indata från olika källor.

** Under XEmacs visas ibland inte prompten. Detta är förmodligen en
  bug i XEmacs.

** Under XEmacs, om man öppnar en ikonifierad Emacs och omedelbart
  trycker SPC verkar Emacs hänga sig. Tryck C-g ett par gånger så
  hämtar den sig. Detta beror förmodligen på en bug i XEmacs
  event-hantering.
David Byers's avatar
David Byers committed
227
228

** LysKOM kan krasche betaversioner av XEmacs.