Commit 0079caf2 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Uppdaterad till och med i dag

parent 8d2743ad
......@@ -2,17 +2,25 @@
Nyheter i lyskom.el 0.46
========================
Version 0.46-PRE-1 som är första publika release av elispklienten
sedan 1997 finns nu tillgänglig på följande URL. Betrakta detta
som en publik betarelease. Den verkar stabil men har säkert en del
allvarliga fel.
Version 0.46 som är den första publika releasen av elispklienten
sedan 1997 finns nu tillgänglig på följande URL.
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.46-PRE-1.tar.gz, och en kopia av den text du
Filen heter lyskom-0.46.tar.gz, och en kopia av den text du
läser just nu finns under namnet NEWS-0.46 samt under namnet
NEWS-0.46 i tar-arkivet.
Den här releasen är inte hårdtestad för stabilitet, men verkar
fungera bättre än alla tidigare versioner (även om det bergis
finns en och annan som tycker att 0.38.2 var bättre).
Om du hittar ett fel i elispklienten och inte klarar av att rätta
den själv, använd M-x kom-bug-report för att rapportera den.
Buggar blir omhändertagna i mån av tid, ork och lust. Färdiga
patchar blir inlagda mycket snabbare.
====================
......@@ -26,19 +34,31 @@
för multibytetecken påslaget. Detta är tvärt emot rekommendationen
för 0.45. Klienten fungerar antagligen med multibyteteckenstödet
avslaget, men du kan få smärre problem eftersom det finns buggar i
Emacs som syns när man inte har multibyteteckenstödet på.
Emacs som märks när man inte har multibyteteckenstödet på.
Titta i dina inställningar (filen .emacs i din hemkatalog). Om du
hittar "(standard-display-european 1)" eller något liknande
(första ordet börjar med standard-display eller ettan är något
annat) så skall du ta bort detta. Detta anrop har varit markerat
som föråldrat i flera års versioner av Emacs.
som föråldrat i flera år.
Du behöver tala om för Emacs vilken typ av teckenuppsättning du
skall använda. För de flesta så betyder det ISO-8859-1. Se först
till att omgivningsvariabeln LC_CTYPE är satt rätt. Oftast skall
det vara något i stil med iso_8859_1. Det brukar räcka med att
sätta LC_CTYPE, men om du fortfarande har problem (svenska tecken
visas som frågetecken eller numeriska koder) så kan du ange
språkomgivning genom att använda set-language-environment,
antingen interaktivt med M-x eller genom att skriva
(set-language-environment 'latin-1) i .emacs.
Om du använder Unix, se till att omgivningsvariabeln LC_CTYPE är
satt rätt. Oftast skall det vara något i stil med iso_8859_1.
Om du inte har någon särskild anledning att slå av Emacs stöd för
multibytetecken så är det oftast bäst att låta bli. Se till att
omgivningsvariabeln EMACS_UNIBYTE inte är satt, att du inte
startar Emacs med flaggan --unibyte och att du inte anropar
standard-display-european (eller annan standard-display-funktion)
eller set-buffer-multibyte i din .emacs.
Starta inte Emacs med flaggan --unibyte. Det kan ställa till
problem för dig på samma sätt som standard-display-european.
Kompilering
......@@ -49,14 +69,10 @@
bug. It's a feature. Felmeddelandet man får om man inte kompilerar
är kryptiskt.
Kompilera för den version av Emacs som du tänker använda. Om du
kompilerar med Gnu Emacs 19.34 så borde resultatet fungera i alla
versioner av Emacs sedan 19.34, men säker kan man aldrig vara, och
dessutom kommer klienten att gå långsammare än den egentligen
behöver.
David Byers <byers@lysator.liu.se>
Johan Sundström <jhs@lysator.liu.se>
Kompilera för den version av Emacs som du tänker använda. Det
finns kontroller som skall hindra att man försöker köra klienten i
en version av Emacs som inte är kompatibel med den man kompilerade
i.
......@@ -64,8 +80,56 @@
** Nya kommandon
*** Addera FAQ
*** Addera fotnot
*** Arkivera inlägg (till fil) [ersätter Spara text]
*** Avbryt håll förbindelsen aktiv
*** Begär läsbekräftelse
*** Begär personligt svar
*** Bli anonym
*** Bli icke-anonym (träd fram ur skuggorna)
*** Förhindra kommentarer
*** Håll förbindelsen aktiv
*** Hålla med
*** Kontrollera (om person) är medlem (i möte)
*** Lista markeringar
*** Lista ägda möten
*** Snabb replik
*** Spara inläggstext (på fil)
*** Subtrahera fotnot
*** Ta bort FAQ
*** Var finns kommandot
*** Vilka är inloggade i möte
*** Ändra FAQ
*** Ändra mötestyp
*** Ändra parentes
*** Ändra prioritet
*** Återse FAQ
*** Återse brevhuvud
** Nya variabler
*** kom-agree-text
*** kom-created-texts-are-saved
*** kom-default-session-priority
*** kom-ignore-message-senders
*** kom-keep-alive-interval
*** kom-long-lines
*** kom-morons
*** kom-postpone-default
*** kom-server-priority
*** kom-server-priority-breaks
*** kom-show-imported-envelope-sender
*** kom-show-imported-external-recipients
*** kom-show-imported-importer
*** kom-silent-ansaphone
*** kom-text-footer-dash-length
*** kom-text-header-dash-length
*** kom-truncate-show-lines
*** kom-truncate-threshold
*** kom-w3-simlify-body
* Försämringar
......@@ -150,6 +214,13 @@
sitter på C-c C-b i edit-moden. Om du inte vet vad det här är så
lär du inte behöva det.
*** Om variabeln kom-created-texts-are-saved är satt till ett giltigt
filnamn så sparas alla inlägg man skapar till den filen. Inlägg
som av en eller annan anledning inte kunde skapas sparas inte.
*** Hooken lyskom-create-text-hook anropas innan inlägg skickas till
servern.
** Läsa inlägg
......@@ -173,11 +244,17 @@
*** Brev importerade med komimportmail (eller ekvivalenta importörer)
visas snyggt.
*** Man kan ange att man inte vill läsa bilagor till importerade mail
som kommentarer genom att sätta kom-follow-attachments till något
annat än nil. Då läsmarkeras bilagor automatiskt utan att man
läser dem. Den här funktionen kommer troligen att ändras i någon
senare version av elispklienten.
*** Nytt kommando: Återse brevhuvud visar alla headerrader för ett
importerat mail (förutsatt att en vettig importör används).
*** Nytt kommando: Spara inläggstext (på fil) sparar inläggstexten,
utan ärenterad, till en fil och tar bort allt som fanns i filen
utan ärenderad, till en fil och tar bort allt som fanns i filen
innan. Användbart för att spara bilagor till e-mail.
*** Nytt kommando: Arkivera inlägg (till fil) ersätter Spara text (på
......@@ -190,6 +267,11 @@
cc och reply-to) och kom-show-imported-envelope-sender (visa
"envelope sender") styr vad som visas.
*** Superhoppa går att använda på tomma ärenderader.
*** Endast läsa senaste fortsätter i mötet man står i även om det är
det möte man gör endast i.
*** Elispklienten borde klara av multibytetecken i inlägg. Specifikt
så klarar den inlägg kodade med us-ascii, iso-8859-1, iso-8859-2,
iso-8859-3, iso-8859-4, iso-8859-5, koi8-r, iso-8859-6,
......@@ -228,11 +310,15 @@
*** De flesta återse-kommandon försöker nu inte återse inlägg som inte
kan läsas.
*** Återse omodifierat visar även extra information i inläggeshuvudet
(bland annat skapande klient). Mängden information som visas är
inte fixerad och kommer att ändras med tiden.
** Markeringar
*** Lista markeringar ger en lista av alla markerade inlägg. Ett
numeriskt prefixargument väljer vilken markeringstyp man vill
lista.
*** Nytt kommando: Lista markeringar. Ger en lista av alla markerade
inlägg. Ett numeriskt prefixargument väljer vilken markeringstyp
man vill lista.
*** Om man försöker radera ett inlägg som någon har markerat så frågar
klienten om man vill radera det ändå.
......@@ -254,6 +340,14 @@
möten att visas. Anger man ett värde under noll, visas alla möten
med som mest så många olästa.
*** Nytt kommando: Lista ägda möten. Kommandot listar möten som en
angiven person har skapat, är organisatör för eller är orginamöte
och har personens brevlåda som supermöte. Med prefixargument så
listas även personer.
*** Nytt kommando: Kontrollera (om person är) medlem (i möte). Tar
reda på om en viss person är med i ett visst möte.
*** Nytt kommando: Ändra mötestyp. Man kan ändra mötestype (hemligt,
skrivskyddat med mera) i efterhand.
......@@ -363,7 +457,7 @@
en proxy som stänger av förbindelsen om den ser ut att vara
inaktiv. Kommandot Håll förbindelsen aktiv gör att elispklienten
pratar lite med servern med jämna mellanrum så att det ser ut som
om den arbetar. Variabeln kom-keep-alive-internal är relevant i
om den arbetar. Variabeln kom-keep-alive-interval är relevant i
sammanhanget.
*** Roxen Community KOM finns med i kom-server-aliases.
......@@ -442,11 +536,17 @@
** Diverse blandat och allmänt
*** Klienten är överlag mycket snabbare. Det gäller speciellt de
tillfällen där den har mycket data från servern att ta hand om.
Det har lett till att man kan lista alla personer och möten i
servern utan att det tar flera timmar.
*** Negativt prefixargument till de flesta funktioner som vill ha
textnummer betyder texten N steg tillbaks i bufferten. Till
exempel skall "K" vara samma som "- 1 k" när man står sist i
bufferten. Prefixargument noll betyder att klienten alltid skall
prompta efter ett inläggsnummer. Ett positivt prefixargument anger
bufferten. Prefixargument noll betyder texten som markören står i
och prefixargument C-u betyder att klienten alltid skall prompta
efter ett inläggsnummer. Ett positivt prefixargument anger
textnumret direkt.
*** Precis som man kan markera personer man gillar med variabeln
......@@ -491,6 +591,12 @@
saker som standard-display-european. Det fungerar dock bäst med
multibyteteckenstödet påslaget (till skillnad från 0.45).
*** Hooken lyskom-trim-buffer-hook andopas när klienten raderar
sessionsbufferten för att den har blivit för stor. Funktionen
lyskom-garb-lyskom-buffer-to-file kan användas som hookfunktion
för att spara raderade bitar till fil. Filnamnet är hårdkodat till
~/<buffer>-history där <buffer> är LysKOM-buffertens namn.
** Tilläggsinformation
......@@ -524,10 +630,10 @@
bekräfta varje gång inlägget visas (tills man har bekräftat det
förstås.)
**** Möten kan ha FAQer. Kommandona Ta bort FAQ, Addera FAQ och Återse
FAQ (bunden till å q) används för att manipulera och läsa FAQer.
Servern raderar aldrig en FAQ automatiskt, oavsett hur gammal den
är.
**** Möten kan ha FAQer. Kommandona Ta bort FAQ, Addera FAQ, Ändra FAQ
och Återse FAQ (bunden till å q) används för att manipulera och
läsa FAQer. Servern raderar aldrig en FAQ automatiskt, oavsett
hur gammal den är.
**** Man kan skriva korta repliker till inlägg. Dessa är tänkta att
ersätta vissa typer av "adderingsmöten" som finns i flera
......@@ -653,4 +759,4 @@
** Bättre hantering av mottagare när det kommenterade/fotnoterade
ligger i ett originalmöte.
** Massor av andra osorterade saker.
** MASSOR av andra osorterade saker som jag inte orkar skriva upp.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment