lyskom-commands.data 25 KB
Newer Older
David Byers's avatar
David Byers committed
1
2
3
kom-change-language	Ändra språk		kom-default-language	kom-customize	Används för att tillfälligt ändra språk i LysKOM-klienten. Programmet frågar efter vilket språk som skall användas. För att byta språk permanentså måste man ändra variabeln kom-default-language eller välja ett nyttspråk i inställningarna @ref{kom-customize}.
kom-customize	Inställningar (för) LysKOM			kom-edit-options	Skapar och visar en buffert där man kan ändra på de vanligaste inställningarna i LysKOM på ett någorlunda användarvänligt sätt. Dettaär ett alternativ till kommandot Ändra variabler @ref{kom-edit-options}som såsmåningom kommer att tas bort.
kom-review-more	Återse fler inlägg	å y		kom-review-by-tokom-review-firstkom-review-backwardkom-review-allkom-review-stackkom-review-clear	Efter att ha återsett ett antal texter men Återse senaste eller Återse förstaså kan man använda detta kommando för att återse fler texter enligt sammakriterier, från den punkt man slutade. Om man till exempel har återsett desista 5 texterna av Allan Kaka, och sedan använder detta kommando för attåterse ytterligare 5 inlägg, så kommer man till slut att ha sett de senaste10 inläggen av Allan Kaka.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
kom-status-session	Status (för) session	s s		kom-who-am-i	Visar information om en given session i LysKOM. Frågar eftersessionsnummer eller användarnamn att titta på. Kommandot visarsessionsnummer, vem som är inloggad, vad personen gör i vilket möte,vilken klient personen kör och från vilken dator, samt hur längesessionen har varit uppkopplad och hur länge den har varit inaktiv(förutsatt att servern klarar anropen som krävs).
kom-remote-quit	Fjärrkontrollera avsluta		kom-remote-controllerskom-remote-control	kom-force-logout	Frågar efter en session att avsluta. För att kunna fjärrkontrollera ensession krävs det att sessionen har fjärrkontrollen påslagen (genomatt @ref{kom-remote-control} är på och att den person som försäkerfjärrkontrollera står med i @ref{kom-remote-controllers}.
kom-remote-erase-messages	Fjärrkontrollera radera meddelanden		kom-remote-controlkom-remote-controllers		Raderar inspelade meddelanden i en annan session. För att genomföra kommandot krävs att villkoren för fjärrkontrollering är uppfyllda.
kom-remote-list-messages	Fjärrkontrollera lista meddelanden		kom-remote-controlkom-remote-controllers		Listar inspelade meddelanden i en annan session. För att utföra kommandotkrävs att alla villkor för att få genomföra fjärrkontroll är uppfyllda.
kom-remote-set-message	Fjärrkontrollera ändra svarsmeddelande		kom-remote-controlkom-remote-controllers		
kom-remote-autoreply	Fjärrkontrollera automatsvar		kom-remote-controlkom-remote-controllers		
kom-erase-messages	Radera meddelanden		kom-ansaphone-record-messages	kom-toggle-auto-replykom-list-messages	Raderar alla meddelanden som har spelats in av automatsvararen.
kom-list-messages	Lista meddelanden		kom-ansaphone-record-messages	kom-toggle-auto-replykom-erase-messages	Visar alla meddelanden som automatsvararen har spelat in. 
kom-toggle-auto-reply	Automatsvar			kom-change-auto-replykom-list-messageskom-erase-messages	Slår på eller av automatsvar i LysKOM-bufferten, beroende på om det varav eller på innan.
kom-change-auto-reply	Ändra svarsmeddelande	ä m		kom-toggle-auto-reply	Byter meddelande som automatsvararen skickar som svar på personliga meddelanden. Kommandot frågar efter nytt meddelande i minibufferten.
kom-change-conf-type	Ändra mötestyp			kom-set-permitted-submitters	Detta kommando ändrar mötestyp för ett visst möte. Ett möte kan varaöppet, slutet eller hemligt. Dessutom får man ange om mötet skall varaett originalmöte, dvs om det är tillåtet att skriva kommentarer imötet och om anonyma inlägg är tillåtna.
kom-show-user-area	Visa user-arean			kom-save-options	Detta kommando är mest till för de som utvecklar elisp-klienten. Detskriver ut innehållet i din user-area, det vill säga det inlägg sominnehåller värdet på de variabler som sparas i servern.
kom-list-filters	Lista filter	l f			Visar vilka filter som är aktiva för tillfället genom att skriva ut demi LysKOM-bufferten.
kom-filter-edit	Ändra filter	ä f			Poppar upp en ny buffert som listar alla filter. I den här bufferten harman tillgång till speciella kommandon för att ändra, ta bort och läggatill nya filter. De kommandon som finns är:@table @asis@item @kbd{n, C-n}Flytta markören till nästa rad i listan.@item @kbd{p, C-p}Flytta markören till föregående rad i listan.@item @kbd{N, M-n}Flytta markören till nästa filter i listan.@item @kbd{P, M-p}Flytta markören till föregående filter i listan.@item @kbd{>, M->}Flytta markören till slutet av sista filtret i listan.@item @kbd{<, M-<}Flytta markören till första raden av första filtret i listan.@item @kbd{d, C-d}Radera den rad markören står på.@item @kbd{D, M-d}Radera det filter markören står i.@item @kbd{i, I}Lägg till en rad i ett filter. Frågar efter filterfunktion.@item @kbd{M-i}Lägg till ett filter. Frågar efter filtertyp och tidsbegränsning.@item @kbd{a}Byt filtertyp. Kommandot växlar mellan alla tillgängliga alternativ.@item @kbd{t}Byt tidsbegränsning (bara mellan permanent och tillfällig).@item @kbd{s}Spara filterlistan.@item @kbd{q}Avsluta.@end table
kom-super-jump	Superhoppa	H			Skapa ett filter som hoppar över alla texter i det aktuella mötet medsamma ärenderad som den senast lästa texten. Detta kommando är bra omman vill hoppa över alla grenar i en gammal diskussion.
kom-filter-text	Filtrera innehåll	f i			Lägger till ett filter som tar bort alla inlägg som innehåller en visstext. Frågar efter text, möte och typ av filtrering.
kom-filter-subject	Filtrera ärende	f ä			Lägger till ett filter som tar bort alla inlägg med en vissärenderad. Frågar efter ärende, möte och typ av filtrering.
kom-filter-author	Filtrera författare	f f			Lägger till ett filter som tar bort alla inlägg av en vissperson. Frågar efter författare, möte och typ av filtrering.
kom-get-file	Ladda ner fil			kom-put-filekom-list-files	Laddar ned en fil från en FTP-server. Detta kommando är inte användbart.
kom-put-file	Ladda upp fil			kom-get-filekom-list-files	Sparar en fil på en FTP-server. Detta kommando är inte användbart.
kom-list-files	Lista filarean			kom-get-filekom-put-file	Listar vilka filer som finns på en FTP-server. Detta kommando är inte användbart. 
kom-force-logout	Kasta ut en session			kom-remote-quit	Du kan slänga ut en session som har hängt sig eller som duglömt på någon annan maskin. Du kan bara slänga ut sessioner där personer som du är organisatör för ärinloggade om du inte är i administratörsmod.
kom-remove-motd	Ta bort loginmeddelande			kom-set-motd	Tar bortloginmeddelandet. Notera att under lyskomd 1.8 och tidigare såsparas inte aktuellt loginmeddelande, utan måste ställas om i serverns konfigurationsfil.
kom-set-motd	Sätt loginmeddelande			kom-remove-motd	Ändrar loginmeddelandet. Notera att under lyskomd 1.8 och tidigare så sparasinte aktuellt loginmeddelande, utan måste ändras i serverns konfigurationsfiler för att få permanent effekt.
kom-disable-adm-caps	Övergå till normalmod			kom-enable-adm-caps	När man inte längre vill köra i administratörsmod kanman slå av det med detta kommandot. Det hindrar dig att av misstag läsa inlägg som du inte får läsa mm.
kom-enable-adm-caps	Övergå till administratörsmod			kom-disable-adm-caps	För att kunna utnyttja kommandona i detta avsnitt måste manförst övergå i administratörsmod, vilket sker med dettakommando. Dessutom måste du ha administrativa rättigheter i databasen, för att kommandona skall fungera.
kom-sync-database	Spara databasen			kom-enable-adm-caps	Sparas serverns databas till disk. Detta är sällan ett användbartkommando, och det kan ta lång tid att köra. Kommantod är enbarttillgängligt i administratörsmod, och fungerar inte på versionerav lyskomd tidigare än 1.9.0.
kom-shutdown-server	Stäng av servern			kom-sync-database	Sparar databasen och stänger av servern. Ofta finns det program somautomatiskt startar om servern igen.
kom-save-options	Spara variabler			kom-edit-options	Sparar alla variabler som skall sparas i databasen. Detta kommandoär lämpligt att använda om man har ändrat variabler med något annatkommando är Ändra variabler.
kom-edit-options	Ändra variabler			kom-save-options	Poppar upp en ny buffert som listar dina nuvarnade inställningar.Denna nya buffert har @code{edit-options} moden och ser dessutom likadan ut förutom det faktum att den bara innehåller devariabler som är av intresse för LysKOM.(@inforef{Edit Options,ändringsmode,emacs}.)Alla kommandon funkar precis som i @code{edit-options} moden och de viktigaste är:@table @asis@item @kbd{0}Sätt värdet till @code{nil}@item @kbd{1}Sätt värdet till @code{t}@item @kbd{s}Fråga efter värdet och sätt variabeln till det.@item @kbd{n}Gå till nästa variabel.@item @kbd{p}Gå till föregående variabel.@end tableNär du är nöjd med dina inställningar och vill skicka in demtill LysKOM så trycker du @kbd{C-c C-c}.Om du ångrar dig och inte vill skicka in några värden tillLysKOM så trycker du @kbd{C-c C-k}.Noteras bör att om du ändrar LysKOM-variabler på något annatsätt i din emacs än med kommandona beskrivna ovan så kommer detaktuella värdet att visas i bufferten och sparas.Om du däremot ändrar värdena i din emacs utan att efter det skickain värdena (med @kbd{C-c C-c} i denna bufferten) så kommerinställningarna  du gjort inte att sparas i LysKOM utan går förlorade.@end table
kom-save-text	Spara text (på fil)	s t			Spara det senast lästa inlägget på fil. Frågar efter filnamn.Om man anger ett prefixargument sparas de sista @code{n} inläggen.
kom-unset-conf-motd	Ta bort lapp på dörren			kom-change-conf-motd	Frågar efter möte eller person och tar bort lappen på dörren förpersonen/mötet i fråga.
kom-set-permitted-submitters	Ändra tillåtna författare			kom-change-conf-type	Ändrar vilka som får skriva inlägg i ett möte. Frågar efter möte ochefter vilka som är tillåtna författare.
kom-set-super-conf	Ändra supermöte				Frågar efter vilket möte vi skall ändra supermöte församt vilket möte som skall vara det nya supermötet.
kom-set-garb-nice	Ändra livslängd				Frågar först efter det möte som du vill ändra inläggens livslängdi och sedan efter vilken den nya livslängden skall vara. Om duinte är organisatör för mötet så få du inte sätta en ny livslängdoch då får du ett felmeddelande.
kom-change-conf-motd	Sätt lapp på dörren				Frågar efter möte eller person som du vill sätta en lapp på för.Lapp på dörren betyder att en person som försöker skicka brev tillpersonen/mötet får ett meddelande innan brevet sänds iväg. Dettakan t ex vara användbart när man reser bort och vill lämna entemporär adress. Man får också se lappen när man använderkommandot @code{Status person} på personen.
kom-sub-member	Uteslut medlem			kom-add-member	Frågar efter person som skall uteslutas samt vilket möte sompersonen skall uteslutas ifrån. Detta kommando kan t ex användasav organisatören för ett möte när han vill utesluta någon frånmötet.
kom-add-member	Addera medlem			kom-sub-member	Frågar efter person som skall adderas samt till vilket möte.Detta kommando måste användas för att addera medlemmar till ettslutet möte och det är bara organisatören för det mötet som kananvända det. Det kan också användas för att addera medlemmar tillen brevlåda, dvs en person, om man vill att någon annan skallkunna läsa dennes post. Ett exempel är om man vill skapa enbrevgrupp där flera personer kan läsa posten som kommer tillgruppen. 
kom-sub-comment	Subtrahera kommentar			kom-add-commentkom-write-footnotekom-write-comment	Frågar efter två inläggsnummer. Om det första inlägget, som haraktuellt inlägg som default, är kommenterad av det andra inläggetkommer denna bindning att plockas bort.
kom-add-comment	Addera kommentar			kom-sub-commentkom-write-commentkom-write-footnote	Frågar efter två inläggsnummer. Det första inlägget kommer attkommenteras av det andra. Default för det kommenterade inläggetär senaste refererade inläggen.
kom-move-text	Flytta inlägg	f t		kom-add-recipientkom-sub-recipitne	Frågar efter ett inlägg som skall flyttas, vilken mottagare det skall flyttas från och vilken mottagare det skall flyttas till. Kommandot ärungefär ekvivalent med att först addera och sedan subtrahera mottagare.
kom-sub-recipient	Subtrahera mottagare			kom-add-recipientkom-move-text	Frågar efter inläggsnummer och namnet på ett möte eller en person.Inlägget får då inte längre angivet möte eller person som mottagare.Defaultvärdet för i inläggsnumret är senast lästa inlägg och defaultvärdetför mötet/personen är det möte som vi står i just nu.
kom-add-copy	Addera extra kopiemottagare			kom-add-recipientkom-sub-recipient	Samma som Addera mottagare men adderar en mottagare av typen extrakopiemottagare istället. Defaultvärdet för inläggsnumret är senast lästainlägg och defaultvärdet för mötet är den senast adderade extrakopiemottagaren.Du får bara addera möten som du får lov att skriva inlägg i.
kom-add-recipient	Addera mottagare			kom-sub-recipientkom-move-text	Frågar efter inläggsnummer och namnet på ett möte eller en person.Defaultvärdet för inläggsnumret är senast lästa inlägg och defaultvärdetför mötet är det senast adderade mötet.Du får bara addera möten som du får lov att skriva inlägg i.
David Byers's avatar
David Byers committed
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
kom-review-all-marked-texts	Återse alla markerade	å a m		kom-review-marked-textskom-mark-textkom-unmark-text	Återser alla markerade texter i ordning. Om man vill veta vilka texterman har markerat så kan man först ge det här kommandot, följt av Listaärenden @ref{kom-list-summary} och slutligen Återse hoppa @ref{kom-review-clear}.
kom-review-marked-texts	Återse markerade	å m		kom-review-all-marked-texts	Detta kommando gör det möjligt att återse alla texter med en viss markering.När man markerar en text @ref{kom-mark-text} så talar man om vilkenmarkering texten skall ha. Genom att använda olika markeringar för olikatexter kan man sortera sina markerade texter.
kom-unmark-text	Avmarkera (inlägg)	A		kom-mark-textkom-review-marked-textskom-review-all-marked-texts	Detta kommando avmarkerar en markerad text. Använd Markera (inlägg) föratt markera en text @ref{kom-mark-text}.
kom-mark-text	Markera (inlägg)	M	kom-default-mark	kom-unmark-textkom-review-marked-textskom-review-all-marked-texts	Markerar en text. Värdet av variabeln kom-default-mark bestämmer vilkenmarkering texten kommer att få. Om den är nil så kommer LysKOM att frågaefter en markering varje gång man markerar en text; om den är ett heltalså får alla nya markerade texter den markeringen.
kom-get-abuse	Få skäll	f s		kom-get-appreciation	Visar ett spydigt meddelande. Använd detta kommando när du har gjortnågonting riktigt dumt.
kom-get-appreciation	Få uppmuntran	f u		kom-get-abuse	Visar ett uppmuntrande meddelande. Använd detta kommando när du känner dignere eller när du har gjort något riktigt bra.
kom-change-presentation	Ändra presentation	ä p		kom-review-presentationkom-set-motd	Öppnar presentationen för det möte eller den person du anger i en inläggsbuffert så att den kan ändras och skickas in på nytt. Denändrade texten blir förstås den nya presentation för mötet ellerpersonen. 
kom-change-supervisor	Ändra organisatör			kom-status-comfkom-status-person	Ändrar organisatör för ett möte. Mötets organisatör (eller i själva verket alla som är medlemmar i organisatören) har rätt att läggatill och utesluta medlemmar och att göra vissa saker med inläggen imötet. Genom att sätta ett möte som organisatör blir i princip medlemmarnai mötet alla organisatörer. Ett möte kan vara sin egenorganisatör, och det är ibland praktiskt.
kom-change-password	Ändra lösenord				Ger möjlighet att byta lösenord för en person i LysKOM. För att bytalösenord måste man antingen vara administratör eller vara organisatörför personen vars lösenord man ändrar och känna till det gamla lösenordet. 
kom-change-name	Ändra namn				Ändrar namn på ett möte eller en person. För att ändra namn måste man vara organisatör för det man försöker ändra, eller vara administratör.
kom-send-letter	Skicka brev	b		kom-private-answerkom-private-answer-previouskom-write-textkom-write-commentkom-comment-previouskom-write-footnote	Skapar ett nytt inlägg med en själv och ett anant möte eller en annanperson som mottagare. Brev som man skickar till andra personer blirprivata eftersom de enda mottagarna är avsändarens och mottagarensbrevlådor. Man kan även använda brev för att skicka inlägg till slutnamöten. Eftersom avsändaren står som mottagare kommer kommentarer skönsmässigt också att ha brevets avsändare som mottagare, så att dennekan se kommentarerna.
kom-write-text	Skriva ett inlägg	i		kom-private-answerkom-private-answer-previouskom-write-textkom-write-commentkom-comment-previouskom-write-footnote	Öppnar en ny buffert med ett tomt inlägg avsett för det möte man står i.Initialt är inläggets enda mottagare mötet i vilket man står, men flermottagare kan läggas till och tas bort.
kom-set-unread	Endast läsa senaste	e		kom-review-by-tokom-review-first	Endast läsa senaste gör att man kan välja hur många olästa man har i ettmöte. Kommandot är framförallt praktiskt om man snabbt vill komma ikapputan att läsa efter att ha varit bort från KOM ett lite längre slag. Ivissa möten och i vissa LysKOM anses det vara fusk att använda dettakommando.
kom-private-answer-previous	Personligt svar på föregående inlägg	P		kom-private-answerkom-private-answer-previouskom-write-textkom-write-commentkom-comment-previouskom-write-footnote	Skapar en kommentar till det näst sista inlägget man läste. Kommentaren skickas som brev till inläggets författare, och kan alltså inte läsas av andra. Det är rätt så vanligt att man läser ett inlägg och sedan en kommentar till det innan man får för sig att skriva en egen kommentar, eller att man läser en kommentar, sedan återser det kommenterade och först däreftervill skriva en egen kommentar. Då kommer det här kommandot väl till pass.
kom-private-answer	Personligt svar	p		kom-private-answerkom-private-answer-previouskom-write-textkom-write-commentkom-comment-previouskom-write-footnote	Skapar en kommentar till det senast läsa inlägget. Kommentaren skickas sombrev till inläggets författare, och kan alltså inte läsas av andra. 
kom-write-footnote	Fotnot till inlägg	F		kom-private-answerkom-private-answer-previouskom-write-textkom-write-commentkom-comment-previouskom-write-footnote	Skapar en fotnot till ett inlägg, skönsmässigt det sista man läste. Fotnotervisas normalt före alla kommentarer och kan bara skapas av inläggetsförfattare.
kom-comment-previous	Kommentera föregående inlägg	K		kom-private-answerkom-private-answer-previouskom-write-textkom-write-commentkom-comment-previouskom-write-footnote	Skapar en kommentar till det näst sista inlägget som man läste. Det är rätt så vanligt att man läser ett inlägg och sedan en kommentar till det innanman får för sig att skriva en egen kommentar, eller att man läser enkommentar, sedan återser det kommenterade och först därefter vill skrivaen egen kommentar. Då kommer det här kommandot väl till pass.
kom-write-comment	Kommentera inlägget	k		kom-private-answerkom-private-answer-previouskom-write-textkom-write-commentkom-comment-previouskom-write-footnote	Skapar en kommentar till det senaste inlägget man läste. Kommentarer är heltenkelt vanliga inlägg som är kopplade till ett eller flera andra inlägg.Man kan kommentera flera inlägg på en gång genom att lägga til kommentareri efterhand eller genom att skriva rätt saker i inläggshuvudet innan manskickar in det.
kom-busy-wait	Vänta på ett inlägg	V			Detta kommando gör så att elispklienten väntar tills det har kommit ett inlägg och visar det omedelbart. Kommandot är en kvarleva från svunnatider och bör inte längre användas (det fungerar nämligen inte så bra.)
kom-list-clients	Lista klienter			kom-who-is-onkom-status-session	Listar vilka som är inloggade och vilken klient de kör. Det här kommandotär mest för klientutvecklarnas skull.
kom-who-am-i	Var (är) jag	J		kom-who-is-onkom-status-session	Talar om vem som är inloggad, i vilket möte, vilken klient som användsoch i vilken Emacs den kör. Användbart om man har fått minnesförlust.
kom-who-is-on	Vilka är inloggade	v	kom-idle-hide	kom-who-am-ikom-status-session	Visar en lista över vilka som är inloggad i LysKOM. Variabeln kom-idle-hidebestämmer hur länge en session får ha varit inaktiv men ändå visas ilistan. Man kan välja en annan gräns tillfälligt genom att ge ettprefixargument till kommandot. Negativa prefix behandlas som positiva, mendolda sessioner visas också. Prefixed noll gör att alla sessioner visas ochminus noll gör att alla sessioner, inklusive dolda sessioner, visas.
kom-view-next-text	Läsa nästa inlägg	n i			Visar nästa text i läsordningen om det finns någon. Det är inte ofta manbehöver ge det här kommandot manuellt.
kom-review-backward	(Återse) Baklänges	B		kom-review-by-tokom-review-allkom-review-first	Byter håll på ordningen man återser inlägg i. Om man började återse inläggframåt (gamla först, nya sedan) så gör det här kommandot att man får senya inlägg först, och gamla sedan. Om man redan återser bakåt så gör kommandot att man börjar återse framåt.
kom-review-presentation	Återse presentation	å p		kom-status-personkom-status-confkom-change-presentation	Visar presentationen för den person eller det möte som anges. 
kom-review-stack	Återse lista	å l		kom-review-by-tokom-review-allkom-review-tree	Visar vilka återsekommandon man har angett. Om man återser en serie inläggså kan man ha flera återsekommandon av olika slag igång samtidigt. Dettakommando visar vilka som är igång och i vilken ordning man startade dem.
kom-view-previous-commented-text	Återse det föregående kommenterade	å K		kom-review-commented-text	Visar det inlägg som den näst sista texten man läste är en kommentar till.Kan vara praktiskt om man vill se ett par steg bakåt i en kommentarskedja.
kom-view-commented-text	Återse det kommenterade	å k		kom-view-previous-commented-text	Visar de inlägg som den sist lästa texten är kommentarer till.
kom-review-all	Återse alla	å A, å a SPC		kom-review-by-to	Återser alla inlägg som en viss person har skrivit. Samma funktionalitetkan fås med Återse senaste om man anger rätt saker.
kom-review-first	Återse första	å f		kom-review-by-tokom-review-allkom-review-more	Återser de första N inläggen av en viss person till ett visst möte. LysKOMkommer att fråga efter alla tre värden. Om man anger 0 som antal inlägg antas det betyda "alla inlägg". Om man inte anger en person så antas detbetyda "alla personer" och om man inte anger ett möte så antas det betyda"alla möten." I teorin skulle man alltså kunna återse alla inlägg i LysKOM,men det tillåter inte klienten för det skulle ta för lång tid. Om man vill återse fler inlägg än man först bad om så kan man använda kommandot Återsefler inlägg @ref{kom-review-more} för att återse ytterligare några.
kom-review-by-to	Återse senaste	å s		kom-review-firstkom-review-allkom-review-morekom-set-unread	Återser de senaste N inläggen av en viss person till ett visst möte. LysKOMkommer att fråga efter alla tre värden. Om man anger 0 som antal inlägg antas det betyda "alla inlägg". Om man inte anger en person så antas detbetyda "alla personer" och om man inte anger ett möte så antas det betyda"alla möten." I teorin skulle man alltså kunna återse alla inlägg i LysKOM,men det tillåter inte klienten för det skulle ta för lång tid. Om man vill återse fler inlägg än man först bad om så kan man använda kommandot Återsefler inlägg @ref{kom-review-more} för att återse ytterligare några.
kom-find-root	Återse urinlägget	å u, å r		kom-review-commented	Detta kommando följer kommentarskedjorna upp från det senast lästa inlägget tills det hittar inlägg som inte är kommentarer, och visardessa inlägg. Detta är användbart om man vill ta reda på hur en diskussion började, eller för att hitta en startpunkt från vilkenman kan göra Återse träd @ref{kom-review-tree} för att återse enhel diskussion.
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
kom-review-next	Återse nästa	å n			
kom-review-noconversion	Återse omodifierat	å o			
kom-review-last-normally-read	Återse igen	å i			
kom-review-clear	Återse hoppa	å h			
kom-review-tree	Återse alla kommentarer rekursivt	å a r			
kom-review-comments	Återse alla kommentarer	å a k			
kom-find-root-review	Återse träd	å t			
kom-view	Återse inlägg	å SPC			
kom-start-anew	Börja med nytt namn				
kom-recover	Återstarta kom	R			
kom-quit	Sluta	S, q			
kom-sub-self	Utträda ur möte				
kom-list-summary	Lista ärenden	l ä, l ä, l Ä, l ä			
kom-add-self	Bli medlem i möte	m			
kom-status-conf	Status (för) möte	s m			
kom-status-person	Status (för) person	s p			
kom-prioritize	Prioritera möten				
kom-set-session-priority	Sätt läsnivå				
kom-postpone	Uppskjuta läsning				
kom-membership	Lista medlemsskap	l s			
kom-list-re	Lista (med) regexpar	l r			
kom-list-news	Lista nyheter	l n			
kom-list-persons	Lista personer	l p			
kom-list-conferences	Lista möten	l m			
kom-jump	Hoppa över alla kommentarer	h			
kom-go-to-next-conf	Gå till nästa möte	n m			
kom-go-to-conf	Gå till möte	g			
kom-display-time	Se tiden	t			
kom-delete-text	Radera inlägg				
kom-delete-conf	Utplåna				
kom-create-conf	Skapa möte				
kom-send-message	Sända meddelande				
kom-quick-mode	Snabba kommandon				
kom-slow-mode	Långsamma kommandon				
describe-mode	Hjälp	?, C-h m, menu-bar help-menu describe-mode, C-h m, menu-bar help-menu describe-mode