Commit 00342a39 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Restuructured TODO

Minor character cleanup
parent 5efa8242
1999-11-22 David Byers <davby@ida.liu.se>
* completing-read.el (lyskom-complete-string): Use character space
and not ASCII space.
* lyskom-rest.el (lyskom-modeline-keymap): Go to unread session on
mouse up, not mouse down since mouse up event is bound to bad
things in XEmacs.
......
......@@ -3,45 +3,53 @@
Att göra i elisp-klienten
=========================
Fixa aux-item-data och format-objects så att strängen kodas som
raw-text. Hur hanteras då åäö i den? KLART.
* MULEification
These items have to be dealt with before the client can be used in a
multibyte environment (where the strings sent from the server are in
a multibyte charset.) They do not affect users of unibyte charsets.
Kolla alla användningar av length och substring för att se var man
borde använda string-width och truncate-string-to-width istället.
substring klart.
** In completing-read.el, MULEify the character comparisons.
Kolla alla aset och aref så att de inte använder tecken som nyckel
utan omkodning till iso-8859-1 först.
** In completing-read.el, end of lyskom-complete-string, check how the
result of make-string is used and modified.
MULEifiera hanteringen av user-arean.
** The definition of lyskom-line-start-chars is not really kosher.
This should be MULEified. Perhaps a hash table of characters
instead of a vector. Problem is, speed is of the essence. Perhaps a
hash table for chars over 255 and a hash table for the rest?
Kolla att spara text sparar med en vettig kodning.
** In completing-read.el there are a lot of explicit character
constants. All of these are suspicious.
Bli av med lyskom-is-parsing, gör parsern reentrant, installera
reentrant blocking-do. Se över alla användningar av lyskom-wait-queue
eftersom den just nu inte kan användas i svar på asynkront anrop.
** Already checked suspicious things: substring->truncate-to-width,
length->string-bytes or string-width.
* Den parsade strängen måste bort innan man anropar callback-funktionen.
** MULEify the user area by explicitly coding all strings. This is
implemented but disabled in the code that outputs the user area.
Look for (and val nil) or something very similar in the code.
** Make sure that kom-save-text and kom-save-text-body output a
suitable coding to the file.
ispell-hooken rättar ärendet i bufferten men det blir inte rättat i
den inskickade versionen av inlägget. KAnske.
Om det kommer ett async-new-recipient och vi inte kan hitta lokalt
textnummer i mottagaren, ignorera meddelandet.
* The Parser
This needs to be done by the next release.
** Get rid of lyskom-is-parsing, make the parser reentrant, install
the reentrant blocking-do. The parsed string has to be removed from
the parse buffer before calling the callback. This goes for
asynchronous calls too.
** Look over all callbacks and see to it that they don't use
lyskom-wait-queue, lyskom-collet, lyskom-use, lyskom-list-use,
blocking-do or multiple-blocking do since this is detrimental to
performance and possibly incompatible with the current parser.
Någon form at reply till importerade brev som använder mx-reply-to
eller mx-to, mx-cc om de finns.
Om du fixar någonting som står med på den här
listan, glöm inte att ta bort det från listan!
Testa vad som händer om man har en ogiltig misc-item eller aux-item i
headersarna när man adderar en mottagare eller flyttar ett inlägg
eller adderar en aux-item eller tar bord en aux-item.
initiate-get-membership skulle kunna fylla i positionen för
......@@ -70,51 +78,16 @@ Som det ser ut just nu, om man g
in som en ny person i LysKOM-bufferten så blir det fel saatan eftersom
prioriterabufferten använder lyskom-pers-no.
När man har kört prefetchen får man en skum kö i lyskom-prefetch-stack
som inte innehåller något annat än element som är köer vars sista
element är FINISHED. Ibland verkar köerna bli cirkulära.
Man borde använda next-command-event med vänner i silent-read och
j-or-n-p.
lyskom-get-texts-to är buggig. Om man återser senaste N av vem som
helst till ett möte och det inte finns N texter så buggar den ur. Den
borde klippa till max texter i mötet.
Använd face-flag i lyskom-format-aux för att bestämma om man skall
visa faces eller inte. Kolla att
1) det går att visa faces
2) lyskom-show-faces är satt
innan man försöker. Man skulle till och med kunna sätta face-flag
efter de här villkoren. Lägg till användarvariabeln kom-show-faces som
talar om när man vill ha faces:
0) alltid/aldrig
1) vilkalistan (working conf och person)
2) status möte/person (föreslagen default)
3) varje inlägg
4) brev
5) in- och utloggningar
6) personliga meddelanden
7) mottagarna till inlägg
8) namnändring
dessa funktioner får sedan binda om lyskom-show-faces dynamiskt till
true eller false.
Visa bilder mindre än X * Y pixels, mindre än X bytes
Kombinera med möjlighet att bara visa bilder för kom-friends
För varje punkt på listan, tala om vilka man vill eller inte vill se
bilder för.
* SAKER ATT KOLLA TILL 0.46
Testa vad som händer om man har en ogiltig misc-item eller
aux-item i headersarna när man adderar en mottagare eller flyttar
ett inlägg eller adderar en aux-item eller tar bord en aux-item.
* SAKER ATT KOLLA TILL 0.46
Medlemskapslistan kan bli osorterad på många olika sätt. Klienten
måste klara av detta.
......@@ -137,6 +110,19 @@ bilder f
** OSORTERADE
lyskom-get-texts-to är buggig. Om man återser senaste N av vem som
helst till ett möte och det inte finns N texter så buggar den ur.
Den borde klippa till max texter i mötet.
FIX BY: 0.46
ispell-hooken rättar ärendet i bufferten men det blir inte rättat
i den inskickade versionen av inlägget. Kanske.
FIX BY: 0.46
lyskom-filter hanterar inte lyskom-debug-what-i-am-doing rätt. Den
tittar på antal token i meddelandet, inte meddelandet i sig.
FIX BY: Whenever
Om förbindelsen bryts så får man args out of range ibland.
FIX BY: 0.46
......@@ -198,6 +184,11 @@ bilder f
** PREFETCH
När man har kört prefetchen får man en skum kö i
lyskom-prefetch-stack som inte innehåller något annat än element
som är köer vars sista element är FINISHED. Ibland verkar köerna
bli cirkulära.
Dubbla prefetcher kan vara väldigt förvirrande. Om man t.ex. gör
endast i ett möte (säg IÅM) innan det prefetchas får man två
parallella prefetcher på samma möte.
......@@ -347,6 +338,9 @@ bilder f
** SKRIVA INLÄGG
Någon form at reply till importerade brev som använder mx-reply-to
eller mx-to, mx-cc om de finns.
Frågan om flera mottagare kanske inte borde ställas om man har
arrangerat om mottagarlistan rejält. Den skall ställas om man
lägger till en mottagare till en existerande. Den kanske inte
......@@ -595,6 +589,39 @@ bilder f
maximal kompatibilitet.
** FACES
Använd face-flag i lyskom-format-aux för att bestämma om man skall
visa faces eller inte. Kolla att
1) det går att visa faces
2) lyskom-show-faces är satt
innan man försöker. Man skulle till och med kunna sätta face-flag
efter de här villkoren. Lägg till användarvariabeln kom-show-faces som
talar om när man vill ha faces:
0) alltid/aldrig
1) vilkalistan (working conf och person)
2) status möte/person (föreslagen default)
3) varje inlägg
4) brev
5) in- och utloggningar
6) personliga meddelanden
7) mottagarna till inlägg
8) namnändring
dessa funktioner får sedan binda om lyskom-show-faces dynamiskt till
true eller false.
Visa bilder mindre än X * Y pixels, mindre än X bytes
Kombinera med möjlighet att bara visa bilder för kom-friends
För varje punkt på listan, tala om vilka man vill eller inte vill se
bilder för.
** KOLLA ATT DETTA ÄR KLART
Om man återser senaste av sig själv så kan man råka få se sin
......
......@@ -201,13 +201,6 @@
(concat prefix-text (lyskom-get-string 'extended-command))
(lyskom-get-string 'extended-command))))
;; (add-hook 'minibuffer-setup-hook
;; (function
;; (lambda ()
;; (let ((table (make-char-table 'case-table)))
;; (set-char-table-parent table (current-case-table))
;; (aset table ?\} 345)
;; (set-case-table table)))))
(lyskom-with-lyskom-minibuffer
(setq name (completing-read prompt
alternatives
......
......@@ -739,7 +739,7 @@ the LysKOM rules of string matching."
(index 0))
(lyskom-traverse
el main-accumulator
(aset tmp index (if (eq el 'SPC) 32 el))
(aset tmp index (if (eq el 'SPC) ?\ el))
(setq index (1+ index)))
tmp)))
......@@ -804,9 +804,9 @@ the LysKOM rules of string matching."
(while (> depth 0)
(cond ((>= pos (length string))
(setq depth 0))
((= (aref string pos) ?\))
((eq (aref string pos) ?\))
(setq depth (1- depth)))
((= (aref string pos) ?\()
((eq (aref string pos) ?\))
(setq depth (1+ depth))))
(setq pos (1+ pos)))
(aset el 0 pos)))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment