Commit 01e84e8f authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Updated NEWS file

parent 93538d27
......@@ -5,8 +5,8 @@
Version 0.47 av elispklienten innehåller ett stort antal bugfixar
och ny funktionalitet. Den finns att hämta på följande adress:
<URL:http://www.lystor.liu.se/lyskom/elisp-client/>
<URL:ftp://ftp.lystor.liu.se/lyskom/elisp-client/>
<URL:http://www.lysator.liu.se/lyskom/elisp-client/>
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.47.tar.gz, och en kopia av den text du läser
just nu finns under namnet NEWS-0.47 i tar-arkivet. Det finns även
......@@ -27,15 +27,33 @@
Från och med version 0.47 av elispklienten så är stödet för Gnu
Emacs 19.34 och LysKOM-servrar med protokollversion 9 eller
tidigare (dvs lyskomd äldre än version 2.0.0). I viss mån
fortsätter det att fungera, men alla funktioner är inte
tillgängliga och det uppstår varningar vid kompileringen av
klienten.
tidigare (dvs lyskomd äldre än version 2.0.0) inte längre
garanterat. Förmodligen kommer det mesta att fungera i Gnu Emacs
19.34 rätt länge än, men har du inte uppgraderat din Emacs än så
är det dags nu.
Elispklienten skall fungera tillsammans med Gnu Emacs 20.7, Gnu
Emacs 21.1 (eller senare i 21-serien) eller XEmacs 21.4 (eller
senare i 21-serien). Det kanske fungerar med andra versioner
också. Lycka till.
* Kända problem
* Migreringsproblem och kompatibilitetsproblem
** Den som har definierat en egen uppsättning färger behöver lägga
till några och se över definitionen av kom-first-line-face. Numera
appliceras kom-first-line-face även om den är identisk med default.
** Den som har en annan bakgrundsfärg än svart eller vitt (eller
möjligen något väldigt likt) kommer antagligen att tycka illa om
standarduppsättningen med färger. Standarduppsättningarna är
optimerade för antingen vit eller svart bakgrund. Det går att
ställa enstaka färger i kom-login-hook om man så önskar.
** Inledningsvis så får man läsa om alla FAQer man redan har läst
eftersom läsmarkeringen av en FAQ inte fungerar som andra
läsmarkeringar. Lev med det. Det går över.
** De alternativa utseendena som man kan ha på inläggstext,
streckrader och första raden sträcker sig bara till textens slut
......@@ -43,9 +61,11 @@
lite underligt ut.
** Standardinstallationen av XEmacs i åtminstone Debian/Gnu Linux
innehåller en fil som heter macedit.el. Denna fil måste tas bort
för att elispklienten skall fungera. Det går inte att kompilera
eller köra elispklienten om den filen finns.
innehåller en fil som heter macedit.el. Denna fil bör tas bort.
Elispklienten detekterar om den finns och undviker dock att ladda
den.
** Många hookvariabler har bytt namn från "lyskom-..." till "kom-...".
* Funktionalitet
......@@ -68,6 +88,18 @@
** Diverse
*** Inlägg och andra texter har numera en egen bakgrundsfärg. Färgen
beräknas automatiskt utifrån normal bakgrundsfärg. Denna funktion
kan givetvis stängas av.
*** Status (för) session visar nu information även för utloggade
personer.
*** Om man ger prefixargument till Status (för) session så visar
elispklienten status för den person som har skrivit inlägget man
angav i prefixargumentet (prefixargumentet används på samma sätt
som för kommandon som behandlar inlägg).
*** Tangenterna * och = i inläggsskrivarbufferten fungerar på samma
sätt som i LysKOM-bufferten. TAB och M-TAB kan användas för att
flytta markören mellan intressanta områden i bufferten.
......@@ -78,17 +110,15 @@
*** Texten som visas när man blir inbjuden till ett möte är tydligare.
*** Man kan sätta FAQer på personer (kräver att servern tillåter det).
*** Man kan sätta FAQer på personer (kräver att servern tillåter det;
lyskomd tillåter FAQer på personer från version 2.0.6).
*** Subtrahera kommentar och subtrahera fotnot har completion på
inläggsnummer.
*** "Lista (med) regexpar" har blivit väskokänslig per default (det
betyder alltså att ett versalt Z och ett gement z betraktas som
samma bokstav). Ger man prefixargument så gör kommandot skillnad
mellan versaler och gemener.
*** Listan med fördefinierade LysKOM-servrar har uppdaterats.
*** Standardbeteendet för "Lista (med) regexpar" (l r) är nu att inte
göra skillnad på gemener och versaler. Ges prefixargument anses
det som förut vara skillnad.
*** DSKOM och LysCOM har tillkommit i listan över LysKOM-servrar.
CSD-KOM:s adress har uppdaterats, MedioKOM är borta och HelKOM
......@@ -129,15 +159,21 @@
*** Nya val i menyn vid högerklick på inläggsnummer: "Återse träd",
"Återse alla kommentarer", "Återse alla kommentarer rekursivt"
(kallades förut "Återse träd"), "Fotnotera" och "Anmärk".
(kallades förut "Återse träd"), "Fotnotera", "Anmärk" och "Kopiera
inläggsnummer".
*** Ny funktion: lyskom-view-text-convert-ISO-646-SE-to-ISO-8859-1.
Denna kan läggas i lyskom-view-text-hook för att automagiskt
Denna kan läggas i kom-view-text-hook för att automagiskt
skriva om }{| till åäö i lästa inlägg. (Importerade e-brev
undantas från konverterering.)
*** Prefixargument till Status (för) person anger ett inlägg vars
författare man vill se status för.
*** Prefixargument till "Återse presentation" anger ett inlägg vars
författare man vill se presentation för.
*** Prefixargument till "Status (för) person" anger ett inlägg vars
författare man vill se presentation för.
*** Det finns ytterligare några uppsättningar färger att fälja mellan.
** FAQ-hantering
......@@ -158,12 +194,18 @@
*** Prompten visar "Läsa nästa FAQ" när man håller på att återse
FAQer.
*** Kommandot M-x kom-apropos är bra för dig som vill hitta bland de
elispvariabler och elispfunktioner som elispklienten består av.
** Omdirigering av kommentarer
*** Man kan tala om vilket möte man vill läggs till som mottagare till
kommenterar till ens inlägg som enbart skickas till möten man inte
är med i.
*** Kommandot "Dirigera om kommentarer" talar om vilket möte man vill
ska läggas till som mottagare (istället för ens brevlåda) på
kommenterar till inlägg man har skrivit, när kommentaren enbart
skickas till möten man inte är med i och författaren svarar ja på
frågan om att lägga till det kommenterades författare som
mottagare.
*** Om någon har begärt omdirigering av kommentarer så ser klienten
till att följa detta.
......@@ -210,7 +252,8 @@
*** Tangenten för att ange kommandon har flyttats från a till x för
att nästa version av elispklienten ska kunna använda a som prefix
för addera-kommandon.
för addera-kommandon. Under en övergångsperiod så kommer a att
påminna om flytten.
*** Tangenten v har blivit prefix för alla vilka-relaterade kommandon.
Kommandot som förr låg på v ligger nu på vi.
......@@ -277,12 +320,34 @@
*** kom-extended-status-information styr om man får se utökad
information när man visar status för person, möte eller server.
*** lyskom-after-change-conf-hook är en hook som körs precis efter man
*** kom-after-change-conf-hook är en hook som körs precis efter man
har bytt möte på något vis.
*** Alla hook-variabler vars namn tidigare började på "lyskom" har nu
namn som börjar med "kom" (men som i övrigt är samma som det gamla
namnet).
** Färdigbakade hook-funktioner
*** Funktionen "kom-read-last-text-hook" är avsedd att stoppas in i
kom-change-conf-hook. Den gör att man alltid får se endast det
senast skrivna inlägget i ett visst möte, oavsett hur många man
hade olästa innan. Se funktionens dokumentation för mer
information.
*** Funktionen "kom-list-summary-hook" är avsedd att stoppas in i
kom-after-change-hook och gör att klienten listar ärenden för alla
olästa inlägg i ett visst möte varje gång man går till det. Se
funktionens dokumentation för mer information.
** Nya kommandon
*** "Flytta träd" kan användas för att enklare flytta ett helt
inläggsträd. Den frågar vad den skall göra med varje inlägg.
*** "Hjälp" är ett nytt kommando, infört på prov, som ger hjälp om
LysKOM.
......@@ -302,9 +367,10 @@
mottagare. Använd för att filtrera alla inlägg som har ett visst
möte som mottagare.
*** "Återse läsmarkerar" och "Återse läsmarkerar inte" växlar
tillfälligt mellan läget där återsekommandona läsmarkerar
och läget där de inte läsmarkerar inläggen som visas.
*** "Återse läsmarkerar" och "Återse läsmarkerar inte" växlar mellan
läget där återsekommandona läsmarkerar och läget där de inte
läsmarkerar inläggen som visas. Inställningen sparas inte i
servern, men gäller så länge sessionen är aktiv.
*** "Addera presentation" sätter ett inlägg som presentation till ett
visst möte.
......@@ -374,8 +440,6 @@
** Bättre igenkänning av länkar och annat i inlägg.
** Klienten klarar av inlägg med väldigt många kommentarer.
** Om man tackar nej till mötesinbjudan så går man ur mötet. Det blir
inte ett passivt medlemskap.
......@@ -388,7 +452,7 @@
** Återse-kommandon klarar nu av stora mängder kommentarslänkar.
** Bredden på några kolumner med inläggsnummer var tidigare hårdkodad
till sju tecken. Nu frågar klienten servern om högsta inäggsnummer
till sju tecken. Nu frågar klienten servern om högsta inläggsnummer
och anpassar sig därefter.
** Status (för) person säger nu "Senaste in-/utloggning" istället för
......@@ -397,7 +461,67 @@
** Ett informativt meddelande ges nu vid försök till privat svar på
ett anonymt inlägg.
** Adderaknappen från inläggsbufferten sparas inte när man sparar
inlägg man skapar.
** Presentationsformuläret är uppdaterat.
** Hantera importerade inlägg som har författare satt till tomma
strängen på ett bättre sätt (formatteringen blev fel förut).
** Ändra FAQ kunde tappa bort mottagare. Det gör den inte längre.
** Felhanteringen i parsern är förbättrad.
** Prestanda då man loggar kommunikationen har förbättrats kraftigt
genom att mängden information som sparas är begränsad.
** Menyer med separatorlinjer ser snyggare ut i XEmacs.
** Avkortade texter med långa rader tar inte upp fler rader än man har
bett om. Förut kunde en lång rad brytas över flera skärmrader. Nu
tar avkortningen detta med i beräkningarna.
** Man kan ha annat än LysKOM-kommandon i kom-login-hook utan att
Inställningar (för) LysKOM blir kinkig.
** Ett stort antal andra buggar, stavfel och kommandobeskrivningar
rättade.
** Anmärkningar kan inte längre innehålla radbrytningar.
* Förändringar från 0.47-BETA-1
** Formatet som FAQer listas på när man går till ett möte med olästa
FAQer ser bättre ut.
** Elispklienten gissar defaultspråk baserat på första inloggningen om
man inte har satt kom-default-language innan man drar igång
klienten.
** Bindningen till 'a' är mer irriterande är förr.
** Bakgrundsfärgerna för inlägg räknas ut automatiskt, baserat på
Emacs bakgrundsfärg.
** Bindningarna fm för filtrera mottagare.
** Förkortningen av inlägg vid flytta träd tar hänsyn till att vissa
inlägg har väldigt långa rader. Förkorningen till N rader betyder N
skärmrader, inte radbrytningar.
** Hjälpfunktionen är helt omskriven. Nu är hjälptexterna XML-filer
som konverteras till Lisp-strukturer vid kompilering av klienten
(vilket alltså betyder att man inte får någon hjälp i en
okompilerad klient).
** Lästa FAQer och liknande information läses om när man trycker R.
** Saknas det externa diff-kommandot så får man ett prydligare fel när
man kör kommandon som kräver det.
** Om man kommenterade flera inlägg av samma författare så ville
klienten lägga till den författaren som mottagare mer än en gång.
Det vill den inte längre.
2002-05-29 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* NEWS-0.47: Updated to this point in history in preparation for
next BETA release.
* user-hooks.el (kom-list-summary-hook-conf-list): Added * to
front of docstring.
(kom-read-last-text-hook-conf-list): Same.
Fix bug 503:
* commands2.el (kom-apropos): New function.
(lyskom-apropos-insert): New function.
......
......@@ -37,14 +37,14 @@
"$Id$\n"))
(def-kom-var kom-list-summary-hook-conf-list nil
"This variable controls the behavior of kom-list-summary-hook.
"*This variable controls the behavior of kom-list-summary-hook.
When kom-list-summary-hook is used in kom-after-change-conf-hook,
this variable specifies which conferences to automatically to list
summary for. It is a list of conference numbers"
server)
(def-kom-var kom-read-last-text-hook-conf-list nil
"This variable controls the behavior of kom-read-last-text-hook.
"*This variable controls the behavior of kom-read-last-text-hook.
When kom-read-last-text-hook is used in kom-change-conf-hook,
this variable specifies which conferences the hook applies to. Each
element is either a conference number of a cons cell consisting of
......@@ -62,8 +62,7 @@ conference CONF-NO."
(defun kom-list-summary-hook (from-conf to-conf)
"Automatically list text summary when entering a conference. This
function can be added to kom-after-change-conf-hook. Which conferences to
list subjects in is controlled by
kom-list-summary-hook-conf-list"
list subjects in is controlled by kom-list-summary-hook-conf-list"
(when (or (eq kom-list-summary-hook-conf-list t)
(memq to-conf kom-list-summary-hook-conf-list))
(lyskom-list-summary to-conf)))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment